Gemeenteraad voor historisch besluit EXPOSITIE TRAGANT IN BIBLIOTHEEK PARKEERKELDER RAADHUIS OOK VOOR BUURTBEWONERS STADSWEIDEN TAARTENFEEST IN DE PASSAGE UITSTEL NIET VERANTWOORD" BROEKHUIS OPEL B.V. VERZEKEREN Luxor kleuren tv EEN EXTRA KATERN FEESTELIJKE FESTIVITEITEN en AANBIEDINGEN VELUG0ED Openbare schuilplaats Raadsleden op sportieve pad Na ruim een jaar leegstand heropent het vernieuwde TUINCENTRUM ERMELO weer zijn poorten. Wij bieden U 160 m2 overdekte Showruimte met o.a. Kamerplanten Snijbloemen Kerststukjes Kerstbomen met en zonder kluit Ook bieden wij U een groot Sortiment Laanbomen Heesters Coniferen enz. enz. enz. Buitenbrinkweg 49, Ermelo. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM Bakuwel Is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Ter gelegenheid van de OPENING van het nieuwe winkelcentrum bevat dit SCHILDERS NIEUWSBLAD met Man Vrouw-Polis HARDERWIJK SCHILDERS MEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag randlRBSrCOtTlblnatlO: 31.000 Bureau: SmeeDOortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 11 DECEMBER 1978 - 55e JAARGANG No. 96 Nieuw raadhuis kost 23 miljoen gulden HARDERWIJK Het nieuwe raadhuis, dat op het voormalig Gamog-terrein aan de Havendam/Scheepssingel wordt gebouwd, gaat ruim 23 miljoen gulden kosten, om precies te zijn f23.625,098,In de vergadering van donderdag 21 december wordt de raad verzocht dit bedrag als krediet voor de bouw en in richting beschikbaar te stellen. De kosten, gebaseerd op het prijs peil van 1 november '78, liggen in de lijn van de tot dusver vermel de ramingen. Begin dit jaar is uitgegaan van een bedrag tussen de 20 en 22Vz miljoen gulden. Hierin waren niet begrepen de kosten van de bouw van een parkeerkelder annex schuilgelegenheid, ter wijl ook nog geen rekening was gehouden met enkele voorzienin gen die in de kelderruimte moesten worden ondergebracht, zoals het havengebouw, de visafslag en ruimte voor de gemeente-archi varis. Daarnaast spelen de gestegen bouwkosten, die in de loop van dit jaar met 5,4 procent omhoog zijn gegaan, een rol. (Advertentie OPEL - Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) Hoewel de dekkingsmiddelen aan wezig zijn, vinden burgemeester en wethouders dat het van realiteitszin getuigt, de vraag te stellen of een uit gave van ruim 20 miljoen gulden in de huidige situatie nog wel verantwoord is. De financiële positie van de ge meente verslechtert. Het kollege is evenwel tot de konklusie gekomen dat de noodzaak tot verbetering van de huisvesting van het ambtelijk en be stuurlijk apparaat zo dringend is, dat de bouw van een nieuw gemeentehuis niet langer kan worden uitgesteld. Met de verdere groei van het ambte lijk apparaat wordt de situatie nog knellender en zijn adequate oplossin gen steeds moeilijker te vinden. De hieraan verbonden kosten mogen ze ker niet wórden onderschat, aldus B. en W. GEEN BESPARING Bezuinigingen in het plan blijken niet mogelijk te zijn. Voor het ge meentehuis is een programma van ei sen opgesteld, dat voorziet in een re delijke huisvesting. B. en W. ver wachten niet dat een herziening van dit program, zo dit al tot wijzigingen zal leiden, tot wezenlijke besparingen aanleiding zal geven. Bovendien zal dit tijdverlies betekenen, hetgeen vvan de bouwkosten. Het laten verval len van de parkeerkelder annex schuilgelegenheid onder het gebouw biedt nauwelijks soulaas. Daarbij komt dat in de direkte omgeving geen vervangende parkeergelegenheid aan wezig is. AANBESTEDING Alles tegen elkaar afwegende ko men B. en W. tot de slotsom dat, on danks de precaire financiële toestand van de gemeente, de bouw van een nieuw gemeentehuis, conform het door architekt ing. P. A. M. Dirks op gestelde ontwerp, noodzakelijk en ver antwoord is. Het kollege stelt de raad voor, ak koord te gaan met een aanbesteding op uitnodiging, met een beperkt aantal aannemers. Gedacht wordt aan drie gegadigden. Deze aanne mers worden tezijnertijd geselek- teerd, na overleg met de stuurgroep die zich met de voorbereidingen heeft beziggehouden. HARDERWIJK In de afgelopen jaren heeft de ge meenteraad verschillende be sluiten genomen die betrek king hadden op de bouw van een nieuw gemeentehuis. Deze besluiten vormen een onder deel van de voorbereidingsfa se. „Het tijdstip is nu geko- yen om besluiten te nemen, die er op gericht zijn de bouw van het gemeentehuis daad werkelijk van start te laten gaan," aldus B. en W. ,.Het behoeft nauwelijks be nadrukt te worden," zo vervolgt het kollege, „dat de beslissingen waarvoor de raad komt te staan om verschillende redenen van zeer groot gewicht zijn. De bouw van een nieuw gemeentehuis is in de geschiedenis van de ge meente een belangrijke en zeker ook een historische gebeurte nis." Gedurende vele eeuwen is het huidige gemeentehuis aan de Markt het bestuurlijk cen trum geweest. Wanneer de raad echter goedkeuring verleent aan de plannen, zal hieraan over en kele jaren een einde komen, zij het dat het „huis van de ge meente" in de oude binnenstad blijft gehandhaafd. Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad in grote meerder heid het voormalige terrein van de gasfabriek aan de Haven dam/Scheepssingel, met zono dig een gedeelte van de terrei nen aan de Kaatsbaan, als plaats van vestiging aan te wij zen. Reeds in een eerder sta dium was de principe-uitspraak gedaan, dat het gemeentehuis in de binnenstad moet komen. Voor deze keuze is het publiek- aantrekkende karakter van een raadhuis een zwaarwegend uit gangspunt geweest. Een bouw van een gemeente huis is ook in die zin belangrijk, dat de gevolgen ervan van grote invloed zijn op de (zorgelijke) fi nanciële positie van de gemeen te. De jaarlijkse lasten van rente en afschrijving leggen een grote claim op de beschikbare ruimte. Een weloverwogen beslissing is daarom ook noodzakelijk, zeg gen B. en W. KNELLEND kollege verder. „De bestaande huisvestingssituatie begint steeds sterker te knellen. Met de groei van het ambtelijk appa raat moeten steeds vaker nood oplossingen worden gecreëerd. Het is nauwelijks verantwoord hiermee nog langer door te gaan." Een doelmatige werkwijze wordt belemmerd doordat de gemeentelijke diensten en af delingen in verschillende ge bouwen zijn gehuisvest. „De kommunikatie is daardoor verre van ideaal" vinden B. en W. „Ook de burger onder vindt nadelige gevolgen van het een en ander. Het is daar om zeker eveneens uit een oog punt van dienstverlening zeer gewenst, zo niet noodzakelijk, dat een voor de burger her kenbare koncentratie van ge meentelijke diensten tot stand komt." (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers lenin9en I nva-asturantltadviaeur (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 mo AVA Het nieuwe raadhuis wordt gebouwd aan de Havendam en moet in 1981 klaar zijn. HARDERWIJK De par keerruimte onder het gemeente huis heeft een tweeledige funk- tie. Op werkdagen zal het ge meentelijk apparaat hiervan ge bruik maken, terwijl de par keerkelder 's avonds, 's nachts en in de weekeinden ter beschik king staat van de omwonenden. Het belang van deze parkeerge legenheid wordt groter, aldus B. en W., wanneer overeenkomstig de wensen van de bewoners van het gebied Nonnenstraat en con form de uitgangspunten van het Struktuurplan Centrumgebied, tot de aanleg van woonstraten wordt overgegaan. In het oorspronkelijke programma van eisen was alleen kelderruimte on der het gemeentehuis opgenomen voor het onderbrengen van technische in stallaties. In een later stadium is de wens naar voren gekomen deze kelder te vergroten. Verschillende motieven hebben hiertoe aanleiding gegeven. 150 PLAATSEN Er is parkeergelegenheid nodig voor ambtenaren en bestuurders. In het ge- Advertentie) meentehuis zullen ongeveer 250 perso nen gehuisvest worden. Aangenomen moest worden dat hieruit een parkeer- behoefte resulteert van circa 150 plaatsen. De cijfers van de ontwerp- parkeernota wijzen uit dat, gelet op de totale behoefte aan parkeerruim ten ten behoeve van de binnenstad, de rondom het gemeentehuis gelegen of nog aan te leggen parkeerplaatsen onvoldoende kapaciteit hebben om nog te voorzien in de parkeerbehoefte van degenen die in het gemeentehuis werken. BEWONERS Er is ook parkeerruimte nodig voor bewoners van een deel van de binnen stad. Het gaat hier om de bewoners van het gebied Nonnenstraat, Vul- dersbrink en de Vismarkt. Voor hen moeten in totaal 200 parkeerplaatsen komen. Hiervan kunnen 40 in de stra- HARDERWIJK De Harder- wijkse gemeenteraad trekt de voetbalschoenen aan. Een team, bestaande uit raadsleden, neemt zaterdag 27 januari deel aan een zaalvoetbaltoernooi, waarin de verschillende gemeentelijke af delingen de strijd met elkaar zullen aanbinden. Het raad- steam beschikt over ervaren krachten als wethouder D. Klaassen en VVD-fraktievoor- zitter drs. J. P. van der Meer, die nog vrijwel wekelijks hun partijtje spelen. Ook burgemees ter Van Boeijen heeft zich aan gemeld. Hij is weliswaar niet zo'n doorgewinterde voetballer, maar geeft toch graag het spor tieve voorbeeld. Verwacht wordt dat in ieder geval ook wethouder J. W. Klein (PH) en de raadsle den C. Korevaar, drs. T. R. Visch (CDA), J. W. Smit, drs. H. A. Jonkers (VVD) en mr. J. van Walsem (PH) in aktie zullen ko men. De wethouder van sportza ken, E. Bruinewoud (PvdA) lijkt de aangewezen man als coach, terwijl de verzorging van het team bij mevrouw A. de Groct- Wiersema (PvdA) en de Hierden- se huisarts T. Ahrens (WD- raadslid) ongetwijfeld in goede handen zal zijn. ten worden ondergebracht. Er resteert dan nog een tekort van 160. Hiervoor zou een parkeerruimte onder het ge meentehuis een oplossing kunnen bie den. SCHUILKELDER In de kelder kan een openbare schuilplaats worden gemaakt. De bouw hiervan is gewenst, omdat de in Harderwijk aanwezige kapaciteit aan schuilgelegenheid zeer beperkt is. Een schuilkelder onder het gemeentehuis kan een funktie vervullen voor een ge bied met bijna 5000 personen. Op grond hiervan heeft de burgemeester aan de minister van binnenlandse za ken verzocht in de kosten van de bouw van een parkeergelegenheid an nex schuilgelegenheid een financiële bijdrage te verstrekken. „Zonder voorbehoud kan wor den gesteld dat de bouw van een gemeentehuis vooral van belang is voor het bestuurlijk en admi nistratief apparaat" gaat het Advertentie Uw verzekeri nfjssulviscur Iffft'm tfraaif uit. Tel. 03410 - 13535 HARDERWIJK In het winkelcentrum Passage Stadsdennen zijn de slagroomtaarten en banketletters uitgereikt van de Sint Nicolaas- aktie. Op het kraampje in de Passage ontstond een ware stormloop van mensen die in het bezit waren van een prijsgevend kaartje. Het be stuur van de winkeliersvereniging is biezonder tevreden over het ver loop van de aktie, die heel wat huisgezinnen een extra heerlijk avondje opleverde. - - - - HARDERWIJK De kunstenaarsvereniging Tragant houdt tot 5 januari een expositie in de bibliotheek aan de Stationslaan. Er is werk te zien van Alja Cousin (materie-schilderijen), Karei van Wijk (hout- druk), Ger Gremmen (litho's en pentekeningen), Otocar (ingekleurde pentekeningen), John Spek (ijzeren wandplastieken) en Victor Maj- dandzic (portretten). Verschillende werkstukken zijn te koop. De ex positie werd vrijdagavond op speciale wijze geopend door Carel Jan sen, docent dramatische expressie van het Kreatief Sentrum. Hij kwam tevoorschijn uit een (kartonnen) televisietoestel en beeldde op treffende wijze de sleur uit die het leven van vele mensen beheerst, waarna hij liet zien dat de bibliotheek hen veel te bieden heeft. (Advertentie)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1