Tweehonderd schoentjes in Passage Stadsdennen HIERDER ZANGKOOR IN NIEUW GEBOUW Nieuwe juwelier in Donkerstraat Luxor kleuren tv IllSlbill Mogelijk „blauwe zóne" in de Stationsstraat VERZEKEREN VELUG0ED5 BROEKHUIS OPEL B.V. VELE AKTIVITEITEN OP STAPEL Zaterdag open huis Nieuwe Harderwijker Courant Man Vrouw-Polis Maandag de gehele dag gesloten j! f 3350,voor sport gehandicapten Aqua Tropica bijeen is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Grotere leegstand lokalen verwacht Uw verzekeringsadviseur legt'm graag uit. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM NOTEER! JOH. VISSER randmeercombinatie: 31.000 rweelingstad heeft een buurthuis Advertentie met 3 jaar garantie Bakuwel Passage Stadsdennen -Harderwijk HARDERWIJK Het club- en buurthuiswerk in de wijk Twee- lingstad begint gestalte te krijgen. Zaterdag 20 januari wordt het buurthuis geopend, dat is gevestigd in een vleugel van de Oranje Nassauschool aan de Deventerweg, met de ingang aan de Johan de Wittlaan. Ter gelegenheid van de opening wordt een komplete feestweek gehouden. De eerste aktiviteiten in Tweelingstad gaan de komende weken echter al van start. Er zijn koffieochtenden en theemiddagen, een filmvoorstelling voor de jeugd en voorts worden twee informatiemarkten georganiseerd, namelijk voor het volwas senen werk op vrijdag 15 december en voor het jeugdwerk op woensdag 20 december. Op deze „marktdagen" staan de mede werkers klaar om hun plannen aan de wijkbewoners voor te leg gen. Het nieuwe buurthuis in Tweelingstad, met de ingang aan de Johan de Wittlaan. Beroepskracht Gérard Pillen en de wijkgewoners gaan enthousiast aan de slag. Tweeënhalf jaar geleden leverde een huis-aan-huisaktie maar liefst 1443 handtekeningen op voor een buurthuis in Tweelingstad. Er volg den gesprekken met de toenmalige wethouder drs. J. J. Postma en verte genwoordigers van het ministerie van CRM. De plannen om een heel nieuw buurthuis te bouwen in de „kuil" naast het PMT gingen niet door, om dat er geen geld was. Het aktiekomité zette echter door, en met sukses. En kele leegstaande lokalen van de Oranje Nassauschool mochten als buurthuis worden ingericht. De ak- kommodatie bestaat uit twee boven elkaar gelegen ruimten, die zijn ver bonden met een ruime hal, waarin zich het trappenhuis en de toiletten bevinden. Verder is er een magazijn ruimte en een kantoortje, dat ook voor kleine vergaderingen kan worden ge bruikt. Sinds kort heeft Tweelingstad ook een buurtwerker. Het club- en buurt huiswerk is geen projekt van de stich ting voor sociaal-kultureel werk De v 'v"\ - :ir' -. i 'oarneveld ermelo jan van schaffelaarstraat 39 stationsstraat 103 y jongemodey ERMELO Het college van burgemeester en wethouders zal binnenkort aan de kommissie openbare werken voorstellen doen met betrekking tot de ver keerssituatie in de Stations straat. Momenteel wordt de mo gelijkheid bestudeerd tot het in stellen van een zogenaamde „blauwe zóne" in een gedeelte van de winkelstraat. Op dit moment kan nog niet kon- kreet worden aangegeven naar welke definitieve oplossing de voor keur van het college uitgaat. Het zegt ervan overtuigd te zijn, dat „er iets moet gebeuren om de op sommige mo menten wat chaotisch aandoende ver keersbewegingen in betere banen te leiden". Diverse alternatieven, va riërend van beperkende maatregelen voor het parkeren tot het instellen van een voetgangersgebied, zijn denkbaar. „Ons beleid", aldus het college in antwoord op vragen van een sektie naar aanleiding van de gemeentelijke begrotingen voor 1979, „is er niet op gericht om van het ene op het andere moment ingrijpende maatregelen te treffen". De voorkeur wordt eerder ge geven aan een geleidelijke oplossing van het probleem. Van stap tot stap kan dan het effekt van de genomen maatregelen worden afgewogen, waar bij nauw overleg met zowel de konsu- menten als de winkeliers zal worden gevoerd. HA RDERWIJK/HIERDEN - De in onze gemeente gehouden kollekte (en bate van de Stichting Nationaal Fonds Slort Gehandicapten in de week van 13 tot en met 19 november heeft totaal een bedrag van f3.350,90 opgebracht. Dit is tot stand gekomen door de inzet van de leden van met name de korfbalvereniging Unitas, de gymnastiekvereniging HSC de zwem vereniging Woelwaters, de hockeyclub De Mezen, Rijvereniging De Rand- meerruiters, Volleybalvereniging Zel- klemat HK 9, badmintonclub Smash, tafeltennisvereniging Harderwijk en een aantal medewerksters uit Hier- den. HARDERWIJK Meer dan tweehonderd kinderen hebben vrijdagavond hun schoentje gezet in het winkelcentrum Passage Stadsdennen. Dit gebeurde op uitnodiging van de winkeliersvereniging. Een paar lange tafels in de Passage stonden al gauw vol met versierde schoentjes en klompjes. Zaterdagmiddag werden deze, gevuld met een presentje en wat snoepgoed, aan de kinderen teruggegeven door Sint Nicolaas in eigen persoon. De jongens en meisjes die de mooiste versiering hadden gemaakt en er waren werkelijk kunststukjes bij kregen een extra prijsje. Het was een enorme drukte. Sint Nicolaas en het bestuur van de winkeliersvereniging waren erg in hun schik dat de kinderen zo hun best hadden gedaan. Het festijn is zeker voor herhaling vatbaar. Dinsdagmiddag na vier uur worden in de Passage Stadsdennen de banketlet ters en slagroomtaarten van de Sint Nicolaasaktie uitgereikt. Hortus, die ook aktief is in de binnen stad en in Stadsweiden. Voor Twee lingstad is de 23-jarige Gérard Pillen aangesteld om met de bewoners te werken aan de opbouw van het buurt werk. Hij is afkomstig uit Groenlo en volgde een opleiding aan ,,De Kopse Hof" in Nijmegen, een sociale acade mie met extra aandacht voor de krea- tieve vakken. Zijn belangrijkste taak op dit moment is het opzetten van ak tiviteiten voor de diverse leeftijds groepen in de wijk en het begeleiden van de vrijwilligers bij de uitvoering ervan. 9000 mensen De nadruk ligt hierbij vooral op de aktiviteiten in het buurthuis zelf. Daarnaast rekent Gérard Pillen het tot zijn taak, mee te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van Tweelingstad. Het gaat daarbij veel meer om bijvoorbeeld vragen, proble men, plannen of wensen met betrek king tot de veiligheid en gezelligheid in de wijk. Het buurthuis is gericht op de hele wijk Tweelingstad en dus be doeld voor alle bewoners van de ge bieden De Wittenhagen, Tinnegie ter, Veldkamp en Engelserf. Er staan in deze wijk ongeveer 2300 woningen en er wonen zo'n kleine 9000 mensen. De eerste kontakten zijn intussen al gelegd. In samenwerking met de win keliersvereniging Tweelingstad werd in het buurthuis een Sint Nicolaas- feesl georganiseerd. Het betekende, met een opkomst van meer dan vijf honderd kinderen, een grandioze start. Alle wijkbewoners hebben ook al het eerste nummer van de buurt krant in de bus gekregen, waarin veel informatie wordt gegeven over het buurthuis en de aktiviteiten die er op stapel staan. Voor de peuterspeelgroep bestaat al een grote belangstelling. In januari wordt begonnen met een groep van vijftien kinderen, onder leiding van vrijwilligsters, meestal moeders. Te vens zal aandacht aan de ouders wor den besteed. Regelmatig worden „moederavonden" georganiseerd, waarop allerlei onderwerpen met be trekking tot opvoeding en ouderschap aan de orde komen. Ter afwisseling worden af en toe ook andere dingen gedaan. Ook vaders zijn overigens van harte welkom op deze avonden. Uiteraard worden ook voor de jeugd aktiviteiten georganiseerd. Naast in stuiven, met een onbeperkt aantal deelnemers die geen lid behoeven te zijn, komen er vaste groepen. Gedacht wordt aan een aktiviteitengroep voor bijvoorbeeld handenarbeid, koken of dansen, een spelgroep voor groeps- spelletjes, gezelschapsspelen, handen arbeid, toneel, speurtochten, bosspel en een leefgroep, die er op uittrekt om een fabriek te bekijken, naar het mu seum en het station gaat of een keer een bezoek brengt aan een bekende Harderwijker. Geprobeerd wordt groe pen van ongeveer vijftien kinderen te vormen, met twee of drie man vaste leiding. BUURTAVOND Het volwassenenwerk begint deze maand al met koffieochtenden en twee -middagen, een koffiebar en ook bestaan er vergevorderde plannen voor een aantal vrouwengroepen, met name een handwerk- en knutselgroep, een naaigroep voor dames die zelf kle ding willen gaan maken en een vrou wen praat- en doegroep. Verder is het de bedoeling dal eens in de maand een buurtavond wordt gehouden, met als mogelijkheden dansen, bingo, film of een avondje kegelen. Kortom, er komt iets van de grond in Tweelingstad. De wijkbe woners gaan samen met beroeps kracht Gérard Pillen enthousiast aan de slag. Het buurthuis zal ge zellig worden aangekleed en ook moet nog een naam worden bedacht voor het buurthuis en voor de uit stekend verzorgde buurtkrant. In het eerste nummer van deze krant HARDERWIJK De aquarium vereniging Aqua Tropica houdt don derdag 7 december een bijeenkomst in De Kiekmure. De heer F. Nijhuis ver zorgt een lezing over cichliden. Dit zijn vissen uit de grote meren van Afrika, te weten het Malawi en Tan- ganjikameer. Deze vissen stellen nog al wat eisen aan de watersamenstel ling en de inrichting van het aqu arium. Deze voor de aquariumliefheb bers interessante avond begint om 20.00 uur. vraagt het aktiekomité de bewoners zoveel mogelijk mee te doen aan de aktiviteiten: „In de afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt om te zorgen dat er een buurthuis zou komen. Laten we er, nu het e;r is, dan ook veel gebruik van ma ken (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES O INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. G3410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en *::p Per pers. leningen •assurantieadviseur a Het nieuwe onderkomen van 't Hierder Zangkoor. HIERDEN 't Hierder Zangkoor neemt deze week het nieuwe repetitielokaal aan de Zuiderzeestraatweg, hoek Van Goorswegje, in gebruik. In au gustus werd het oude zanglo kaal, dat meer dan vijftig jaar, vanaf 1927 op deze plek heeft ge staan, afgebroken. Dit groene (Advertentie) uw oft Volvo dealer voor Nunspeêt, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 ERMELO Hoewel een progno se omtrent de toekomstige leeg stand van schoollokalen voor het kleuter- en lager onderwijs „mo menteel zeer moeilijk is te geven", verwacht het college van burge meester en wethouders globaal, dat er (met uitzondering van de wijk West) rekening moet worden gehou den met een grotere leegstand van de lokalen in het dorp. Dit antwoordt het college op vragen naar aanleiding van de gemeentelijke begrotingen voor 1979, die donderdag in de Gemeenteraad zullen worden behandeld. Uit de gegevens van het college blijkt dat bij het kleuteronder wijs alle lokalen in gebruik zijn, ter wijl bij het lager onderwijs een vijftal leegstaat. Het betreft hier lokalen in de „Beatrixschool" (2), „De Wegwij zer" (2) en in de Christelijke School Horst/Telgt (1). De verwachting is, dat de lokalen van de Beatrixschool aan de Smidsweg na ingebruikname van de woningen in het plan;School- weg weer in gebruik zullen worden ge nomen. Het leegstaande lokaal van de school Horst/Telgt zal een bestem ming als kleuterlokaal krijgen. (Advertentie) HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 houten gebouwtje was veel te klein voor de tachtig leden van het zangkoor. De gemeente verleende goedkeuring aan de bouw van een nieuw onderko men en de afgelopen vier maanden hebben de leden van 't Hierder Zang koor, met deskundige hulp, keihard gewerkt aan deze nieuwe behuizing, die uiteraard een stuk groter moest worden dan het oude lokaaltje. Vrij wel elke avond en zaterdag werden de handen uit de mouwen gestoken. Veel medewerking werd verkregen van de heer Lammert Hop, op wiens boerde rij het bouwmateriaal mocht worden opgeslagen. De Hierdenaren kunnen trots zijn op het resultaat van hun ijver, want het nieuwe zanglokaal is in één woord af. Vrijdag kunnen de leden, die zo lang moesten repeteren in het dorps huis, er voor het eerst terecht. De ak- kommodatie wordt dan feestelijk in gewijd. Zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur wordt er open huis gehouden, waarbij een ieder in de gelegenheid is het gebouw te bewonderen. Volgend voorjaar bestaat 't Hier der Zangkoor zestig jaar. Ter gele genheid hiervan wordt een jubi leumuitvoering gegeven in het Cul tureel Centrum, terwijl ook eeh grammofoonplaat zal verschijnen. In januari wordt hiervoor de opna me gemaakt. y Irtctvertentie) OPEL MM Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 i Harderwijk. HARDERWIJK Enige maan den is de juwelierszaak in de Don kerstraat 17 gesloten geweest. Sinds vorige week, nog net op tijd voor de familiefeesten, kan men er weer te recht. De zaak is overgenomen door de heer en mevrouw Plas uit Erme lo. De heer Plas, van geboorte Gro ninger, zit al 25 jaar in het vak en heeft een ruime ervaring als horlo gemaker. Daarenboven beschikt hij over de nodige vakbekwaamheid die men als verkoper van goud, zil ver en briljant nu eenmaal nodig heeft. Het echtpaar Plas woont ruim vijf jaar in Ermelo en heeft zoeodoende al heel wat wortels in de Veluwse grond. Het bevalt ze hier goed en zowel me vrouw als de heer Plas waren blij met de mogelijkheid de iuwelierszaak van Van Dam te kunnen overnemen. Ter gelegenheid van de opening werden zij door vrienden en andere relaties flink in de bloemetjes gezet. De klanten kregen op hun beurt bij aankoop een aardige attentie. Aan de inrichting van de zaak werd weinig veranderd; het assortiment on derging daarentegen enige uitbrei ding. Men vindt er klokken, horloges, van de merken Seiko en Palerma, tal loze soorten verlovings- en trouwrin gen. Ringen met groeibriljanten, die als geldbelegging maar ook als sinter klaas- of kerstcadeau zeer gewild zijn, broches, armbanden, enz. De repara ties aan de artikelen worden door de heer Plas zelf verzorgd, hetgeen een geweldige tijdsbesparing oplevert voor de klant. Daarnaast staat service en persoonlijke zorg ten opzichte van de cliënten hoog in het vaandel bij juwe lier Plas. MAANDAG 4 DECEMBER 1978 55e JAARGANG No. 94 Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1