VIADUKT ZANDLAAN EIND '79 KLAAR -SMIT Tracé School weg wordt verlegd Door-en-door eiken Meubelfabriek M Oisterwijk lib ld' ld dl; <11! Mil A —A few BROEKHUIS- OPEL B V. VERZEKEREN GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" Nieuwe Harderwijker Courant Autorijschool DIJKGRAAF ws Coutin tfioop. n Bomen door misverstand gekapt /é'iSÈkf': I jlfci cELLh' van der Gronden Wt uw ADVISEUR Grondwerk voor nieuwe rijksweg VERLICHTING NODIG? v.d. BOSCH [brink Lucht ver war ming DE RUITER VAN OS B.V. modehuis VERSTEEG randmeercomblnatle: 31.000 Hotel-Café- Restaurant „De Spreng" Putten kerst-diner dansant UELUG0ED BU Tel. 13535 is: Garagebedrijf H. Broekhuis 8.V. Hulppostkantoor Vuldersbrink wordt gesloten SCHOENEN TASSEN LEDERWAREN RIEMEN LEREN KLEDING KADO-ARTIKELEN OOSTERSE KLEDING KUNSTNIJVERHEID Feeststemming... Sint op bezoek in de Passage TOUR1NGCARBEDRIJF HARDERWIJK ERMELO „Wij moeten als gemeentebestuur de schijn vermijden als zou er opzettelijk bos gekapt zijn om de tra céverlegging er door te drukken. Ondanks de ontegenzegge lijke winstpunten die de verlegging heeft, verliezen we op deze manier aan geloofwaardigheid". Aldus T. H. W. Oos terhuis van de eenmansfraktie Ermelo-2000, dinsdagavond bij de bespreking van het voorstel van B. en W. om een ge deelte van de Schoolweg in noordelijke richting op te schui- ven. Massief, geloogd eiken 12 jaar garantie 9 ongekende service voorzien van eigen brandmerk Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203. ROOMBOTER SAUCIJZENSTAAF uéze 'Jjuffeman Uw off. Opol dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM Wie komt ons korps versterken? EDG uit Ermelo gaat uitbreiden en meer muziek in haar korps blazen. r Kom eens bij kijken Ambtenaren niet op straat door automatisering Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Bedankt voor beroep Wil habbsn ds Alfa dleU zoekt beveiligingstechniek inbraak-alarminstallaties 055-251936 TREVERILAAN6, APELDOORN DE ENIGE ECHTE SINTERKLAAS DAT IS TOCH „DE GOUDVALLEI" CHILÜERSNIEUWSBIAD lf€ i/erschijnt iedere maandag en donderdag jitgave: Wegener's Couranten Concern N V 3ureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 30 NOVEMBER 1978 55e JAARGANG No. 93 Advertentie Tol. 05779-433 Les In BMW en Mazda (Advertentie) Beide Kerstdagen RESERVEER TIJDIG! Bel 03418-1432 en u ontvangt menu en reservering! Advertentie voor WONINGEN HYPOTHEKEN O VERZEKERINGEN FINANCIERIN GEN fAdvertentie Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Er is een begin gemaakt met de grond werkzaamheden voor de bouw van het viadukt over de Zand- laan. De verbinding tussen de wijken De Wittenhagen en Stadsdennen, die werd verbro ken door de afsluiting van de spoorwegovergang, wordt hier mee hersteld. Het is de bedoe ling dat het viadukt in oktober 1979 in gebruik wordt genomen. Het. viadukt krijgt een breedte van zeventien meter, waarvan echter slechts een gedeelte voor het lokale verkeer is. Twee andere rijbanen zijn bestemd voor de nieuwe rijksweg 313 Harderwijk-Lelystad, waarvan het viadukt een onderdeel vormt. Deze nieuwe weg, die komt te lopen vanaf rijksweg 28 tot aan dè Knardijk, wordt pas over enkele jaren geopend. Inmiddels is begonnen met de aanleg van het verhoogde zandlichaam, tot aan de spoorlijn. Volgens de plannen van Rijkswaterstaat wordt de weg HARDERWIJK Het hulp postkantoor in de stacaravan aan de Schoenmakersstraat gaat dicht. De proefperiode van drie jaar loopt per 1 februari '79 af en het aantal lokethandelingen, rond de 50.000 per jaar, is niet voldoende. Dat moeten er min stens 100.000 zijn. Het is nu de bedoeling dat in een winkel in de binnenstad een postagentschap wordt gevestigd. Hiervoor heb ben zich al gegadigden aange meld, Tot zolang mag de cara van nog blijven staan. Het post kantoortje moest hier trouwens toch verdwijnen, in verband met de bouw van het winkelcentrum op de Vuldersbrink, waarmee eind volgend jaar wordt begon nen. (Advertentie) HARDERWIJK Markt 46-48 (Advertentie) hangt er altijd wel in 't Koetshuys aan de Ermelose Wethouder Rik- kerslaan 8-10. Op nummer 10 voelt men zich direct opgenomen in de roes van de komende feest dagen. Overal vindt men kleine en grote geschenken om uw huls nog net Iets gezelliger te maken. De Goedheiligman is een graag ge ziene gast en vindt hier een unie ke collectie klassieke kleinmeube- len waaronder tweezits-banken, losse fauteuils, salon- en bijzetta fels. 't Koetshuys is gespeciali seerd in schemerlampen, o.a. van tin, hout, brons, keramiek en la qué. Spiegels in alle maten, sier- kussens, place-mats, kristal, handbeschilderde dienbladen, ke ramiek, waaronder Delfts wit en groen, en een schitterende collec tie tinnen siervoorwerpen. Verder prachtige van oud eikehout ge maakte bergkasten. Dekenkisten en echte Oosterse tapijten. Overi gens, als u toch komt, loop dan ook even de naastgelegen afdeling exclusieve damesmode op nummer 8 binnen. Daar wordt het 6-jarig bestaan van Koops Couture ge vierd met een vorstelijke feest- korting op alle japonnen, pakjes, rokken, blouses en avondkleding van maar liefst SO tot 60%. Dit al les moet u beslist zelf gaan zien. Parkeren voor de deur vormt geen probleen. iVoeisfiuijs V daarna gelijkvloers. Hiertegen zijn echter bezwaren ingediend door om wonenden. die een verhoogd tracé noodzakelijk vinden. AFGESLOTEN Een van de bezwaren is dat bij een gelijkvloerse aanleg de Zuiderzee straatweg ter plaatse moet worden af gesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Newtonweg, over het industrie terrein. Een benzinestation en een HARDERWIJK Het winkel centrum Passage Stadsdennen staat met een gezellige prijzenak- tie al enkele weken in het teken van Sint Nicolaas. Nu zijn ook de kinderen aan de beurt. Jongens en meisjes tot en met zeven jaar mo gen vrijdag 1 december, tussen zes en zeven uur 's avonds, hun schoen of klomp zetten op tafels in de Passage. Natuurlijk moet er wat hooi en een wortel in voor de schimmel. Naam en leeftijd die nen er ook bij te worden vermeld. Zaterdagmiddag om vier uur zal Sint Nicolaas in eigen persoon aanwezig zijn om de schoenen en klompen terug te geven, mét een verrassing. De twintig kinderen die het 't leukst hebben gedaan, krijgen een extra presentje. wegrestaurant aan de Zuiderzee straatweg komen dan in het nauw. In dien voor de rijksweg 313 een viadukt over de Zuiderzeestraatweg zou wor den gebouwd, blijft de rechtstreekse verbinding tussen Harderwijk en Hierden wel in stand. De kosten spe len echter een belangrijke rol. Zolang nog geen uitspraak is ge daan over de ingediende bezwaren, kan niet worden gestart met de aanleg van het tweede gedeelte van de nieuwe rijksweg, vanaf de spoor lijn tot aan de Knardijk. Wel wordt al een onderdoorgang gebouwd, in het verlengde van de Vondellaan. Het grondwerk wordt verricht door Bruil Apeldoorn, terwijl Hegeman uit Nijverdal het viadukt bouwt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zand uit het Veluwemeer. - s-' VV& -jC V- r §m f Graafmachines aan het werk in de omgeving van de Tabaksweg. (Advertentie) SCHEEPSSINGEL 6 TELEFOON 03410-12165 b.g.g. 03410-15000 Advertentie) Vorig jaar ontstond grote beroe ring toen bleek dat er een begin was gemaakt met het kappen van onge veer duizend vierkante meter bos- terrein. Ten onrechte was een par tiële herziening van het van juni 1974 daterende plan-Schoolweg op genomen in het plan voor het bouw- rijpmaken van het gebied „School weg". Na goedkeuring door GS werd een terrein gekapt voor het nieuwe tracé, waarvoor (nog) geen planologische regeling was vastge steld. Wethouder D. Brons achtte de sug gestie van de heer Oosterhuis een kwalijke zaak. ,,Er was geen sprake van opzet bij het college. We moeten de overwegingen nemen zoals de zaak nu ligt," aldus de wethouder. Ooster huis wees de hem ten laste gelegde suggestie af, maar bleef bij het stand punt dat „het college niet de kans aangrijpt om de schijn weg te ne men". Overigens vond hij het voorstel van het college rationeel bezien juist, hoe wel „het funktioneren van de demo- kratie een knauw krijgt door het ge beurde als uitgangspunt te nemen voor een nieuw voorstel. De tegen standers worden hierdoor monddood gemaakt; de kaarten zijn geschud". Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen; de frakties van Ermelo-2000 en de Partij van de Arbeid wilden worden geacht tegen te hebben gestemd. Door de verlegging wordt een „uit landschappelijk oogpunt aantrekkelij ke afscherming van de aangrenzende camping „Het Veluws Hof' verkre gen. Ook uit verkeerstechnische over- Advertentie) T. H. W. Oosterhuis: „Schijn van opzet vermijden". wegingen heeft het verlegde tracé de voorkeur boven de herinplant van het gekapte bosterrein. (Advertentie) Speciale aanbieding deze week i (warm serveren) morkt-rwssouloon Tel. 12061 - 13815 (Advertentie) O FEL Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 Muzikale jongens en meisjes vanaf 14 jaar en natuurlijk ook oudere zijn van harte wel kom Wij kunnen nog plaatsen gevorderde of leerlingen voor tamboers, gevorderde of leerlingen voor de lyra's, gevorderde of leerlingen voor blaasinstrumenten. Inlichtingen en aanmelden secr. Floraweg 5, tel. 03417 - 4356, Ermelo. (Advertentie) Luttekepoortstraat 11 HARDERWIJK Het PvdA- raadslid F. H. van Hoorn toonde zich bezorgd dat door automatisering van de gemeentelijke administraties, waarvoor de raad een krediet beschik baar stelde, een stuk werkgelegenheid verloren zal gaan. „Misschien zal dat pas over een aantal jaren merkbaar zijn. Het is echter wel biezonder spij tig wanneer de gemeentelijke overheid personeel moet gaan afstoten Burgemeester Van Boeijen zag op kor te termijn geen nadelige gevolgen van de automatisering. De sociale dienst behoudt voorlopig een eigen admini stratiesysteem en heeft daarom de eerste jaren personeel boven de sterk te nodig. Bovendien wordt het taken pakket van de gemeente nog steeds verzwaard. Tal van zaken kunnen niet met de beschikbare mankracht wórden aangepakt. Verwacht wordt dat personeel dat eventueel vrijkomt als gevolg van de automatisering, op andere afdelingen werk kan vinden. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' 'enin9en nvö-assurantleadvlseur (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding bruidsmoedei kleding ERMELO Ds. M. Brandes, sinds 14 juni 1973 predikant van de Gerefor meerde Kerk (vrijgemaakt) bedankte voor het beroep naar Dalfsen. (Advertentie) Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. (Advertentie) AdvertentieI Wat zijn we toch weer lief geweest... nu het is Sinterklaas feest, Laat Uw vrouwtje nou niet vragen... maar komt zelf met wat goud aandragen. We hebben voor U unieke gouden arm band 1450.-voor de Sint 850.- Gouden ketting 39.- - 89.- Gouden damesring 79.- - 98.- Gouden armband 98.- - 398.- Gouden sterrenbeeld 49.- Gouden hangers79.- - 98.- Verlovingsringen 3 mm p.paar 98.- Zaanseklokken139.- - 198.- Friese staartklok444.- Dameshorloges 39.- - 79.- Jongens/meisjeshorloges 29.- GRATIS, Ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: mooie korte choker halsketting geheel goud 300.- NU 148.- zware gouden schakelarmband 450.- NU 275.- schitterend herenhorloge aut datum 168.-NU 88.- massief zilveren rooshanger met ketting bijpassende ring oorbellen100.-NU 28.- in heel mooie doos schitterende Barok cassette730.- NU 380.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND geheel complete cassette edelstaal GEEN 700.- MAAR 495.- bovendien ontvangt u geheel GRA TIS de: theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacou- vert. Het model kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100. Oostelnda 95 Scherpenzeel 03497 -1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn 055 - 218880, Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht 030 - 444040, Hoofdstr. 87, Velp 085 - 618095, Colum- bustaan 392, utrecht 030 -884527. Koopavonden geopend tot 21.00 uur. Dan nog een paar leuke kadootjes: Prachtig edelstaal, kinderbesték 3-delig met mes 38.- NU 10.- Doublé dameshorloge met vasteband heel erg mooi 198 -NU 88.- 'n Hele mooie zware zilveren damesring45.- NU 10.- De GOUDVALLEI voor het hele gezin., en Sinterklaas koopt licht een ring. Tot ziens.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1