Ere-insigne van het Rode Kruis Jioops Couture GELDERS ORKEST MET BRAHMS 38 man opgepakt na vechtpartijen y- y v -t 4 <ll! «II! 'II! modehuk cELLEi BR0EKHUIS- 0PEL B Geld nodig? 03410-14423 Jansens GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant Autorijschool DIJKuRAAF Sint Nicolaas in Ermelo-West R00MB0TER- AMANDELSTAVEN VERLICHTING NODIG? s v.d. BOSCH randmeercomblnatie: 31.000 klBTENAREN GAAN HUIZEN LANGS Les In BMW en MAZDA Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM dag gereed crediet Eerste lustrum ••«•so* i IVootsliuus Hotel-Café- Restaurant „De Spreng" Putten kerst-diner dansant Rollenspel in De Hortus NA OPENLIJKE GEWELDPLEGINGEN IN BAR ERMELO Zondagmiddag zijn door de Rijkspolitie 38 personen opgepakt nadat zich een openlijke geweld pleging had voorgedaan in een bar in Ermelo. De zaak kwam aan het rollen toen de 19-jarige B. R. zich geheel onder het bloed meldde aan het groepsbureau. Hij ver telde in elkaar geslagen te zijn door een groep jongens in een bar. Meerdere mensen zouden in elkaar zijn ge slagen door de jongens, die als Voorthuizenaren bekend staan. De man is overgebracht naar Salem voor me disch onderzoek. „Winterfilms" bij H'wijker Filmclub Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. JA....ECHT....DE ENIGE ECHTE SINTERKLAAS, „DE GOUDVALLEI"00X VOOR UOFJUIST VOOR U OP DEZE WIJZEWIL „DE GOUDVALLEI" IETS BEWIJZEN 'ps- Acht personen met longafwijkingen Inbraken in woningen Welfare-verkoop in De Roef Tabaksweg afgesloten tmze mem UW ADVISEUR UELUG0EDBU Tel. 13535 is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Kom eens bij kijken ï&eltin CHILDERS NIEUWSBIAD schijnt iedere maandag en donderdag ave: Wegener's Couranten Concern N V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1978 55e JAARGANG No. 91 Grote kontrole op hondenbelasting LRDERWIJK De laatste ken van dit jaar wordt in j-derwijk een algemene kon- Ie op de hondenbelasting ge lden. Alle adressen in de ge ënte, waar volgens de belas- ga dministratie geen hond h vezig is, worden bezocht |r kontroleurs van de ge- entelijke belastingen. Indien |kt dat één of meer honden op adres worden gehouden, is „baas" verplicht een door kontroleur in te vullen aan- :ebiljet te ondertekenen. rie jaar geleden had een laatste kontrole op de hondenbelasting ^ts. Dit gebeurde toen nog door Tol. 08770-433 middel van aanschrijvingen. Ieder ge zinshoofd kreeg een formulier in de bus. Op deze manier werden tweedui zend honden geregistreerd. Deze kon trole leverde echter problemen, want vele formulieren werden pas na her haald verzoek retour gezonden. BILLIJK Daarom is nu gekozen voor de methode van huisbezoek. Dat bete kent wel een enorm karwei, want vijf ambtenaren moeten invijf we ken tijd negenduizend adressen af. Het is met recht een „honden- baan". Hoewel het hondenbezit in de afge lopen jaren niet meer zo fors is toege nomen, verwacht men bij de gemeen te dat nog wel zo'n tweehonderd „nieuwe" honden kunnen worden in geschreven. Volgens een woordvoerder is het niet zo dat de hondenbelasting op grote schaal wordt ontdoken. Veel mensen die een hond nemen, zijn zich echter niet bewust van de aangifte plicht. Het tarief van de hondenbelas ting is nu nog 45 gulden per hond, maar het is de bedoeling dat dit met HARDERWIJK Twee leden van de Rode Kruis-colonne werden nderdagavond onderscheiden wegens langdurige trouwe dienst. De >r D. de Zwaan mocht het insigne en de bijbehorende oorkonde in tvangst nemen omdat hij al twintig jaar aktief is voor het Rode uis. Waarnemend colonne-commandant G. Petersen speldde hem „versierselen" op (zie foto). Daarna gingen de Rode Kruis-verte- iwoordigers naar het Boerhaave-ziekenhuis, waar de tweede jubila- de heer C. Boon, enkele dagen tevoren was opgenomen. Hij is tien ir paraat in het colonne-werk en kreeg daarvoor eveneens draagspeld diploma. De plaatselijke Rode Kruis-colonne telt zestig leden, die I oral worden ingezet bij sportmanifestaties. Vorig jaar werden alleen behoeve van de sport al 1500 manuren gemaakt. OPEL IS Lorentzstraat Harderwijk tel. 03410- STEUNPUNT Oude Telgterweg Ermelo tel. 03417 (Advertentie) elk bedrag in lop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet (Advertentie) van Koops Couture in dat ge zellige Koetshuys aan de Er- melose Wethouder Bikkerslaan 8-10. Deze maand is het pre cies 6 jyir geleden dat Made leine Jioops in een klein ka mertje van de Witte Boerderij startte met haar zaak in exclu sieve damesmode. Al na enige maanden bleek dat die ruimte veel te klein was zodat werd besloten tot de bouw van het huidige Koetshuys. Daar is steeds een prachtige collectie kwaliteitsmode van de grote internationale modehuizen aanwezig. Namen als Pierre Car din, L an vin, Rimarc, Trico- sa, Coutille, Nina Ricci en Hanro garanderen een top klasse die men in Ermelo niet zou verwachten. Dit eerste lu strum willen wij niet onge merkt laten voorbijgaan. Daarom geven wij tot 5 de cember op alle japonnen, pak jes, rokken en blouses een vorstelijke feestkorting van maar liefst 20%. Overigens, als u toch komt loop dan ook even de naastgelegen afdeling home decoration binnen. Daar vindt u een zaak in klassieke klein- meubelen, zoals twee-zits ban ken, fauteuils, salon- en bij zettafels, tinnen siervoorwer pen, echte oosterse tapijten en een grandioze collectie sche merlampen. Het is een lust om hier uw Sinterklaas en Kerst- kado's uit te zoeken. Parkeren voor de deur vormt geen pro bleem. ingang van 1979 wordt verhoogd tot 50 gulden. De gemeente vindt het billijk dat voor iedere hond belasting wordt betaald en gaat daarom over tot deze omvangrijke kontrole. RECHTSTREEKS Uiteraard bestaat de mogelijkheid rechtstreeks bij de secretarie-afdeling financiën en belastingen aangifte te doen. Het adres van deze afdeling is Bruggestraat 49 (boven), kamer 14, telefoon 03410-15841, toestel 26. Voorts moet degene, die in 1978 is aangeslagen en thans geen houder van een hond meer is, daarvan op genoem de afdeling kennisgeven, voor zover dit althans nog niet is gedaan. Daar mee wordt voorkomen dat over 1979 weer een aanslag wordt opgelegd. (Advertentie) Beide Kerstdagen RESERVEER TIJDIG! Bel 03418-1432 en u ontvangt menu en reservering! ERMELO Vergezeld van enkele Zwarte Pieten komt Sint Nicolaas za terdag 2 december terug voor een be zoek aan Ermelo-West. De Goedhei ligman zal vanaf 14.00 uur een rijtoer door de wijk maken, voorafgegaan door een drumband. Mochten de weersomstandigheden geen buitenge- beuren toelaten, dan zal de Sint de middag doorbrengen in ,,De Leem- kuul", waar iedereen van harte wel kom is. Tijdens de rijtoer zal Sint Ni colaas een aantal zieke kinderen thuis bezoeken. HARDERWIJK In De Hortus is vanavond, donderdag, op de soos voor volwassenen gelegenheid voor een eer ste kennismaking met het fenomeen „spel". Gérard Pillen, vaste mede werker van De Hortus en buurtwerker in Tweelingstad, zal een eenvoudige introduktie houden wat spel kan zijn. Hij is door de werkgroep benaderd met het verzoek een visuele inleiding te houden over kreatief spel. Op de grote gezellige speelzolder zal hij enkele oefeningen en techniekjes uitproberen; bijvoorbeeld wat rollen spel precies is, hoe je soms met je hou ding om zou kunnen gaan en dergelij ke. Het is de bedoeling het eenvoudig te houden met het accent op een ge zellige avond. Christopher Seaman, gastdirigent. HARDERWIJK Het ko mende concert van Het Gelders Orkest, donderdag 30 november in het Cultureel Centrum, heeft een zeer boeiend karakter, niet in de laatste plaats voor de pro grammering van het concert voor viool, violoncello en orkest van Johannes Brahms. Niet alleen aan de uitvoerders, maar ook aan de luisteraars stelt dit opus zeer hoge eisen. Het is alsof Brahms hier op twee gedachten leunt: enerzijds is er sprake van een intieme thematiek, anderzijds van een groot se, dramatische opzet, waardoor het werk echt een symfonisch karakter Het betreft een groep die kennelijk al meerdere malen, in dezelfde bar moeilijkheden heeft gemaakt. Door de rijkspolitie werd een onderzoek bij de bar ingesteld. In eerste instantie werd een achttal personen overgebracht naar het bureau. Nadat tien man as sistentie was gearriveerd konden nog eens dertig personen worden opge pakt. In de bar waren in totaal onge veer tweehonderd bezoekers. De meeste van de overgebrachte be zoekers konden na gehoord te zijn weer heengezonden worden, nadat bleek dat zij vermoedelijk niet bij de zaak betrokken waren geweest. Zeven verdachten werden aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. Een onderzoek naar de omstandigheden wordt door een team van de Rijkspoli tie ingesteld. Later werd aangifte gedaan door meerdere personen, die waren mis handeld door de groep aangehouden personen. Zij waren er minder ernstig aan toe dan R.. die zich het eerst meldde. Ook bleek nu dat de groep in derdaad wel eerder vechtlustig had opgetreden in dezelfde bar. De slacht offers van de groep waren de al ge noemde R., de 15-jarige R. B., de 19-jarige J. van D. en de 17-jarige F. H. A. H., allen uit Ermelo. De in verzekering gestelde verdach ten zijn F. van U. (17) uit Kootwijker- broek, R. de V. (19), P. M. G. (18), en M- O. (18), allen uit Voorthuizen, G. van E. (20) uit Barneveld, en E. A. de B. (19) uit Garderen. Het onderzoek wordt voortgezet. De politie verzoekt eventuele slachtoffers van eerder ge pleegde mishandelingen in de bar zich te melden. HARDERWIJK De leden van de Harderwijker Filmclub komen maan dagavond 27 november weer bijeen in de zaal van restaurant Zeezicht aan de Strandboulevard. Er zullen een aantal „winterfilms" van de leden worden geprojecteerd, dat wil zeggen films, die in de winter periode gemaakt zijn. Indien mogelijk worden deze films besproken en toege licht. In de regel komt de camera van de doorsneefilmer alleen in de zomer maanden uit de kast en dan nog vrij wel alleen in de korte vakantieperio de. Ook de andere jaargetijden lenen zich uitmuntend voor het maken van films en dat wil de club op deze avond demonstreren. Belangstellende amateurfilmers en diegenen, die het voornemen hebben een filmcamera te gaan hanteren zijn van harte welkom op deze avond. Behalve op deze avond kan men zich ook steeds als lid van de Harder wijker Filmclub aanmelden bij de se cretaris onder telefoonnummer 16553 te Harderwijk. (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties jy -- zullen u overtuigen. a pjf) J/\£^J jl-^ Praat 'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6. Hierden Tel (03413) 818. (Advertentie) Zeer speciale Sinterklaas-aanbieding: voor de gelukkige die een wensdroom vervult en nu voor u binnen handbereik aebracht door „DE GOUDVALLEI" GROTE GRANAAT HALSSNOER EN SNOEREN MET UNIEK GOUDEN SLOT 1.050.- nu 495.- (deze sprookjes aanbieding is zo uniek dat wij moeten zeggen: zolang de voorraad strekt). Gouden ketting Gouden armband Gouden hangers Gouden sterrenbeeld Gouden damesring 39.- - 49.- Verlovingsringen 3 mm p.paar 98.- 98.-- 298.- Zaanse klokken 139.-- 198.- 59.- - 88.- Friese staartklokken 444.- 39.- - 49.- Dames horloge39.- - 89.- 79.- - 98.- Jongens/meisjes horloges29.- GBATIS, ja gratis ontvang! Iedere koper aan waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: zware gouden armband 800.- NU 448.- schitterende gouden choker (halsketting)800.- NU 448.- Oudhollandse zilveren armband (Zeeuwse knop) 249 -NU 139.- massief zilveren Oudhollandse ketting (choker)118.-NU 59.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Geheel complete cassette edelstaal geen 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel gratis: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, suikertang, slacouvert, broodzaag en taartschep. Het model kunt u zelf bepalen. Ook is er reeds een cassette edelstaal 198.- of een uitgebreide cassette 375.-. Ook zijn de modellen leverbaar In het hardpleet 100. Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497 - 1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn 055 - 218880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht 030 444040; Hoofdstraat 87, Velp 085 - 618095; Columbuslaan 392, Utrecht 030 884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp. Dan nog een speciale feestaanoleding om de Sint N|colaasdrukte een beetje te spreiden; 6 zwaar verzilverde koffielepels 78.- nu 20.-; massief zilveren kinderplaatband nu dan 5.-; gouden rinkel armband 148.- nu 79.- DE G0U0VALLEI voor het hele gezin..,.en Sinterklaas koopt licht een ding draagt. De zeer veeleisende solopartij en worden vertolkt door de tweede le concertmeester van H.G.O., Radboud Oomens en de solocellist van het Con certgebouworkest Jean Decroos. Voor beiden een uitdaging, waarvan de rea lisering met hoge verwachtingen tege moet kan worden gezien. Beide solis ten worden terzijde gestaan door de Engelse gastdirigent Christopher Sea man, die nu onderhand wel een be kende van H.G.O. en haar concertpu bliek mag worden genoemd. Seaman opent het concert met de ouverture Meerestille und glückliche Fahrt van Mendelssohn, charmante lichtvoetige muziek, als opmaat vóór Brahms zeer geschikt. Na de pauze wordt uitgevoerd het ontroerend schone Adagio voor strij kers (1936) van de in 1910 geboren Amerikaanse componist Samuel Bar ber, behorend tot de toonaangevende componisten van het Amerika van onze dagen. Dit werk is een uniek voorbeeld van hóe je een strijkorkest kunt laten „zingen". Het concert vindt haar afronding in de smaakvol geïnstrumenteerde symfonische dan sen van de Noorse componist Edcard Grieg. HARDERWIJK Aan het bevol kingsonderzoek op longtuberculose, dat begin september werd gehou den, is deelgenomen door 1625 man nen van 40 jaar en ouder. Dat bete kent een opkomst van 35,3 procent. Van de opgeroepen personen lieten er namelijk 2978 verstek gaan. Het onderzoek werd uitgevoerd in de Stima-auto, die op drie plaatsen in de gemeente werd opgesteld. Er werd zestien uur gefotografeerd. Van de 1625 mannen die aan het onderzoek deelnamen, werden 21 (1,3 procent) voor een nader onderzoek opgeroepen op het konsultatieburo in Harderwijk. Aan deze oproep werd door alle be trokkenen gehoor gegeven. Bij een aantal personen werden afwijkingen op de foto gezien, waardoor zij niet voor het verdere onderzoek behoefden op te komen. Wel kreeg de huisarts bericht. Gevallen van longziekte wer den niet gekonstateerd. Acht perso nen hadden diverse niet-tuberculeuse afwijkingen. Twee van hen moesten voor nadere observatie in het zieken huis worden opgenomen. HARDERWIJK Za terdag is in diverse woningen ingebro ken, tijdens afwezigheid van de bewo ners. De inbrekers sloegen hun slag in onder andere een huis in de Linden- laan, twee woningen aan het Engels- erf en twee woningen aan de Midden laan. In alle gevallen kwamen zij bin nen via de achterkant, door een slot te forceren of via een raam. Er is gezocht naar geld, maar grote bedragen wor den niet vermist. De politie verzoekt eventuele getuigen die nadere inlich tingen kunnen verstrekken, zich te melden. HARDERWIJK De afdeling Welfare van het Rode Kruis houdt vrijdag een verkoopdag, van 10.00 tot 21.00 uur in het wijkcentrum De Roef in Stadsweiden. Diverse artikelen, die door de plaatselijke bejaarden en ge handicapten zijn vervaardigd, worden te koop aangeboden, zoals kussens, tafelkleedjes, sieraden en knuffelbees ten. Ook Sint Nicolaas zal er onge twijfeld iets van zijn gading vinden. De bezoekers komen voorts aan hun trekken met enkele leuke attrakties. HIERDEN De Tabaksweg is met ingang van maandag 27 novem ber voor alle verkeer afgesloten, in verband met werkzaamheden. Advertentie Speciale aanbieding deze week bereid met de beste amandelen markt-rwsMuloon' Tel. 12061 - 13815 (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken. financieringen en pers' lenin9en I nva-assuranileadvlseur mf7(Ivêrtentïe) een beynp voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding bruidsmoedei kleding TlUvênênti?) voor WONINGEN O HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN FINANCIERIN GEN (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) Luttekepoortstraat 11 (Advertentie) kwaliteit Ijlliiiüiiiiliilli KURZ-EDELTIN munt uit in KWALITEIT en VORMGEVING zie onze etalage, waarin wij U een deel van deze aantrekkelijke kollektie tonen Kh« KERKSTRAAT 32 PUTTEN

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1