Luxor kleuren tv ,JSPELrINSTUF GOED ONTVaNGEN HET NIEUW insüiis f VELUGOED v VERZEKEREN Komt ook deze w© in BROEKHUIS- OPEL B.V. Voor lichamelijk en visueelbehandicapten Nieuwe Harderwijker Courant IARDERWIJK KOMT NIET TOE AAN OPVANGFUNKTIE Snelrecht voor vier Ermeloërs WOON- IDEEËN TRAGEDIE KERKRADE MAAKT VEEL INDRUK rafufmaarcomblnatie: 31.000 Bakuwel JAARSMA INTERIEURKUNST JOH. VISSER Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. - Is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Auto in de sloot voorstander van ouwen in de polder (Advertentie) met 3 jaar garantie' Passage Stadsdennen Harderwijk HARDERWIJK De fraktie van de WD in Proviciale Staten ill nagaan of bouwen in de polder (Zeewolde) een dossing kan bieden voor de woningbouwproblematiek op de Noolwëst Velu- v e. Op korte termijn heeft een gesprek plaats met lar.drost Lam- n ers van de Zuidelijke IJsselmeerpolders. WD-frak voorzitter |rs. T. R. A. Veen deelde dit woensdagmiddag mee ojeen bijeen- omst in De Kiekmure. De liberale Statenfraktie kvtn hier tot n gedachtenwisseling met de gemeentebesturen vaide Noord- est Veluwe, over het standpunt dat de VVD-fraktie il gaan in- emen ten aanzien van het streekplan Veluwe. Harderwijk kan alleen bouwen voor de eigen woningtoekenden en ziet geen kans de omliggende gemeenten te helpen. Naar de mening van de VVD wordt le mogelijkheid van woningbouw in ie polder in het ontwerp-streekplan nvoldoende belicht. De gemeente harderwijk is de eerstkomende jaren Advertentie HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 niet in staat de bevolkinaanwas van de Noordwest Veluwe te vangen. De restcapaciteit vantttO woningen in Harderwijk, dat daar re nog voort kan tot 1982, is nodig tor de eigen woningzoekenden. De umliggende plaatsen kunnen niet wden gehol pen. ANDERKERNEN Zolang de bouwmogelijleden in de polder niet kunnen |Woi i benut, moet volgens het voorloi. frakties- tandpunt van de VVD:-Kr ruimte worden gegeven aan won,bouw in Ermelo en Nunspeet. Ditddt even eens voor Putten en Num t. Hier mee wordt tegemoet gekotn aan de wensen van deze gemeenteiiaar gro tere woningkont in gen ten. let bete kent ook een oplossing vc de kre- peer-gevallen, met name Ermelo, waar vele jonge menserï no gedwon gen in vakantiehuisjes» en travans wonen. De VVD heeft dit Veger ook al in een motie vastgelegd! ize werd door Provinciale Staten «worpen, maar de liberalen verwachtidat een motie van deze strekking u meer kans van slagen heeft. Drs. Veen wist niet of ,3. een gebied voor woningbouw {harder wijk zullen aanwijzen,- iiien de raad van deze gemeente stks een struktuurplan vaststelt da: iet in ERMELO Werden vorige week vier Ermeloërs al zeer snel ge pakt, nadat zij enkele militairen en burgers hadden mishandeld, hun be rechting liet evenmin lang op zich wachten. Donderdag 2 november heeft de rechtbank in Zwolle de twee gebroe ders L. M. H. en R. J. H. vier we ken gevangenisstraf opgelegd (twee weken hiervan zijn voorwaardelijk). Behalve elk een boete van 500 gul den of 10 dagen hechtenis, kregen zij bovendien twee jaar voorwaardelijk. De beide andere verdachten, W. K. en W. J. kregen elk 20 dagen ge- is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' len'n9en X nv8-assurantieadviseur vangenisstraf (waarvan 10 voor waardelijk), omdat de rechtbank niet bewezen achtte, dat ook zij daadwerkelijk hadden geschopt en geslagen. WjI kregen ook zij een proeftijd van twee jaar en een boete van elk 300 gulden (of 6 dagen hech tenis). (Advertentie) Dr. Holtropstraat 70 ERMELO - tel. 2315. een opvangfunktie voorziet. De ge deputeerde mr. J. Fokkens, om wiens mening hij had gevraagd, hoopte dat dit niet nodig zal zijn. Hij gaat er kennelijk vanuit dat Harderwijk medewerking zal verle nen ian de uitvoering van het streekplan, waarin het gebied Frankrijk als bouwlokatie wordt genoemd, met later een eventuele uitwijk naar Drietanden. Op de bijeenkomst in De Kiekmu- (Advertentie) NOTEER! ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag vjan 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderwijk. re, waar de VVD met een grote fraktie aanwezig was, wezen de vertegen woordigers van de gemeenten Nun speet, Oldebroek en Putten op de noodzaak van meer woningen voor de eigen bevolking. „Wij kunnen onze mensen niet naar Harderwijk of Zwol le sturen. Zij willen in hun eigen dorp blijven wonen. Help de gemeenten van de achterstand af, dan zijn we al een heel eind op de goede weg," aldus de afgevaardigde van de gemeente Ol debroek. Burgemeester Smith van Nun speet vond het onjuist dat de ge meenteraad van Harderwijk zelf standig gaat beslissen over de op vang van de bevolking van de gehe le Noordwest Veluwe. Wethouder De Graaf van Harderwijk zei graag met de buurgemeenten te willen praten, om te komen tot een regio naal woningbouwbeleid. Nijkerk valt hier waarschijnlijk bui ten, omdat deze gemeente, wanneer de bouwmogelijkheden binnen de ei gen grenzen zijn uitgeput, kan „over lopen" naar Eemland. Nijkerk heeft hier nauwe banden mee. MILITAIREN Sobere beëdiging nieuwe douaniers .-.v.-. - - -SS ERMELO In sporthal „Calluna" is woens dagavond het vierde Gelderse project van start gegaan, dat beoogt lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid te bieden iets aan sport, spel en be weging te doen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Provinciale Sportraad, de ge meente Ermelo en de sportvereniging voor invali den „DeVeDo". De eerstkomende tijd draagt de heer Teunissen van de Sportraad zorg voor de be geleiding, naast vier rekreatie-sportleiders uit Harderwijk en Ermelo. Hoofdleider is Eddie Edink, die op dit gebied een ruime ervaring heeft. Onlangs is de Provinciale Sportraad begonnen om in drie plaatsen (Nijkerk, 's Heerenberg en Tiel) een derge lijk project als proef op te zetten. De gemeentebesturen in Gelderland werden hiervan op de hoogte gesteld en kregen de mogelijkheid om zich nader te informeren. Wethouder F. A. J. Balvers stelde voor om zoiets in Ermelo te organi seren, en nam contact op met de Sportraad. Het initiatief werd organisatorisch en financieel voor de periode van qen r overgenomen; daarna zal de gemeen te het zelf vMtnoeten doen. Het is dan ook de bedoe ling. dat dt ,,l|-instuif' een dusdanige continuïteit krijgt, dat d>> ve gjng .DeVeDo" (die al jarenlang aan de weg timmert-, sportactiviteiten als zwemmen, tafel tennis. zit-vollejjl, rolstoel-basketbal en atletiek voor li chamelijk gehan .pten van de grond te krijgen) een en ander in eigeri be r zal kunnen overnemen. Mogelijk zal de gemeente dan i moeten bijspringen om de kosten te dekken. Woensdagavoit as er meteen al een flinke belangstel ling. „Als we de hoeveelheid mensen blijven trekken, moeten we het ae.l sportleiders al snel uitbreiden," al dus de heer Teu.en, die vanuit de Provinciale Spor traad de spel-ins en opzet. Men is bijzonder blij dat het initiatie! zo g ontvangen wordt, en is graag bereid om de activiteitei rder uit te breiden. Vanaf woensdag aanstaande zal ot0or visueel gehandicapten de moge lijkheid zijn ort^ahe spel-instuif deel te nemen. De spe len zijn zo opgazeiat er voor iedereen wel wat te vinden is. Iedere woer®vond van 19.00 tot 20.00 uur is de Spel-instuif in l,Cuna". Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage fc kosten gevraagd. Een discussie ontstond over de eco nomische gebondenheid van militai ren. Drs. Veen had bezwaar tegen het principe van economische binding, dat volgens hen rechtsongeldig is. Er zijn namelijk categorieën mensen die in een bepaalde plaats werken, maar elders willen wonen. Zij moeten door de gemeenten dan ook niet in de wo- ningbehoeftecijfers worden meegeno men, aldus de VVD-er. Hij vond wel dat militairen, indien zij dat zelf wil len, in de plaats van hun legering moeten kunnen worden gehuisvest. Vanuit de zaal werd door een be langstellend burger, de Harderwijker H. van Hal, gepleit voor een beper king van de militaire aktiviteiten op de Veluwe. Naar zijn mening is de aanwezigheid van het defensie-appa raat in strijd met de hoofddoelstelling van het streekplan Veluwe, namelijk de stringente bescherming van natuur en landschap. Bovendien zou het te rugdringen van deze aktiviteiten ook voor de huisvesting een verlichting ge ven, aldus Van Hal. Ten aanzien van de kleine kernen vindt de fraktie van de VVD dat voor het begrip leefbaarheid voorop moet staan, dat het uitzicht op kontinui'teit van de bestaande gemeenschap ge waarborgd is. Deze kontinui'teit be staat alleen bij de gratie van voldoen de woningen voor de eigen bevolking, maar ook mag het dorp niet worden overstroomd met teveel import. Standpunt van de VVD ten aanzien van het buitengebied is dat de Veluwe een nationaal belang vertegenwoor digt en dat daardoor wel enige beper kingen in het agrarisch bedrijf aan vaardbaar zijn. Dit laatste echter al leen onder de voorwaarde dat deze be perkingen financieel en op andere wij ze volledig kunnen worden gecompen seerd. Bovendien wil de VVD die be perkingen alleen toelaten waar de zo genaamde relatienota van kracht is. Tenslotte stelt de VVD-fraktie vast dat een concrete beleidsvisie voor de recreatie in het streekplan ontbreekt, evenals de sociale en economische onderbouw. Er zal op worden aangedrongen dat deze ele menten alsnog worden ingepast. De Statenfraktie van de WD gaat ook nog praten met het bedrijfsleven en de agrarische sector op de Veluwe. fAdvertentie Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT VOude Telgterweg 122 ^rmelotel_03417-6044 In sporthal De Sypel werden vrijdagmiddag 264 douaneambtenaren beëdigd. De bijeenkomst werd overschaduwd door de recente gebeurtenissen in Kerkrade. HARDERWIJK In de grote benedenzaal van het sportcom plex De Sypel werden op vridag 264 douane-ambtenaren beëdigd. De beëdiging die in het begin van de week nog zo vreug devol beloofde te worden werd volkomen overschaduwd door de recente gebeurtenissen in Kerk rade, waarbij een kollega doua nier op brute wijze van het leven werd beroofd. De direkteur van het in Elspeet ge vestigde opleidingsinstituut, de heer F. J. M. Rücker heette de cursisten en genodigden welkom. Onder hen be vonden zich de burgemeester en enige wethouders van de gemeente Harder wijk, opleidingsfunktionarissen en vele familieleden van de 255 jonge mannen en 9 jonge vrouwen, die op de helft van de vier maanden durende (Advertentie) I jan van schaffelaarstraat 3y stationsstraat 103 ryigemode opleiding de eed of belofte zouden af leggen. Na dit woord van welkom volgde een toespraak door de Direk teur Generaal der Belastingen, de heer C. J. Sleddering. Spreker maakte gewag van het bijzondere accent dat deze beëdiging tegen de achtergrond van de tragische gebeurtenissen kreeg. Hij benadrukte echter dat een zo onherstelbare calamiteit niet als normaal, niet als nu eenmaal beho rend bij de douanetaak mag en kan worden beschouwd. VERKEERD BEELD „Uw zoons en dochters, uw mannen of verloofden worden opgeleid voor hun toekomstige douanetaak. Zij zijn direkt, samen met hun kollega's, be last met het toezicht en de controle op de goederen- en personenstroom aan onze land- en zeegrenzen. Zij hebben een nuttige en noodzakelijke funktie in een gemeenschap die, ook door hun bijdrage, als een geordende gemeen schap kan en wil bestaan. Als door mensen die zichzelf bui ten die gemeenschap plaatsen, een daad wordt gesteld zoals nu in Kerkrade is gebeurd, waarbij on schuldige kollega's het slachtoffer worden, dan is dat een zéér ernstige zaak, maar dat mag niet een ver keerd beeld van de douane en de douanetaak geven", aldus de heer Sleddering. De Direkteur Generaal vervolgde zijn toespraak met de verzekering dat beveiliging van de douanier een punt van voortdurende zorg is en dat de huidige ontwikkeling, met name de groeiende neiging tot agressiviteit, steeds weer noopt tot verbetering van deze beveiliging. Al mag naar de me ning van de heer Sleddering niet wor den vergeten dat het onder alle om standigheden voorbereid zijn op ge beurtenissen als in Kerkrade bijna niet mogelijk is. Hierna werd de volledige eedsfor mule voorgelezen. Deze was eerder door de als aspirant-douane ambte naar aangestelde cursisten onderte kend en werd nu mondeling bekrach tigd. De sobere, stijlvolle bijeenkomst werd besloten met een optreden van de Douaneharmonie uit Rotterdam, die volstond met het snelen van. het Wilhelmus. VROUWEN De gemiddelde leeftijd van de cur sisten is 20 jaar. In september zijn zij na een strenge selektie waarbij slechts 5'/2 procent van degenen die hadden gereflekteerd konden worden ge plaatst, toegelaten tot de basiscursus. Omstreeks de kerstdagen wordt deze eerste, algemene opleiding afgerond, waarna de geslaagden een standplaats krijgen toegewezen. Dit kan zijn aan de landsgrens, in vaktaal de groene grens geheten, of in een van de ha vens, waartoe men ook de vliegvelden rekent. Vakgerichte cursussen vervol maken later de opleiding tot all-round douane-ambtenaar of -ambtenares. Het is al vele jaren gebruikelijk dat vrouwen bij de douane werkzaam zijn. Waren zij tot nu toe veelal aangesteld als visiteuse of verrichtten zij hun diensten in de goederenloodsen, in de toekomst zullen zij vaker worden in gezet in dezelfde funkties als hun mannelijke kollega's. Het DOI heeft dependances in Staverden en Nunspeet. Per jaar worden twee cursussen gegeven die elk vier maanden duren. In totaal heeft he instituut dat in zijn huidige vorm sedert 1975 bestaat, ongeveer 1400 douaniers opgeleid. (Advertentie Uw off Volvo dealer 8 voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK - Zaterdagavond omstreeks tien uur bleek op de Zui derzeestraatweg ter hoogte van de Es- senburg een personenauto, bestuurd door H. van A. alhier, in de sloot naast de weg te zijn beland. De be stuurder had teveel gedronken. Daar hij gewond was aan het hoofd, is hij per ambulance overgebracht naar het Boerhaave-ziekenhuis. De auto ging voor technisch onderzoek mee naar het politieburo. SCHILDERS NIEUWSBIAD fC erschijnt iedere maandag en donderdag itgave: Wegener's Couranten Concern N.V. ureau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, Tel 034 -15029 MAANDAG 6 NOVEMBER 1978 55e JAARGANG No. 86 (Advertentie)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1