mmÊÊÊ WÊÊÊÊSÊÊSKÊm Toenadering PH en PvdA „HUIS VAN BARMHARTIGHEID" /ijf mensen zwaargewond bij ongeval VELUGOED Luxor kleuren tv 'Komt U ook deze week in VERZEKEREN 50% vanD Nieuwe Harderwijker Courant BR0EKHUIS- 0PELB.V. T GOUD ZILVER HORLOGES KLOKKEN randmsercomblnatlo; 31.000 FIETSOVERSTEEK BIJ VONDELLAAN aar OLGENDE ZOMER ..LAAR [KERKDIENSTEN] Man Vróuw-Polis Beroepen Intrede ds. H. Talsma Postkantoor terug in Donkerstraat li Bakuwel Uw off. Opel dealer Ermelo e.o. GM fÜBHj NOG 5 DAGEN UITVERKOOP KORTINGEN tot Zware schade op de Zuiderzeestraatweg Garagebedrijf assjg H. Broekhuis B.V. Rode Vrouwenfilm 12 SCHILDERS NIEUWSBIAD TC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 30 OKTOBER 1978 55e JAARGANG No. 84 Kruispunt Hoofdweg wordt verbeterd HARDERWIJK Er zijn plannen ontwikkeld voor de rekon- struktie van het kruispunt Hoofdweg - Deventerweg en de Oranje laan. Deze worden donderdag 2 november besproken in een ge- kombineerde openbare vergadering van de raadskommissie voor openbare orde en verkeer en de kommissie openbare werken. In het kader van het kruispunt Hoofdweg - Deventerweg komt onder meer de rekonstruktie van de AHOB van de spoorwegovergang met bijbehorende voorzieningen aan de orde. Naar aanleiding van een plan dat destijds door de PvdA is opgesteld, heeft de dienst gemeentewerken een alternatief uitgewerkt. Dit alternatief houdt in dat aan weerszijden van de weg een fietspad wordt aangelegd dat in twee richtin gen berijdbaar is. Hiervoor zal de AHOB moeten worden uitgebreid met een beveiliging voor fietsers. Aan de zuidzijde van de spoorlijn Amersfoort- Zwolle is een fietsersoversteek en een fietspad vobr twee richtingen gepro- jekteerd tussen de Prins Mauritslaan en de Van Speycklaan. Het autover keer zal van deze oversteek c.q. ver binding geen gebruik meer kunnen maken. De auto's zullen via de parallelwe gen van de Deventerweg naar de aan sluiting Karei Doormanlaan op de hoofdrijbaan kunnen komen. Het éénrichtingsverkeer zal dan op de pa rallelwegen moeten worden opgehe ven, met dien' verstande dat het éénrichtingsverkeer op het gedeelte langs de winkels aan de Deventerweg blijft gehandhaafd. Alleen het autoverkeer van de Hoofdweg vanuit de richting centrum kan via de uitvoegstrook naar de Prins Mauritslaan rijden. Dit om de bereik baarheid van het industriegebied van uit de richting Verkeersweg voor grote vrachtwagens, die de doorsteek tegen over de Karei Doormanlaan niet kun nen nemen, mogelijk te maken. Het bezwaar hiervan is dat de route Hoofdweg-Oranjelaan ook weer voor ander verkeer wordt opengesteld. Het zou voor het kruispunt zelf beter zijn, zo vindt men bij de gemeente, wan neer een totale afsluiting voor het au toverkeer kon worden gerealiseerd. Als alternatief zou de ontsluiting van het industriegebied via de Mecklen- burglaan - Graaf Ottolaan kunnen worden verbeterd. In het struktuurplan centrumge bied is tussen de Vondellaan en de Van Maerlantlaan een fietsover- steek geprojekteerd. De oversteek kan in de toekomst eventueel wor den voorzien van een verkeersregel installatie. De fietsroute zal in de toekomst zowel in het gebied Sypel als Stadsdennen worden voortgezet. In het kader van de rekonstruktie worden enkele voorzieningen aange bracht, zodat de toekomstige aanslui ting zonder ingrijpende werken kan worden gemaakt. In de rekonstruktie van het kruis punt Hoofdweg-Vondellaan is ook de W m m 3Sf 1ÜS: mmm i ^fillip 'fffl -te sitmr wtzs&z - JIB! Ut* I® Het kruispunt Hoofdweg - Deventerweg, bij de spoorwegovergang, wordt veiliger gemaakt voor fietsers. [Bouw open zwembad gaat van start HARDERWIJK Deze week I wordt begonnen met de eerste werkzaamheden voor de bouw van het openluchtzwembad, achter De Drie Wellen. De ver klaring van „geen bezwaar" an Gedeputeerde Staten is af gekomen, zodat nu ook planolo gisch geen belemmeringen meer aanwezig zijn. Er wordt naar gestreefd het bad 1 juni 1979 in gebruik te nemen. De bouwkos ten bedragen 3,7 miljoen. De bouw wordt uitgevoerd door De Vroom BV te Harderwijk en het ontwerp is van de dienst ge meentewerken en het buro sportzaken, in overleg met het adviesorgaan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en met begeleiding van een kommissie uit de gemeentelijke sportraad. ERMELO Op de Putterweg ond donderdagochtend vlakbij Sonneheerdt een verkeersongeval plaats. Bij een inhaalmanoeuvre kwam een personenauto, bestuurd door R, uit Putten, in aanrijding met de aanhangwagen van een vrachtautocombinatie, bestuurd door J. E. uit Elburg. R. raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De bestuurder en zijn vrouw werden ernstig gewond. Drie andere inzit tenden, de heer en mevrouw Ten C. uit Enschede en de Puttense v. d. K. raakten eveneens zwaar gewond. Allen zijn overgebracht naar zie kenhuis Salem. Naast het kleuterbad met een op pervlakte van 250 m2, komt er één groot bassin met een oppervlakte van ongeveer 1925 m2, in waterdiepte va riërend van 0.45 naar 3.80 meter. Hierin is tevens opgenomen een bad van 50 x 21 meter, met acht wed- strijdbanen en een waterdiepte van 1.40 naar 3.80 meter. Dit bad is uiter mate geschikt voor zwem- en polo wedstrijden. Bij het diepe gedeelte wordt een één- en drie-meterplank aangebracht. Aan een van de lange zijden van het 50 meter bassin wordt een betonnen tribune gebouwd. Deze tribune, welke dient als afscheiding van de twee bassins, zal in een later stadium worden gerealiseerd. POLYESTER De bassins worden geleverd door de TIP-combine uit Twello en zijn ge maakt van gewapend polyester blau we zwembadelementen. Deze elemen ten worden in het bedrijf in Twello (TIP staat voor Twellose Industrie Plastics) ter plaatse in elkaar gezet. Het voordeel van het gebruik van deze TIP-elementen is dat ze vrijwel geen onderhoud nodig hebben, terwijl 's winters het water in de bassins kan blijven staan. Bij vorst vriezen de wanden niet vast. De vloer van de bassins wordt ge maakt van gewapend beton met een dikte van 25 centimeter en ter plaatse van de springkuil 30 cm. Deze vloer wordt betegeld. AARDEN WAL Er komen twee gemeenschappelijke kleedruimten en twee groepen wissel- kabines. Voorts een kassa, een bad meesterstoren om goed toezicht te kunnen uitoefenen, alsmede een ver koopruimte. Naar aanleiding van be zwaren van bewoners van de Coupe ruslaan zijn deze gebouwen opgescho ven in de richting van het bad. Langs de Couperuslaan wordt ook een aarden wal met beplanting aange bracht, van anderhalf tot twee meter hoog. De ligweide krijgt een opper vlakte van rond 16.000 m2, met hek- wérken rondom, banken en picknick sets, betonnen tafeltennistafels, een basketball-paal, een volleybalnet en andere speelwerktuigen. OEFENHOEK Als gevolg van de bouw van dit op enlucht zwembad komt de oefenhoek voor Zwart Wit te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt deze voetbalvereni ging oefenruimte in de hoek Park weg/fietspad van het spórtkomplex. Hier worden twee lichtmasten ge plaatst, van veertien meter hoog. Het wateroppervlak van het nieu we zwembad is gelijk aan dat van het oude bad De Sypel. Volgens het buro sportzaken is dit voldoende, ook bij een toekomstige groei van Harderwijk, omdat op drukke da gen toch niet iedereen tegelijk in het water is. De speelweide is wat dat betreft net zo belangrijk. ERMELO (Dankdag voor Gewas en arbeid) 1-11-1978 Herv. Gemeente: Nieuwe Kerk, Horsterweg 40, 19.30 uur ds. G. C. Post. Oude Kerk, Putterweg 16. 19.30 uur ds. J. H. D. Louwerse. Kapel Staverden, 19.30 uur prof. dr. C. van Leeu. Geref. Kerk: Immanuëlkerk, Stationsstraat, 19.30 uur ds. R. van den Berg. Maranathakerk, Sparrenlaan, 19.30 uur ds. L. Zwaan. Geref. Kerk Vrijgemaakt: ,,Rehoboth"kerk, Dirk Staalweg, 19.30 uur ds. E. H. Nieuwenhuis. Geref. Kerk Vrijgemaakt, buiten ver band: Van Beekweg, 19.30 uur ds. J. Verleur, emer.-pred. Amersfoort. Chr. Geref. Kerk: Frederik Hendriklaan, 14.30 uur ds. J. Kievit; 19.30 uur prof. dr. B. J. Ooster- hoff, Apeldoorn. Geref. Gemeente: Hanengewei, 15.00 en 19.30 uur ds. C. Hegeman. aansluiting naar de Parkweg meege nomen. Er is vanuit gegaan dat op dit kruispunt verkeerslichten worden ge plaatst. Met het oog op de verkeersveilig heid kan de parkeerhaven aan de Hoofdweg voor het gebouw van de PGEM beter worden opgeheven. Aan de Couperuslaan is voldoende ruimte aanwezig. Het parkeren geeft aanlei ding tot onoverzichtelijke situaties. Bovendien zal de belijning van de Hoofdweg - Deventerweg worden ver beterd. Voorts is het gehele tracé als voorrangsweg beschouwd, waarmee een goede verkeersafwikkeling wordt bereikt. Per wijk zal één duidelijke, door verkeerslichten geregelde aan sluiting worden gemaakt. Rekonstruktie van het kruispunt Oranjelaan - Engelserf - Slingerbos is afhankelijk van de door rijkswa terstaat te plaatsen verkeerslichte ninstallatie op de Oranjelaan bij rijksweg 28. De gemeente heeft evenwel nog geen antwoord van rijkswaterstaat ontvangen omtrent de kostenverdeling van deze instal latie. Het bestaande voetgangerslicht op het kruispunt Oranjelaan - Laan der Verenigde Naties moet worden uitge breid met verkeersmeldingen voor verkeer vanuit aansluitende wegen. De huidige regelapparatuur is verou derd. Aanleg van een voetpad is uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. Op het gedeelte van de Oranjelaan, gelegen tussen de Laan der Verenigde Naties en het Slingerbos, wordt de pa rallelweg opgeheven. Er komen vrij- liggende fietspaden, terwijl ook par keervakken worden aangebracht. De wegas wordt aangepast aan de gere- konstrueerde kruispunten. Een en an der is om veiligheidsredenen gewenst. (Advertentie) TO Uw verzekeringsadviseur legt 'm graag uit.- HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 HARDERWIJK Ds. H. G. de Winkel, predikant van de Baptisten gemeente te Harderwijk, heeft een be roep ontvangen van de Baptistenge meente te Nieuw-Buinen. Ds. De Winkel staat sinds 3 december 1970 te Harderwijk. HARDERWIJK - Ds. H. Talsma, Hervormd predikant te Den Bommel, die een beroep heeft aangenomen naar Harderwijk, zal op zondag 26 novem ber de afscheidsdienst houden en op zondag 10 december intrede doen te Harderwijk. Hij wordt in het ambt be vestigd door zijn vader de emeritus predikant ds. H. Talsma te Den Haag. Ds. Talsma werd 2 febr. 1947 geboren. Hij studeerde te Utrecht theologie en werd 16 juni 1974 predikant te Den Bommel, zijn eerste gemeente. (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) OPEL is Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 HARDER WIJK Progressief Harderwijk en Partij van de Ar beid, die in het verleden een gezamenlijke progressieve fraktie (PAK) vormden in de raad, maar de laatste jaren nogal met el kaar overhoop lagen, zijn nu zover dat zij weer met elkaar willen praten. Op uitnodiging van PH heeft vorige week een eerste ver- kenningsgesprek plaatsgehad en dit is naar de mening van beide partijen positief verlopen. Het speelt zich uitsluitend af op be- stuursnivo. ,,We bekijken in hoeverre we een gemeenschappelijk standpunt inzake het gemeenteprogram voor de komende vier jaar kunnen innemen. Dit standpunt wordt dan als advies aan de wethouders van PvdA en PH kenbaar gemaakt. Er zijn misschien dingen waarvoor we samen een vuist kunnen maken in kollege en raad,aldus voorzitter Fred Stijl van Progressief Harderwijk. Bij PH meent men dat het zinvol kan zijn ook van gedachten te wis selen met de WD, welke partij niet meer in het kollege vertegen woordigd is. Overigens stelt Fred Stijl met nadruk dat er geen en kele aanleiding is, te denken aan een fusie. ,,PH voelt er niets voor zijn eigen identiteit prijs te geven. Wij willen met de PvdA alleen samenwerken op praktische gronden.PvdA-voorzitter Niek de Jong vindt het nog te vroeg en allemaal ook nog een beet je te vaag om nu al kommentaar te geven op de toenaderingspo gingen tussen PH en PvdA. (Advertentie) Onbarmhartig tegen de vlakte ERMELO Het aloude „Huis van Barmhartigheidhet voormalige gemeentehuis, begint langzamerhand zijn vormen te verliezen. Zaterdagochtend ging de eerste muur om, en vandaag is men verder gegaan met het definitief slopen van dit zeer intensief gebruikte pand. Binnen afzienbare tijd zal er van dit stukje Ermelose geschiedenis (het was weliswaar geen comfortabele secretarie, maar toch had het z'n charmes) weinig meer overzijn dan een enkele foto. En de gevelsteen, want die is overgeplaatst naar het nieuwe gemeentehuis. De slopershamer is onbarmhartig. .(Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers- lenin9en nva-assurantieadviseur (Advertentie) r l Donkerstraat 17, Harderwijk HARDERWIJK Er komt waar schijnlijk weer een postagentschap in de Donkerstraat. Enkele jaren geleden werd in deze straat het postkantoor afgebroken, om plaats te maken voor het pand van de Hema. Op de Vul- dersbrink werd een houten stacaravan neergezet, als hulppostkantoor voor de binnenstad. IL-t aantal handelin gen op dit kantoor is echter niet vol doende en daarom wordt nu overwo gen een postagentschap te vestigen in de Donkerstraat, in een partikulier pand. Enkele middenstanders hebben zich reeds als gegadigde aangemeld, aldus wethouder De Graaf tijder 'e donderdag gehouden raadsvergade ring. HARDERWIJK Zondagavond omstreeks half twaalf had op de Zuiderzeestraatweg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's, bestuurd door G. A. uit Putten en D. K. uit Harderwijk. Laatstge noemde was aan het inhalen, ter wijl de ander uit een links gelegen inrit achteruit de weg opreed. Beide wagens kwamen met elkaar in bot sing. De Harderwijker kwam 75 meter verder tegen een boom tot stilstand. De twee automobilisten zijn met diverse verwondingen overgebracht naar het Pius-zieken- huis. Hun auto's werden zwaar be schadigd. Verder zijn diverse berm paaltjes vernield. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten 'S: K22EEZ§| Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK - Bij de Film kring Noordwest Veluwe draait woensdag 1 november „Take it like a man, madam" (Ta, „Det som en mand" Frue), van het Rode Vrouwen Kollektief, Denemarken 1975. Deze film valt uiteen in drie delen, te weten realiteit (het bekende rollenpatroon, de man als kostwinner en de vrouw als onbezoldigde huisvrouw), de droom (de rol van de man is door de vrouw overgenomen, de man is geplaatst in de funktie van de vrouw) en de reali teit (de gehuwde vrouw neemt een be taalde baan). Ondanks kwalitatieve bezwaren is het naar de mening van de Filmkring een film, die in de serie „De vrouw in de film" zeker niet mag ontbreken. De voorstelling begint om 20.00 uur in de zaal var, de Stichting Open Bejaardenwerk aan het Kerk plein.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1