WILSON GLENNY Uitslag EK-aktie 76-jarige zwemt maximum-af stand Z wem vierdaagse SS 7.90 li»* «Hl Ml! 'II! éi m m VERZEKEREN oplo' J.Beton j trekt aan de bel IH GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" m Outut Nieuwe Harderwijker Courant OPENING OP 9 NOVEMBER Dagtocht naar Doesburg /s ss Autorllschool DIJKGRAAF "ELLE/ i tVoetsfuujs VGANSWIIK pachtzaken: Bent U deze week al in U. i tu gpweest? Henk Viester's mi ze 'j jfulleman y—y li- „DE GOUDVALLEI" HEEFT REEDS VOOR U GEPLUKT. GOUD VOOR UBRENGT WARMTE EN GELUK Ml! modehuis V randmeercombinatie: 31.000 HARDERWIJK Het lieuwe kerkelijk centrum )e Wheme van de Her- ormde Gemeente wordt onderdagavond 9 novem- ter officieel geopend door s. E. Schimmel. Zaterdag 1 november is er open tuis, waarbij een ieder de tkkommodatie kan bezich- igen. Kommissie r.o. vergadert 't Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. JÉi ERMELO De uitslag van de zegelaktie van Er- melo Koopcentrum is bekend. De prijzen zijn als volgt gevallen: Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. veihoog^ptoonaangevend RGRRITIRK üj ERfTlELO Nieuwbouw voor r.-k. mavo Lot In BMW on MAZDA Albert Heijn wil uitbreiden Speciale kaasaanbieding Staphorster Roomboter speculaas brokken is: Garagebedrijf] H. Broekhuis B.V. erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N V. ureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 55e JAARGANG No. 83 De Wheme prachtig kerkelijk centrum De Wheme, naast de Grote Kerk, is en biezonder mooi gebouw geworden. )rie jaar geleden werd met de restau- atie begonnen. Het pand dat vermoe- lelijk, evenals het oudste gedeelte an de kerk, uit de vijftiende eeuw da- eert, verkeerde in vervallen staat. Er aren een paar woningen met werk- uimte in ondergebracht. Via een rui ing met de gemeente Harderwijk, die Ie beschikking kreeg over de kerkelij- e eigendommen aan de Kerkstraat, wam de Hervormde Gemeente in het zit van De Wheme. Dat gebeurde ia behoorlijk harde onderhandelin- n. GROTE ZAAL Het gebouw werd vrijwel tot de •rond toe afgebroken, maar is nu 'ankzij de nodige subsidie in oude HARDERWIJK De kommissie uimtelijke ordening houdt dinsdag 31 ktober een openbare vergadering, om 9.00 uur in de vergaderkamer van t raadhuis. Aan de orde komen de akties op het voorontwerp-bestem- aingsplan Friesegracht en de in- raakprocedure van het struktuur- lan voor de gehele gemeente. Het pu- iiek krijgt aan het begin van de ver- tdering gelegenheid het woord te «ren over onderwerpen die op de cnda staan. Wilson Glenny. Stijl, pure kwaliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stoffen, onnavolgbaar vertaald in kostuums voor mannen met een [kritische smaak. ■rUTTtN- ook vrijdagsavonds open van 7-9 uur. Dorpsstraat 1 - PUTTEN. luister hersteld. Architekt T. van Hoogevest uit Amersfoort en het aan nemersbedrijf Den Hoed uit Bergam bacht hebben een stuk vakwerk gele verd. Op de begane grond bevindt zich een grote zaal met tweehonderd zit plaatsen en daarnaast een kantoor. De beide verdiepingen zijn onderver deeld in verschillende ruimten, voor het jeugdwerk, de katechisatie en an dere aktiviteiten in kerkelijk verband. De eeuwenoude kelders onder het ge bouw zijn behouden gebleven, dat was ook een van de voorwaarden van Mo numentenzorg. In deze gewelven zijn de toiletten en garderobe. Op de plaats van de voormalige school aan de Israëlstraat staat de kosterswoning, eveneens in oude stijl. Deze werd begin dit jaar al opgele verd. Naast De Wheme, aan de kant van de Israëlstraat, wordt een tuin aangelegd, met als afscheiding een smeedijzeren hek van bijna twee me ter hoog. GROTE KERK Nu het kerkelijk centrum is vol tooid, krijgt de restauratie van de Grote Kerk weer de volle aandacht. Deze werkzaamheden duren nu al tien jaar, maar verlopen volgens de plan ning. Dat het mooi wordt heeft ook de gemeenteraad kunnen konstateren, die vorige week in de gelegenheid was een kijkje te nemen in de kerk. Er worden trouwens wel meer gezel schappen rondgeleid. Het is de bedoe ling dat de restauratie met kerstmis 1979 is afgerond. President-kerkvoogd G. Hamstra noemt De Wheme een belangrijke aanwinst voor de Hervormde Ge meente. Het gebouw vormt een fraai geheel met de Grote Kerk. Wel 1. Stereo-unit, K. J. Klok, Veldweg 1, Ermelo. 2. Kleuren portable tv, J. v. d. Brink, Hoorneweg 17, Putten. 3. Damesrijwiel, L. Schriever, Cronjéstraat 135, Ermelo. 4. Elektrische grasmaaier, Vos, Retiefstraat 347, Ermelo. 5. Pannenset, fam. Lange, Horsterweg 62, Ermelo. 6. Pannenset, J. den Harthogh, v. Heemskercklaan 38, Harderwijk. 7/8 Fototoestel, G. van Loo, Klimoplaan 29, Ermelo en L. Doppenberg- v. d. Veer, Hertzogstraat 7, Ermelo. 9. Draagbare radio, J. Kleine, Horsterweg 225, Ermelo. 10/11. Dames- of herenhorloge E. J. Wyers, Retiefstraat 50, Ermelo. M. J. Bosman, Kanoweg 107, Ermelo. 12/13 Boorset, G. v. d. Heide, Bothastraat 6, Ermelo; W. Mulder, Hertzogstraat 40, Ermelo. 14. Autoradio A. Ootjers, Eksterstraat 31, Ermelo. 15/16 Elektrische friteuse. H. Woutersen, Korpersteeg 28, Ermelo; E. R. Coenen, Meerkoetstraat 19, Ermelo. 17, 18, 19. Sjoelbak, J. Koster, Retiefstraat 26, Ermelo; C. Prins, Bea- trixlaan 4, Ermelo; De Bier, Zwaluwstraat 150, Ermelo. 20, 21. Strijkbout. A. Wagenaar, Floraweg 9, Ermelo en D. de Wit, Bloemfontein, Ermelo. 22. Kinderhorloge, mevr. v. Meer, Spechtstraat 14, Ermelo. 23 t.m. 27 Gourmetstel. H. Borkent, Irenelaan 7, A. Brink, Dwarsweg 16, H. J. Gans, Fazantlaan 29, E. L. Bouw, Sportlaan 117, S. van 't Slot, Cronjéstraat 99, allen te Ermelo. 28, 39, 30, Personenweegschaal, G. W. Oelderik, De Wetstraat 17, S. v. Goor, Gelreweg 3, J. Langkamp, Leeuwerikstr. 9, allen te Ermelo. hoopt de heer Hamstra dat ook iets zal worden gedaan aan de bouwval lige panden aan het Achterom, die de omgeving van de kerk nu toch wel erg ontsieren. (Advertentie) Het nieuwe gebouw De Wieme, gezien vanaf het Kerkplein. Advertentie Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt.Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties B i\ zullen u overtuigen. M Praat'ns met ons en vraag frtj l—J vrijblijvend prijsindikatie. \v-tt-v7 Bovenweg 6, Hierden Tel. (03413) 818 is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en V nva- assurantieadviseur alléén deze week (Advertentie) John Travolia en Olivia New ton-John, original soundtrack met o.a. Grease - Frankie Valli Summer Nights - John Travol ta/Olivia Newton-John Hopelessly devoted to you - Olivia Newton-John You're the one that I want - J ohn Travolta/Olivia New ton- John Greased Lightnin' - John Tra volta and many more. van 29,90 voor T| Ir*'1 Nijkerk Nieuwstraat 2. 03494/1321 ERMELO De zesenzeventigjarige heer Bakker uit Putten heeft donderdagavond de zwemvierdaagse in het Ermelose zwembad ,,Cal- luna' olbracht. Verdeeld over vier avonden zwom hij een afstand van tweeduizend meter, de maximumafstand. De voorzitter van de organi serende zwem- en polovereniging Z.E.W., de heer P. Wagenmakers, sprak deze nestor onder de zwemlustigen toe, waarna hij door de jeugd van de zwemvereniging in de bloemetjes werd.gezet. ERMELO In samenwerking met de reisclub ,,De Trekvogels" organiseert de Stichting Welzijn ouderen Ermelo op woensdag 15 november een dagtocht naar Doesburg. Op het programma staat ondermeer een bezichtiging van de beroemde Doesburgse mos- terdfabriek en een bezoek aan de Gildenhof. Alle kosten inbegrepen gaat de tocht f31,kosten. Om half negen wordt er vanaf de Baanveger vertrokken. Daar kan men zich ook dagelijks opgeven (IJsbaanweg 15, telefoon 4236). Z7N LU ><S LU SS Ui «Cs Ui SS Lil «Cs LU SS Ui SS Ui «CS LU «Cs LU LU /N (Advertentie) SS/s /s SS 1<N SS SS a ULi UJ UU UJ UJ s Voor advies terzake. Pachtovereenkomsten Beheer verpachte grond. Nijkerkerweg 47 Tel. 03417 - 4323. «Cs PS «Cs PS rS PS rS /s (-Li «CS LU SS LU «Os UU «Os LUI «Os UUl «OS LU «OS LU «Os HARDERWIJK Het bestuur van de rooms-katholieke mavoschool Se- ger Stevens, die nu nog is gevestigd in een houten gebouw aan het Hogcpad, heeft de minister verzocht een semi- permanente school van tien lokalen, een gemeenschapsruimte, een hande- narbeidlokaal en direktieruimten te mogen bouwen. Deze schooi zou dan op het scholenplan van 1981 dienen te worden geplaatst. Het verzoek is nog bij het ministerie in behandeling. Zo dra het ministerie een principe-toe zegging over plaatsing op het scholen plan voor 1981 heeft gedaan, zal het schoolbestuur de gemeente vragen grond aan te wijzen voor de bouw van een nieuwe school. Het schoolbestuur denkt daarbij aan een terrein met een oppervlakte van ongeveer 4000 m2. Deze grond kan volgens de gemeente worden gevonden in het gebied Wei burg, achter de Stationslaan. Met deze situering kan het schoolbestuur zich verenigen. (Advertentie) Tal. 05778-433 HARDERWIJK Albert Heyn heeft de gemeente verzocht om mede werking voor de uitbreiding van haar winkel achter de Hierdenseweg. De supermarkt heeft nu een vloeropper vlak van 1350 m'2, terwijl dit kontrak- tueel mag worden vergroot tot 2025 m2. Daarnaast wil Albert Heijn de winkel verder uitbreiden, namelijk tot 2475 m2, bijna een verdubbeling dus van het huidige oppervlak. Hierover heeft overleg plaatsgehad tussen de gemeente en vertegenwoor digers van de detailhandelsgroep Ahold BV. Voorts is advies gevraagd aan de Stichting Winkelcentrum Stadsweiden, de Stichting Winkel voorzieningen Binnenstad en aan het Centraal Instituut Midden- en Klein bedrijf. Alle drie instellingen advise ren afwijzend over een verdere uit breiding van de winkel van Albert Heijn. ERMELO In het kader van de aktie Jantje Beton", j wordt in de periode van 30 okto- ber tot en met 4 november gekol- lekteerd ten bate van het Natio- naai Jeugdfonds. Net zoals in voorgaande jarenwordt ook in I deze week het kollektantenwerk gedaan door leden van Scouting j en van de Vrijwillige Reddings- i brigade Harderwijk. Gezien het belang van het J werk van het Nationaal Jeugd- fonds, rekent het plaatselijk ko- I mitee ook dit jaar op een goede opbrengst. j advertentie) BARNEVELD EDE - HARDERWIJK P, e: (Advertentie) jong belegen nu Natuurlijk bij Kaashuis, de Oude Steegh op de promenade Advertentie Deze week speciale aanbieding met en zonder amandelen. markt-naaauloen Tel. 12061 - 13815 (Advertentie Gouden ketting 39.- 49.- Gouden dameshorloges 98.- 198.- Gouden armband98.- 198.- Gouden damesring79.- 98.- Gouden kinderkopjes 39.- 49.- Verlovingsringen 3 mm p. paar 98.- Zaanse klokken 138.- 198.- Friese staartklok444.- Dameshorloges 39.- 69.- Jongens/meisjeshorloge 29.- GRATIS. ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk ALLEEN DEZE WEEK: gouden schakelarmband288.-NU 179.- gouden slavenarmband 528.- NU 298.- massief zilver korte fantasieketting...20.-NU 6.- prachtige zilveren kinderarmband 29.-NU 12.50 CASSETTES: de GOUDVALLEIde CASSETTESPECIALISTNEE UW CASSETTESPECIA LIST. Cassette edelstaal reeds 198.- of een uitgebreide cassette 375.-. Dan het aller mooistecassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt U geheel GRATIS: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, sla- couvert. Het model kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100 HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND - ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD. Oosteinde 95, Scherpenzeel 03497-1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn 055-218880; Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht 030-444040; Hoofdstraat 87, Velp 085-618095; Colum- buslaan 392, Utrecht 030-884527. Eigen reparatie-afdelingen....eigen service-afdelingen, ja de GOUDVALLEI...die is er ook voor U. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. En dit keer zeggen wij eens...tot ziens... in de GOUDVALLEI. (Advertentie) 1 een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding bruidsmoedet kleding (Advertentie) Uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) 't Koetshuys van de Witte Boerderij in Ermelo staat aan de Wethouder Rikkerslaan 8-10 en is het licht in de duisternis van de Veluwse lampenzaken. U vindt er een sprankelende collectie klassieke schemerlampen, 't Koetshuys is eigenlijk een winkel boordevol woonideeën. Men heeft er een unieke collectie tinnen siervoorwerpen, prachtige twee-zits banken in stof en leer, waarbij men de eiken en notehouten salontafels niet heeft vergeten. Verder spiegels in alle maten, echte oosterse tapijten, Delfts wit en groen. In de hele zaak staan grote en kleine geschenken (St. Nicolaas), zoals sierkussentjes, met de hand gemaakte gordijnkwasten, handbeschilderde dienbladen, asbakken, wandborden en een naar oud model vervaardigde sherrypomp. Voor de dames vormt de naast gelegen afdeling exclusieve damesmode het neusje van de zalm. Daar hangt zo'n verrassend mooie najaarscollectie dat het beschrijven daarvan in deze korte rubriek niet mogelijk is. Dat moet U beslist zelf gaan zien.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1