TOERISTENBELASTING MET 10 PCT. OMHOOG Groenteman Tromp 65 jaar getrouwd „De politie heeft een dienende taak, ook in handhaven van gezag KLACHTEN OVER GELUIDSHINDER VELUG0ED Luxor kleuren tv BR0EKHUIS- 0PEL B.V. VERZEKEREN Afscheids receptie Nieuwe Harderwijker Courant 99 GARAGE FOPPEN Man) Vrouw-Polis GARAGE FOPPEN Groepskommandant G. Urbach neemt afscheid randmeercombinatie: 31*000 JOH. VISSER'S WITTE POMP HARDERWIJK De bewoners van De Zeven Akkers zijn niet erg geluk kig met de kermis, die in de zomer drie weken ach tereen pal tegenover hun serviceflat wordt gehou den. Zij ondervinden ge luidshinder, temeer daar het feestgedruis weer kaatst tegen het vrij hoge gebouw. Bij de gemeente zijn tot nu toe twee klach ten irlgediend. Mevrouw Kape» bewoonster van De Zeven Akker, deed vrij dagmiddag in de vergade ring van de raadscommis sie openbare orde en zede lijkheid uit de doeken hoe ernstig de overlast is. Woonforensen moeten ook meer betalen Dodelijk ongeval op de Veldkamp LADA-ZASTAVA Bakuwel Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Veiliger woonerf Kampenmeen ERMELO Na achtendertig jaar te hebben gediend bij de overheid („in mijn diensttijd wist ik al, dat ik bij de Oveeheid wilde") gaat de heer G. Urbach per 1 november met pensioen. Op deze lange periode kijkt hij met genoegen terug. „Ook al was het lang niet altijd makkelijk, ik heb er nooit spijt van gehad, dat ik bij de politie ben gegaan." R S NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 23 OKTOBER 1978 55e JAARGANG No. 82 Kermis geen pretje voor Zeven Akkers (Advertentie) HARDERWIJK Is wél s avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 Zij zette in het praathalfuurtje voor het publiek uiteen dat de mensen in De Zeven Akkers gedurende de zo merkermis tot elf uur 's avonds in de herrie zitten. „Het is van bonke, bon- ke, bonke, vaak derderangs muziek en veel geschreeuw. Voor ons is dat bij zonder irriterend", aldus mevrouw Kaper, die er op wees dat de bewoners aan de kant van de Hoofdweg de ra men moeten openhouden, omdat zij anders geen frisse lucht in hun woning krijgen. Zij worden dan wel getrak teerd op de volle portie kermislawaai. Verschillende bewoners proberen weg te gaan in de kermisperiode, maar niet iedereen kan voor een paar weken bij familie terecht. Mevrouw Kaper had een oplossing voor het probleem. Zij deed de suggestie de kermis een eindje op te schuiven, in de richting van de spoorbaan. MINDER HEVIG Uiteraad had de commissie begrip voor de bezwaren. H. v.d. Veer (CDA) wilde weten of de geluidsoverlast al eens is gemeten. Dat is nog niet ge beurd, zodat nog geen inzicht bestaat in het aantal decibel. C. Korevaar, eveneens CDA, meende dat het ker mislawaai niet meer zo hevig is als een paar jaar geleden. En hij kan 't weten, omdat hij zelf ook vlakbij de kermis woont. Volgens hem proberen de exploitanten met de omwonenden rekening te houden. Toch was de heer Korevaar er voorstander van de ker mis een paar honderd meter te ver plaatsen, bij De Zeven Akkers van daan, maar in dat geval zijn er weer bezwaren te verwachten van andere bewoners van de Hoofdweg. „Zij heb ben echter minder recht van klagen dan de ouderen in Zeven Akkers, hoe wel zij natuurlijk dikwijls kleine kin deren hebben", aldus Korevaar, die het voor de kermisexploitanten een nadeel vond dat het gedeelte van het terrein nabij de spoorbaan een stuk smaller is. IJSBAAN Drs. H. A. Jonkers (VVD) stelde voor de kermis te verplaatsen naar de Stille Wei of de ijsbaan, bij het Veluwemeer. Wat de Stille Wei be treft geeft dit problemen, omdat dit terrein naast de stadsmuur op zo merse topdagen als parkeergelegen heid wordt gebruikt. De ijsbaan is wel een mogelijkheid. Overigens is het terrein aan de Hoofdweg/Parkweg ook de komende twee jaar alweer aan de kermisorgani- satoren verhuurd. Burgemeester Van Boeijen zal hen vragen de attrakties en installaties die het meeste lawaai veroorzaken, aan de buitenkant van het terrein te plaatsen, nabij de sport velden en dus het verst van De Zeven Akkers verwijderd. Over enkele jaren zijn de moeilijkheden wellicht uit de wereld, want het is de bedoeling dat na de gereedkoming van de rijksweg 313 (Harderwijk-Lelystad) een nieuw kermisterrein in gebruik wordt geno men, ter hoogte van de Knardijk. Bijna gemist Mevrouw Kaper hoorde dit alles be langstellend aan. Het scheelde trou wens weinig, of zij had de reaktie op haar bezwaren gemist. De kermis stond namelijk als laatste punt op de agenda. Weliswaar wilde de kommis sie dit speciaal voor de bezoekster van deze middag met voorrang behande len, maar mevrouw Kaper vond dat niet nodig, omdat het haar best inte ressant leek de hele vergadering bij te wonen. Kennelijk was zij niet op de hoogte van de in Harderwijk gebrui kelijke vergaderduur. Na twee uur aandachtig, maar vergeefs luisteren verliet zij teleurgesteld de zaal, omdat zij anders niet voor etenstijd thuis kon zijn. Op dat moment was de kermis- kwestie bijna aan de orde. Burgemeester Van Boeijen vond dat toch wel sneu voor de bewoonster van De Zeven Akkers en liet haar teru groepen, met de belofte dat hij haar persoonlijk met de auto naar huis zou brengen. Mevrouw Kaper kwam dus triomfantelijk thuis, met de burge meester, en zeker niet van een koude kermis... Tot 's avonds laat worden de bewo ners van De Zeven Akker in hun rust gestoord door het kermisrumoer. HARDERWIJK De ge meente Harderwijk wil voor het komende jaar de tarieven van de toeristenbelasting en woonfo- rensenbelasting met 10 pet. ver hogen. De landelijke norm is juist verlaagd van 5 pet. tot 3,5 HARDERWIJK Bijna vier honderd Harderwijkers bezoch ten zaterdag het 65-jarig huwe lijksfeest vban het De J. Tromp en B. Tromp-Hoeve, in gebouw DFe Harmonie. Onder de vele belangstellenden op de receptie bevonden zich burgemeester Van Boeijen en echtgenote, 's Avonds gaf de Stedelijke Harmonie een serenade. De 85-jarige Jan Tromp is als groenteman een bekend figuur in Har derwijk. Al van jongsaf zit hij in de handel. Hij hielp zijn vader die een zaak had op de Vismarkt, 's Zomers verkocht hjij grote manden pruimen aan de joden in Amsterdam en lever de vis, voornamelijk spiering, aan En gelse en Belgische kooplui. Ook trok hij met de haringkar naar Apeldoorn. In 1932, het jaar waarin de Zuiderzee werd afgesloten en het met de visserij dus afgelopen raakte, schakelde Tromp helemaal op de groente over. Sinds die tijd heeft hij zijn groente winkel in de Smeepoortstraat. Jan Tromp kocht in 1924 zijn eerste Ford- je, maar het venten bleef hij nog tot 1967 met de ponywagen doen. Vooral zijn aardbeien waren in trek en luid keels zingend bracht hij vele kistjes aan de man. De groenteman heeft nog altijd een grote klantenkring. Zijn 84-jarige echtgenote helpt nog vaak met het opmaken van de fruitmanden. Het echtpaar Tromp- Hoeve hjeeft zes kinderen, elf klein kinderen en zes achterkleinkinde ren. De hele Smeepoortstraat vier de zaterdag het feest mee, door massaal de vlag uit te steken. (Advertentie) SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 StBeds Inruil In voorraad. Het echtpaar Tromp-Hoeve kreeg op de receptie vele handen te schudden pet., in verband met de gereali seerde en de te verwachten ver dere daling van het inflatierit me. B. en W. menen evenwel dat het voor het op peil houden van de eigen inkomsten van de ge meente noodzakelijk is, waar mogelijk een verhoging uitgaan de boven de 3,5 pet. toe te pas sen. Het voorstel komt donder dag in de raad. Voor de bepaling van het percenta ge waarmee de tarieven van beide be lastingen zouden moeten worden ver hoogd, kan naar de mening van B. en W. aansluiting worden gezocht bij de verhoging van de tarieven van de an dere belastingen en met name die van de onroerend-goedbelastingen, waar mee de eigen inwoners in 1979 zullen worden gekonfronteerd. Degenen die onder de werking van de toeristen- en woonforensenbelasting vallen, profite ren in belangrijke mate mee van aller lei voorzieningen, waarvoor deze ge meente zich uitgaven getroost, aldus het kollege. Het dekkingsplan voor de gemeen tebegroting 1979 voorziet in een ver hoging van de onroerend-goedbelas tingen met 15 pet. B. en W. vinden het daarom alleszins akseptabel de tarieven van de toeristenbelasting voor 1979 te verhogen met 10 pet. Het basistarief, dat thans f 0,36 per per soon per overnachting bedraagt, komt daarmee op f 0,40. Deze verhoging is weliswaar iets meer dan 10 pet., maar het bedrag is hierdoor praktisch han teerbaar. WOONFORENSEN De tarieven voor vakantiehuisjes, caravans en soortgelijke onderkomens zullen, volgens het voorstel aan de raad, eveneens met 10 pet. worden verhoogd, afgerond naar boven op hele guldens. Omdat de toeristenbe lasting en de woonforensenbelasting eikaars komplement vormen, is het redelijk de tarieven van de woonforen senbelasting op overeenkomstige wij ze aan te passen, zeggen B. en W. De meeropbrengst van beide belastingen kan bij een verhoging van 10 pet. op i' 20.000,— worden gesteld. NIET DUBBEL In de nieuwe ontwerp-verordening op de heffing en invordering van een toeristenbelasting is verder nog onder de vrijstellingen een zogenaamde an ti-cumulatiebepaling opgenomen. Met name bij de onlangs gebouwde seizoenwoningen aan de Ceintuur baan komt het voor dat de elders wo nende eigenaar, naast het beschik baar houden van de woning voor zich of zijn gezin, de woning zoveel moge lijk tracht te verhuren. In een derge lijk geval is het formeel mogelijk zo wel woonforensen- als toeristenbelas- fing te heffen. Dit is nooit de bedoe ling geweest, aldus B. en W. De woon forensenbelasting dient naar de me ning van het kollege de voorkeur te hebben, omdat de periode dat de wo ning als tweede woning wordt ge bruikt, in vrijwel alle gevallen langer zal zijn dan de periode dat de woning wordt verhuurd. B. en W. achten het noodzakelijk in de verordeningen vast te leggen dat bij eventuele samenloop alleen de woonforensenbelasting wordt ge heven. Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de woning uitsluitend voor de verhuur is, moet toeristen belasting worden betaald. (Advertentie) v Uw verzekeringsadviseur legt 'm graag uit. U HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 HARDERWIJK De 42-jarige mevrouw J. Tinge-Winters uit de Spiegelstraat is om het leven geko men bij een verkeersongeval, zater dagmiddag omstreeks kwart voor één op de kruising Veldkamp-Kra nenburglaan. Zij werd daar op de fiets aangereden door een bestelau to, bestuurd door J. J. alhier. Vol gens een verklaring van de automo bilist zou de fietster plotseling naar links zijn uitgeweken, op het mo ment dat hij haar passeerde. De vrouw werd zwaar gewond en over leed enkele minuten later. De poli tie vermoed dat de auto veel te hard heeft gereden. HARDERWIJK Het afgelopen weekeinde heeft de politie vijf auto mobilisten aangehouden, die met te veel drank op achter het stuur zaten. Een van hen reed zaterdag op de krui sing De Wittenhagen-Deventerweg te gen een lichtmast. Zijn rijbewijs werd uiteraard ingevorderd. Een andere be stuurder moest zijn auto aan het poli- tieburo laten staan, omdat deze tech nische gebreken vertoonde. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Stoeds Inruil In voorraad. (Advertentie) -(Pgtr' 1 met 3 Jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) OPEL Is Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten is- - K2H52Z3I Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) m»ii«ini«ira is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES O INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en V nva-assurantieadviseur HARDERWIJK De bewoners van de Kampenmeen hebben via de wijkvereniging Stadsweiden de ge meente gevraagd te bevorderen dat de veiligheid van spelende kinderen wordt verbeterd. Op dit gedeelte van het woonerf wordt vaak (te) hard gereden. Dit is vooral gevaar lijk voor kinderen die tussen de schuurtjes vandaan de weg oplo pen. De te hoge snelheid wordt mede in de hand gewerkt doordat visueel de indruk van een brede rijstrook wordt gegeven. De aanliggende particuliere paadjes zijn met dezelfde materialen verhard als de openbare weg. De af stand tussen de schuur en het rijge- deelte bedraagt minimaal twee en een halve meter. Om in deze situatie ver betering te brengen zijn van gemeen tewege enkele maatregelen voorge steld. In de Kampenmeen kunnen een paar bomen worden geplant, waar door de visuele breedte sterk wordt versmald. Ook kan een plantenbak worden geplaatst. Voorts is het de be doeling onder meer via de wijkvereni ging, nogmaals bekendheid te geven aan de in het woonerf geldende regels en op de naleving hiervan aan te drin gen. De bewoners van de Kampen meen en de commissie openbare orde en verkeer kunnen zich met deze maatregel verenigingen. eens iemand om hulp verlegen zit, dan zal ik met alle plezier met het een of ander helpen In 1940 begon hij zijn loopbaan bij de politie, kort nadat hij zijn mili taire dienst bij de artillerie in Ede uitgediend had. Vanaf de oprich ting van de Rijkspolitie, kort na de bevrijding, is Urbach daarbij ge weest. Al negentien jaar „staat" hij nu in Ermelo, eerst als rayonkom- mandant, in 1972 als vervangend groepskommandant en vanaf juli 1976 groepskommandant, toen hij adjudant Hzewinkel opvolgde. VOLDOENING De heer Urbach woont graag in Er melo, daarom is hij er ook zo lang ge bleven. „Hier vond ik voldoening in mijn werk," vertelt hij vanachter zijn ordelijke buro. „Langzamerhand raakte ik gehecht aan deze stam- plaats. Bovendien vond ik het heel be langrijk om plaatselijk goed bekend te raken. Daarvan heb je in je werk heel veel voordeel, omdat je de mensen be ter kunt beoordelen. De mensen heb ben, als ze je kennen, ook minder drempelvrees ten opzichte van het po- litie-apparaat". „Ik had wel veel eer der groepsk mmandant kunnen wor den, maar dan had ik uit Ermelo weg- gemoeten, en daar had ik helemaal geen zin in. Liever bleef ik hier, dan omwille van een promotie naar een andere plaats te vertrekken". Over de rijkspolitie heeft de schei dende kommandant een uitgesproken mening: „Als het aan mij zou liggen, dan hadden alleen de grote steden ge meentepolitie. Voor de rest helemaal rijkspolitie die kan veel beter in een samenwerkingsverband zoals wij dat met Nunspeet hebben, op elkaar inspelen en bijstand verlenen. Nu hebben we samen met Nunspeet om en-om nachtdienst, en om assistentie zitten we ook nooit verlegen." Over ontwikkelingen in de tijd dat de heer Urbach bij de politie werk zaam is geweest kan hij fel van leer trekken. Met name vind hij, dat de gezagsondermijning toeneemt, en „waar geen ontzag meer is voor gezag, daar treedt de wanorde in de plaats van de orde, en de onrust in de plaats van de rust." In de jaren na de oorlog, het eind van de veertiger jaren, toen had de politieman het veel gemakke lijker. „Er werd naar hem geluisterd, men liet zich nog iets gezeggen. Maar bepaalde lieden laten zich nu niet meer gezeggen door de politie. Dat is een negatieve ontwikkeling. De politie is hier de vertegenwoordiger van de overheid. En de overheid is er ten goe de voor hen die goed doen, en ten kwade voor hen die kwaad doen." TOEKOMST In de toekomst kijkend, ziet de heer Urbach een ontwikkeling binnen het korps, die tijdelijk een grote verjon ging met zich mee zal brengen. Tus sen 1945 en medio vijftiger jaren is er namelijk voor politiepersoneel geen werving geweest, met als gevolg dat in de leeftijdsopbouw over een jaar of vijf een groot gat van ongeveer twaalf jaar zal komen. Is het nu zo, dat een groepskommandant zo tussen de vijf tig en de zestig jaar is, dan zal iemand van begin veertig al kommandant kunnen worden, simpelweg, omdat er geen ouder personeel meer is. Op den duur lost dit zich natuurlijk vanzelf wel weer op, maar toch vindt Urbach het een vreemde zaak dat men dit niet van tevoren voorzien heeft. Zijn eigen toekomst zal vooral op het kerkelijk gebied meer profiel krijgen: al jaren is hij ouderling van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, en daaraan wil hij best wat meer aandacht besteden. Verder zal hij eens wat vaker de auto pakken om een tocht te maken. Een dienen de taak blijft deze bescheiden man zichzelf toemeten: en als er Aanstaande woensdagmiddag wordt in de centrale akkonunoda- tie van het nieuwe gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd in verband met het afscheid van de adjudant!groepskommandant G. Urbach. Vanaf half vier is er een bijeenkomst van genodigden, waarna om vijf uur een receptie wordt gehouden voor iedereen die een persoonlijk afscheid van de heer Urbach wil nemen. De recep tie wordt hem aangeboden door het gemeentebestuur van Ermelo. Adjudant G. Urbach.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1