NANKMAN B.V. m m m liif rJLHsLs Herderewich zoekt oorlogsmateriaal HET NIEUWEf Met brandmerk voor uw zekerheid Meubelfabriek Oisterwijk GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI VERZEKEREN BROEKHUIS- OPEL B.V. Geld nodig? 03410-14423 Jansens Diefstallen bromfietsen toegegeven G. J. Nout en Zonen Nieuwe Harderwijker Courant c Autorijschool DIJKGRAAF Bent U deze week al in gsweest? OORSTEL VAN B. EN W.: HUIZEN IN ALLE PRIJSKLASSEN DE GOUDVALLEI" IN AKTIE VOOR U... EEN INRUILAKTIE Auto totaal vernield saucijzen broodjes Ibrink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. Buurtcentrum in Tweelingstad VERSTEEG GARAGE FOPPEN modehuis GELLt GARAGE FOPPEN Bingomiddag in 'De Baanveger' Verhuizingen - fransporten PUTTEN. randmeercombinatie: 31.000 ENQUETE GEEFT DE DOORSLAG MAKELAARDIJ 0.G, PUTTEN - NIJKERK en ERMEL0 wze wieman Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo o.o. GM is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. dag gereed crediet hebben de Alfa dieU zoekt New Orleans Syncopaters bij jazzclub LADA-ZASTAVA SIMCA-CHRYSLER- SERVICE JEUGDIGE DADERS Les In BMW en MAZDA Ds. Roos beroepen van der gronden beveiligingstechniek Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203, ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur. 'erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Sureau: Smeeooortenbrink 20. Harderwijk. Tel. 03410-15029 DONDERDAG 19 OKTOBER 1978 55E JAARGANG NO 81 Koopavond blijft nog op vrijdag HARDERWIJK Burge- eester en wethouders stellen gemeenteraad voor de weke- jkse koopavond voorlopig te andhaven op de vrijdagavond. (Iet name de winkeliersvereni- ing Binnenstad heeft gevraagd eze koopavond met ingang van november, wanneer de nieuwe Winkelsluitingswet in werking reedt, te verplaatsen van de rijdag naar de donderdag. Op ledenvergadering van de inkeliersvereniging werd dit oorstel met 39 stemmen voor en tegen aanvaard. De winkeliers wezen de gemeente rop dat Zwolle, Apeldoorn en Amers- iort de koopavond op donderdag ebben. Inmiddels is dat ook in Kam en en Lelystad het geval. Gezien de gio-funktie van Harderwijk verdient et aanbeveling daarbij aan te slui- ?n. Landelijk is er een groeiende ten ens naar de koopavond op donder- ag, met name in de grote steden, n ander argument is, dat het ver- laatsen van de koopavond naar don- erdag een minder zware belasting eft voor het winkelpersoneel. Bo- endien wordt de vrijdagavond hoe inger hoe meer een ontspannings- ond, terwijl ook veel mensen op ijdag direkt na de dagtaak erop uit rekken. Op verzoek van B. en W. heeft de iamer van Koophandel een enquete ehouden, waarbij aan de onderne- ners is gevraagd welke voorkeur zij bben ten aanzien van de koop- vond. Ook is op basis van een teekproef een telefonische enquete houden onder de konsumenten, erwijl voorts het oordeel van de erknemersorganisaties is ge raagd. VERDEELD Van de aan de winkeliers verzonden 88 enquete-formulieren werden er 14 terugontvangen. Dit betekent een -;pons van 71 pet. Negenennegentig inkeliers (48 pet.) hebben voorkeur oor koopavond op vrijdag, 85 winke- ers (42 pet.) zijn voor de donderdag n 20 winkeliers (10 pet.) hebben geen 'i 'Orkeur. De verdeling in wijken geef t het vol- nde beeld: Binnenstad/Vismarkt: mderdag 70 (53 pet.), vrijdag 49 (37 [>ct.geen voorkeur 13 (10 pet.); Pas age Stadsdennen: donderdag 3 (22 iet.), vrijdag 10 (71 pet.) geen voor- eur 1 (7 pet.); Tweelingstad: don- Ierdag 5 (34 pet.), vrijdag 10 (66 iet.)Hierden: donderdag 2 (18 pet.), rijdag 9 (82 pet.); overigen: donder dag 5 (15 pet.), vrijdag 21 (66 pet.), leen voorkeur 6 (19 pet.). I Verdeeld over de food- en de non- odsektor is de meerderheid van de od-sektor voor de vrijdagavond (66 >rt.), terwijl 24 pet. van de onderne- ners in de foodsektor een koopavond >p donderdag wil hebben. In deze sek- or heeft 10 pet. geen voorkeur. In de ion-foodsektor is de meerderheid vooi ie donderdag (47 pet.), terwijl 42 pet. Ie voorkeur geeft aan de vrijdag- ivond. Hier heeft 11 pet. geen voor- ;eur. Bij de telefonische enquete onder de onsumenten werden 57 Harderwij- ers naar hun mening gevraagd. Van ,en hebben 8 (14 pet.) een voorkeur oor de koopavond op donderdag, 25 13 pet.) zijn voor de handhaving van le vrijdagavond en 24 (43 pet.) kan 't iet schelen. Het Harderwijkse publiek blijft liever op de vrijdagavond winkelen De werknemersorganisaties hébben eer. algehele voorkeur voor de donder dagavond. De reden hiervoor is dat de werknemers van banken en mogelijk andere instellingen vaak tijdens de koopavond ook werk moeten verrich ten. Dit wordt op de vrijdagavond bezwaarlijker geacht dan op donder dagavond. in verband met het week einde. JAAR BEZIEN Uit de enquetes blijkt dat er on der de winkeliers een kleine meer derheid voorstander is van een koopavond op vrijdag, terwijl een grote minderheid voorkeur geeft aan de donderdag. De meerderheid van de konsumenten is voor hand having van de koopavond op vrij dag, terwijl de werknemersorgani saties voor de donderdagavond zijn. Op basis hiervan geeft de KvK de voorkeur aan de vrijdag als koop avond. Daarbij heeft de Kamer over wogen dat zowel bij de winkeliers als bij de konsumenten een zij het kleine meerderheid bestaat voor de vrijdagavond. De KvK geeft in over weging bijvoorbeeld na een jaar de si tuatie opnieuw te bezien en een on derzoek in te stellen naar de dan be staande voorkeur. Volledigheidshalve merkt de KvK hierbij nog op dat, voorzover bekend, ook de andere ge meenten op de Noordwest Veluwe de vrijdagavond als koopavond hebben aangewezen c.q. nog zullen aanwij zen. KRAP De meerderheid van de kommissie voor het midden- en kleinbedrijf heeft zich uitgesproken voor de koopavond op donderdag. Deze kommissie onder steunt de argumenten van de winke liersvereniging Binnenstad. Ook vindt men de konsumentenenquete krap van opzet, gezien het aantal geënqueteerden. Eén lid van de kom missie wil het advies van de KvK vol gen. Naar zijn mening kan men niet om de gehouden enquete heen. Zowel bij de winkeliers als bij de konsumen ten is een kleine meerderheid voor de vrijdagavond. Dit lid adviseert daar om voorlopig de koopavond op vrijdag te handhaven en de situatie na een jaar weer te bezien door middel van een nieuw onderzoek. B. en W. konstateren dat voor beide avonden zowel positieve als negatieve argumenten zijn aan te voeren. Bij het kollege bestaat een lichte voorkeur voor de koopavond op donderdag, maar toch is besloten de raad voor te stellen voorlopig het advies van de KvK op te volgen door de vrijdagavond als koopavond aan te wijzen. Naast de uitkomst van de enquete wordt dit mede ingegeven door de behoefte aan intergemeen telijk overleg binnen het gewest Noordwest Veluwe, ter verkrijging (dan wel behoud) indien mogelijk van een uniforme gedragslijn. (Advertentie) Kerkstraat 34-36 - Putten. Tel. 03418-3829 vraagt te koop: in de gemeenten (Advertentie) M Een gouden ring... brengt geld op... dat oude ding Bij aankoop van een gouden ring f 40.- terug voor dat oude ding. je dan weer bil], Gouden ketting 39.- 49.- Gouden herenring 98.-118.- Gouden bedels29.- 39.- Gouden dameshorloges128.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- en wat Is uw vrouwtje dan weer Ze huppelt weer... als een geitje In de wei Verlovingsringen 3 mm p. paar Zaanse klokken Friese staartklok Dameshorloges Jongens/meisjeshorloges 98.- 139.- 198.- 444.- 39.- 59.- 29.- GRATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk ALLEEN DEZE WEEK: prachtige gouden choker 600.- NU 390.- Mooie gouden plaatarmband875.-NU 55o!- Granaatsnoer met gouden slot150.- NU 79.- Zilveren halsketting met hartje30.- NU 10.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Casset- te edels taal reeds 198.- en een uitgebreide voor 375.-, dan het allermooiste cassette edelsta geen 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel gratis: de theelepels, gebaks jrkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, slacouvert, broodzaag. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar In het hardpleet 100. 99 Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497-1807: Stationsstraat 143, Apeldoorn 055-618095: Am- sterdamsestraatweg 699, Utrecht 030-444040; Hoofdstraat 87, Valp 085-618095- Colum- buslaan 392, Utrecht 030-884527. De GOUDVALLEI... ook voor uw arm... nek... of oor... daar zorgt da GOUDVALLEI wel voor... Koopavond dondordags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: A8surantiebedrijf H. NIEUYVENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wi) hypo theken. financieringen en pers. leningen nve-assurentleadvlteur ERMELO Op de kruising Julia- nalaan/Koningin Emmalaan vond maandag een aanrijding plaats tussen C. Z. uit Hamont Achel, die rijdend over de Emmalaan geen voorrang ver leende aan P. J. M. uit Berkel Roden rijs. M. reed met vrouw en kinderen over de Julianalaan. Deze inzittenden raakten bij het ongeval gewond en zijn voor nader onderzoek naar zie kenhuis Salem vervoerd. De auto van M. was totaal vernield. Na de aanrij ding botste de auto van Z. tegen eert lichtmast, die daarbij vernield werd. De auto liep alleen schade aan de voorzijde op. (Advertentie) Deze week speciale aanbieding Van onze overbekende markt-rwssaulacm Tel. 12061 - 13815 (Advertentie) Uw installateur: ERMELO. Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. (Advertentie) OPEL MM Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 k. Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK De bewo ners van Tweelingstad kunnen per 1 november terecht in hun eigen buurtcentrum, dat wordt ingericht in twee lokalen van de Oranje Nassauschool aan de Deventerweg. Vorige week is met de verbouwing begonnen. Inmiddels staan al enkele aktivitei- ten op stapel voor buurt- en clubhuis werk. Zo zijn er plannen voor peuter en kinderclubs, vrouwen-praatgroe pen, kreatief werk en een theemiddag voor ouderen. Voor dit laatste bestaan kontakten met de Stichting Open Be- jaardenwerk. Gérard Pillen, die is aangesteld als beroepskracht in Twee lingstad, gaat het samen met de buurtbewoners allemaal in goede ba nen leiden. Hij is nu nog dagelijks te bereiken bij de stichting De Hortus, tel. 17393. Voor het buurtcentrum in Tweelingstad moet nog een geschikte naam worden bedacht. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet. Harderwijk. Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) elk bedrag in lop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet (Advertentie) Wij Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. HARDERWIJK Bij de Eeltown Jazzclub Harderwijk is zondagmiddag in hotel Baars een optreden van de New Orleans Syncopaters. Dit orkest is in de jazzwereld een begrip. De Syncopaters zijn regelmatig voor de radio te beluisteren en hebben ook di verse platen gemaakt. De bezetting is: George Kaatee (trombone), Hans Kooymans (klarinet), Kees v. d. Hout (trompet vocal). Hans Kany (banjo, gitaar, vocal). Jan van Bueren (bas) en Frits Louwerens (drums). Het kon- sert begint om 15.00 uur. Na het suk- ses van de openingsavond, met het huisorkest The Eeltown Jazzmen, re kent het bestuur van de jazzclub ook nu op een grote opkomst (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) een beyrijj voo' bruidskleding. avond- en cocktailkleding bruidsmoede' kleding MODEHUIS stationsstraat 82 - ermelo 03417-26 17 (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. ERMELO De rijkspolitie te Ermelo heeft in de afgelopen weken twaalf jongelui, in de leeftijd van 12 tot 16, verhoord in verband met de diefstal van (brom)fietsen en andere kleine diefstalletjes. Ook hadden deze jongeren een aantal vernielin gen gepleegd. In totaal beken den zij de diefstal van vijftien bromfietsen en tien fietsen. Deze werden meestal bij stations, scholen of stichtingsterreinen ont vreemd om er in de bossen mee te gaan crossen. Daar werden de brom fietsen vaak ook verstopt. Als iemand de bromfiets vond. of het apparaat werkte niet meer naar behoren, dan werd een andere gestolen. De meeste van de ontvreemde fietsen en brom fietsen konden (al dan niet bescha digd) aan de rechtmatige eigenaren terug worden bezorgd. De twaalf wa ren georganiseerd in drie groepen, die geheel los van elkaar opereerden. (Advertentie) Tol. 08779-433 ERMELO gin het diensten centrum ,,De Baanveger" wordt op woensdagmiddag 1 november een bingomiddag voor ouderen vanaf 55 jaar georganiseerd. De toegangskaarten voor deze mid dag, waar mooie prijzen te winnen zullen zijn. zijn voor een rijksdaal der te verkrijgen op het buro van de Baanveger. Daarbij zijn drie speelkaarten en twee konsumptie- bonnen inbegrepen. De middag begint om 14.30 uur. HARDERWIJK Ds. P. Roos, predikant van de chr. gereformeerde kerk, is beroepen te Schiedam. (Advertentie) KTIVITEITEN INBRAAK ALARMINSTALLATIES OVERVAL BEVEILIGING STORINGSMELDING Treverilaan6. 7312 HC Apeldoorn tel. 055-251936 HARDERWIJK De oud heidkundige vereniging Herde rewich heeft zich voorgenomen ter gelegenheid van het 750-jarig stadsbestaan een aan vulling op de Harderwijker Kroniek te laten verschijnen. Het wordt een los boekdeel bij de al bestaande Kroniek, die werd uitgegeven bij het 700-jarig bestaan en de belang rijkste feiten uit de plaatselijke geschiedenis in de periode 1231-1931 bevat. Deze Kroniek krijgt een herdruk. Voor de aanvulling over de afgelopen vijftig jaar is een werkgroep van Herderewich al geruime tijd bezig gegevens te verzame len. Oude jaargangen van kranten worden nageplozen op alle zaken die van belang kunnen zijn, terwijl ook een op het raadhuis bijgehou den knipselboek zijn waarde be- w,ist- Hiermee is men intussen a, flink gevorderd. Er is echter een hiaat, namelijk de oorlogsjaren. De plaatselijke kranten mochten toen vanwege de bezetter niet verschij nen, zodat over deze periode slechts summiere informatie be schikbaar is. De werkgroep van Herderewich, die zich met het sa menstellen van de Kroniek bezig houdt, doet daarom een beroep op inwoners van Harderwijk, persoon lijke herinneringen aan Harder wijk in oorlogstijd en andere we tenswaardigheden ter kennis te brengen aan de oudheidkundige vereniging. Illegale bladen en ar chieven van verenigingen kunnen belangrijk zijn om het beeld te kompleteren. Met deze gegevens, liefst schriftelijk, kan men terecht bij de heer M. Hilckmann, p/a Ve- luws Museum, Donkerstraat 4. (Advertentie) Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100, Tel. 1492 Tel. 1163. (Advertentie) BARNEVELD - EDE HARDERWIJK (Advertentie)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1