F. Venema overleden *T%Ê „Light Up the Fire" D '66 met eigen lijst bij Eur. verkiezingen Veel te doen in herfstvakantie HET NIEUWE^PAKHUIS m m <ll! <ll! GOUDHANDEL DE GOUDVALLEI.;;; f A A A L cJl&Z; s WILSON GLENNY f-VjJS Coutwv VELUG0ED V0LA RUIMTEREKENING VERZEKEREN BROEKHUIS- 0PEL B.V. Geld nodig? 03410-14423 Jansens Nieuwe Harderwijker Courant Autorijschool DIJKMAAF Bent U deze week al in ,W goweest? modehuis JELLE GELRE B.V. GARAGE FOPPEN AKTIVITEITEN WV GARAGE FOPPEN t )i.oetshnijs randmeercomblnatie: 31.000 Let In BMW en MAZDA is: Garagebedrijf H. Broekhuis 8.V. DOORSTROMING OP GANG V r ou wengr oepen in „De Roef" Man Vrouw-Polis B V Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz, FINANCIERINGSBEDRIJF Spreekuur van huisvestings- advieskommissie BIJ „TOLLE LEGE" BIJEENKOMST IN DE KIEKMURE Nieuwe opzet weekenddienst LADA-ZASTAVA HEERLIJK EVEN UIT, IN DE GOUDVALLEI VINDT U DE BUIT AL KOST HET WEL EEN LIEVE DUIT.... TOCH BENT U VEEL GOEDKOPER UIT Uw off. Opal dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM dag gereed crediet 't Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. vOANSWIIK SIMCA-CHRYSLER- SERVICE SCHILDERS NIEUWSBIAD fC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk. Tel. 03410-15029 DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 55e JAARGANG NO. 79 Advertentie Tol. 08779-433 ERMELO In de ouderdom van 87 jaar is zaterdag de heer F. Vene ma overleden. Woensdagmiddag vond de teraardebestelling plaats op de algemene begraafplaats in Erme- lo. Vooraf werd een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Maranathakerk. De heer Venema was met name bij de oudere Ermeloërs een bekende per soonlijkheid. Op 26 december 1890 werd hij te Hemrik geboren. Op enigs zins gevorderde leeftijd ving hij de studie voor onderwijzer aan. Daarvoor bezocht hij de Normaalschool in Gro ningen. In 1916 slaagde hij voor de on derwijzersakte. Achtereenvolgens was hij aan een christelijke school te Een en Haulerwijk verbonden. bi 1921 werd de heer Venema on derwijzer aan de christelijke school aan de Kerklaan. thans ,,De Wegwij zer" geheten. Toen het hoofd van deze school, de heer A. van Ramshorst, in 1941 met pensioen ging, volgde de heer Venema hem op met ingang van 1 oktober. Op 26 december 1956 volg de het afscheid. Eerst in de school, en 's avonds onder zeei grote belangstel ling in de Immanuëlkerk. Dominee J. van Herksen had toen de leiding. De heer Venema bekleedde in Er- melo destijds verschillende andere funkties. Hij was ondermeer direkteur van de toenmalige vaktekenschool in Ermelo, voorzitter van de „Vereniging voor christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs". Diverse perioden is hij ouderling van de Gereformeerde Kerk geweest, ook was hij bestuurslid van de A.R.-kiesvereniging, sekretaris van het „Christelijk Volksbelang" en voorzitter van de afdeling-Harderwijk van de ..Protestants-Christelijke On derwijzersvereniging" AdvertentieI Uw off VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK De gesta- pelde bouw in blok 3 van Stads weiden nadert zijn voltooiing. Er komen in totaal 238 woning wetwoningen van de CWS en 183 premiekoopwoningen van Slokker Bouwmaatschappij. Binnenkort worden de eerste woningen opgeleverd. Met enige vertraging, want het streven was dat de CWS-woningen in oktober zouden worden betrok ken. Deze huurders kunnen nu half december hun sleutel in ontvangst nemen. De eerste koopwoningen zijn iets eerder klaar, in november. De woningen, waarvan de een ge deeltelijk op de ander komt te staan, zijn bedoeld voor alleenstaanden en onvolledige gezinnen. Gehoopt wordt dat door deze woningbouw in blok 3 HARDERWIJK Na de va kantie is weer een drietal groe pen van start gegaan met de ak- tiviteiten. Een van de drie groe pen is vooral bezig met kreatie- ve zaken („doe-dingen"); de an dere twee hebben regelmatig ge spreksonderwerpen zoals „ge sprekstechniek", wat is kom- munikatie?", et cetera. Eenmaal per maand wordt er een klets- en/of inloopavond georgani seerd. De eerste daarvan is vanavond in „De Roef In de zalen VI en VII kunnen belangstellenden het werk be kijken; ze kunnen meedoen of zich op geven. Ook wordt er een leuke speel film gedraaid, waarin de vrouw een belangrijke rol speelt. Belangstellen den zijn van harte welkom en de en tree is kosteloos. Voor informatie zijn twee telefoonnummers beschikbaar: 03410-20380. b.s.g. 17393. Advertentie i Uw verzekeringsadviseur legl'm graat; uit. HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen A (F) Praat 'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6, Hierden Tel. (03413) 818 (Advertentie) In een klap alle financiële problemen gemakkelijk opgelost met is natuurlijk verkrijgbaar bij: Kl&k Bilderdijklaan 4 Postbus 36, Ermelo. Tel. 03417-1514. N.B.v.A. lid de doorstroming in Harderwijk op gang komt. Volgens het gemeentelijk buro huisvesting zal dit pas in de loop van volgend jaar goed merkbaar wor den. Er zullen met name flats vrijko men, van mensen die „doorstromen" naar Stadsweiden. De woningen in blok 3 zijn ontwor pen door het architektenburo E. D. (Heidenrijk c.s.) uit Amersfoort. Vo rig jaar oktober ging Slokker met de bouw van start. De buurt wordt inge richt als woonerf, met veel groenvoor zieningen. Door deze gestapelde bouw krijgt Stadsweiden zo langzamerhand wel stedelijke allures. De weide wordt stad. ERMELO Iedere derde donder dag van de maand is 's avonds van zeven tot negen uur de mogelijkheid om een onderhoud te hebben met de leden van de huisvestingsadvies- kommissie. Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bovendien de mogelijkheid geboden om van te vo ren een afspraak te maken. Het ge meentehuis is vanaf 19.00 uur ge opend en is telefonisch te bereiken onder nummer 03417-4334. ERMELO De zanggroep ..Light Up the Fire" uit Woudenberg komt vrijdag 13 oktober zingen en getuigen in ..De Hoeve' naast de Oude Kerk). Ze brengen onder meer luisterliedjes en gospelsongs ten ge hore. ook zal er veel samenzang zijn. Deze avond, die begint om 20.00 uur, wordt verzorgd door de bijbelstudie groep ..Tolle Lege" HARDERWIJK De Euro pese verkiezingen, die volgend jaar op 16 juni voor de eerste maal worden gehouden, blijken nog weinig tot de verbeelding te spreken. De plaatselijke afde ling van D '66 belegde dinsdag in De Kiekmure een avond over dit iangzamerhand toch wel ak- tuele onderwerp. De belangstel ling viel, met twaalf aanwezi gen, echter erg tegen. Herman Schaper, buitenlands ex pert van D '66, ging in op de hoofdlij nen van het Europees programma van deze partij. D '66 is voorstander van verdere Europese samenwerking. Be paalde bevoegdheden moeten aan Brussel worden overgedragen, omdat de huidige staten geen antwoord meer hebben op economische problemen en bijvoorbeeld de milieuvervuiling. Hiervoor moeten gemeenschappelijke oplossingen worden gevonden. In Brussel is dit al twintig jaar aan de gang. maar dit speelt zich af op te grote afstand van de burger. Direkte verkiezingen zijn daarom erg belang rijk. Naar de mening van D '66 mogen voor het Europees parlement geen kandidaten worden gesteld, die tevens Nederlands parlementariër zijn. Er is dan te weinig demokratische kontrole, terwijl bovendien een opeenstapeling van funkties ontstaat. D '66 vindt ook dat in Brussel geen nieuwe superstaat mag komen, als een soort monster-burokratie. Be voegdheden moeten ook naar beneden worden gedelegeerd, in de vorm van decentralisatie. Op deze manier moet het mogelijk zijn dat in ons land de Friezen, in Engeland de Schotten en ERMELO Omdat de weekend dienst maatschappelijk werk nog tot eind december 1978 in een experimen teel stadium verkeert, is besloten om het laatste kwartaal een andere opzet te volgen. 'Kuipwal: lil plaats van 24 uur be reikbaar te zijn per telefoon, zullen koppels van twee personen op een vast tijdstip aanwezig zijn op het bu reau Maatschappelijk Werk, hoek Grote Poortstraat 66 Kuipwal. op za terdag en zondag van 19.00 - 20.30 uur, ook telefonisch bereikbaar onder tel. nr. 15869. Een drietal argumenten heeft tot deze verandering geleid. - Er moesten teveel mensen teveel uren aan huis gebonden zijn. De weekenddienst heeft tot nu tot 81 da gen gewerkt. Het aantal hulpvragen was 18, waarvan 8 om een nader kon- takt vroegen. - Bereikbaarheid van het maatschap pelijk werk tijdens het weekeind wordt nog steeds als belangrijk gezien. - Een avondspreekuur zou wel eens meer in een behoefte kunnen voorzien dan telefonische bereikbaarheid die ook door andere hulpdiensten wordt geboden (onder andere SOS, vrouwen bellen vrouwen). in Frankrijk de Bretons wat zelfstan diger worden binnen de Europese ge meenschap EMANCIPATIE D '66 is voor Europese samenwer king. met name vanwege de proble men op ekonomisch gebied. Overigens merkte Schaper op dat de Nederland se ekonomie al zo verbonden is met die van de buurlanden, dat er sprake is van een schijn-onafhankelijkheid. Samenwerking kan ook de emancipa tie bevorderen, want volgens Herman Schaper loopt Nederland hiermee toch wel achter, vergeleken met ande re landen in Europa. Ook de gastar beiders hebben nog geen gelijke rech ten. D '66 dringt er op aan dat de bui tenlandse werknemers stemrecht krij gen. Dit kan echter alleen voor de in woners van de EEG-staten. Turken en Marokkanen vallen hier dus buiten. Samenwerking in Europees verband kan tenslotte ook een voorwaarde zijn voor hulp aan de Derde Wereld. BEDREIGING Schaper noemde de komende ver kiezingen ,,een nationaal gebeuren met een Europees jasje". Ieder land heeft zijn eigen kiessysteem en de ei gen lijsttrekkers van de diverse partij en D '66 heeft zich lang beraden, met welke partij het in zee zal gaan. Binnen de PvdA blijkt een grote stroming te bestaan, die afstand neemt van een Verenigd Europa, om dat men dit als een bedreiging ziet van hetgeen in eigen land is bereikt. De VVD laat wel wat „progressieve geluidjes" horen en wil meedoen, maar is goedbeschouwd toch tevreden met de bestaande situatie, met de na druk op het bedrijfsleven. Het CDA ziet als ideaal in de eerste plaats het verstevigen van de banden met Chris tenen in andere landen en het ont plooien van een gemeenschappelijk Europees gevoel. Het ziet er nu naar uit dat D '66, dat ook weer niet van zo'n heilig vuur is bezield als het CDA, onaf hankelijk aan de Europese verkie zingen zal deelnemen, in plaats van in federatief verband. Schaper verwachtte dat deze fede raties door de onderlinge politieke verschillen op den duur toch niet in stand zullen blijven. Wel zal D '66, dat rekent op twee van de 400 zetels in het Europees parlement, zich op langere termijn aansluiten bij een an dere fraktie. om zo als progressief-de- mokratische partij meer mogelijkhe den te hebben, het politieke doel te verwezenlijken. Welke fraktie men de hand zal reiken is op dit moment nog niet duidelijk. Voor de socialisten voelt D '66 niet zo heel erg veel, wat de liberaal/demokraten betreft be staat er twijfel. De derde mogelijkheid is een milieu-groepering. Een en an der was op de avond in De Kiekmure aanleiding tot een interessante dis- kussie. De afdeling Harderwijk van D '66, vorig jaar van start gegaan, heeft momenteel vijfendertig leden. Voorzitter P. Mijsbergh deelde mee dat goede vorderingen worden ge maakt met de vorming van een sub regio Noord Veluwe, met Harder wijk, Ermelo, Nunspeet, Putten en Elburg. Deze subregio zal dan ne gentig leden tellen. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. HARDERWIJK Voor de vakantiegangers die de herfst vakantie in onze omgeving door brengen alsmede voor de eigen bevolking heeft VVV Harder wijk een aantal attrakties geor ganiseerd, zowel in als buiten de stad. Er is hierbij vooral ge dacht aan gezins-aktiviteiten, waarbij vaak ook het aksent op de jeugd is gelegd. Zo is er gedurende de gehele vakan tieweek een spannende foto-puzzel- tocht, gericht op de jeugd, boerenwa- genritten in de omgeving van Hierden en Hulshorst een belevenis voor jong en oud op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober, een prachtige herfstwandeling op donderdag 19 ok- (Advertentie) (Advertentie) gouden hangers49.- 79.- gouden dameshorloges128.- gouden slavenarmband248.- gouden ketting39.- 49.- gouden armband 98.- 198.- verlovingsringen3 mm p.paar 98.- Zaanse klokken 139.- 198.- Friese staart klok 444.- dameshorloges 39.. 59.. jongens/meisjeshorloge 29.- tober onder leiding van een natuur- gids op het landgoed S'averden. Het startpunt voor die wandeling (anderhalf uur) is met openbaar ver voer (bus) gemakkelijk te bereiken; overigens is er voldoende parkeer-ge- legenheid in de omgeving. Op dinsdag 17 oktober wordt op de Veluwe gefietst: dan is er de Regiona le Fietsdag, waarbij ook Harderwijk als startpunt fungeert. Een typisch gezins-gebeuren, waarbij prijzen te verdienen zijn! Op woensdag 18 oktober heeft ook een tvandeling door oud-Harderwijk plaats, onder leiding van een VVV- gids, een wandeling die ook voor kin deren attraktief is. En tenslotte zijn er dan ook nog steeds de „ijzersterke" Harderwijkse attrakties en dat mag toch nog wel eens gezegd worden als het Dolfi narium, het Rekreatiestrand met het Lunakon, de Rondvaarten, het Ve- luws Museum en het Bowling Cen trum Harderwijk. Al met al behoeft u zich in de va kantie écht niet te vervelen, zoals u ziet. Uw VVV geelt u alle verdere gewen ste inlichtingen. Komt u even langs, of belt u (03410-12929. Men staat daar voor u klaar. {Advertentie! GRATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden armband (zeldzaam mooi) 1100.-HU 695.- gouden fantasieketting 188.-NU 88.- doublé herenhorloge aut. dag datum 178.-NU 88.- zwaar verz. kinderbestek 3-delig 46.- NU 20.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Casset te edelstaal reeds 198 - en een uitgebreide voor 375.- dan het allermooiste cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel gratis: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard pleet 100. Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497-1607 Statlonsstr. 143, Apeldoorn, 055-218880, Amster- damsestraatweg 699, Utrocht, 030-444040, Hootdstr. 87 Velp 085-218880, Columbuslaan 392 Utrecht, 030-884527 De GOUDVALLEI ook voor uw arm, nek of oor.... daar zorgt de GOUDVALLEI wel voor.... Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. een beyup voor i bruidskleding, I avond-en cocktailkledmg bruidsmoedet kleding MODEHUIS ^^stauonsstraa^S^^eiTnel^^O^AV^^e^F^J (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWEMHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en 5 nva-assurantleadvlseur i'Advertentie j OPEL IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 Advertentie elk bedrag in lop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet (Advertentie) Wilson &Glertny. Stijl, pure kwaliteit cn natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stoffen, onnavolgbaar vertaald in kostuums voor mannen met een kritische smaak. r U I I t IN - ook vrijdagsavonds open van 7-9 uur. Dorpsstraat 1 - PUTTEN. Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) In Ermelo, vlakbij het centrum, in de Weth. Rikkerslaaji, staat een pittoresk wit boerderijtje met aangebouwd koetshuys. Als u dat koetshuys binnengaat blijkt het een woonboetiek te zijn boordevol aparte klassieke woon-ideeën. U vindt er een schitterende collectie kleinmeubelen waaronder: losse twee-zits banken in stof en leer, bijzetfauteuils, prachtige schrijf tafels, ronde, ovale, langwerpige en achtkantige salontafels in eiken en noten, fraaie dekenkisten, een unieke collectie schemerlampen, spiegels, echte oosterse tapijten, Delftswit en -groen, originele tin nen siervoorwerpen, losse kus sentjes, leuke zuiltjes voor in de hal en een prachtig, van oud ei kehout gemaakt, kabir.et. Overi gens, als u toch komt, loop dan even de naastgelegen afdeling exclusieve damesmode binnen, al waar u een internationale en ver rassend mooie najaarscollectie kunt bewonderen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1