VIJK MET VEEL VARIATIE ss SS modehuk ^ELLz fëJUlsi; DISCO DANSEN HET NIEUWE^PAKHUIS ét m kaasschieter WILSON Minister Van Aardenne komt lezing houden BROEKHUIS- OPEL B.V. VERZEKEREN V0LA RUIMTEREKENING GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI Nieuwe Harderwijker Courant Autorijschool Bent U deze week al in Spoorbanhet GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN NANKMAN B.V. DANSCENTRUM WILDSCHUT NIGHT FEVER DISCO INFERNO DANSCENTRUM WILDSCHUT 4 GELRE B.V. <11! <11! <11! *EEE* randmeercomblnatle: 31.0G3 e 2. Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. s. A. Th. Rothfusz een kwart eeuw predikant 't Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. vGANSWMK HARDERWIJK Op uitnodiging van de VVD-afde- lingen Ermelo en Harderwijk komt op woensdag 18 ok tober de heer G. M. V. van Aardenne, minister van eko- nomische zaken, een lezing houden over de huidige eco nomische politiek. Daarbij zullen vooral parallellen ge trokken worden naar de miljoenennota, zoals die op de derde dinsdag in september bekend is gemaakt. Na de pauze zal er gelegenheid zijn om schriftelijk dan wel mondeling vragen te stellen. De lezing vangt om 20.00 uur aan in ,,De Kiekmure". Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. wze mieman LADA-ZASTAVA •JFi Les In BMW en MAZDA Foto ^.$4, Doesburg UW HUIS VERKOPEN RGRflmRK ss ERfTlELO NIET DOEN flGRflmflK ERmELO SIMCA-CHRYSLER- SERVICE l Bruitismode en romantiek Boutique Exclusive Makelaarskantoor Voor WONEN in DIVERSE PRIJSKLASSEN Zie volgende pagina^ HEERLIJKEVEN UIT, IN „DE GOUDVALLEI" VINDT U DE BUIT. Al kost het wel een lieve duit, toch bent u veel goedkoper uit. FINANCIERING5BEDRIJF <111 CHILDERS NIEUWSBIAD herschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N V. 3ureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1978, 55e JAARGANG No. 75 De woningbouw in Stadsweiden wordt voortgezet. 444 woningen in plan Vogelwaard IARDERWIJK In het plan gelwaard in Stadsweiden, van de laatste bouwmoge- theden in deze wijk, worden woningen gebouwd. Deze i onder te verdelen in 158 wo- gwetwoningen, 164 premie- pwoningen (105 van de CWS 59 van het bouwbedrijf ra), 105 koopwoningen in de ïje sektor (50 van de bouw- mbinatie BIMO/De Groot, 40 de Stichting Eigen Woning irderwijk en 15 van de vereni- ng Wolderwijdbouw) en ten- itte 17 bungalows. Architekt A. J. Kloosterman gaf tij- ?f ns de dinsdagavond gehouden ver- "flering van de kommissie ruimtelij- ordening een toelichting. De wijk welwaard (blok 5) wordt in het jf ordwesten begrensd door het Wol- vijd, in het zuiden door de kweke- an de Gebr. Van Straaten en in noordoosten door de bestaande abebouwing van Stadsweiden, de zuidkant ligt ook een water- rtij. met een viertal bruggetjes. WOONERF |Iet plangebied is ruim 12 ha groot rO» SS SS SS SS hTS 1 UI UJ UI UI 18 m tie en t u ste HYPOTHEEK NODIG????? HYPOTHEEK VERHOGEN??? Ga niet zelf klungelen. Laat ons u uitvoerig voorlichten over de vele facetten (die u niet eens kent) en beslis dan pas. MAKELAARDIJ RGBRITIRK ERfTIELG Kantoor: Nijkerkerweg 47 Tel. 03417 -4323 A id A A iCS A rCS SS UI SS LU SS UI ✓N UI SS ui SS UI SS LU PN UI rCN LU SS LU SS LUI /S en heeft een dichtheid van 30 tot 40 woningen per hectare. Hoofdontslui- tingsweg van Vogelwaard is de Stads- wei. Er is een intern stelsel van loop- en fietspaden. De nieuwe wijk wordt ingericht als woonerf. De parkeer plaatsen worden zoveel mogelijk gesi tueerd op korte afstand van of direkt bij de woningen. De norm is anderhal ve parkeerplaats per woning. Naast 194 garages, 5 carports en 109 par keerplaatsen op eigen erf, zijn er 357 openbare parkeerplaatsen. De kommissie ruimtelijke ordening heeft zich positief uitgesproken over het plan, dat door vijf architekten is ontwikkeld. Zij hebben gezorgd voor veel variatie in woningtypes. Getracht is ook herkenbare elementen in het plan onder te brengen. Iedere plek heeft zijn eigen identiteit. De water partij en een groenzöne spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de kant van het Wolderwijd is de bebouwing open en ruim van op zet, meer wijkinwaarts ontstaat een vrij stedelijk karakter. Hiertegen be stond in de kommissie aanvankelijk bezwaar. Opgemerkt werd dat de mooie woningen met grote tuinen op een prachtige plek aan het water staan, waardoor deze bewoners in fei te een driedubbel voordeel hebben. Architekt Kloosterman zette uiteen dat de gemeente met 't oog op de ex ploitatie-opzet een globale indeling van de wijk heeft gemaakt. Vanuit deze aanwijzing kwamen de architek ten tot een stedebouwkundige visie. De bebouwing heeft een maximale hoogte van 12 meter, te weten drie bouwlagen plus kap. Overigens was een lichte verschuiving nodig van pre miekoop naar de vrije sektor. Het PvdA-raadslid Freek van Hoorn was het daarmee niet eens. ,,We moeten bouwen wat we nodig hebben en niet wat we kwijt kunnen" vond hij. Wet houder De Graaf stelde dat de ge meente zich houdt aan sociale wo ningbouw en de premiekoopsektor. In het algemeen blijken voor wat de wo ningsoorten betreft trouwens vrij veel verschuivingen voor te komen. Het heeft lang geduurd voordat het plan Vogelwaard in procedure kan worden gebracht. Een van de partikuliere bouwers wees erop dat zijn bouwkosten de afgelopen tweeënhalf jaar zijn verdubbeld. Wethouder De Graaf sprak dan ook de hoop uit dat de realisering van Vogelwaard vlotter zal verlopen dan de voorbereidingen. (Advertentie (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties r. zullen u overtuigen. rüi \f\[ gil—Z Praat'ns met ons en vraag ftt) Jt"" vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6. Hierden Tel (03413) 818 RMELO Op 11 oktober aan- nde is het een kwart eeuw gele dat dominee A. Th. Rothfusz te kum werd bevestigd tot predi- In 1959 werd Renkum verwis voor Missingen en in 1965 deed ijn intrede in Ermelo. Als predi- van de plaatselijke Hervormde leente werkte hij in de Wijkge- nte ..Oude Kerk" tot 1970. n volgde zijn aanstelling tot gees- verzorger in dienst van het hiatrisch ziekenhuis „Veld- In 1977 vertrok hij naar Hil- m. naam van ds. A. Th. Rothfusz is smakelijk verbonden aan de res- ïtie van de Oude Kerk 1973). Als bouwpastor ijverde (othfusz zeer voor dit werk. Tal acties werden onder zijn leiding uden. Zo is hij onder meer de /inder" van de Ermelose Boelda- ndagmorgen aanstaande, 1 okto- ïaat ds. Rothfusz voor in de Oude om 09.00 uur en 10.30 uur. (Advertentie) KERKSTRAAT 32 PUTTEN Wilson Glenny. Stijl, pure kwaliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stoffen, onnavolgbaar vertaald in kostuums voor mannen met een kritische smaak. Een deputatie van de VVD-fraktie uit de Provinciale Staten van Gel derland zal op 1 november van 14.00-17.00 uur trachten inzicht te krijgen in de bezwaren die op de Noordwest Veluwe leven ten aanzien van het onwerpstrjl.kplan Veluwe. De deputatie, bestaande uit zes Statenleden, heeft vier van dergelijke bijeenkomsten belegd. Alle raadsleden, appel lanten en belangstellenden op de N. W. Veluwe worden voor de bijeen komst, die ook in de Kiekmure gehouden wordt, uitgenodigd. Beide VVD-dijeenkomsten dragen een open karakter, en zijn dus na drukkelijk niet strikt bestemd voor leden van deze partij. De afdelingen Ermelo en Harderwijk organiseren de lezing in Harderwijk gezamenlijk; in Ermelo wordt in het voorjaar van 1979 een nog niet met zekerheid te noemen ..kopstuk" van de VVD verwacht. -PUI it N ook open vrijdagsavonds van 7-9 uur. Dorpsstraat 1 - PUTTEN (Advertentie) Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT VOude Telgterweg 122 (Advertentie) uw ott Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten is: Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel 03410-20114 (Advertentie) Advertentie Deze week speciale aanbieding gevuld met de hjnste amandelspijs markt ~rws5oulaan Tel. 12061 - 13815i is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64. Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- I theken, financieringen en f** pers. leningen nva assurantfeadvlseur (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) TiL 05779-433 (Advertentie) <^4; TRouw- REPORTAGE maken door jrf /)^<k\A maar tCKPn de Alles in kleur r --yrt regen vic prijs van zwart- UfrrrX* Cf Wit /'7 Hondegratatr. FOTO Harderwijk DOESBURG Tel. 12116. Advertentie SS LU LU SS LJLJ SS LU SS LU SS LU SS LU SS LU SS LAJ SS LU SS (Advertentie) ss trs SS s>> ss ss its UJ m i i LU UJ LU SS dan eerst overleggen met MAKELAARDIJ: SS UJ SS van makelaar en taxateur o.g. GERRIT van DIEST. Daar geldt: HUISWERK MAATWERK Kantoor: Nijkerkerweg 47 Tel. 03417 -4323. r"ÏN SS SS SS SS SS SS SS SS UJ SS LU SS UJ SS (Advertentie, SS LJLJ L<S LU SS LUI rCS LUI SS LUI SS LUI SS LUI SS UJ SS LUI SS LUI SS LJLJ SS LUI ✓s IU SS LU SS LUI SS LU SS LU SS (Advertentie) SS SS SS SS SS SS SS SS UJ LU LU LU LU LU LU LU SS LU rCs LU rN LU ZTS LU A LU SS LU SS LU SS UJ ."N LU SS LU PS LU SS UJ SS LU LU rTN LU SS Niet op uw kop laten zitten! U niet laten intimideren!! ALS U IN UW RECHT STAAT. HAAL UW RECHTII Hoe? Wei. neem een abonnement op rechtskundige hulp. Een rechts bijstandverzekering. Dat kan tegenwoordig, zowel voor u als particulier, voor uw bedrijf als voor uw beroep. Vraagt vrijblijvend informatie en kostenopgave (zal u meevallen), bij: Assurantiekantoor: Kantoor: Nijkerkerweg 47. Tel. 03417 -4323. VOOR AL UW VERZEKERINGEN. vTS A SS SS SS SS SS t Advertentie I Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. een begrip voo' bruidskleding. avond-en cocktailkleding bruidsmoede' kleding MODEHUIS ^^taHonsstn>a^^^mTel(^^)3^n^26^7^J (Advertentie) De grootste kollektie van de N.VV. Veluwe bij Donker straat 46 Harderwijk Tel. 03410-13933 (Advertentie) Kerkstraat 34-36, Putten tel. 03418-3829 (Advertentie) t Leer in 5 lessen de belangrijkste disco dansen zoals en Eerste les: maandag 1 okt., aanvang 18.30 uur In de Roef. Zaterdag 6 okt., aanvang 16.00 uur in de Kiekmure. Prijs: 5 lessen van 1 uur 10.-/uur. Betaling: 50.- contant. Inschrijving: uur voor aanvang eerste les BARNEVELD - EDE HARDERWIJK^"^^^^^ Ö0W60S"fcr (Advertentie) Advertentie) Gouden damesring79.- 98.- Gouden ketting 39.- 49.- Gouden herenring 79.- 98.- Gouden sterrenbeeld 49.- Goucfen graveerplaat 39.- Verlovingsringen 3 mm p.paar 98.- Zaanseklokken139.-198.- Friesestaartklok 444.- Dameshorloge 39.- 59.- Jongens/meisjeshorloge 29.- Advertentie In een klap alle financiële problemen gemakkelijk opgelost met is natuurlijk verkrijgbaar bij: Bilderdijklaan 4 Postbus 36, Ermelo. Tel. 03417-1514. N.B.v.A. lid GRATIS, ja gratl» ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden dameshorloge met gouden band 600 - nu Gouden rinkelarmband 160.-nu Prachtiae massief zilveren damesring ƒ30.- nu Zeer zware massief zilveren ketting59.. nu CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. 395.- 98.- 12.50 25.- CASSETTE edelstaal reeds 198.- en een uitgebreide voor 375.- ja en dan het aller mooiste: cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel GRA TIS: de theelepels-gebaksvorkjes-suikerschep-taartschep-sulkertang-broodzaag-slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar In het hard-pleet 100. p» Oosteinde 95 Scherpenzeel 03497 - 1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn 055 - 218880; Amstordam8estraatweg 699 Utrecht 030 444040; Hoofdstraat 87, Velp 085 - 618095; Co- lumbuslaan 392 Utrecht 030 884527 EIGEN REPARATIE AFDELINGENEIGEN SERVICE DIENST. De GOUDVALLEIo.a. voor arm, nek of oor... daar zorgt de GOUDVALLEIwel voor. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp. I

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1