,J\lientje" na 66 jaar terug in Harderwijk HET 1 KUNSTIJSBAAN KOMT IN PARKACHTIG GEBIED s EVERT SCHUIT KWART EEUW BIJ DE POST 450 aanmeldingen Volksuniversiteit BROEKHUIS- OPEL B.V. ALS JONG MEISJE NAAR AMERIKA 99 Luxor kleuren tv Disco in West Komt IJ ook deze week in Sj Plan dinsdagavond in kommissie VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant HI Grondverkoop in Stedenwaard I GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN „PHILIGRANE" ORGANISEERT SUPER POSTZEGELMARKT 1600 parkeerplaatsen aan Flevoweg Donderdag receptie randmeercomblnatle: 31.0C0 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. LADA-ZASTAVA Bakuwel SIMCA-CHRYSLER- SERVICE - - :.r -"• v- JOH. VISSER'S WITTE POMP SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tet. 03410-15029 MAANDAG 25 SEPTEMBER 1978, 55e JAARGANG No. 74 (Advertentie) OPEL IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK In de Ste denwaard, voorheen genaamd blok 8 van Stadsweiden liggen nog percelen bouwterrein, die volgens het bestemmingsplan zijn aangewezen voor „eenge zinshuizen in open bebouwing met bijbehorende erven". Er mogen zowel vrijstaande als twee aaneengebouwde eenge zinshuizen worden gebouwd. Voor dit gebiedje is een verka velingsplan opgesteld. Het is mogelijk ter plaatse drie blokjes van twee woningen, alsmede vier vrijstaande woningen te bouwen. Een van de kavels, met een opper vlakte van 663 m2, zal worden ver kocht aan burgemeester J. E. van Boeijen. Het gemeentebestuur heeft namelijk besloten geen ambtswoning meer beschikbaar te stellen. Voor een gemeente als Harderwijk wordt dit uit de tijd geacht. Een en ander betekent dat de burgemeester, die nu met zijn gezin tijdelijk in de Beneluxlaan woont, zelf voor zijn huisvesting moet zorgen. Hij geeft hierbij de voorkeur aan het bouwen van een woning. De toewijzing van de kavels in Ste denwaard, bestemd voor de bouw van dubbele woningen, is nog niet afge rond. Ten aanzien van de uitgifte van de resterende drie kavels zijn perso nen benaderd die voorkomen op de lijst van in totaal 390 gegadigden. Met twee gegadigden is inmiddels overeenstemming bereikt. Het gaat hier om de verkoop van kavels van 406 en 361 m2. Een derde kandidaat heeft zich teruggetrokken. Voor de verkoop van deze laatste kavel zullen B. en W. in de volgende raadsvergadering een voorstel doen. (Advertentie) uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Mien tje de Bruin is back in town. Terug in Harderwijk, dat zij op 22 februari 1912, de dag waarop zij veertien jaar werd, voorgoed verliet. Sa men met haar ouders, broers en zusters emigreerde zij naar het verre en onbekende Amerika. Haar vader had een slagerij in de Hondegatstraat, maar hoopte in de States, toen nog het land van de goudzoekers, beter de kost te kunnen verdienen voor zijn gezin. Twee grote zoons waren hem al vooruitgegaan. De familie kwam te wonen in Valley Rocks, in de staat Oiwa. Vader De Bruin werkte er op een farm en begon later met zijn zoons weer een slagerij. Mientje (Wilhelmina Hillegonda) trouwde ook met een emigrant, Bliek uit Lisse. Het echtpaar kreeg vier kin deren, die uiteraard Amerikaans wer den opgevoed. Toch bleven de banden met Holland bestaan. Mevrouw Bliek-de Bruin, die later naar Denver verhuisde, dacht nog vaak aan haar oude stadje Harderwijk. Zij wilde het graag nog eens terugzien. Doordat zij vele jaren voor haar zieke, inmiddels overleden man moest zorgen, met wie (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. zij zevenenvijftig jaar getrouwd is ge weest, kwam daar echter niet van. Uiteindelijk deed zich die gelegen heid toch voor. Vorige week zette me vrouw Bliek-de Bruin, vergezeld van haar oudste dochter, voor het eerst na zesenzestig jaar weer voet op vader landse bodem. Drie weken is zij hier op familiebezoek. Een opgewekte (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. ERMELO De wijkvereniging Er- melo-West organiseert op vrijdag avond 29 september een disco-avond in „De Leemkuul". Vanaf half acht draait „Galaxy Cosmos" daar; toe gangskaarten zijn aan de zaal ver krijgbaar. ERMELO Uitgaande van de Postzegelvereniging „Philigrane" wordt op donderdag 28 september 1978 in het gebouw „Het Centrum", Jeugdkamp 32 een Super Postzegelmarkt georganiseerd. Op deze markt zal een enorme, door de aangesloten leden, bijeengebrachte, kollektie postzegels uit Nederland en de rest van de wereld aanwezig zijn. Om het postzegelen voor de gewone- en de ervaren verzamelaar mogelijk te houden, zijn door de vereniging maximumprijzen vastgesteld, welke zeer aan trekkelijk zijn. De postzegelmarkt isvoor iedereen gratis toegankelijk. De zaal is open van 20.00-21.30 uur. Het ligt in de bedoeling om een dergelijke markt iedere voorlopig vierde donderdag van de maand te organiseren. Dat betekent dat ook op 26 oktober, 23 november en 28 december een postzegelmarkt wordt gehouden. Wie instemt met de doelstellingen van de vereniging „Philigrane" („behar tiging van de filatelie in de ruimste zin"), kan zich tijdens de postzegelmarkt als lid aansluiten. Men kan dan kennis maken met het plaatselijk bestuur en zich over de voordelen van het lidmaatschap van deze vereniging (bijvoorbeeld de nieuwtjesdienst; abonnementen op nieuwe postzegels, waar dan ook ter we reld verschijnend, abonnement op een goed postzegelblad, een kontaktavond of ruilbeurs met interessante aktiviteiten van een plaatselijke afdeling) infor meren. (Advertentie) vrouw, die je haar tachtig jaren lang niet zou geven en die zelfs nog onver valst Harderwieks praat. Ook haar dochter kan zich met het Hollands trouwens best redden, want dat is in het gezin altijd de voertaal gebleven. Mientje de Bruin, die momenteel logeert bij de familie Aartsen in de J. P. Heyelaan, ontmoet in Harderwijk heel wat oude bekenden. Het herken nen valt na zo lange tijd niet mee, maar al gauw raakt zij met haar vriendinnen van meer dan zestig jaar geleden („jou ken ik, jij bent Pietje Krop van de bakker!") vrolijk over al lerlei dingen van vroeger aan de bab bel. Over de schooltijd natuurlijk, op de school in de Academiestraat, en hoe zij lopend naar Hierden en Erme lo ging, om voor haar vader bood schappen te bezorgen. Zaterdagmiddag bezocht ze haar geboortehuis in de Hondegatstraat, waarin nu het Rotanhuis is gevestigd. De indeling van het pand is nog bijna hetzelfde, alleen de ouderwetse bed steden zijn verdwenen. Kijkend naar een foto van de Hondegatstraat in het begin van deze eeuw, weet zij zich nog stuk voor stuk de winkels uit haar tijd te herinneren. Verder kent ze weinig terug van het oude Harderwijk. „Ik heb nog helemaal in m'n hoofd hoe het was toen wij weggingen, maar er is erg veel veranderd", zegt mevrouw B DE Bruin, die van een paar prachtige weken geniet, voordat ze op 4 oktober naar haar ook nog in leven zijnde twee broers en zuster en de kinderen in de Verenigde Sta ten terugkeert. De 80-jarige mevrouw Bliek-de Bruin met dochter voor haar geboortehuis in de Hondegatstraat. HARDERWIJK In verband met het plan voor de bouw van een kunstijsbaan moet het bestemmingsplan „Flevoweg", waar over nog een Kroon-procedure loopt, gedeeltelijk worden herzien. Het gaat hier om het gebied, dat is gelegen tussen de verlengde Verkeersweg, de Rijksweg 313, de rioolwaterzuivering en de Fle voweg. Omdat burgemeester en wethouders aan de heer Beemster- boer, die de kunstijsbaan wil laten bouwen, reeds hebben toege zegd dat aan zijn plannen voor zover mogelijk medewerking zal worden verleend, is het noodzakelijk dat de bestemming van het gebied voor dat gedeelte in ieder geval nader wordt uitgewerkt. De kommissie ruimtelijke ordening moet zich hierover uitspreken, in de dinsdagavond te houden vergadering. In de brief aan de heer Beemster- boer hebben B. en W. bepaald dat in de bestemmingsvoorschriften reke ning zal worden gehouden met twee dienstwoningen, een restaurant, cafe taria en enkele winkels. Met betrek king tot de winkels is erop gewezen dat de daarin te vestigen branches zo veel mogelijk gericht moeten zijn op het gebeuren in de overdekte kunstijs baan. PARKEREN De ijshal zal bereikbaar zijn via de huidige Industrieweg. Aan de andere zijde van deze weg is een verhard par keerterrein geprojekteerd, dat plaats biedt aan ongeveer tweehonderd au to's. Op het terrein van de kunstijs baan zelf zal voldoende stallingsruim te moeten zijn voor fietsen en brom fietsen. Het overige terrein, gelegen tussen de Rijksweg 313 en de industriespoor lijn, zal worden ingezaaid en zodanig beplant, dat het als noodparkeerter- rein dienst kan doen. Het noord-wes telijke gedeelte is met name bedoeld voor bezoekers van het Dolfinarium. Het biedt plaats aan ongeveer drie honderd auto's en is bereikbaar vanaf de Knardijk, via de reeds aanwezige (fietsers)overweg in het industries- poor. Het gedeelte dat omsloten wordt door de industriespoorlijn, de Indu strieweg en de Knardijk zal zo worden aangelegd dat het kan fungeren als speelterrein voor de jeugd uit het aan grenzende gedeelte van de woonwijk Zeebuurt. PARKACHTIG De rest van het plangebied, gele gen tussen de industriespoorlijn, de „verlengde" Verkeersweg, de Knardijk en de Industrieweg, krijgt een parkachtige aanleg en kan als uitloopgebied voor de Zeebuurt dienst doen. Het geheel zal worden ingezaaid en zodanig met bomen en bosplantsoen worden beplant dat het in het hoog seizoen ook als noodparkeerterrein kan worden gebruikt, waarbij de Broeklaan dan toegangsweg kan zijn. Als eerste opvang is daarbij gedacht aan de open ruimte, geprojekteerd langs de Industrieweg, die ook ge- 1 «S-'w. --*■ - 4'—— - - - E1 Evert Schuit:miljoenen brieven". HARDERWIJK Evert Schuit, Harderwijks rapste postbode, viert zijn zilveren ju bileum bij de PTT. Vijfentwin tig jaar geleden ging hij aan de slag als losse kracht. Hij had geen zin de Mulo af te maken, werkte een paar maanden op een sleepboot bij de Zuiderzee werken en als hulpje bij bakker Kluiver, maar uiteindelijk koos hij toch voor een loopbaan bij de posterijen. Een vaste baan was dat voorlopig niet. Hij werkte als knaap van 15, 16 jaar slechts twee uur per dag en mocht af en toe invallen bij ziekte. Het loon was er naar: 10,29 in de week. Later werd hij telegrambestel ler, maar pas na zijn militaire dienst tijd kreeg hij een vaste aanstelling. Dat was op 30 maart 1959. BEVROREN OREN Miljoenen brieven heeft Evert be zorgd, steeds op de fiets, een onver slijtbaar PTT-karretje, dat hem nu al zo'n twintig jaar trouw is op zijn dage lijkse tochten, 's Winters waren die niet altijd zo'n pretje. De jubilerende postbode hield een keer bevroren oren over van een barre rit over de Knar dijk, bij 16 graden onder nul. Ook maakte hij wel winters mee dat hij door de gladdigheid ijzeren sporen on der z'n schoenen moest dragen, om op de been te blijven. Evert Schuit is zo langzamerhand een van de oudgedienden van de Har- derwijkse PTT. Veel heeft hij in die kwart eeuw zien veranderen. Toen hij begon was er een ploegje van negen postbestellers, nu zijn dat er bijna veertig. Het was altijd stevig aanpak ken, met wisselende werktijden. Vroe ger werd op zaterdagmiddag nog met de bakfiets een hele lading post opge haald vanaf het station. Het aantal bestellingen is nu teruggebracht tot een per dag, maar wel moeten de PTT-ers voor het sorteren nog vroeg uit de veren. SPORT Evert Schuit vindt het plezierig werk, vooral door de vele kontakten met andere mensen. Die kontakten zijn er echter ook door de sport, waar in hij al vele jaren aktief is. Destijds was hij een verdienstelijk atleet van het plaatselijke AVVOG, nu Spero. Hij liep veel wedstrijden op de mid den- en lange afstand, ook in het bui tenland. Voor AVVOG, waarvan hij negen jaar sekretaris is geweest, orga niseerde hij het nationaal kampioen schap veldloop. Nu heeft hij zijn hart aan het wiel rennen verpand. Al twaalf jaar is hij de man van de Harderwijkse wieier- driedaagse. Maar ook anderen, zoals het Rode Kruis, kunnen op zijn en thousiaste inzet rekenen. Als er een aktie voor een of ander doel op touw wordt gezet, gaat Evert de midden stand langs, om prijzen op te halen. Niet voor niets wordt hij de „Johan Bodegraven van Harderwijk" ge noemd. „Het mooie van zulke dingen is, dat je er veel mensen een plezier mee doet" zegt de 40-jarige Schuit. Ter gelegenheid van zijn jubileum bij de PTT wordt donderdag van 17.00 tot 19.00 uur een receptie ge houden in hotel Oranje in de Smee- poortstraat. Evert Schuit zal daar ongetwijfeld vele vrienden en rela ties van post en sport kunnen be groeten. r bruikt kan worden als kermisterrein en voor andere aktiviteiten, bijvoor beeld circus en dergelijke. In dit ge deelte van het plangebied kunnen zo nodig plusminus 1100 auto's worden geparkeerd. De totale parkeercapaci- teit van dit gebied bedraagt daardoor (inklusief 200 'van de ijshal) ongeveer 1600 parkeerplaatsen. De heer Beemsterboer heeft de ge meente meegedeeld reeds in maart 1979 met de bouw van de kunstijs baan te willen beginnen. Zoals ver meld ligt het betrokken gebied in het plan „Flevoweg", dat momenteel in behandeling is bij de Kroon. Het uit eengezette uitwerkingsplan past in het bestemmingsplan „Flevoweg", met uitzondering van de kunstijsbaan zelf en het geprojefteerde squash/tennis-centrum en schietlo- kaal. Een wijziging van het plan „Fle voweg" ten aanzien van die elemen ten, indien medewerking verleend wordt, is dus noodzakelijk. In de vorige vergadering van de pla nologische kommissie zijn de verzoe ken tot oprichting van een squash/tennis-centrum en schietlo- kaal besproken. De kommissie heeft hierover geen eindoordeel gegeven, omdat een totaal-overzicht werd ge mist. B. en W. wijzen erop dat mo menteel nog een onderzoek wordt in gesteld naar de behoefte aan een ten- nishal, dit mede naar aanleiding van een brief van de tennisvereniging Strokei. Deze zaak zal waarschijnlijk ook nog in de sportraad worden be handeld. Om vertragingen in de uitvoering van het plan voor de kunstijsbaan te voorkomen, verdient het naar de mening van B. en W. aanbeveling om in eerste instantie een bestem mingsplan uit te werken voor het driehoekig gedeelte, gelegen tussen de Rijksweg 313, de verlengde Ver keersweg en de Flevoweg. ERMELO De Volksuniversi teit wil er een gezellig seizoen van maken. Het begon al met de op eningsavond: één grote, drukbezoch te kermis van kursusaanbiedingen en kursus-gegadigden. Maar liefst tweehonderddertig liefhebbers van de een of andere talenstudie of kreatie- ve vaardigheid ontmoetten elkaar, of zagen elkaar na de zomervakantie terug, in hun gemeenschappelijke liefhebberij. Nadien heeft het nog storm gelopen: binnenkort gaan de eerste kursussen van start. Er heb ben zich van tevoren al meer dan vierhonderdvijftig deelnemers ge meld. Bij de talen zijn er in alle leerjaren parallelkursussen ingelast. Bij de kreatieve vakken is het palet van mo gelijkheden nog kleurrijker dan het voorgaand jaar. Juist in het kreatieve vlak worden nog meer aanmeldingen verwacht. Vanwege de vele mogelijk heden kunnen er ook nog steeds deel nemers geplaatst worden op de kur sussen weven, schilderen en tekenen, naaldvakken, poppen maken (waar voor vorig jaar mensen teleurgesteld moesten worden; nu zijn er nog plaat sen vrij), fotografie, doe-het-zelf (kar weitjes in huis, materialen en vaardig heid), en yoga. Op korte termijn gaat het seizoen van start, dus snel aan melden is geboden. De kursus fotografie is nieuw, dit seizoen. Men leert er beter fotografe ren, in theorie en in de praktijk, zelf ontwikkelen en artistieke fotografie: meer dan alleen een plaatje schieten. Voor minder dan de halve prijs zijn er speciale kinderkursussen hand vaardigheid, boetseren en pottebak- ken. Kinderen leren zichzelf kreatief bezig te houden, en ontwikkelen daar toe al vroeg methodieken van kunst vaardigheid, waarvan ze ook later veel plezier zullen beleven. GEZELLIG De Volksuniversiteit wil er, zoals gezegd, een gezellig gebeuren van ma ken, voor de hele familie. In het voor gaand seizoen liep een talenkursus uit op een fantastische reis van de groep met hun docent naar het land van hun taalkeuze. Wat kursisten onder elkaar dit jaar weer zullen besluiten weet natuurlijk nog niemand. Maar wat wel vaststaat, is dat lezingen en een goed filmprogramma bijdragen aan de onderlinge ontmoeting, ook buiten de eigen kursus. Op het film programma staan dit seizoen onder meer deze films: „Max Havelaar" van Fons Rademaker; „Jesus Christ Su perstar"; „De maagdenbron" van Ing- mar Bergman; „Cria Cuervos", de film die in 1976 in Cannes bekroond werd en „Limelight" met Charlie Chaplin. In het programmaboekje van de. Volksuniversiteit staan alle moge lijkheden op 'n rijtje. Op aanvraag stuurt mevrouw S. P. Filippo (Li- gusterweg 16, telefoon 4272) het u toe, en geeft zonodig verdere inlich tingen. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en J t nva- assurantieadviseur (Advertentie) HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Siadsdennenweg 7-9 Tal. 13193

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1