Bewoners van Groote Marktstraat onderzoeken alternatieven woonerf MEVR. VAN BOEI JEN ERE—PRESIDENTE Tempel - Optiek MODE SHOW «II! «II! 9.95 WILSON GLENNY Definitieve verdeling portefeuilles Ermelo kaasschieter VERZEKEREN HET NIEUWE^pPAKHUIS GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" BR0EKKUIS- 0PEL B.V. Geld nodig? 03410-14423 Jansens Nieuwe Harderwijker Courant Wat is een kontaktlens? Hoe verloopt de eerste aanpassing? modehuis MULLt IN DIT NUMMER: Groot alarm voor speklapjes GARAGE FOPPEN 't Kostuum dat u wekt draagt dit merk. v. GANSWIJ K Jacob Catslaan als racebaan GARAGE FOPPEN PUTTEN'S MODESHOP Tempel Optiek B. V. sof lens appelbeignets Bent U deze week al in II! Autorijschool DIJKGRAAF €)- J3N>0UDE KAAS HENK VIESTER'S KAASHUIS randmeercombinatie: 31.000 SCHIJNVEILIGHEID VOORKOMEN LADA-ZASTAVA Opbrengst collecte A.N.I.B. f4.760 VERLOVINGSRINGEN SIMCA-CHRYSLER- SERVICE A.s. woensdag 20 eept. in het Jeugdhuis verzorgd door is: Garagebedrijf H. Broekhuis 8.V. Opticien - Optometrist Kontaktlensspec. luize Mulle main GOUDEN DAGEN... GISTEREN... HEDEN... MORGEN, „DE GOUDVALLEI"... OOK... VOOR... (N)...U éi Les In BMW en DAF Uw off, Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Tentoonstelling t.b.v. renovatie „Musica Intrada op de Vischmarkt van der gronden beveiligingstechniek dag gereed crediet Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. /erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk. Tel. 03410-15029 DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1978, 55e JAARGANG No. 71 HARDERWIJK De bewoners van de Groote Marktstraat hebben ch dinsdagavond in een informele bespreking met de betrokken amb- naren gebogen over een drietal alternatieven voor een woonerf in hun raat. Onlangs hebben zij een verzoek ingediend om deze straat in te chten als woonerf, en in eerste instantie was daarop afwijzend gerea- erd. Men was dan ook blij verrast, toen de gemeente de bewoners tnodigde om te komen praten. De drie alternatieven behelzen drie fasen, die alle tussen de huidi ge situatie en die van een woonerf inliggen. Bij het uitspreken van een voorkeur voor een van de alterna tieven, was de belangrijkste factor de hoeveelheid groen in de straat. Hoe meer groen de bewoners willen, des te minder parkeerplaatsen er in de straat zelf zullen komen. Over het algemeen vond men dit geen en kel bezwaar; de loopafstand tussen parkeerplaats (op de Vischmarkt of in de toekomst onder het nieuwe ge meentehuis) achtte men acceptabel. Ontwikkelingen op ar- beidsmarkt ongunstig voor j vrouwen Geen vrachtverkeer over i Vllerburgweg Panden aan Bleek rijp voor sloop Veel animo voor CJV- I Jeugdwerk Stemmig oranjefeest in j Tweelingstsd Grand Prix Waterski op Ve- i luwemeer Spero in landelijke finale HARDERWIJK Dinsdagmiddag nstreeks half vier bleek in de Melis Itokelaan een huis vol rook te staan. Ie brandweer ging er met drie wagens pen maar hoefde nauwelijks in aktie komen. Het bleek dat de bewoon- ler om twee uur de woning had verla- In en een pan met speklapjes op het B3 had laten staan. De schade bleef eperkt tot verkoolde speklapjes. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) I :civer scheerwol Wilson Glenny. Stijl, pure waliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen tofTen, onnavolgbaar vertaald in ostuums voor mannen met een ritische smaak. - r U I I fc N ook open vrijdagsavonds van 7-9 uur. Dorpsstraat 1 - PUTTEN. De directeur van de dienst gemeen tewerken, de heer ing. A. de Groot, merkte op. dat het alternatief dat het meest in de richting komt van een woonerf, wel de konsekwentie met zich draagt, dat de bewoners de zorg dragen voor de verzorging van het groen, en ook dat voorgesteld moet worden om (als de sociale controle op de geparkeerde auto's voor het huis wegvalt) parkeerwachters aan te stel len. Ten aanzien van de juridische sta tus van een woonerf, achtte hij het van belang om eerst een plan te ma ken en naar aanleiding daarvan pas te beslissen of het wellicht beter is om zo'n straat woonerf te noemen. Inge nieur P. van Saane, chef van de civiel technische hoofdafdeling van de dienst gemeentewerken, waarschuwde ervoor om geen woonerf te maken „als de gesuggereerde veiligheid niet waar gemaakt kan worden. Schijnveilig heid dient te worden voorkomen". Aansluitend hierop deelde adjudant Schoenaker van de gemeentepolitie mee, dat recent onderzoek uitwijst dat de automobilist nog onvoldoende op de hoogte is van zijn rechten en plichten op een woonerf. „Overal waar de auto komt, heeft ie voorrang. De onveiligheid van een woonerf ligt niet in het woonerf zelf, maar in het feit dat de automobilist er zich niet van bewust is dat hij daar dezelfde rechten heeft als een voetganger. Een kind op een autoped dat van rechts komt. heeft op een woonerf voorrang ten opzichte van de auto" De bewoners zullen nu in besloten kring de geboden mogelijkheden af wegen, en naar aanleiding daarvan een advies uitbrengen aan de ge meente. De op- en aanmerkingen die op de vergadering van dinsdag gemaakt zijn, worden doorgespeeld naar het college van burgemeester en wethouders. In de raadsvergade ring van 21 september wordt plan- Nonnenstraat in de gemeenteraad besproken. Daarbij komt ook de kwestie van het woonerf voor de Groote Marktstraat ter sprake. HARDERWIJK Mevrouw G. A. van Boeijen-Katsburg, echtgeno te van de burgemeester, is dinsdagmiddag benoemd tot erepresidente van dc bnederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Harder wijk. Presidente mevrouw G. T. van den Toorn-Cruiming speldde haar het gouden insigne op en overhandigde een bos bloemen. Mevrouw Van Boeijen zei de erefunktie met plezier te aanvaarden en voegde er aan toe zoveel mogelijk aan de aktiviteiten van de vereniging te zullen deelnemen ERMELO Op de Jacob Cats laan. maximum snelheid 50 km per uur. werd een snelheidscontrole ge houden. Elf automobilisten werden daarbij bekeurd. De snelheden liepen tot 77 km per uur op. Donderdag werd op de Horsterweg. ter hoogte van de nieuwe hervormde kerk, een snelheidscontrole gehouden. Maximum snelheid daar: 50 km per uur. Twee automobilisten gingen daarbij op de bon. Hun snelheden wa ren respectievelijk 74 en 78 km per uur. Ook op de Telgterweg werd een snelheidscontrole gehouden. Hierbij werden ook twee automobilisten ge verbaliseerd. ERMELO Het college van bur gemeester en wethouders heeft de werkzaamheden verdeeld. De porte feuilles zien er als volgt uit: Burgemeester E. Ph. Veen: be- leidskoördinatie, politie, brandweer en voorlichting. Wethouder P. A. J. Balvers (wel zijnswerk/maatschappelijke zorg): verblijfsrekreatie, sport en kuituur, sociale zaken en maatschappelijke zorg, volksgezondheid en welzijn- saangelegenheden. Wethouder D. Brons (ruimtelijke ordening): ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woonruimtever deling en grondbedrijf. Wethouder C. Filippo (openbare werken): openbare werken, bossen, plantsoenen, gemeente-eigendom men, verkeer en vervoer, bouw-, woning- en welstandstoezicht en personeelsaangelegenheden. Wethouder A. H. Vellekoop (fi nanciën/onderwijs): financiën, be lastingen, ekonomische zaken, sub sidies en onderwijs. Een tijdelijke regeling voor de spreekuren is overeengekomen door alle spreekuren met ingang van 18 september op maandag te houden. De burgemeester en de wethouders Brons en Filippo zijn om 10.00 urn- te spreken; wethouder Balvers om 14.00 uur en wethouder Vellekoop om 16.30 uur. Voor alle leden van het college dient een afspraak ge maakt te worden, 's morgens via de sekretaresse van college, mevrouw Der Nederlanden. Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis worden met ingang van 2 oktober alle spreeku ren daar gehouden. Behalve dat van wethouder Vellekoop worden (Advertentie) i STATIONSSTRAAT 63 ERMELO TEL. 03417-2090 f In Stadsweiden zijn de eerste woonerven in Harderwijk al gereali- seerd- (Advertentie ERMELO De collecte die in au gustus ten bate van de Algemene Ne derlandse Invaliden Bond is gehou den, heeft f4.760,opgebracht. Langs deze weg worden alle gevers en collectanten van harte dank gezegd. CONSTANT Er voor een gouden toekomst KERKSTRAAT 32 PUTTEN Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) Uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 Informaties hierover kunnen verstrekt worden door onze gediplomeerde kontaktlensspecialist. vnMTAVTi f=r\|-7f=rvi KONTAKTLENZEN BAUSCH&LOMB® (Advertentie) een begrip voor bruidskleding. avond-en cocktailkledmg bruidsmoedet kleding (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo theken, financieringen en IJj pers. leningen nve-assurantieadviseur (Advertentie) Wij hebben ze weer gebakken de u welbekende deze week speciale aanbieding markt-nattaulaan 'Tel. 12061 - 138 f5 BARNEVELD EDE HARDERWIJK^^^ F seweest? (Advertentie) Advertentie gouden ketting 39.- 49.- verlovingsringen 3 mm, per paar 98.- gouden sterrenbeeld39.- 49.- Zaanse klokken 139.- 198.- gouden armband 98.- 198.- Friese staartklok444,- gouden damesringen 69.- 98.- herenhorloges 39.- gouden herenring79.- 98.- jongens/meisjeshorloge 29.- GRATIS, ja gratis ontvangt ledara koper een waardevol geschenk ALLEEN DEZE WEEK: schitterende gouden oorbellen met steen 200.- nu 98.- gouden brillantring 338.-nu 198.- massief zilveren choker (halsketting) 138.-nu 69.- massief zilveren zeer zware rozenarmband 268.-nu 98.- CASSETTES: DE GOUDVALLEI... DE CASSETTESPECIALIST... NEE, UW CASSETTESPE CIALIST CASSETTE edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel GRATIS de: theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100 Oosteinde 95, Schorpenzeel, 03497-1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218860; Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040; Hoofdstraat 87, Velp, 085-616095; Colum- buslaan 392, Utrecht, 030-884527. ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD... HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp Eigen reparatie-afdelingen, nou ja... DE GOUDVALLEI, die is er voor u.... Tot ziens Advertentie Tel. 05779-433 (Advertentie) Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 .alle spreekuren dan om 10.00 uur gehouden; de wethouder van finan ciën/onderwijs is ook dan te spre ken om 16.30 uur. Bij afwezigheid van de burge meester is wethouder Brons de eer ste vervanger. Tweede is Balvers, derde is Vellekoop en vierde ver vanger is Filippo. ERMELO Ten bate van de re novatie van de Immanuëlkerk is er op 15 en 16 september aanstaande in de zalen van deze kerk een grote bloemen-, planten- en vogeltentoon stelling. De openingstijden zijn op beide da gen van 10.00-12.00 en van 14.00-20.00 uur. Entree boven 12 jaar f 2,per persoon tot 12 jaar f 1, Van 20.00 uur af is er in dezelfde za len een fonduefeest. Kosten f 15, HARDERWIJK Het kope rensemble „Musica Intrada" zal zaterdag 16 september een concert verzorgen op de Visch markt. Het ensemble, dat onder leiding staat van Klaas van Zalk, speelt hoofdzakelijk ba rok- en renaissancemuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw. Werken van ondermeer Hausman, Phalesse en Petzold zullen worden uitgevoerd. Om half acht 's avonds wordt er be gonnen. Musica Intrada is opgebouwd uit twee registers: een scherpkoperkoor (twee trompetten en twee trombones, en een zachtkoperkoor (twee hoorns en twee tuba's). Ter ondersteuning van de muziek wordt verder gebruik gemaakt van een «dagwerker. Door af wisselend samen en apart te spelen o of in vier „stemmen", wordt deze mu ziek bijzonder gevarieerd. Het kope rensemble speelt meestal in kerkdien sten, waar het spel dient ter onder steuning van de zang. Advertentie Kaa^oordeel de Oude Steegh De man van de.Staphorsterkaas Donkerstraat 41, H'wijk. (Advertentie) AKTIVITEITEN INBRAAK ALARMINSTALLATIES OVERVAL BEVEILIGING STORINGSMELDING Treverilaan6, 7312 HC Apeldoorn tel. 055-251936 Advertentie elk bedrag in iop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen |Jj flM Praat'ns met ons en vraag (nj I A vrijblijvend prijsindikatie. Vv--V/ Bovenweg 6, Hierden Tel. (03413) 818.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1