Optiek Carillon in sfeervolle winkel NEKJE ill Programma oranjefeest Regeringsjubileum Eerste lustrum vereniging Milieudefensie Sportprijsvraag gaat van start BR0EKHUIS- 0PEL B.V. Tekenen aan de wand" Luxor kleuren tv Nieuwe Harderwijker Courant Vergadering P.C.O.B. VERZEKEREN Keukenbrand randmeorcombfnatle: 31.000 GARAGE FOPPEN Verlengen van donateurspasjes Interieur „oogt" bijzonder mooi Bevestiging en intrede ds. Post Ingebruikneming nieuwe kerk Aanrijding GARAGE FOPPEN Beroepen Door rode licht gereden f Él «fits - I LADA-ZASTAVA ,DE BAANVEGER" ezing geschiedenis ierdense Beek ndische Rijsttafel „De Baanveger" e MEDEWERKERS Jongen gewond SIMCA-CHRYSLER- Opnamen voor televisiespot in Veluws Museum Garagebedrijf BESg H. Broekhuis B.V. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk. Ermelo e.o. -©■ Bakuwel Avond voor ouderen in de Maranathakerk SCHILDERS NIEUWSBIAD TC herschijnt iedere maandag en dcnderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20. Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 4 SEPTEMBER 1978 55e JAARGANG NO. 68 Twaalfde Boeldag brengt f 66.000,- op I ERMELO De boeldagen 978, gehouden op het terrein huin tegenover de oude her- ormde kerk, hadden weer een oed verloop. Het weer was zo u en dan niet al te best, maar e zaak kon toch doorgaan. Vrijdagmorgen was er al een meu- elverkoop, waar veel animo voor as. De meeste meubelen waren spoe- ig verkocht. s Middags begon de verkoop in de ramen, waarbij het ook niet aan be langstelling ontbrak. Voor iedereen was er wel wat te vinden. Voor f 10, kon men tien boeken uitzoeken; voor f33,een kist met mooie heideplan ten. Leden der „Vereniging van bloe menliefhebbers" zorgden weer voor mooie bloemstukjes. 't Ging allemaal grifweg. KRUUDMOES Er waren voorts kippen, eenden en konijnen te koop. Verder oliebollen, frisdranken, de bekende „Veluwse kruudmoes", et cetera". Men kon ra den naar diverse dingen. Er bestond ook de kans, dat men een rondvlucht boven Ermelo winnen kon. Voorts werden er postduiven losgelaten en luchtballonnetjes opgelaten. Als steeds was de zaterdagmiddag het hoogtepunt van deze boeldagen. Toen was er de jaarlijkse verkoping bij opbod van meer waardevolle din gen. Ds. J. H. D. Louwerse, de voorzitter van het „Boeidagcomité", heette alle aanwezigen hartelijk welkom. SAAMHORIGHEID „De Ermelose boeldagen worden Het terrein tegenover de Oude Hervormde Kerkwaar vrijdag en zaterdag de Boeldag gehouden werd, was als vanouds druk bezocht. v lAdvertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ERMELO Op dinsdagmorgen 19 26 september 1978 zal de vervoers- Dmmissie opnieuw zitting houden in dienstencentrum „De Baanve- r", IJsbaanweg 15, Ermelo, telef. 16. Op deze ochtenden kunnen do- uteurs hun pasje verlengen voor het erde kwartaal 1978. Ook zij die donateur willen worden, informatie willen hebben, kunnen deze morgens bij de commissie te- ht. De kosten van een donateur- hap bedragen f 12,50 per persoon r kwartaal. ERMELO Het dienstencentrum )e Baanveger" zal op zondag 10 en september zijn geopend van 10.00 t 17.00 uur voor ouderen vanaf 55 ar. Informatie: Stichting Open Bejaar- nwerk Ermelo, IJsbaanweg 15, Er- elo, tel. 4236. ERMELO Op woensdag 20 sep- mber a.s. zal de heer Feenstra uit melo, een lezing houden in het enstencentrum „De Baanveger" er de geschiedenis van de Hierdense ek. Aan de hand van dia's zal wor- n gesproken over fauna en flora, fol- ore, kastelen e.d. Aanvang 14.00 ir, gratis toegang vanaf 55 jaar. Voor dere informatie „Stichting Open jaardenwerk Ermelo", IJsbaanweg Ermelo, tel. 4236. ERMELO Bij voldoende deelna- is de Stichting Open Bejaarden- rk Ermelo van plan om begin no- mber a.s. in samenwerking met en een plaatselijk chinees restaurant Indische rijsttafel te reserveren v. een groep ouderen, ndien u daarvoor belangstelling 5t kunt u zich opgeven vóór 16 ok- ber a.s. bij het dienstencentrum )e Baanveger", IJsbaanweg 15, Er- lo, tel. 4236. Deelname vanaf 55 <r. De kosten zullen rondom f 17,50 dragen. HARDERWIJK Oogstre lend. Dat is het interieur van Op tiek Carillon aan de Donkerstraat- promenade na een ingrijpende verbouwing. De heer en mevrouw Klopman mochten op de receptie ter gelegenheid van de heropening terecht tientallen complimenten in ontvang t nemen. Van i oude situatie is niet veel meer herkenbaar. Wat opvalt is de smaakvolle combinatie van kleuren en lichteffecten en vooral ook de overzichtelijke presentatie. De monturen hebben een uitstekende plaats gekregen en vallen direct in het oog bij binnenkomst. De opstel ling van de monturen vindt plaats volgens een methode die voor Ne derland nog geheel nieuw is en die slechts op enkele plaatsen wordt toegepast. Hoewel de uiteindelijke ruimte ge lijk is aan de vorige; lijkt het alsof de winkel aan oppervlakte heeft gewon nen. Het is niet puur optisch bedrog. Immers, er is een stuk van de etalage afgesnoept. Dat heeft echter zeker niet tot verlies aan „gezicht" geleid; want brillen en dergelijke vragen geen grote etalageruimte. De vernieuwing is benut om de collecties uit te brei den. De plafonds harmoniëren met de rest van het interieur en zoals gezegd is de kleurcombinatie een zeer smaak volle. Uiteraard speelde tijdens de op eningsreceptie het carillon, dat ten slotte een zeer belangrijke rol speelt in ERMELO Ds. G. C. Post, te Baarn, die het beroep naar de her vormde gemeente alhier (vakature ds. VV. de Bruijn) aannam, is voornemens op zondag 17 september zijn intrede te doen. Zijn voorganger ds. W. de Bruijn, zal hem 's morgens bevestigen. In de middagdienst, die om drie uur begint, zal ds. Post dan zijn intrede doen. Beide diensten worden in de nieuwe kerk gehouden. ERMELO De nieuwe kerk van de Gereformeerde Kerk, vrijge maakt, de „Rehobothkerk", wordt op dinsdagavond 12 september aan staande officieel in gebruik geno men. Aanvang: 19.30 uur. het geheel en dat al dertien jaar sfeer brengt in het centrum. Bijvoorbeeld met Sinterklaas en Kerstmis draagt het carillon bij tot de gezelligheid in het Harderwijkse centrum. De bouw werd verwezenlijkt door aannemersbedrijf Juffer in samenwer king met aannemersbedrijf Van Raal- ten. Het pui-ontwerp is van architect Van de Werf. De ónder-aannemers: Van Aken (schilderwerk), De Groot (loodgieterswerk) en Rademakers (Soest), winkelbetimmering). Behalve de laatste komen alle medewerkenden aan de bouw uit Harderwijk. Na de uitbreiding van werk- en magazijn ruimte vorig jaar opnieuw een belang rijke stap voorwaarts voor de familie Klopman. ERMELO Op de kruising Julia- na-laan - Koningin Emmalaan had woensdag, omstreeks 18.00 uur, een aanrijding tussen twee personenauto's plaats. P. W. S., uit Harderwijk, reed over de Koningin Emmalaan. Hij stopte niet voor de stopstreep, toen hij bij de Julianalaan gekomen was. Hij botste toen tegen de wagen van de Er- meloër J. E., die op de Julianalaan reed. Er ontstond alleen schade aan beide voertuigen. HARDERWIJK Op het Westein de ter hoogte van Huize Randmeer stak de 11-jarige Alex H. vrijdag plot seling de rijbaan over en liep daarbij tegen de zijkant van een personen auto, bestuurd door K-L. alhier. De jongen brak zijn enkel en is per ambu lance overgebracht naar het Boerhaa- ve-ziekenhuis. ERMELO In de bovenzaal van de Immanuëlkerk hervat de afdeling Ermelo van de „Protestants-christe lijke ouderenbond" op woensdagmid dag 13 september het vergadersei zoen. Het echtpaar De Bruine-Abbink laat een en ander zien en horen over het zendingswerk in Spanje. Onder leiding van de heer M. C. Leendertse zingt „Herfstklanken" enige liederen. Gasten zijn hartelijk welkom! Aan vang: 14.30 uur. gekenmerkt door saamhorigheid. Dank zij de enorme medewerking van velen konden ook deze boeldagen weer tot stand komen. Die saamhorigheid moeten we bewaren. Onze gedachten gaan op dit ogenblik ook uit naar wij len ds. H. Griffioen, de vorige voorzit ter van het „Boeldagcomité". Wat zag hij naar die boeldagen uit en wat deed hij er veel voor!" Spreker heette vervolgens burge meester en mevrouw Veen welkom, notaris S. Klein en zijn personeel en de bekende afslager Piet Monteban, uit Putten. Burgemeester Veen veilde het eerste stuk: een Veluwse pop. Vooraf wilde hij echter nog even kwijt, dat ook op deze twaalfde boeldag het enthousiasme weer bijzonder groot is. Wat is hiervan het geheim? Spreker denkt aan het vignet, dat in de boeldagkrant staat: „Drie vissen in een cirkel. Drie kerken, die hier sa men doen! Die weten, dat men elkaar nodig heeft. Geestelijke inspiratie, doet het enthousiasme oplaaien! Wij zien hier een kenmerk van de Veluwse trouw! Spreker wenste ten slotte allen een prettige middag. „Waf mag ik nu voor deze pop ho ren?" aldus de burgemeester in de be kende stijl van Piet Monteban. Ze ging weg voor f80,Daarna ging Piet Monteban „aan het werk". Een stoel met gedraaide poten bracht f205,op, een goed begin! Een ledi kant met linnen- en nachtkast ging voor f800,weg, een dekenkist voor f600,—. Tegen 17.00 uur werd de verkoping onderbroken, om notaris Klein de ge legenheid te geven de uitslag der ver loting bekend te maken. Die was aldus: 10e prijs (borduur- set) op nummer 4569; 9de prijs (fon- duestel) op nummer 4830; 8ste prijs (draagbare radio) op nummer 6367; 7de prijs (vouwfiets) op nummer 4793; 6de prijs (picknicktafel) op nummer 1578; 5de prijs („Batavus" rijwiel) op nummer 2354; 4de prijs (boormachine met hulpstukken) op nummer 6052; 3de prijs (tafelklok) op nummer 70; 2de prijs (reis naar keuze) op nummer 4080; lste prijs (kleurentelevisie) op nummer 6782. De heer Toes, Smidsweg, won de eerste prijs. Er was verder nog een aantal ande re prijzen. De namen van die ze won nen, zijn afbekend. De pop was op 19 december jarig. Na dit intermezzo ging de verkoop nog een poosje door. Inmiddels was men met man en macht aan de opruiming van één en ander begonnen, en na enige tijd was het boeldagterrein weer keurig opge ruimd. Deze twaalfde Boeldag heeft een bedrag van rond de f 66.000,opge bracht. Dit bedrag ligt aanmerke lijk hoger dan de opbrengst van de elfde Boeldag in 1977. (Advertentie11 is een zaak van: VERTROUWEN 0 ADVIES 0 INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en V nva-assurantleadvls«ur (Advertentie) CFRlflft Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. HARDERWIJK In het Veluws Museum zijn vrijdag opnamen ge maakt, die worden gebruikt voor een televisiespot van de Rijksvoor lichtingsdienst. Het wordt een on derdeel van een achtentwintig se- konden durende spot die in de reeks van de „Postbus 51" rond de jour naals uitgezonden wordt. De strekking van het spotje is een impressie van een zestal kleine en re latief onbekende musea, welke het publiek moet stimuleren om eens naar zo'n klein museum te gaan. De zes musea zijn_ het Visserij-museum in Vlaardingen, het Westfries museum in Hoorn, het Natuurhistorisch Mu seum in West-Terschelling, het Ve luws Museum in Harderwijk, het mu seum voor Mechanisch Speelgoed in Deventer en het Textielmuseum in Enschede. (Advertentie) uw off Volvo dealer voor Nunspeef, Harderwijk, Ermelo en Putten ®S: fkVOW.j] Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Ter gelegen heid van het dertigjarig regerings jubileum van Hare Majesteit Ko ningin Juliana wordt er op 6 sep tember op het terrein van de B.B. aan de Deventerweg een Oranje feest gehouden. Tegelijkertijd wor den de verjaardag van Z.K.H. Prins Claus en het zeventigjarig bestaan van de Oranjevereniging Harder wijk gevierd. Na de opening door de burgemees ter van Harderwijk is er een samen zang met begeleiding van orgel en de Stedelijke Harmonie onder leiding van kapelmeester S. van der Poort. Het orgel wordt bespeeld door de heer N. Schepel. Voorts is er een optreden van de Harmonie met de drumband, en door de Big Band, gevormd door le den van het trompetterkorps van de Artillerie. Bij slecht weer wordt het programma verplaatst naar het Pro testants Militair Tehuis, waar de be- ERMELO Ds. S.W. Verploeg, predikant van de Herv. Gemeente te Üudshoorn/Rïdderveld, heeft een be roep ontvangen van de Herv. Ge meente te Ermelo. Ds. Verploeg werd geboren op 24 maart 1930 en staat sinds 28 juni 1970 te Oudshoorn/Rid- derveld. f Advertentie) OPEL GM "T"™ Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 geleiding van het orgel wordt afgewis seld door muziek van de Big Band en Bingo. De aanvang van het muzikale ge beuren is om 19.30 uur; de barbecue begint om 21.30 uur. De entreekosten bedragen f 1,waarvoor tevens een tekstboekje met de te zingen liederen wordt aangeboden. Een van de affiches uit de tentoonstelling Tekenen aan de wand". HARDERWIJK In het kader van het eerste lustrum van de kerngroep NV Veluwe van de Vereniging Milieudefensie vindt van 11 tot 15 september in de Chr. Openbare Bibliotheek aan de Stationslaan 121 een tentoonstelling plaats met als motto „Tekenen aan de wand". Het gaat om een selektie van negentig affiches over milieuakties. Deze selectie werd gemaakt uit activitei ten die de afgelopen zestig jaar door 640 aktiegroepen werden ondernomen. Daarbij worden tachtig dia's ver toond. De tentoonstelling krijgt nog een aanvulling van de plaatselijke af deling van de Vereniging van Ama teurfotografen „Iris", die twintig re cente foto's met betrekking tot de mi lieusituatie in de regio, afstond.' De bezoekers van de affiche-tentoonstel ling zullen mogen uitmaken welke foto de beste is. De openingstijden van de tentoon stelling: maandag 14.00 tot 17.30 uur en 18.30-20.30 uur; dinsdag 14.00-17.30 uur; woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur; donderdag 10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur. 9 SCHOLEN Alle scholen in Harderwijk zijn aan geschreven en worden in de gelegen heid gesteld om onder deskundige lei ding van een medewerker van VMD met één of meer groepen de tentoon stelling te bezoeken. Aan de samenstelling van de ten toonstelling „Tekenen aan de wand" en de begeleidende publikaties werd gewerkt door Marga Biallosterski, Roel Dijkstra, Hans van Gelderen, Lida van Geijlswijk, Wim van der Hamsvoord, Bert Janssen, Margot Kroes, Pieter Lammers, Rudolfine Langenberg, Nico Mulderij, Henny Netjes, Theo Richel en anderen. In HARDERWIJK/ERMELO Vandaag gaat in Schilder's Nieuws blad de jaarlijkse sportprijsvraag weer van start. Iedere week kunt u een gooi doen naar een fraaie (week)prijs, die beschikbaar gesteld worden door de middenstand van Ermelo en Harderwijk. In voor gaande jaren bestond er wekelijks grote belangstelling voor de weke lijkse opgaves en ook dit seizoen rekenen we op veel deelnemers. Uiteraard is het bijzonder aantrekkelijk deel te nemen, in verband met de zeer aantrekkelijke weekprijzen. Maar ook is het interessant te testen hoe goed men wel op de hoogte is met de sterkte van de diverse verenigin gen. De eerste weekprijs is al niet mis: De Tapijtmarkt (eigenaar Jan Heikamp), Donkerstraat 31 Promenade, Harderwijk, stelde als startprijs een waardebon van f75,voor de winnaar beschikbaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele dingen gewijzigd, die het voor de deelnemers nog aantrekkelijker maakt wekelijks hun formulieren in te vullen. De periodeprijs blijft bestaan. Ook nu geeft de directie van Wegener's Couranten Concern f 100,aan de leider van het algemeen klassement na zeven opgaven. Dit jaar worden er echter niet zoals in voorgaande jaren, drie, maar vier periodes gespeeld, wat inhoudt zeven extra weekprijzen én een extra periodeprijs te winnen. Tevens wordt er nog gedacht een prijs beschik baar te stellen voor de deelnemer, die na vier periodes (28 opgaven) aan de leiding gaat. Hierover volgen nog nadere mededelingen, maar het ver dient dan wel aanbeveling wekelijks te blijven deelnemen. Ook wordt er dit jaar een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld. Deze aanmoedigingsprijs bestaat uit een slagroomtaart, die bij de geluk kige wordt thuisbezorgd door een van de plaatselijke banketbakkers. Wekelijks wordt uit de stapel formulieren, één winnend exemplaar ge trokken. Net als vorig jaar moeten de formulieren ingeleverd worden bij Van Polen, Struikakkers 14, Ermelo of Henk Besselsen, Beetstraat 4, Harder wijk. Op de SPORT-PRIJSVRAAG-PAGINA staat het reglement vermeld, waaraan men zich dient te houden. Wij wensen alle deelnemers veel succes, maar ook plezier in deze „competitie". het begeleidend boekje wordt uitge breid ingegaan op de (korte) geschie denis, waaruit zonneklaar naar voren komt dat het werk wordt gedragen door bezielde vrijwilligers die het (heel) goed menen met hun natuurlij ke omgeving. (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen p Harderwijk ERMELO Op de kruising Leuve- numseweg - Putterweg had een aanrij ding plaats tussen een bromfiets en een personenauto. De bromfietser K. v. d. H., uit Harderwijk, reed daar door het rode verkeerslicht en botste toen tegen de personenauto, bestuurd door mevrouw A. K.-v. d. W., uit Am sterdam. Deze wagen trok juist op voor het groene verkeerslicht. De bromfietser werd voor onderzoek naar het ziekenhuis „Salem" overgebracht. Beide voertuigen liepen schade op. ERMELO In de nacht van woensdag op donderdag ontstond brand in de keuken van het perceel Hamburgerweg 155. Genoemd pand wordt bewoond door mevrouw Van D. De plaatselijke brandweer was spoedig ter plaatse, maar kon niet verhinderen, dat de keuken geheel uitbrandde. Naar de oorzaak van deze brand is een onderzoek ingesteld. ERMELO Op donderdag 7 sep tember a.s. zal er in de Maranatha kerk (aan de Sparrenlaan) een avond voor ouderen worden georganiseerd door de startweekcommissie van de Gereformeerde Kerk. Op deze avond, die begint om 20.00 uur, zal zuster M. P. C. Haayer spre ken over haar verrichte werk in „Don ker Rotterdam"; er zal gezongen wor den door het ouderenkoor „Herfst klanken". De avond is bedoeld als een gezelli ge kontaktavond voor ouderen uit Er melo. Voor nadere inlichtingen: Saskia Lucas, Amanietlaan 6, Ermelo, tel. 1873.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1