Planologische kommissie wil „Willem Teil" tegemoetkomen Geen SIR-heffing voor Apeldoorn en Harderwijk HARDERWIJK GELDERS ORKEST J. Elbertsen gemeente' secretaris in Rijssen ■I -»— in- ii' k Rabobank Q WD-motie in Gelderse Staten: kaasschieter BROEKHUIS- OPEL B.V. VERZEKEREN GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" 9jUla> Nieuwe Harderwijker Courant Blue Vomality op Vischmarkt Voor kopers bosgrond wordt droom 'n nachtmerrie Danscentrum Wildschut GARAGE FOPPEN 9 september Dolfinarium THERESE STEINMETZ, EMMY VER- HEIJ en TRIO NICO VAN DER LINDEN Jr. Autorijschool DIJKGRAAF GARAGE FOPPEN randmeercombinatie: 31.000 CON0TANT SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Toegangskaarten In de voorverkoop verkrijgbaar bij de Rabobank: - voor Jongeren t/m 18 Jaar 5.- p.p. - voor personen van 19 Jaar e.o8.50 p.p. (Toegangsprijzen een de zeal/ 11.- p.p.) Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo a.o. - GM I Les in BMW en DAF ACTIVITEITEN Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. van der gronden beveiligingstechniek DE GOUDVALLEI JUBILEUMFEEST... GOUDVALLEI FEEST LADA-ZASTAVA koop pujne jtcutS by !ocskcf>t onvdtif lie e/t> cÜtCjct SbouuCj! n*»rlo»d/ /up*r/p*ckilU in J*on/mod« Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Steunpunt VOOR HUIZEN groot an klaln verkoop en aankoop - gaat u naar uw vastgoed u! adviseur: Eenzijdig tarief js Een Cönsschooi kies je mei zag danscentrum wildschut Inschrijving en inlichtingen „DE KIEKMURE" „DE LEEMKUUL" DORPSHUIS Tel. 03410-17486 (de gehele dag) SCHILDERS NIEUWSBIAD TC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1978, 55e JAARGANG No. 6/ HARDERWIJK Volgens de leden van de planologische com missie is het langzamerhand wel tijd dat er aan de al jarenlang levende wensen van de schietvereniging „Willem Teil" tegemoet wordt gekomen. De vereniging had een verzoek ingediend om in de BB-kuil in Tweelingstad een schietbaan te mogen bouwen; deze plaats werd echter niet zo geschikt geacht, zodat er naar alterna tieven gezocht werd. Een van de mogelijkheden was de dinsdag avond besproken squashbaan tussen de Knardijk en de rioolzuive ring te realiseren. Door de besprekingen heen werd een zogenaamd „derde project" ge noemd, dat echter nog in besloten sfeer ontwikkeld wordt. Hierdoor kon men echter niet vrijuit in deze open bare vergadering spreken over de mo gelijkheden en onmogelijkheden voor de beide verzoekers, omdat een en an der niet los van elkaar gezien kan wor den. Het besproken gebied heeft als bestemming bosplantsoen met nogal ruige beplanting, dat in het hoogsei zoen als parkeerterrein dienen, maar een overwegende functie als groenge- ARNHEM Het stedelijk gebied van Apeldoorn en Harderwijk moeten niet onder de SIR-heffing vallen. Dat staat in een VVD-motie die in de Gel derse Staten is ingediend. De stem- (Advertentie) KERKSTRAAT 32 PUTTEN Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ming erover vindt pas plaats op 27 september. De staten zullen dan ook van gedachten wisselen over een noti tie van GS over de toepassing van de SIR. In de motie wordt de regering ge vraagd de motie Terwindt uit te voe ren, die op 4 juli in de Eerste Kamei bij de behandeling van de Wet Inves teringsrekening werd aanvaard. Daar in wordt de regering uitgenodigd na der te bekijken in hoeverre bepaalde gebieden langs de rand van het Velu- wemassief kunnen worden uitgezon derd van de heffing die de Wet Selec tieve Investerings Regeling kent. De Gelderse Staten hebben in het recente verleden zelf aan de regering gevraagd om bij Algemene Maatregel van Bestuur de SIR van toepassing te verklaren op de Veluwe. De staten hadden daarbij het oogmerk de mel dingsplicht en het vergunningenstel sel van de SIR te gebruiken om nieu we bedrijven uit natuurgebieden te weren en naar minder kwetsbare plaatsen te sturen. De staten zitten er mee in hun maag dat nu de SIR-heffing wordt ge bruikt om ook bedrijven uit Apel doorn en Harderwijk te weren. Deze kernen hebben in het ontwerp-streek- plan Veluwe en de Verstedelijkingsno- ta een regionale opvangfunctie toege wezen gekregen. „Die kan zonder de bijbehorende werkgelegenheid niet worden vervuld", aldus de indiener van de VVD-motie, drs. A. P. Z. van der Houwen. Hij wees er op, dat in de randgebieden van de Veluwe diverse bedrijfstakken, o.a. de vezelindustrie, papierindustrie en ijzergieterijen, moeilijke tijden doormaken. „Het is dus niet verstandig, de bedrijven die daar geheel of gedeeltelijk voor ver vangende werkgelegenheid kunnen zorgen te ontmoedigen. Als de regering de SIR-heffing voor Apeldoorn en Harderwijk schrapt, blijven de meldingsplicht en het ver gunningenstelsel van kracht. „Het voorkomen van ongewenste nieuwe vestigingen blijft dus mogelijk". Uit voering van de motie Terwindt maakt volgens de heer Van der Houwen een harmonische ontwikkeling van de Ve luwe mogelijk. (Advertentie) w bied heeft. Ook kwam naar voren dat er voor dit gebied een totaalplan in ontwikkeling is. De heer J. Aartsen (VVD) zocht een relatie met de ontwikkelingen in het plan-Sypel en het plan-Friesegracht, en vroeg of deze ook in beschouwing genomen zijn. Ook vroeg hij zich af, hoe de tennisvereniging hier tegenover staat (squash is namelijk een sport die nauw verband houdt met tennis, red.). Volgens de voorzitter, wethou der J. de Graaf, speelt de filosofie van het spreiden van sportaccommodaties in dezen een rol. De betreffende ten nisvereniging heeft nog onlangs het aantal banen uitgebreid, en zou ver dere uitbreidingen aan anderen willen overlaten. De heer J. W. Klein (Progressief Harderwijk) zag de BB-kuil liever als restcapaciteit voor de wijk Tweeling- stad behouden en was dus blij dat er naar alternatieven voor Willem Teil gezocht was. Maar tegelijkertijd vroeg hij zich af of „we niet bezig zijn ons groen op te souperen aan sportaccom modaties?" Klein het echter nog te vroeg om „neen" te zeggen, omdat er te veel onzekerheden op de middel lange termijn bestaan om hierover een definitief besluit te nemen. De heer Mulder wilde weten hoe het met de ontsluiting van het gebied ge steld is, of het een openbare of een ei gen weg zou gaan betreffen en of die oppervlakte ook bij het opgegeven aantal vierkante meter dat gebruikt zou gaan worden is inbegrepen. Ook de aanvraag voor een moto- cross-terrein kwam nog even ter spra ke. Wethouder De DGraaf deelde mee, dat dat momenteel met de buur gemeenten, die met hetzelfde pro bleem zitten, in breder verband beke ken wordt. (Advertentie) OPKL IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK - Na een korte onderbreking wordt aanstaande za terdag weer een concert op de Vischmarkt georganiseerd. Vanaf half acht speelt het trio Blue Voma lity lichte muziek, met jazzy impro visaties. Het trio bestaat uit Jan Lenselink (piano), Henk Niemeyer (drums) en Ben Stolte (contra-bas). Blue Vomality speelt al zo'n twee jaar samen, en twee van hen begelei den bovendien het interkerkelijk koor „Rejoice-singers". Ze treden niet zo gek vaak op, maar spelen dan ook al leen voor hun plezier. Het trio is ont staan uit een combo met diezelfde naam, dat voornamelijk in kerkdien sten en vergelijkbare bijeenkomsten speelde. Toen de groep door tijdge brek langzamerhand uiteenviel, bleef dit trio over. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers. leningen nva - assurantieadviseur HARDERWIJK Tot gemeentesecretaris van de gemeente Rijssen is benoemd de heer J. Elbertsen uit Harderwijk. De heer Elbertsef is thans hoofdambtenaar in algemene dienst en plaatsvervangend ge meentesecretaris. Over de datum van indiensttreding is nog geen ze kerheid; gedacht wordt aan 1 december 1978. De functie is vakant gekomen door benoeming van zijn voorgan ger tot lid van GS. De heer Elbert sen (39) heeft sinds begin 1962 bij de gemeente Harderwijk gewerkt. Hij was daar eerst medewerker en sinds 1971 chef van de afdeling fi nanciën, onderwijs en belastingen. ARNHEM Het komt nogal eens voor dat mensen te goeder trouw op de Veluwe voor veel geld bosgrond ko pen in de overtuiging dat zij daarop een woning of een eenvoudig vakan tiehuisje mogen bouwen. Als ze om een bouwvergunning aankloppen blijkt echter dat ze op hun bezit nog geen tak mogen afzagen. Een schone droom wordt dan een nachtmerrie. Twee van dergelijke gevallen, waar bij in totaal 130 mensen betrokken zijn, kwamen gisteren boven tafel op een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften Streekplannen. Twee jaar geleden kochten honderd leden van de „Vereniging van perceel seigenaren" in totaal 48 hectare bos grond ten zuiden van Eerbeek, in het vertrouwen dat zij daarop voor zich zelf een woning zouden mogen bou wen. Op het terrein (begrensd door de Harderwijkerweg en de Doonweg) ligt echter een agrarische bestemming. Een woordvoerder van de teleurgestel de kopers klopte bij het provinciaal bestuur aan met het verzoek het ont- werp-streekplan zodanig te wijzigen dat op het terrein, dat volgens hem als natuurgebied van geringe waarde is, alsnog woningbouw is toegestaan. Een soortgelijk geval deed zich ook voor in Nieuw Milligen. Dertig kers verse boseigenaren (die in totaal vijf tien hectare bezitten) stootten hun neus toen zij plannen ontvouwden voor het plaatsen van enkele eenvou dige gebouwtjes op hun grond. De le den van de streekplancommissie spra ken er gisteren hun verwondering over uit dat aspirant-kopers van tevoren niet beter informeren naar de bestem ming die op de terreinen ligt. (Advertentie) Tel. 05779-433 Per 1 mei 1977 volgde de benoeming tot hoofdambtenaar in algemene dienst, een functie die kan worden be schouwd als tweede gemeentesecreta ris. In deze functie is de heer Elbert sen tevens voorzitter van de werk groep automatisering en lid van de werkgroep meerjarenplanning. Een belangrijke functie is voorts het coördinatorschap voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Uit hoofde van zijn functie is de heer Elbertsen secretaris van het be stuur van de Zuiveringsinrichting Harderwijk en omgeving. De heer Elbertsen is in Harderwijk ook actief als lid van het college van kerkvoogden en notabelen van de Ne derlandse Hervormde Kerk en als penningmeester van de Harderwijker Kruisvereniging. Hij is lid van het CDA. (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen. M J/A fjIJ Praat'ns met ons en vraag ftt) 9 vrijblijvend prijsindikatie. Iviiy/ Bovenweg 6,Hierden. Tel. (03413) 818. (Advertentie) AKTIVITEITEN INBRAAK ALARMINSTALLATIES OVERVAL BEVEILIGING STORINGSMELDING Treverilaan6,7312 HC Apeldoorn tel. 055-251936 N (Advertentie) NU IS ECHT PAPA DE SIGAAR... want mama zegt... papa naar de GOUDVALLEI toe lopen... en voor mama mooie dingen kopen. Alles is goedkoop... nee, spotgoedkoop... en er is zo'n hoop... en wat zegt dat kleine ding... papa, koop voor mama toch een mooie ring of een ander schattig ding. Onze zaak Amsterdamsestraatweg is jarig... en met deze ongekende prijzen starten wij za terdagmorgen 2 september a.s. te 9.00 uur. Maar... ja, echt... iedere koper ontvangt in de week van 31 aug. t/m 6 sept. a.s. bij besteding boven de 300.- een zwaar verz. presenteerschaal met bowlglazen. Bij besteding boven de 200.- schitterend zwaar verz. peper/zout/mosterdstel op een tableau gratis. Aan deze aanbiedingen doen al onze zaken mee, dus: zaterdag 9.00 uur: voor 10 kopers: stalen herenhorloge Seiko aut. dag datum 258.- nu 50.- voor 10 kopers: verz. dienblad met mokkakopjes 258.-nu 50.- voor 5 kopers: 12-persoons edelstalen cassette (24 messen) in ds1033.- nu 395.- voor 2 kopers: zwaar gouden dameshorloge met 14 briljanten3250.- nu 1500.- voor 10 kopers: schitterend doublé dameshorloge vaste band188.- nu 90.- voor 3 kopers: zwaar verz. schemerlamp 145.-nu 50.- voor 10 kopers: geheel stalen herenhorloge aut. datum 188.- nu 75.- voor 2 kopers: gouden briljantring met prachtige briljanten2150.-nu 975.- voor 10 kopers: massief zilveren Oudhollandse slavenarmband 138.- nu 50.- voor 30 kopers: hele mooie pillendoos22.- nu 10.- voor 30 kopers: zwaar massief zilv. sterrenbeeld met ketting32.- nu 10.- voor 5 kopers: gouden dameshorloge met gouden band 975.-nu 475.- voor 6 kopers: gouden broche met 5 parels 98.- nu 30.- voor 2 kopers: gouden broche met diamant en 5 opalen1675.-nu 875.- voor 10 kopers: gouden ketting met gouden hanger 220.-nu 98.- voor 2 kopers: gouden manchetknopen 330.-nu 175.- voor 5 kopers: gouden halsketting met balletje 188.-nu 60.- voor 10 kopers: edelstalen cassette 101-delig in doos 1150.- nu 675.- voor 2 kopers: unieke vaas of kandelaar 175.- nu 75.- voor 50 kopers: hippe horlogeband14.-nu 2.50 voor 2 kopers: zwaar verzilverde cassette 57-delig1775.-nu 890.- voor 3 kopers: heren Omega horloge380.-nu 190.- Oosteinde 95, Scherpenzeel, 03497-1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Am- sterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040; Hoofdstraat 87, Velp, 085-618095; Colum- buslaan 392, Utrecht, 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - Vrijdags te Scherpenzeel en Velp (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. modehuk cELLE^ een begrip voor bruidskleding. avond- en cocktailkleding bruidsmoeder kleding MODEHUIS j^stabonsstr^a^ 03417-26 17 fl Advertentie h NATUURLIJK SLAAG JIJ ÓÓK BIJ TEXSHOP, WIP MAAR 'S BINNEN! Ermelo. Stationsstraat 110 (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten 'S: KcisszS Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 ss UI SS ui SS Ui SS ui ss ui SS ui SS 41 SS ui SS ui SS ui SS UI SS l-U SS (Advertentie) r?) ss ss ss ss rN «Ts es fcAJ 14JI UhJI UMB klU fckJ UM uj Makelaardij: UJ RGRflfTlRK ERMELO Ermelo, NIJkerkerweg 47 Tel. 03417 -4323. SS Gerrit van Diest. makelaar. SS SS SS SS /S SS SS SS m. m ft_a a a a ia_a (Advertentie) voor HARDERWIJK iedere avond (behalve zaterdag) van 19.00-20.30 uur in het Sociaal Centrum te HarderwijK voor ERMELO od donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.00-20 30 uur in het 'Wijkcentrum Eksterstraat 134, Ermelo (West; voor NUNSPEET op maandag, dlnsaag en woensdag van 19.00-20.30 uur In het Dr. Schutlaan 2 te Nunspeet geld en goede raad

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1