Gewestraad unaniem in bezwaarschrift Jac. Foppen kwart eeuw bij N.I.V.E. tegen ontwerp-streekplan Gespreksgroep voor gescheiden vrouwen NIEUWE AFDELING HARTBEWAKING OP BOERHAA VE Toelichting bezwaren ontwerp-streekplan BRDEKHUIS- 0PEL B.V. Dansstudio Vliek Dansstudio Vliek Drie auto's in botsing op Harderwijkerweg Luxor VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant Grootscheepse snelheidscontrole GARAGE FOPPEN I GARAGE FOPPEN INSCHRIJVING en eerste les Kursus leer- bewerking! randmeercombinatie: 31,000 Hoorzittingen in Arnhem en Harderwijk REGIONAAL DIENSTJUBILEUM GEZELLIG GEVIERD Is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Kontaktavonden in t,de Hortus" Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. LADA-ZASTAVA Dinsdag 29 augustus HARDERWIJK In het ziekenhuis „Boerhaave" is afgelopen vrijdag een nieu we afdeling voor hartbewaking in gebruik genomen. Met een druk op de knop scha kelde dokter Holtrop de hypermoderne ap paratuur in. „Vooral in de gezondheidszorg betekent stilstand: achteruitgang," zei hij ondermeer in zijn inleiding. Met de nu in gebruik genomen zes bewaakte bedden kan waarschijnlijk worden voldaan aan de be staande behoefte. De ieeren Doedel SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Bakuwel JOH. VISSER'S WITTE POMP Predikant beroepen Schooladviesdienst houdt enquête 125 SCHILDERS NIEUWSBLAD TC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: SmeeDOortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 28 AUGUSTUS 1978, 55e JAARGANG No. 66 VELUWE Tussen de ruim 370 bezwaarschriften die tegen het ontwerpstreekplan Veluwe zijn ingediend, bevindt zich er ook een van de Noordwest-Veluwse gewestraad. Donderdagavond werd in Nunspeet over de tekst van dit bezwaarschrift gesproken tijdens t en openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Ge west Noordwest-Veluwe, waarin raadsleden van de gemeenten El- burg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten zitting 'ben. Ook in juni was al een gewestraadsvergadering belegd om te komen tot een gezamenlijk bezwaarschrift tegen het ontwerp streekplan Veluwe van de zes deelnemende gemeenten, maar aan- ezien toen mez pijn en moeite net het benodigde aantal bestuurs leden bijeenkwam om de vergadering door te kunnen laten gaan, I werd toen dat was op 20 juni alleen vastgesteld dat een be waarschrift door het Gewest zou worden ingediend, maar dat op een volgende vergadering pas zou worden gepraat over de defini tieve tekst van het stuk aan de Provinciale Staten. Drs. A. H. Vellekoop (Ermelo) zei het te betreuren dat het Gewest twee maanden geleden niet in staat bleek te zijn geweest om een eensluidende stem te laten horen in Arnhem. „We weten blijkbaar nog niet goed wat ge westelijk denken is," aldus het CDA- raadslid uit Ermelo, die zich scherp verzette tegen de suggestie als zou het nu besproken bezwaarschrift te plaat selijk gericht zijn omdat het is opge steld door twee ambtenaren, respek- tievelijk van de gemeente Nunspeet en van de gemeente Ermelo. „Het is een gewestelijk stuk en niet van een bepaalde- signatuur," zei hij en dit werd bevestigd door burgemeester A. Ph. Hardonk van Oldebroek. Na mens het dagelijks bestuur beant woordde hij de vragen welke uit de eerste gespreksronde naar voren wa ren gekomen. TWEE DELEN De discussie over de definitieve tekst van het bezwaarschrift van de gewestraad tegen het ontwerp-streek- plan Veluwe werd door voorzitter G. van Wijncoop gesplitst in de bespre king van de bezwaren van principiële aard en in tweede instantie de prag matische bezwaren. Enkele principiële bezwaren van de Gewestraad tegen het ontwerp-streek- plan zijn nu als volgt in het schrijven aan Provinciale Staten weergegeven: „Wij stellen ons op het standpunt dat wonen en werken van de mens cen traal zal moeten staan bij het ontwer pen van een ruimtelijk ordeningsbe- HARDERWIJK In het so ciaal centrum „de Kiekmure" worden op vrijdag 1 en maandag 4 september hoorzittingen ge houden, waar toelichtingen ge geven kunnen worden op de bez waarschriften welke tegen het ontwerp-streekplan Veluwe zijn ingediend. In totaal waren dat er 372, waarvan een belangrijk ge deelte tijdens de hoorzittingen in Harderwijk aan de orde komt. Hieraan gaan drie dagen en één avond met hoorzittingen in Arn hem vooraf, die worden gehouden op maandag 28, dinsdag 29 en don derdag 31 augustus in het Dien stengebouw bij het Huis der Pro vincie in Arnhem. Ongeveer 170 personen en instanties die een be zwaarschrift tegen het ontwerp- streekplan Veluwe hebben inge diend hebben het provinciaal be stuur te kennen gegeven hun be zwaren gaarne te willen toelichten tegenover de Commissie Bezwaar schriften Streekplannen. Onder deze 170 bevinden zich 55 inwo ners van Hierden. Vanmorgen om kwart over ne gen is als een van de eerste de Ka mer van Koophandel en Fabrieken Noord-West Veluwe in Arnhem, over het door deze instantie inge diende bezwaarschrift gehoord, alsook de Harderwijkse Fabriekan tenvereniging, een uur later. Morgenochtend krijgt de Vereni ging van Rekreatieondernemers uit Ermelo de gelegenheid haar be zwaarschrift in Arnhem toe te lich ten. 's Middags geldt hetzelfde voor het transportbedrijf Joh. de Bruin uit Ermelo. Donderdag is onder andere de hoorzitting voor een aantal Ermeiose eendenfokbe- drijven gepland, alsook voor de fa. Veiugoed BV uit Harderwijk. In De Kiekmure worden de hoor zittingen onder andere gehouden voor: de gemeenten Harderwijk en Ermelo, het samenwerkingsver band „ReVu" voor de regionale vuilverwerking, de afdeling Garde- ren/Speuld van de Landelijke Ver eniging voor bedrijfsvrijheid in de andbouw, het aktiekomité „Be houd Buurtschappen Ermelo", de werkgroep nieuwbouw-vernieuw- bouw ziekenhuis N. W. Veluwe te Ermelo, de Werkgroep Slecht Be- huisden Ermelo, de partij Progres sief Harderwijk, de Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging Harderwijk/Hierden, De Reforma torische Politieke Federatie Har derwijk/Hierden, de politieke groe pering Ermelo 2000, de Gelderse Maatschappij van Landbouw, af deling Putten/Ermelo, alsmede groepen inwoners van Ermelo (Drielanden) en Harderwijk (Frankrijk). De zilveren jubilaris Jac. Foppen ontving van NIVE-direkteur drs. W. Enthoven een enveloppe met inhoud. HARDERWIJK Op donder dag 24 augustus 1978 vierde onze plaatsgenoot, de heer Jac. Foppen zijn 25-jarig dienstjubileum bij de firma B.V. Nederlandse Industrie Van Eiprodukten, gevestigd aan de Gelreweg. In een korte plechtigheid in de kan tine van het bedrijf, waarbij ook vrouw en kinderen aanwezig waren, werd door drs. W. Enthoven, direk- teur van de B.V., het woord gevoerd. De heer Foppen kreeg namens de di- rektie een enveloppe met inhoud. Me vrouw Foppen kreeg een boekez bloe men aangeboden. HERINNERINGEN Namens de personeelsvereniging voerde de heer W. G. Hofman het woord. Hierbij werden vele herinne ringen nog eens opgehaald uit de ge schiedenis van het bedrijf, dat in Er melo werd opgericht. Namens de per soneelsvereniging werden bloemen en een geschenkenbon aangeboden. Voor het Harderwijkse personeel, dat in de gelegenheid was de jubilaris te feliciteren, was er koffie met gebak. leid". Dit in tegenstelling tot de in het ontwerp-streekplan omschreven hoofddoelstelling van „stringente be scherming van natuur en landschap". Niet dat deze aspekten verwaarloosd dienen te worden, stelt het Gewest Noordwest-Veluwe in zijn bezwaar schrift, „maar wij pleiten voor een an dere keuze van prioriteiten" Vo rts is de gewestraad scherp ge kant tegen de gedetailleerdheid van het ontwerp-streekplan, zoals ten aanzien van de nauwkeurige woning- bouwkontingentcn per gemeente. ,.Het aangeboden ontwerp-streekplan Veluwe blijft niet binnen de grenzen die in de Wet op de Ruimtelijke Orde ning aan een streekplan zijn gesteld, schrijven de Noordwestveluwse ge meentebestuurders gezamenlijk aan het provinciale bestuurscollege. Ze wijzen er onder ditzelfde hoofd stukje tevens op dat de strekking van het ontwerp-plan geheel niet in over eenstemming is met het gewenste ge meenschappelijke beleid op geweste lijk niveau. „De gemeentelijke be stuursorganen worden door het streek plan zoals het ontwerp nu luidt, op het gebied van de ruimtelijke orde ning in sterke mate aan banden ge legd," staat er in het bezwaarschrift, van de gewestraad tegen het ontwerp- streekplan. CENTRUMGEMEENTE Een ander punt onder de opsom ming van de principiële bezwaren be trof in de bespreking donderdagavond nog het begrip „Grceigemeente" De Harderwijkse delegatie wees bij mon de van de heer J. P. van der Meer nog eens duidelijk op de misvatting van het begrip „groeikern" of „groeige- meente" Wat Harderwijk betreft, dit is een centrumgemeente maar abso luut geen groeikern, aldus het raads lid uit deze plaats. Hij voegde hier aan toe dat Harderwijk geen tegenge stelde belangen heeft aan die van het gewest, welke opmerking door het d.b.-lid Hardonk naar zijn zeggen bij zonder werd gewaardeerd. Alleen de socialistische raadsleden Bomer (Nunspeet) en Koops (Elburg) stem den tegen de redaktie van de princi piële bezwaren BOUWBELEID Tijdens de bespreking van de be zwaren van pragmatische aard, welke in het schrijven aan de provincie vier kantjes omvatten, kwam vooral het woningbouwbeleid in het geding. De Staatkundig Gereformeerde Harder wijker Th. van Bijsteren bracht in het midden dat bepaalde verschuivingen in woningbouwcijfers tussen de N. W. Veluwse gemeenten onderling tot de mogelijkheden moeten behoren. Har derwijk zal naar de mening van dit raadslid boven de te bouwen wonin gen voor de eigen bevolkingsgroei nog een aantal extra nieuwe woningen no dig hebben om aan haar centrum- funktie te kunnen voldoen. „Als ech ter iedere kern in de regio de eigen be hoefte kan opvangen en dus méér wo ningen krijgt toegewezen, betekent dit ook dat Harderwijk de groei uit de re gio niet hoeft op te vangen en dus waarschijnlijk iets minder woningen zal behoeven te bouwen. Vandaar dat een, zij het geringe, verschuiving van woningen in het streekplan moet kun nen plaatsvinden," aldus de heer Van Bijsteren. Hij benadrukte de wens om te komen tot een regionaal woning bouwbeleid, waarvan echter nooit sprake zal kunnen zijn, zei hij, als door een streekplan precies wordt voorgeschreven wat elke gemeente per jaar op een precies voorgeschreven plaats mag bouwen" Een ander pragmatisch bezwaar tegen het ontwerp-streekplan werd ingebracht door het CDA-raadslid Kamphorst uit Elburg, die vond dat in het resumé van het bezwaar schrift de schaderegeling voor be nadeelde boeren (ten gevolge van effektuering van 't streekplan) nog maals apart moest worden vermeld. Het dagelijks bestuur was het met dit voorstel eens en beloofde dit be langrijke onderdeel van het bezwaar schrift aan de concluderende bezwa ren toe te voegen. Tenslotte kwamen nog de onder werpen „rekreatie" en de kleine ker nen aan de orde, waartegen door het (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDER WIJK Als je er alleen voor komt te staan wil je wel eens praten over alles wat moeilijk blijkt te zijn: je moet opnieuw een plaats als vrouw alleen in de gemeenschap vinden, de opvoeding van je kinderen geeft problemen, de eenzaamheid wordt je soms teveel, allerlei prakti sche taken lijken zo ingewikkeld. Om vrouwen, die gemeenschappe lijke ervaringen willen uitwisselen, met elkaar in kontakt te brengen heeft de Stichting voor sociaal-kultu- reel werk „De Hortus" en het Alge meen Maatschappelijk Werk het ini tiatief genomen een gespreksgroep te starten. üp maandagavond, eens in de veer tien dagen, komt de groep bijeen. On der elkaar worden de taken verdeeld en de onderwerpen voor het gesprek vastgesteld. OPVANG Op de eerstvolgende bijeenkomst is het onderwerp: „de mogelijkheden van opvang bij het uitvallen van de gescheiden vrouw door ziekte of over lijden". Aan bod komen verder dan onder andere nog: eenzaamheid; ande re relatievormen; uitbreiding van de groep met weduwen en ongehuwde moeders. Er wordt een uur over het onder werp gepraat; daarna is er gelegen- (Advertentie) IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 heid voor ontspanning: een muziekje, een drankje, een praatje aan de bar of zomaar wat gezelligheid Wie belangstelling heeft kan ko men op maandagavond 4 september om 8 uur in de Hortus, Academie straat te Harderwijk of bellen naar Sabine Eygenraam, tel. 03410-14219 of Gré van Urk, tel. 03410-17887. gewest ook enkele bezwaren tegen het in het ontwerp-streekplan gestelde zijn ingebracht. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. •:N (Advertentie) dansen leren, goeie gedachte IN DE DORPSHAL PUTTERSTRAATWEG 7, ERMELO Jongerenclub 19.30-21.00 uur Gehuwdenclub 21.00-22.30 uur Voor Inschrijving en Inlichtingen: KLOOSTERSTRAAT 5-7 NIJKERK. Tel. 03494-1710 De vakature voor de tweede cardioloog binnen de Stich ting Christelijk Algemeen ziekenhuis Noordwest-Veluwe wordt binnenkort bemand door dokter Verschoor, een oude bekende op Boerhaave. Dr. Van Silfhout sprak hier over zijn blijdschap uit, omdat „nu de wachttijden tot een redelijk minimum beperkt zullen kunnen blijven". Verder zei hij de aktiviteiten van de betrokken verpleegkundigen in de afgelopen tijd bijzonder te kunnen waarderen. Als blijk hiervan bood hij hen een tweedelige puzzelencyclope die aan. „Met de nieuwe apparatuur is Boerhaave voorlopig bij de tijd," zei dokter Holtrop. „Er blijven wensen, maar hier zijn we erg gelukkig mee. De epidemie van hart- en vaatziekten baat door. Hiermee hebben we een antwoord op de dreigingen," aldus dokter Holtrop. ERMELO Op de Harderwijker weg, ter hoogte van de Lokhorstweg vond donderdagochtend om half acht een aanrijding plaats, waarbij vier auto's be trokken waren. Achter elkaar reden L. G. S„ uit Oei feit, met een vrachtauto met aan hangwagen, J. C. van D„ uit Harder wijk, A. M. K„ uit Kesteren en een militair, in de richting Harderwijk. De eerste twee wagens moesten wach ten voor twee zandauto's, die linksaf de Lokhorstweg opreden, nadat ze eerst op de rijbaan stil hadden ge staan voor het tegemoetkomende ver keer. Om niet plat gedrukt te worden tussen twee wagens week de bestuur der van de militaire auto naar rechts uit en belandde in de bermsloot. De derde wagen ramde vervolgens de tweede en de tweede de eerste. De aanhangwagen van de vrachtauto werd van achteren beschadigd. De wagen van de Harderwijker kreeg (Advertentie) Vraag inlichtingen bij: 03410-16778 schade aan de voor- en achterzijde en de wagen van K„ uit Kesteren, werd aan de gehele voorzijde beschadigd. Er ontstonden geen persoonlijke onge lukken. 1 ERMELO De rijkspolitie te Er melo en de Ermeiose brigade van de koninklijke Marechaussee hielden donderdag gezamenlijk een groot scheepse snelheidscontrole op de Fle- voweg en de Jacob Catslaan. In het geheel werden daarbij 439 voertuigen gecontroleerd. üp de Flevoweg, toegestane snel heid 80 kilometer per uur, werden 23 automobilisten geverbaliseerd. De snelheden liepen hier op tot 125 kilo meter per uur. üp de Jacob Catslaan, toegestane snelheid 50 kilometer per uur, werden 28 bestuurders bekeurd. Hier liepen de snelheden op tot 100 kilometer per (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 ERMELO In de vakature ds. L. Roetman werd ds. S. W. Ver- ploeg, te Oudshoorn-Ridderveld, tot predikant beroepen. Ds. Verploeg werd in 1930 geboren, kandidaat in 1959 en predikant te Waspik op 6 september 1959. In 1964 vertrok hij naar Leerdam en sinds 28 juni 1970 is hij predikant te Ouds hoorn-Ridderveld (Sionskerk). Zijn vader was bier destijds als on derwijzer aan de hervormde school (Putterweg) werkzaam en vertrok van Ermelo naar üosterwolde (Gelder land) als hoofd van de christelijke school aldaar. VELUWE De Stichting Onder wijs- Advies en Begeleidingsdienst N W. Veluwe houdt gedurende de maand september een uitgebreide schriftelijke enquête onder alle bij het Openbaar- en Bijzonder Neutraal On derwijs aangesloten kleuter- en basis scholen binnen het werkgebied van deze Stichting. De Stichting hoopt door middel van deze enquête inzicht te krijgen in de onderwijsproblemen, die leven binnen dit onderwijsveld. Op grond van de resultaten kan het Stichtingsbestuur komen tot een meer afgewogen oordeel met betrekking tot de samenstelling van een schoolbege leidingsteam. Advertentie is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: A8surantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' 'enin9en J t nve-assurantleadvlsaur

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1