nieuwe kollektie alle bekende merken kinderschoenen Waarom wij brandmerken. Meubelfabriek Oisterwijk van meurs klnderspeclaalschoenen van Ss c; ei jen !H> GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" BR0EKHUIS- 0PEL B.V. VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant tapijten Autorijschool DIJKGRAAF modehuk GARAGE FOPPEN Dit moet u zien! 89.- 98.- 179.- Nu ook dagopleiding moedermavo" in Harderwijk begonnen VERSTEEG SS GARAGE FOPPEN brink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. Danscentrum Wildschut randmeercombinatie: 31.000 Les in BMW en DAF CELLÊT" SIMCA-CHRYSLER- SERVICE NYLON TAPIJT ACRYL0N TAPIJT W0LLEN BERBER W0LLEN BLOEMTAPIJT NIJKERK: HARDERWIJK: ROOMBOTER SPECULAAS wze Mulle man I De kindervoetenspecialiste is vanaf heden weer ie dere middag (behalve 's woensdags) in onze kin derkelder aanwezig om de voeten van uw kind(eren) te controleren. Wij verkopen (Piedro, Bunnies, Renata, Pinocchio enz.). De grootste kollektie In uw omgeving! 'kinderkelder WAT KAN EEN VROUW TOCH MOOI ZIJN ZO ZELFS....DAT UW MAN ZEGT „LAAT DIE FIJN ZIJN". EN DAT ALLES....MET EEN SIERAAD VAN „DE GOUDVALLEI" DAN IS UW VROUWUW SIERAAD ....EN 0 ZO BLIJ. Kruispunt wordt verbeterd hebben de Alfa dleU zoekt Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM SS SS SS SS vu CS SS SS SS SS SS SS RGRRfTlRK ERIT1EL0 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS Is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. LADA-ZASTAVA Trekker moest uitwijken: schade aan auto Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. MIXED HOCKEY CLUB m HEEFT NOG PLAATS VOOR ENTHOUSIASTE LEDEN om enkele teams te completeren. Een Dansschool kies je met zorg danscentrum wildschut Inschrijving en Inlichtingen „DE KIEKMURE" „DE LEEMKUUL" DORPSHUIS Tel. 03410-17486 (de gehele dag) Om u de zekerheid te geven dat irhet échte geloogde, massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk krijgt. CHILDERS NIEUWSBIAD Iverschijnt tedere maandag en donderdag luitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: SmeeDOortenbnnk 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1978, 55e JAARGANG No. 65 I Advertentie) Tel. 05779-433 (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond-en cocktailkleding bruidsmoedei kleding (Advertentie) Harderwljkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraaa. (Advertentie) 4 meter breed 23.- 33.- 49.- 55.- etc. hoogpolig tapijt in diverse fijne kleuren, 4 meter breed, extra dik. Advies prijs 129.- Onze prijs nu Gratis gelegd korte lus, 4 meter breed. Zijn geld dik waard. Ad viesprijs 149.- Onze prijs nu Gratis gelegd in 2 eindeloos mooie kleu ren, beige en groene on dergrond. Adviesprijs 269.- Onza prijs nu Gratis gelegd (Eenmalige aanbieding) Holkerstraaf 6A. Tel. 03494-2601. Lutteképoortstraat 10. Tel. 03410-20178. Ruime parkeergelegenheid. 43 volwassenen aan de slag voor Mavo-diploma HARDERWIJK Nadat vorig jaar al een begin was gemaakt met de leergangen van een avond-mavo in Harderwijk, werd dins dagochtend ook het dagonderwijs voor volwassenen gestart. In de volksmond moeder-Mavo" genoemd, anders (beter) gezegd tweede-kans-onderwijs" kon deze opleiding voor het diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs voor volwassenen met ruim veertig belangstellenden nu ook in Harderwijk van start gaan. Om precies te zijn haddenzich tot jongstleden dinsdag 41 dames en twee heren voor de mavo-dagopleikng aangemeld en vrijwel al deze personen waren 's morgens in de aula van de chris telijke Groen van Prinsterermavoschool aan de Verkeersweg aan wezig, toen direkteur J. IJ. van den Beukei van de Harderwijkse avondmavo het cursusjaar officieel opende. Het was dinsdag de dag van het rooster halen", hetgeen de jonge middelbare scholieren van de Groen van Prinsterermavo een dag tevoren al hadden gedaan. Omdat voor hen de lessen net eergisteren al waren begon nen, was het een drukte van belang en tussen het gekrioel van tientallen leer- I Advertentie) We hebben ze weer gebakken onze overheerlijke markt-naMQulaan Tel. 12061 - 13815 lingen door. begaven de volwassen mavo-leerlingen zich naar de aula van dezelfde school, waar ze nu les krij- gen. Behalve direkteur Van den Beukei en de ongeveer veertig kersverse kur- sisten waren voorts nog in de aula aanwezig: de heer Van Dijk, direkteur van de Groen van Prinsterermavo en enkele leden van het bestuur voor christelijk onderwijs in Harderwijk. Hierbij zij opgemerkt dat er een voor lopig bestuur voor het totale christe lijke mavo-gebeuren in Harderwijk is gevormd, dat als afsplitsing van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs met ingang van volgend jaar zijn be slag zal krijgen. Dit met het oog op de groei van het mavo-onderwijs, dat nu een „gewone", plus een dag- en een avondmavo kent. GEGROEID De heer Van den Beukei verwel komde de dames en een van de twee heren die de mavo-opleiding zullen gaan volgen en hij schetste vervolgens in het kort hoe de ontwikkeling van dit soort onderwijs was geweest. Drie jaar geleden zag een direkteur van een (Advertentie) schoenen Kerkstraat 1 (op de hoek t o. de Oude Kerk). Putten. Teleloon (034181-1221. toestel 12. Advertentie Gouden sterrenbeeld Gouden ketting Gouden armband Gouden damesring Gouden dameshorloge 39.- 49.- 39.- 44.- 98.- 198.- 69.- 98.- 98.- 198.- Verlovingsringen 3 mm per paar 98.- Zaanse klokken 139.- 198.- Friese staartklok444.- Dameshorloge 39.- 69.- Jongens/meisjeshorloges 29.- GRATIS, Ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. Alleen deze week: Grote gouden damesring met granaat 258.- nu 128.- Zware gouden armband (close for ever) 740.- nu 478.- Prachtig doublé heren horloge met band aut. datum 188.- nu 98.- Massief zilveren armband 168.-nu 98.- Extra vakantie meeplkkertjes: gouden oorbellen 168.-nu 88.- doublé dameshorloge108.- nu 59.- Massief zilveren damesring 35.- nu 10.- Massief zilveren kinderplaat armbandNU DAN 5.- CASSETTES: de GOUDVALLEI DE CAS SETTESPECIALIST....OOK VOOR U. Cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel GRATIS: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacou- vert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100. Oostelnde 95, Scherpenzeal, 03497-1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218860; Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040, Hoofdstr. 87, Vslp, 085-618095, Columbus- laan 392, Utrecht, 030-884527. gs'te Utrecht en Apel- Koopavond donderdags 4e Utrecht en Apel doorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. De GOUDVALLEIis er ook VOOR U.. MEVROUW ...JUIST VOOR U. NEE Mavoschool in Noord Holland het nut in van een middelbare schooloplei ding voor volwassenen, aangezien hij dikwijls tc horen kreeg: „Ik zou ook nog wel graag willen leren wat mijn kind leert". Van zijn initiatief door te zeggen: „Komen jullie (moeders, - red.) dan maar naar school, dan zul len we dat eens gaan proberen," kwam het begrip „moeder' -mavo snel in opmars en twee jaar geleden be stonden er in Nederland al 43 van der gelijke dagmavo's voor volwassenen. Vorig jaar was dat aantal ruimschoots verdubbeld; met de eergisteren in Harderwijk begonnen dagmavo is het aantal van deze scholen voor dagon derwijs aan volwassenen al ver de honderd gepasseerd en telt nu elk rayon in ons land wel zo'n „moeder mavo". Het had voor deze plaats nog wel wat voeten in de aarde voordat de ma vo-opleiding aan volwassenen van start kon gaan. want. een van de pro blemen gebrek aan lokaalruimte, deed zich ook in Harderwijk voor. Met het plaatsen van enkele mobiele schoollokalen zal dit euvel binnenkort van de baan zijn; zolang de Jarino-lo- kalen nog niet bij het schoolgebouw aan de Verkeersweg zijn geplaatst krijgen de volwassenen een paar we ken de lessen Engels in een zaal van het zwembad „De Drie Wellen". Voor de overige lessen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wis- en na tuurkunde en de talen wordt gebruik gemaakt van de vaklokalen in de Groen van Prinsterermavo. Bepaalde vakken waarvoor overdag geen loka len beschikbaar zijn, worden 's avonds gedoceerd. Deze kunnen dan samenvallen met lesuren van het rooster van de avondmavo. De dag opleiding voor MAVO is overigens verbonden aan de vorig jaar gestarte avond-opleiding voor dit diploma. Daar het maximum aantal van 30 open plaatsen voor het mavo-dagon- derwijs aan volwassenen, met 13 in schrijvingen werd overschreden, is voor de „overgeblevenen" de moge lijkheid gekreëerd om toch de oplei ding van het begin af aan te volgen, en wel aan de avond-mavo. Als na enige tijd iemand zou afhaken van de dagmavo voor volwassenen, kan ie mand van die overgebleven dertien gegadigden de opengevallen plaats in het dag-onderwijs innemen, zonder achterstand in de lesstof te hebben opgelopen. De direkteur van de christelijke dag- en avondmavo voor volwassenen wees erop. voordat hij het lesrooster ERMELO Het gevaarlijke kruis punt Berkenlaan-Horsterweg, waar onlangs nog een dodelijk ongeval plaatsvond, heeft alle aandacht van het college van b. en w. Dit werd dins dagavond nog eens duidelijk onder- streeht door tijdelijk wethosder D. Brons naar aanleiding van een vraag, gesteld door het vrouwelijke raadslid van Ermelo, mevrouw P. bc. de Lange van Bemmei. Zij wilde van het college graag we ten of het mogelijk was het voordeel van de te hoog geraamde kosten voor de aanleg van riolering in de Wilhel- minalaan, eventueel aangewend zou kunnen worden voor de rekonstruktie van het levensgevaarlijke kruispunt op de Berkenlaan. Het door de raad destijds beschik baar gestelde krediet voor de Wilhel- minalaan en omgeving is hoger dan het werkelijk benodigde bedrag en het leek mevrouw De Lange zinvol, om het overblijvende bedrag te besteden aan de verbetering van genoemd kruispunt, waar overigens ook nog wat aan de riolering moet worden gedaan. Wat dat laatste betreft is de gemeente gebonden aan het vastgestelde Kom- plan, maar ten aanzien van de ver keerssituatie op dat kruispunt is een snellere oplossing mogelijk, b jvoor- beeld door het plaatsen van borden die het gedeelte van de Berkenlaan tussen de Horsterweg en de Dennen laan autovrij zouden moeten maken. üp verzoek van mevrouw De Lange beloofde wethouder Brons de omwo nenden schriftelijk van de te nemen maatregelen in kennis te zullen stel len, en de gehele bevolking door mid del van een gemeentelijke publikatie. (Advertentie) Wil Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel 03417-2378. jan de 43 leerlingen bekendmaakte, dat hun inbreng niet zal worden on derschat. „vanwege de levenservaring die u naar de lessen meebrengt. Dat vinden wij als docenten erg belang rijk," zei de heer Van den Beukei. De ijver waarmee de volwassen ma vo scholieren aan de slag zullen gaan, uil voor de jeugdige leerlingen tot toed voorbeeld kunnen zijn, aldus de direkteur die als voorbeeld vertelde van een vrouw die de Franse woordjes die ze moest leren op het keukenkast je plakte en ze tijdens het afwassen in haar hoofd stampte. NIET NEUTRAAL De heer Van den Beukei maakte ook nog een opmerking over het woordje „christelijk" dat niet voor niets aan de naam van de Mavo is toegevoegd. „Elk onderwijs wordt ge geven vanuit een bepaalde levenso vertuiging en bij ons is dat de christe lijke. We willen niet indoktrinerend bezig zijn, maar wél vanuit christelij ke overtuiging aan u les geven. U kunt er ons gerust op aanspreken als u het liristeiijke karakter in het u gegeven onderwijs zou missen". Na deze inleiding op het nieuwe schixiljaar en de presentatie van het lesrooster onder het genot van een kop koffie, gezet door de heren Hamstra en Schipper (die om de kwaliteit van hnn koffie beroemd zijn geworden op deze school), leidden de heren Van den Beukei en Van Dijk de grote ma voklas volwassenen door het gebouw om de lokalen te laten zien. (Advertentie) OPEL MM IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 LU SS LU LU ✓N LU LU LU LU L«J LU LU LU LU LU (Advertentie) SS SS SS SS SS SS SS SS UJ UJ UJ LJU UJ Kent u de HONDENVERZEKERING en de VOGELS- en V0 LIEREVERZEKERING? Wij informeren u vrijblijvend. Trouwens ook over ALLE andere verzekeringen, zelfs over die u al heeft, omstandigheden wijzigen zich immers. DOEN, u wordt altijd wijzer. Uw assurantie-adviseur: Ermelo, Nijkerkerweg 47 Tel. 03417-4323 Officiële inschrijving in A-regis->^ ter van de S.E.R. uLi LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet. Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Stounpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk lel. 03410-20114 (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en Pers. leningen nve-assurantieadviseur Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ERMELO Op de kruising Julia- nalaan - Fokko Kortlanglaan had dinsdagmiddag om half twee een aan rijding tussen een personenauto en een trekker met twee aanhangwagens plaats, bestuurd door respektievelijk P. R. uit Emmeloord en W. v. L. uit Ermelo. Midden op de weg stonden de bromfïetster A. S.-P. uit Harderwijk en de motorrijder E. S„ uit Ermelo, een praatje te maken. P. R. reed over de Fokko Kortlang laan richting .Julianalaan en wilde rechts afslaan. W. van L. reed even eens op de Fokko Kortlanglaan en wil de linksaf slaan. Hij moest een vrij grote bocht maken en schreeuwde de praters toe, dat ze aan de kant moes ten gaan. Zij hoorden kennelijk niets en hieven staan. Van L. werd nu ge noodzaakt de binnen bocht te nemen en reed met de linkerachterzijde van de tweede aanhangwagen de auto van de Emmeloorder aan de achterzijde aan. Het bleef bij materiële schade. De rijkspolitie maakte proces-verbaal op. Advertentie) Uw installateur ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344'. (Advertentie) ff Vraag inlichtingen bij: mevr. E. Eijkelboom Geelgorsstraat 2 Ermelo, 03417-4566 I Advertentie) voor HARDERWIJK iedere avond (behalve zaterdag) van 19.00-20.30 uur in het Sociaal Centrum te Harderwijk voor ERMELO vanaf donderdag 24 aug. op donderdag, vrijdög en zaterdag van 19.00-20.30 uur in het wijkcentrum Eksterstraat 134, Ermelo (West) voor NUNSPEET vanaf maandag 28 aug. op maandag, dinsdag en woensdaa van 19.00-20.30 uur in het Dr. Schutlaan 2 te Nunspeet (Advertentie) Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203, ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1