IN ERMEL0 ZIJN WIJ GEOPEND opelb.il Jeugd geniet van vakantiefeest Luxor kleuren tv Echtpaar kraakt gemeentewoning Koopavond blijft op vrijdagavond VERZEKEREN Zeeleeuwtje troeteldier i GARAGE FOPPEN I Groeiende belangstelling voor Vischmarktkonserten Nieuwe Harderwijker Courant GESLOTEN in HARDERWIJK vanD Da Gabriele T GARAGE FOPPEN !ROTE MATE VAN EENSGEZINDHEID IKINDERKERMIS GESLAAGDE AFSLUITING Bakuwel VAN 14 AUGUSTUS ZATERDAG 2 SEPTEMBER m 11 l randtfiearcomblnatle: 31.000 Ook uw aankopen zijn in Ermelo zeer aantrekkelijk met dubbele collectie sieraden en horloges. Het reisgeld wordt voor onze Harderwijkse klanten ver goed. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM I HniBl Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen a Harderwijk T/M 1 SEPTEMBER ERMELO Het college van burgemeester en wet houders van Ermelo stelt in haar pré-advies ten aanzien van de Koopavondverorde ning voor, om de vrijdag avond als koopavond aan te houden. Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. SIMCA-CHRYSLER- SERVICE I I NOTEER! DNZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND JOH. VISSER LADA-ZASTAVA 'HARDERWIJK De Vischmarktkonserten raken steeds meer in trek. Deze door de werkgroep muziek van de buurtvereniging georganiseerde gratis evene menten vinden gretig aftrek bij de Harderwijkse bevol king, en ook de gasten ste ken hun waardering niet on der stoelen of banken. Za terdagavond, toen de Har derwijkse hard-rockgroep „Makin' Bacon" optrad, was het in het begin van de avond al opvallend druk, maar later stond het hele voorste deel van het pleintje vol met betonliefhebbers. 04 CHILDERS NIEUWSBLAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 14 AUGUSTUS 1978 55e JAARGANG No. 62 Frakties praten over beleidsprogram HARDERWIJK De delega ties van de vijf partijen die met ngang van 5 september 1978 de nieuwe gemeenteraad van Har- erwijk vormen, zijn op vrijdag 11 augustus bijeen geweest. Het was de derde bespreking tussen CDA, SGP, PH, PvdA en VVD, voorgaande onderhandelin gen vonden plaats op 27 en 29 juni 1978. Aan de bijeenkomsten wordt deelgenomen door twee (aspirant)raadsleden per groe pering. Voor de ambtelijke ondersteuning Ivan de werkzaamheden worden de [vergaderingen bijgewoond door de ge- liaeente-secretaris en een notulist. De Inbreng van deze ambtelijke deskun digheid ontmoet waardering bij alle aan het gesprek deelnemende groepe ringen. De besprekingen worden ge leid door de heer Van Kalsbeek. Tijdens de vergadering van 27 juni is uitvoerig gesproken over de proce durele gang van zaken. Op 29 juni is onder meer gesproken over de wijze van opstellen van het program. Beslo ten is om, uitgaande van de diverse verkiezingsprograms, de hoofdpunten van het toekomstige beleid aan te ge ven. Ook zal bij het samenstellen van het program worden verwezen naar de reeds door de gemeenteraad vastge stelde nota's. De delegaties zjn op 29 juni inge gaan op een aanbod van de heren Van Kalsbeek en Breuers, een proeve van een beleidsprogram op te stellen. Voor het werk van deze „redaktiecommis- Advertentie) van 14 tot 28 augustus wegens ziekte van de bedrijfsleider, en vakan tie van zijn vervanger. van maandagmiddag tot zaterdag 4 uur (woensdagmiddag gesloten). Voor afhalen van reparaties kunt u in Ermelo terecht, Stationsstraat 56. O Parkeren voor de deur. Stationsstraat 56, Ermelo. Te!.: 03417-4168. sie" betuigden allen tijdens de verga dering van afgelopen vrijdag hun waardering. Besloten is de proeve te beschouwen als basis voor de inhou delijke onderhandelingen. Aan het program zal nog een algemene zoge naamd preambule (voorwoord) wor den toegevoegd. De onderhandelingen van vrijdag over de inhoud van het program kenmerkten zich door een zeer grote mate van eensgezindheid. Aan de orde kwamen de hoofdstukken over de organisatie van bestuur (inklu- sief demokratisering, openbaarheid en intergemeentelijke samenwer king), en over openbare orde, vei ligheid en verkeer. KOMMISSIES De delegaties zetten de inhoudelij ke besprekingen voort op woensdag avond 16 augustus. Er wordt naar ge streefd op deze bijeenkomst tot een afronding van het program te komen. Op vrijdagmiddag 18 augustus zal on der meer worden beraadslaagd over de verdeling tussen de partijen van de zetels in een aantal kommissies waar in geen plaats is voor vertegenwoordi gers van alle vijf de partijen; hierbij wordt uitgegaan van de wensen van de partijen zelf. Deze onderhandelin- (Advertentie) OPEL is Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK De grote I vakantie werd voor de kinderen Ivan de lagere scholen afgesloten I met een fijne spelletjesweek. In I totaal hebben ongeveer 30 pro- Lent van de jongens en meisjes l ussen de 6 en 13 jaar aan de I verschillende spelonderdelcn deelgenomen. Ofschoon de kindervakantieweek al I voor de 5e achtereenvolgende maal is L:eorganiseerd en de spelletjes in die II jd hoegenaamd niet zijn veranderd, Ihebben ze althans gemeten naar het I enthousiasme van de kinderen, aan populariteit niets ingeboet. Ook de ze ventig leidsters en leiders hebben veel plezier beleefd aan de organisatie en I (ie begeleiding. Deze leiders worden I veelal gerekruteerd uit de leerlingen I van de hoogste klassen van het voort- I pezet onderwijs, maar er zijn ook jon gelui die een weekje van de hun toege- l ieten drie vakantieweken opofferen. Geen van allen heeft een opleiding I penoten voor dit soort werkn het is daarom des te plezieriger dat een en ;;nder zonder moeilijkheden is verlo pen," aldus de heer P. Lozekoot, die uit hoofde van zijn bestuursfunktie in de Stichting Kindervakantieweek de tieners prees voor hun inzet. OOSTERS De kinderen waren ingedeeld in drie I leeftijdsgroepen. Voor de kleinsten, de 6- en 7-jarigen waren de eenvoudigste spelletjes bedoeld. Aan deze aktivitei- en kwam vooral veel verf en klei te nas. De middelste groep moest al neer initiatief en individualisme aan de dag leggen. Voor hen was onder meer een mini-atletiekwedstrijd en een vossejacht georganiseerd. Een van de hoogtepunten was onge- I twijfeld de Oosterse markt waarvoor dé kinderen in toepasselijke oosterse kledij naar het speelterrein aan de Parkweg moesten komen. Ook bij de spelletjes was die middag de oosterse nvloed merkbaar. Zo moest er onder ndere met stokjes worden gegeten. Overigens is het werkelijk bewonde- I renswaardig wat de organisatoren al lemaal weten te doen met simpele middelen. Zo moest bij een van de spelletjes een pingpongballetje dat los op de hals van een fles lag, met behulp van een waterpistool worden „weggescho ten". Er werden twee partijen ge vormd. die van een bepaalde afstand Het paalklimmen was een van de ,,hoogte"punten op de kinderkermis. omstebeurt het balletje probeerden te raken. De groep die het eerst klaar was, was winnaar. Misschien is het een leuk idee ter navolging bij het eerstkomende kinderpartijtje. KERMIS Op de laatste dag, vrijdag, werd door alle kinderen gezamenlijk een kermis opgebouwd op de sportter reinen aan de Parkweg. De hele middag werd besteed aan de versie ring en de inrichting van de ver schillende kramen, 's Avonds kwa men de jongens en meisjes, al of niet in gezelschap van hun ouders terug om deel te nemen aan de diverse kermis-behendigheidsspelletjes, zoals ballen gooien, ezeltje prik en dergelijke. Bovendien waren er kramen waar tegen dumpprijzen al lerlei snacks te koop waren, die doof de kinderen waren klaarge maakt. Vooral de saté en stok- broodkramen ondervonden grote belangstelling. gen hebben betrekking op slechts een gedeelte van de kommissies. Indien de raad in zijn vergadering van 17 augus tus akkoord gaat met een daartoe ge daan voorstel, zullen in de zogenoem de kommissies van advies en bijstand met ingang van september vertegen woordigers van elke partij kunnen worden opgenomen. Tijdens de onderhandeling is nog in het geheel niet gesproken over personen. Ook bij de beide bespre kingen van deze week zullen nog geen namen worden ingevuld. Advertentie Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten 's: R2E5523 Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) ERMELO Sinds woensdag 26 juli blijkt een tweede pand in Ermelo gekraakt te zijn. Een echtpaar van 32 en 22 jaar trok, na diverse malen door campinghouders te zijn benadeeld, in het sinds geruime tijd leegstaande huis, in afwachting van toewijzing van een gemeentewoning. Gezien de sociale en emotionele achtergron den van het paar (dat eind 1977 de landelijke pers haalde) gaan we hier niet dieper op in. Het pand dat gekraakt is, wordt binnenkort verkocht. Het echt paar zal dan ook binnen afzienbare tijd een woning toegewezen krijgen. Tot zo lang mag het het huis hliiven bewonen. (Advertentie) RISTORANTE - PIZZERIA Wij zijn op VAKANTIE openen wij om 12.00 uur v.m. WS$S De voorgestelde verordening sluit aan bij de huidige regeling. Uit het overleg met de middenstandsorgani saties is gebleken, dat althans een grote meerderheid van de winkeliers op de Noord-West Veluwe voorstan der is van kontinuering van de vrij dagavond als koopavond. Op basis van de Winkelsluitingswet 1951 heeft de raad van de voormalige gemeente Ermelo indertijd besloten tot het instellen van een zogenaamde ,,21-dagen-regeling". Deze regeling gold vanaf de donderdag die vooraf ging aan het begin van de bouwvakva kantie. Gedurende die periode was het dan toegestaan om de winkels 's avonds van 18.00-21.00 uur op de werkdagen geopend te hebben. In de nieuwe winkelsluitingswet is het aantal dagen beperkt tot tien per jaar. Hoewel het niet verplicht is een dergelijke regeling in het le ven te roepen, lijkt het Burgemees ter en Wethouders een zinvolle zaak dit wel te doen, met het oog op de jaarlijks terugkerende braderie avonden. Aangezien deze avonden meestal zo ongeveer samenvallen met de bouwvakvakantie, is het „gewenst deze „10-dagen-regeling" te binden aan het tijdvak 1 juli tot 15 augustus van elke kalender jaar". Op grond hiervan mogen de (Advertentie) is eeri zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken. financieringen en 'Jj pers. leningen nve - assurantieadviseur winkels tijdens deze braderie-avon den of eventuele andere festiviteiten geopend zijn tot negen uur 's avonds. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. :x v' J HARDERWIJK Willy Be zembinder, receptioniste van het Dolfinarium, vertroetelt hier het babyzeeleeuwtje Salty. Deze jeug dige aanwinst werd zo'n tien weken geleden geboren en maakt het uit stekend, evenals het drie weken jongere neefje of nichtje, dat nog geen naam heeft. Beide dieren (het geslacht kan nog niet worden vastgesteld) groeien voor spoedig op en voelen zich al helemaal thuis in het Dolfinarium, waar zij tij dens de shows in een afgescheiden ruimte op het platform zitten. Zij vol gen dan met belangstelling de verrich tingen van hun moeders, Veronica en Snuitje, die alweer volop aan de show meedoen. Veronica, de moeder van Salty, is met haar zeventien jaar de oudste zeeleeuw van het Dolfinarium. Zo sto koud is dat nu ook weer niet, want een zeeleeuw kan wel dertig of veertig jaar worden. Maar een prestatie is natuur lijk wel dat zij nog steeds dagelijks zes a acht maal voor het publiek in aktie komt. Zij krijgt een goede opvolgster. De kleine Salty kon na drie weken al een beetje zwemmen en zal naar ver wachting volgend seizoen voor het eerst kunnen meehuppelen in de show, waarin zij dan samen met haar moeder te zien zal zijn. Dat is dan wel een unicum. Op driejarige leeftijd is Salty groot genoeg voor een kompleet op treden. Een voordeel is dat zij goed gewend is aan haar omgeving. In het Dolfinarium, dat nu dertien zee leeuwen heeft, worden de vorderin gen van de twee zeeleeuwbabies ui teraard op de voet gevolgd. (Advertentie) nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderwyk. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. De muziek van de groep en met name hun volume, werd niet onver deeld positief ontvangen door de buurtbewoners, maar zeker wel door de honderden jongeren. Ingevolge een technisch defekt kon de groep niet over zijn monitorinstallatie beschik ken. Af en toe liepen zang en muziek Makin' Bacon: van links naar rechts Max Tack, Niels Falch, Kees van der Bie, Henk Verschoor en Ron van der Wiel. Achter het mengpaneel, dus niet zichtbaar, zat Hubert Jan de Jong. dan ook niet helemaal synchroon, wat vooral in de up-tempo nummers een vertragend effèkt had. Maar dat mocht niet hinderen: de sfeer was goed. In de loop van het gebeuren toonde de groep zich steeds beter op elkaar ingespeeld, zodat aan het einde van de avond een swingende, hechte band op het podium te zien was.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1