Hondetoilet op proef in A. M. de Jongstraat Luxor kleuren tv BR0EKHUIS- 0PEL B.V. VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant Aanrijding GARAGE FOPPEN Veilig Verkeer afdeling Ermelo in aktie GARAGE FOPPEN randmeercomblnatla: 31.000 Bakuwel Stekende bijen in Stadsweiden Fietsendieven in actie AHOB defect Uw off. Öpehloalor^ voor Harderwijk, Ermelo e.o. - Paard spoorloos na botsing LADA-ZASTAVA Is: Garagebedrijf ÈSSS H. Broekhuis B.V. Geen voorrang verleend GEBR. BROUWER: „VOORLOPIG GAAN WE ZEKER DOOR" SIMCA-CHRYSLER- SERVICE SCHILDERS NIEUWSBLAD Y Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 7 AUGUSTUS 1978 55e JAARGANG No 60 Dom. Savio klaar voor integratie HARDERWIJK Het be stuur van de Stichting voor Ka tholiek Onderwijs in het Deke naat Harderwijk heeft bij de ge meente een verzoek ingediend om financiële medewerking voor het verbouwen van de r.k. Op de Dominicus Savioschool aan de Hoofdweg wordt al rekening gehouden met de integratie van het kleuter- en basisonderwijs. basisschool ,,Dominicus Savio" aan de Hoofdweg. Deze verbou wing moet worden gezien als een verlengstuk van de bouw van een twee-lokalige kleuter school bij de Dominicus Savio school, waarvoor de gemeen- traaad in juni het vereiste kre diet beschikbaar stelde. Zij heeft plaats om de integratie van het kleuter- en basisonder wijs zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen. De verbouwing omvat het vergroten van het voor de eerste klas van de ba sisschool bestemde lokaal. Dit wordt gerealiseerd door het aangrenzende gedeelte van de gang bij het lokaal te trekken. Vanuit dit lokaal zal dan de integratieruimte kunnen worden be reikt. Deze laatste ruimte zal ont staan na het afbreken van een verou derde en tengevolge van een eerdere verbouwing overbodig geworden toi letgroep in de gang. Door het aan brengen van een vouwwand in het lo kaal voor de tweede klas van de basis school zal ook dit lokaal toegang tot de integratieruimte verkrijgen. VOORSTANDER Voor de uitvoering van de verbou wingswerkzaamheden somt het schoolbestuur in zijn aanvraag een aantal motieven op. De ontwikkeling naar één school voor 4 tot 12-jarigen is een niet meer te stuiten ontwikkeling. Hoewel de op stapel staande nieuwe wet op het basisonderwijs nog niet van kracht is, zou het kortzichtig zijn daarmee nu nog geen rekening te hou den. Het bestuur is bovendien voor stander van één school voor 4 tot 12-jarigen. Het houdt in zijn beleid zoveel mogelijk rekening met een op timale realisatie van een dergelijke school. De Dominicus Savioschool is aangemeeld voor het deelnemen aan de experimenten kleuter- en basison derwijs. Voorts wordt door de verbou wing een zowel ruimtelijk als onder wijskundig gemakkelijke overgang van de kleuter- naar de basisschool verkregen. Met de inspekteur van het kleuter onderwijs en het lager onderwijs zijn b. en w. van mening dat de realisering van de verbouwingsplannen nodig en verantwoord is. Volgens een globale raming is met de verbouwing een be drag van 50.000 a f 60.000gemoeid. Een gedeelte van dit bedrag betreft werkzaamheden die betrekking heb ben op het onderhoud van de school. Dit gedeelte zal het bestuur ten laste van de schoolexploitatie moeten uit voeren. Het kollege stelt de raad voor de gevraagde medewerking voor de verbouwing van de Dominicus Savio school, voor zover dit niet gewoon on derhoud betreft, te verlenen. HARDER WIJK Aan de A.M. de Jongstraat is sinds vorige week .woensdag een hondetoilet. Het is een probeersel van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, die hiermee wil voorkomen dat trapveldjes en der- gelijke besmeurd worden met uitwerpselen. Op het terreintje is hoog gras gezaaid, dat twee keer per jaar met de hand gemaaid zal worden. Een paar 'sintelpaadjes voor de tweevoeter en tien plaspaaltjes voor de viervoeter kompleteren dit door extra sterke heesters begroeide gemak. Advertentie met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk HARDERWIJK Mevrouw S., wonende aan de Zeilmeen in Stads weiden, werd zaterdag in de omgeving van haar woning gestoken door een zwerm bijen. Een imker ontfermde zich over de agressieve diertjes. Me vrouw S. moest zich onder behande ling van een arts stellen ERMELO Op de Putterweg vond zondagochtend nabij de Julianalaan een aanrijding plaats. Bestuurder J. M. uit Bennekom zag te laat dat zijn voorganger, H. v. d. S. uit Ede, stil stond voor het rode verkeerslicht. Een aanrijdinkje was het gevolg. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op maar konden op eigen kracht hun weg vervolgen. HARDERWIJK Binnen een uur nadat vrijdagavond aangifte was ge daan van diefstal van een damesfiets in de binnenstad, wist de politie de dader aan te houden. Het was A. D. alhier. Hij is voor nader onderzoek in gesloten en de fiets ging terug naaf de rechtmatige eigenaar. 'Het blijkt steeds weer dat de meeste fietsenbe- zitters tegenwoordig niet meer de moeite nemen hun karretje op slot te zetten. Dit is strafbaar en bovendien betekent het gelegenheid geven. De 15-jarige H. B., die een bromfiets had gestolen, kon zondag worden aange houden. De jongen mocht na een ver blijf op het politiebureau weer met zijn vader mee naar huis. Voorts hield de politie een 15-jarig meisje Y. S. uit Deventer aan, die met een in deze stad gestolen brommer naar Harder wijk was gereden. Zij is met bromfiets op transport gesteld naar de politie in Deventer. HARDERWIJK Door een tech nisch mankement raakte de AHOB vrijdagmorgen omstreeks 11.00 uur enige tijd buiten werking. Aan weers kanten van de spoorwegovergang ont stond hierdoor een flinke opstopping. Door het inzetten van de nodige poli tiemensen werd het verkeer weer in goede banen geleid. (Advertentie) -Lorentzstraat 17 v Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HIERDEN Naar schatting zo'n tienduizend mensen hebben de afgelopen week de Veluwade '78 bezocht. Het juiste aantal is nog niet bekend. De Gebroeders Brouwer, die samen met de plaat selijke voetbalclub het feest voor de achtste maal organiseerden, waren over de opkomst tevreden. Er waren ongeveer evenveel be zoekers als vorig jaar en dat, terwijl het evenement nu vier, in plaats van vijf dagen duurde. De grote tent was dan ook alle avon den goed gevuld. Verleden jaar gebeurde het nog wel dat er op een avond slechts driehonderd feestgangers kwamen, maar lege plek ken waren er nu nauwelijks. .Financieel zijn we er redelijk uit gesprongen, ook omdat we geen ter- reinhuur hoefden te betalen en de stroomvoorziening al aanwezig was" aldus Henk Brouwer. Na een onder breking van twee jaar had de Veluwa de namelijk weer plaats op het voet balveld in Hierden, waar het acht jaar geleden allemaal ook begon. De over stap naar het grotere en dichterbij Harderwijk gelegen terrein De Klae- verbos was maar van korte duur. De terugkeer naar de „oude stek" is goed bevallen, maar ook de iets gewijzigde opzet van het feest blijkt een sukses. Het streven is de eigen bevolking meer dan voorheen aktief aan de festi viteiten te. laten deelnemen. Dit kwam tot uiting in de prestatieloop, het touwtrekken en het volksdansen in klederdracht, een van de hoogte punten van deze Veluwade. MOOI WERK Het Hierdense zomerfeest werd woensdagmiddag geopend door loko- burgemeester D. Klaassen. Deze kwam in de plaats van burgemeester J. E. van Boeijen, die wegens vakan tie verstek moest laten gaan. De heer Klaassen noemde show, sport en ge zelligheid de voornaamste ingre diënten van de Veluwade. Hij had veel waardering voor het verenigings leven in Hierden en voor het organisa- tiekomité van de Veluwade, dat vele maanden met de voorbereidingen is bezig geweest. „Een mooi stuk werk van deze rasechte Hierdenaren", al dus de lokoburgemeester, die blij was koburgemeester D. Klaassen verricht, door het oplaten van ballonnen, de ipening van de Veluwade. dat Rende en Henk Brouwer, hoewel zij al jaren niet meer in Hierden wo nen, hun hart toch nog aan dit dorp hebben verpand. De heer Klaassen ging vervolgens naar buiten en verklaarde door het oplaten van een drietal ballonnen de Veluwade '78 voor geopend. Zijn voorbeeld werd gevolgd door de Hierdense jeugd, die honderden kleurige ballonnen het luchtruim in liet gaan. Over enkele weken zal bekend zijn wiens ballon het verst is gekomen. De winnaar wordt be loond met een fiets. VOETBAL Deze eerste dag kwamen de voet balliefhebbers aan hun trekken. De oude glorie van Hierden trad aan te gen een radio- en televisieteam en het eerste elftal van de roodwitten, ver sterkt met Vitesse-speler Charley Bosveld, bond de strijd aan met de Tsjechische topploeg Bohemians Praag (voor uitgebreide verslagen zie onze sportpagina). Parachutisten maakten met de wedstrijdbal en vlag gen een landing op de middenstip. Het voetbalgebeuren werd muzikaal opgeluisterd door Kunst na Arbeid en de drumband Vrij en Blij. Later op de avond verzorgden presentator Eddy de Valk en Ger Roeland een kwis in de feesttent. VOLKSDANSEN Aan een prestatieloop werd donder dagmiddag deelgenomen door negen tig sportieve dorpelingn. 's Avonds was er een feestelijke show. Het Velu- wadekomité was er ook ditmaal in ge slaagd bekende artiesten naar Hier den te halen, te weten Imca Marina, Lee Towers, Frank en Mirella, De Ha venzangers, het akkordeonduo De Carselli's en het varietégezelschap Walter uit België. De Gebroeders Brouwer waren natuurlijk zelf ook van de partij en konden merken dat zij in Hierden nog altijd een enthousiaste aanhang hebben. Het grote sukses van deze avond was echter het ongedwongen optre den van dertig kinderen en acht vol wassenen in Hierdense kleder dracht, die onder leiding van pater Coen Negenborn van De Essen- burgh volksdansjes uitvoerden. De jongens en meisjes, die dit jaar van de kleuter- naar de „grote" school gaan, hadden geen greintje last van plankenkoorts. Zij werden beloond met een warm applaus. Vrijdagmiddag waren Pipo de Clown en Mammaloe op de Veluwa de. De kinderen vermaakten zich uit stekend met hun dolle fratsen. Na af loop dropte een vliegtuig parachuutjes met een leuke attentie boven het feestterrein. De tieners kwamen 's avonds aan hun trekken met AVRO's Toppop, waarin zangeres Anita Meyer de speciale gaste was. TOUWTREKKEN Twaalf ploegen verschenen zater dagmiddag in het strijdperk voor het touwtrekken. De wedstrijden, onder auspiciën van de Nederlandse Touw trekkers Bond, werden met 't oog op het minder gunstige weer in de tent gehouden. Vooraf gaven twee ervaren touwtrekteams, Bathmen en OKIA (Onze Kracht is Achteruit) uit Holten een demonstratie, zodat de deelne mers konden zien hoe 't moest. Het ging erg spannend toe. In diver se partijen was erg weinig krachtsver schil en touw en spieren stonden dan ook meermalen op knappen. In poule A legde het team van de Veluwade be slag op de eerste plaats met 5 punten, gevolgd door Marktzicht met 4 pun ten. De verdere uitslag in deze poule: 3. Grolsche Bierbrouwers 3 pnt; 4. Ouderwetse Bakkerij 2 pnt; 5. Bravo 1 pnt en 6. Bovekerk 0 pnt. In de andere poule kwam de brandweer uit Elburg het sterkst voor de dag, met 5 punten. Voor de tweede plaats was een beslis singsronde nodig tussen drie teams, die elk drie punten behaalden. Twee de werd uiteindelijk de brandweer Harderwijk, 3. Elgersma; 4. wieler club Klein Frankrijk; 5. Nep en Co met 1 pnt en 6. De Sypel met 0 pnt. PAARD In de finale, een dubbelwed- strijd, bleef het Veluwadeteam bei de malen de baas over de Elburgse brandweer. Vorig jaar sleepte dit team ook al de beker in de wacht. Marktzicht veroverde de derde prijs, via een dubbele overwinning op de branweer Harderwijk. Gerrit Timmer, voorzitter van de w Hier den en mede-organisator van de Ve luwade, reikte de prijzen uit. Daar na kon het publik nog genieten van een stunt: een krachtmeting tussen het winnende Veluwade-team en een paard, een sterke Bels van houthandel Beelen. Het paard, ge wend zware vrachten hout te sle pen, won op z'n gemak. De zes touwtrekkampioenen waren tegen deze 1 PK duidelijk niet opgewas sen. De Veluwade werd besloten met een Tirolerevpnd, waaraan werd meege werkt door Olga Lowina en de be faamde buutredner Pierre Cnoops uit Limburg. Deze maakte allerlei grap pige toespelingen op bekende Hierde naren, waarbij de Gebroeders Brou wer natuurlijk niet werden vergeten. Een Tiroler Kapel, het dansorkest Push uit Harderwijk en de dans- en showgroep Amaranthe uit Rotterdam zorgde voor een gezellige stemming, die er tot het eind van de avond in bleef. Om elf uur ging het laatste stuk Het touwtrekken werd evenals vorig jaar gewonnen door het team van de Veluwade Internationaal variété op het zomerfeest in Hierden. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en S, nve-assursntleedvlseur van het traditionele vuurwerk de lucht in, met een „Tot ziens in 1979!" DOORGAAN De organisatoren, Henk en Rende Brouwer en het bestuur van de voet balvereniging Hierden, kijken tevre den terug op deze Veluwade. Dit geldt ook voor de meeste deelnemers aan de braderie. Het was hiermee beter voor elkaar dan met de middenstandsbeurs van vorig jaar, die in een aparte tent werd gehouden en toen nauwelijks pu bliek trok. De kraampjes waren nu zo opgesteld, dat het publiek er wel langs moest lopen. Geruchten dat deze achtste Velu wade de laatste zou zijn geweest, worden door de Gebroeders Brou wer tegengesproken. „Voorlopig gaan we zeker door. We maken in ieder geval de tien vol en daarna zien we wel verder. In 1981, als Harderwijk het 750-jarig stadsbe staan viert, moet er ook in Hierden iets gebeuren en misschien kunnen wij daarop inhaken.." HARDERWIJK/MERDEN Vrijdagnacht omstreeks kwart voor vier meldde zich op het politiebureau R. B. alhier, met de mededeling dat hij op de Kleine Mheenweg met zijn auto tegen een paard was gereden dat daar op de rijbaan liep. Hierdoor werd zijn wagen aan de voorzijde zwaar be schadigd. Het paard zou in de sloot gevallen zijn. De politie ging op on derzoek uit, maar kon ook bij daglicht geen paard of pony vinden. (Advertentie) UW DEALER Harderwljkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) uw off. Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Puffen Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 ERMELO Op de kruising Sport- laan/Suikerbakker vond zaterdag avond een aanrijding plaats. Bestuur ster J. M. de J. uit Ermelo reed met haar personenauto over de Sportlaan en verleende daarbij geen voorrang aan de van de Suikerbakker (rechts) komende bestuurder J. G. uit Ermelo. Een aanrijding was het gevolg. Nadat De -J. het voertuig van G. geraakt had, schoot zij met haar auto door, en bot ste op het geparkeerdstaande voertuig van L. N. R. uit Ermelo. Allé drie voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Veluwade weer een geslaagd festijn ERMELO Op de vier zomer avondbraderieën van dit jaar was ook de afdeling Ermelo van „Vei lig Verkeer Nederland" met een stand aanwezig. Er werdén diver se boekjes en folders op verkeers gebied uitgereikt in een auto-af- valzakje van polyethyleen. De automobilist kan het afval daar in doen en wanneer het vol is het laten verdwijnen in een papier- of prullen mand. Geen rommel dus op of langs de wegen en elders! We vernamen verder van de secre taris van de afdeling Ermelo, de heer J. G. Hut, Weme 13, telef. 4202, dat het de afdeling goed gaat. Sinds de Dprichting in dit voorjaar meldden tich al weer 40 nieuwe leden aan. In le komende tijd zal de afdeling wel meer van zich laten horen. Men denkt aan film- en quizavonden, eventueel cursussen. Genoemde heer Hut is gaarne be reid alle gewenste inlichtingen te ge ven. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil iii voorraad.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1