150 BEZWAREN TEGEN STREEKPLAN VELUWE i1/ KERMISPRET BROEKHUIS- OPELB.V, VERZEKEREN j BENZINEPOMP EN CAFE STRAKS ONBEREIKBAAR Luxor kleuren tv DRUK EN GEZELLIG OP BRADERIE GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN HARDERWIJK/HIERDEN „Wanneer die weg wordt aangelegd zoals de plannen er nu voorstaan, kunnen wij ons bedrijf wel opdoeken" zeggen de ge broeders G. en J. Hop van het benzinestation en weg restaurant „Halfweg" aan de Zuiderzeestraatweg, tus sen Harderwijk en Hierden. Zij hebben het over de nieuwe rijksweg 313 Harderwijk-Lelystad, die vlak langs hun terrein komt te lopen. Rijkswaterstaat wil dat deze weg gedeeltelijk gelijkvloers wordt uitgevoerd, met het gevolg dat de Zuiderzeestraatweg ter plaatse wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Hierden in aktie Opperwachtmeester G. van Heerde (64) overleden is: Garagebedrijf H. Broekhuis 8.V. SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Struktuurplan Lelystad Bakuwel SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt teöere maandag en donderdag ramimsarcomblnatlQ: 31.000 Bureau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, Tel. 03410-15029 Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 24 JULI 1978 55E JAARGANG NO. 56 De gebroeders Hop kijken bezorgd naar het gedeelte van de Zuiderzee straatweg. dat straks zal worden afgesloten. Hun bedrijf wordt dan onbereik baar voor het autoverkeer. Dit betreft het gedeelte van de Zui derzeestraatweg voorbij de kruising Flevoweg - Alb. Thijmlaan, nabij het politieburo. Vanaf dit kruispunt wordt het verkeer omgeleid via de Newtonweg, die ongeveer een kilome ter verderop, waarschijnlijk ter hoogte van de Glindweg, weer op de Zuider zeestraatweg aansluit. HIERDEN Vanuit Hierden zullen honderdvijftig individue le bezwaarschriften worden in gediend tegen het ontwerp Streekplan Veluwe. Deze be zwaren hebben betrekking op de geplande woningbouw in het ge bied Frankrijk. Het bestuur van de Belangenvereniging Hierden, dat zelf ook een bezwaarschrift zal versturen, heeft de afgelopen weken twee zittingen gehouden, om de leden de helpende hand te bieden bij het opstellen van de bezwaarschriften, De indieners kregen het advies niet in te gaan op details, maar slechts de hoofdbezwaren te vermelden. Aan het begin van de tweede bijeenkomst, woensdagavond in het dorpshuis, kwam ook een groep jongelui, die zich ERMELO In de ouderdom van 64 jaar overleed in Ermelo vorige week de gepensioneerde opper wachtmeester van de rijkspolitie, de heer G. van Heerde. De overledene was in verschillende zorgen maakten over hoogbouw in Frankrijk. Zij verklaren zich in hun bezwaarschrift tegen sociale woning bouw, omdat deze het landschap aan tast. Tegen partikuliere woningbouw hebben deze jonge Hierdenaren geen bezwaar. BEDRIJVEN Een aantal van de honderdvijftig bezwaarschriften is eensluidend, na melijk die van de twintig eendenhou- derijen, de vijftien kalvermesterijen en een tiental landbouwbedrijven. Zij wijzen erop dat uit besprekingen met G.S. en het gemeentebestuur is geble ken, dat verplaatsing van deze bedrij ven onuitvoerbaar is. De landbouwbe drijven zouden te klein zijn om in de polder onder te brengen en de eenden- bedrijven kunnen evenmin in het nieuwe land hervestigd worden, om dat het bedrijfstechnisch onmogelijk is eenden op kleigrond te houden. Voor de kalvermesterijen is ook geen kans op verplaatsing binnen de ge meente. De provincie heeft inmiddels mee gedeeld dat al degenen die een be zwaarschrift hebben ingediend, in de gelegenheid worden gesteld deze be zwaren mondeling toe te lichten aan een speciale kommissie vanuit Pro vinciale Staten. Hiertoe zullen drie hoorzittingen worden georganiseerd, in Arnhem, Apeldoorn en bharderwijk, in de periode van 28 augustus tot 1 september. Het bestuur van de Belangenver eniging Hierden gaat niet akkoord met dit tijdstip, omdat men eerst het standpunt van de nieuwe ge meenteraad wil vernemen over de toekomstige uitbreiding van Har derwijk. De installatie van de raad heeft plaats op dinsdag 5 september en daarom zal het bestuur van de Belangenvereniging G.S. verzoeken de hoorzitting een maand uit te stel len. Ook dringt men er op aan dat deze bijeenkomst in Hierden wordt gehouden. fAdvertentie uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 93417-6044 steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 Op het afgesloten stuk hebben de gebroeders Hop hun bedrijf en het spreekt vanzelf dat zij met de plannen niet erg gelukkig zijn. Beiden hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp Streekplan Veluwe, waarin de rijksweg 313 is opgenomen. De heren Hop hebben geen bezwaar tegen deze weg op zich. Zij zien de noodzaak van de nieuwe verbinding in, omdat deze Harderwijk van het drukke doorgaande verkeer in de rich ting van de polder gaat ontlasten. Hun bezwaar geldt alleen de ge lijkvloerse aanleg. „Als die plannep doorgaan, zitten wij in een dode hoek. Geen auto komt er dan hier nog langs en dat betekent het einde van een goed lopend benzinever kooppunt, dat al sinds 1937 be staat," aldus G. Hop, wiens vader destijds met het bedrijf is begonnen. AFGESNEDEN De heer Hop vertelt dat zijn benzi neverkoop zo'n twaalf jaar geleden ook aanzienlijk terugliep, toen de rijksweg 28 in gebruik werd genomen. De Zuiderzeestraatweg raakte daar door zijn betekenis als verkeersroute kwijt. „Dat was voor ons een forse schade, maar doordat er steeds meer wagens op de weg verschenen, waren we daar na drie jaar weer aardig over heen. Het ziet er nu echter heel be roerd uit, want we zijn straks volko men van het verkeer afgesneden," zegt de man van de benzinepomp, die heeft verzocht een nieuw servicesta tion te mogen bouwen langs de rijks weg 313. Voorlopig blijkt daar echter geen kans op te zijn en het is boven dien de vraag of er op dit vrij korte trajakt van rijksweg 28 naar de Knardijk wel behoefte is aan een benzinestation. Zijn broer J. Hop, eigenaar van het wegrestaurant, vreest eveneens dat hij zijn zaak noodgedwongen zal moeten sluiten. Niemand kan straks nog met de auto het etablissement bereiken. Voor veel vrachtwagenchauffeurs is Halfweg" een bekende pleister plaats, maar ook diverse andere auto mobilisten, bijvoorbeeld vertegen woordigers, steken er graag even op. Dat kan over enkele jaren niet meer. De gebroeders Hop dreigen de dupe te worden van de rijksweg 313, die trou wens ook een gedeelte van hun par keerterrein opslokt. VERHOOGD De heren Hop zien slechts één op lossing: de nieuwe weg moet niet ge lijkvloers, maar verhoogd worden aan gelegd. met een viadukt over de Zui derzeestraatweg. Toen zo'n twintig jaar geleden de eerste plannen voor de weg werden ontworpen, was het ook fee bedoeling dat er een verhoogd tra cé zou komen. Om financiële reden heeft het rijk hier echter van afgezien. In oktober 1976 stelde de Harderwijk- se gemeenteraad het bestemmings plan „Flevoweg" vast, met een ver laagde rijksweg 313. De kruisingen met de Newtonweg en de Lorentz straat zijn gelijkvloers. Het vermoe den bestaat dat dit is gedaan ten be hoeve van bedrijven op het industrie- Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. terrein, die op deze wijze ook van 'de weg kunnen profiteren. Tegen de aanleg van rijksweg 313 in deze vorm is van meer kanten be zwaar ingediend. Bewoners van de Busken Huetlaan, de Schimmel straat, de Tabaksweg en de Elsweg, het gebied aan weerskanten van de nieuwe weg, zijn bang dat geluidshin der ontstaat door het optrekken van veelvuldig schakelen van met name vrachtwagens, die hier tegen een hel ling moeten oprijden. Over een af stand van zeventig meter vertoont de rijksweg 313 namelijk een stijging van één meter, doordat het dichterbij de rijksweg 28 gelegen gedeelte wel op een talud ligt. Dit begint al voor de spoorwegovergang Zandlaan, waar een viadukt wordt gebouwd. TALUD De bewoners van genoemde straten hebben, zoals wij onlangs reeds ver meldden, een beroepsschrift gezonden aan de Kroon, maar zijn bereid dit in te trekken indien het gehele tracé van rijksweg 313 op een ongeveer zes me ter hoog talud wordt aangelegd. De geluidshinder wordt hierdoor minder, het verkeer kan sneller doorstromen omdat geen kruisingen (met verkeers lichten) nodig zijn met de Newtonweg en de Lorentzstraat, terwijl bovendien de Zuiderzeestraatweg niet behoeft te jvorden afgesloten. Bij de bewoners bestaat de indruk dat binnen het kol lege van B. en W. in nieuwe samen stelling, de meningen ten aanzien van een hoog of laag tracé zijn gewijzigd, sinds het bestemmingsplan door de raad werd vastgesteld. Zij willen daarom graag met het gemeentebe stuur en de deskundigen van Rijkswa terstaat rond de tafel gaan zitten. Uiteraard zijn de gebroeders Hop het met de voorgestelde oplossing geheel eens. De Zuiderzeestraatweg behoudt dan zijn funktie voor het doorgaande verkeer en zij kunnen hun meer dan veertig jaar bestaan de en florerende bedrijf dan op de huidige voet voortzetten. (Advertentie) Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 Smullen van de os aan 't spit HARDERWIJK De tweede braderiedag in de Harderwijkse binnenstad stond in het teken van de os aan 't spit, verzorgd door de tien ambachtelijke, zelfslachtende slagers. Het werd zoals elk jaar een kom pleet smulfestijn om de markt. Om drie uur 's middags mocht burgemeester J. E. van Boeijen het eerste stuk vlees snijden van de 225 kilo zware os, die toen al een paar uur hing te sudderen boven het houtskoolvuur. De burgemeester was vergezeld van de wethouders D. Klaassen en E. Bruinewoud. Met vaste hand snijdt burgemeester Van Boeijen het eerste stuk vlees van de os. lukkig droog) en zo waren er tal van attrakties. Veel bewondering was er voor het werk van een Chinese por trettekenaar, die in nauwelijks twin tig minuten zijn modellen uit het pu bliek puntgaaf op papier zette. POPPENKAST De hondendemonstratie, die ko mend woensdag zou worden gege ven, gaat niet door omdat een aan tal leden van de organiserende ver eniging met vakantie is. In plaats daarvan komt er nu, van 's middags drie tot 's avonds half acht, een ech te ouderwetse poppenkast op de markt. Voorts zal ook de boerenka- pel uit Epe weer op verschillende plaatsen optreden. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk i* Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en Q pers. leningen I. nvo-assurontleadvlaeur Wegafsluiting strop voor gebroeders Hop HARDERWIJK, ERMELO Deze week voor het laatst staat de kermis in Harderwijk, op het terrein aan de Hoofdweg/Parkweg. De organisatoren Bakker en Cloo zijn dik tevreden over de opkomst in de afge lopen twee weken. De ongeveer dertig attrakties zijn flink in trek. Veel liefhebbers zijn er voor de reusachti ge, uit Frankrijk afkomstige zweefmolen, waarvan de bakjes niet alleen met grote snelheid in het rond draaien, maar ook nog naar boven en naar beneden zwenken, en dit alles op flinke hoogte. Andere verma kelijkheden zijn natuurlijk de autoscooter, de Calypso, een draaimolen en een bootjesmolen voor de kinde ren. diverse behendigheidsspelen, een schiettent, een Oudhollandse poffertjeskraam, een oliebollenkraam, een glazen doolhof en een tent met merkwaardige mensen". Tot het eind van deze week duurt ook de kermis in Ermelo, op het marktterrein aan de Dr. Holtropstraat. Dit lunapark biedt eveneens veel plezier en tal van dorpelingen en vakantiegangers brengen er dan ook met plezier een middag of avond door (Advertentie) j LADA-ZASTAVA UW DEALER l| Harderwijkerweg 240 §1 ERMELO ':;i Tel. 03410-12101 jji :iji Steeds Inruil in voorraad. De vroede vaderen lieten zich het malse vlees uitstekend smaken en ga ven daarmee het goede voorbeeld aan honderden toeschouwers, die al hon gerig stonden te wachten. Om half acht 's avonds was van de eens zo trotse jonge os, gekocht van een boer in Drielanden, niets over dan een kaal karkas. Meer dan duizend porties hadden de slagers aan de man ge bracht. Ook de braadworst, de karbo nade en de saté met zigeunersaus wa ren in trek. De slagers hadden er veel plezier in. Zij beschouwen dit jaarlijk se gebeuren als een echte liefhebberij en zijn zeker niet uit op winstbejag. Volgend jaar willen zij het nog gezelli ger aankleden. Er komt dan een ou derwetse slagerij op de markt te staan. De braderie, met bijna honderd kramen, trok ook nu weer duizenden bezoekers van heinde en verre. Vooral 's avonds was het druk. In de bocht van de Donkerstraat deden zich hele opstoppingen voor. Voetje voor voetje schuifelende mensen in de richting van de markt. Iemand sjouwde zelfs zijn kinderwagen boven het hoofd, om zich nog een beetje een weg te kunnen banen. De Eper Blaoskapel ging vrolijk blazend door de stad en bracht zo ex tra de stemming erin. De karnavals- vereniging De Grollebollen was weer present met een schiettent en ballen- gooien, voor jong en oud een leuk ver maak. De Veluwse Zangers zorgden met hun rad van avontuur voor een ware prijzenregen (verder bleef 't ge- Advertentie LELYSTAD Het definitieve struktuurplan Lelystad 1975-2000 is door de Rijksdienst voor de IJssel- meerpolders (R.I-J.P.) uitgebracht. In februari 1975 werd reeds een konsept- struktuurplan gepubliceerd, waarop deze versie een vervolg is. Minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat) moet zijn goedkeuring voor de defini tieve versie nog geven. Het plan schrijft Lelystad een ka- paciteit van 80.000 (in 1990) tot 100.000 (in 2000) inwoners toe. Uitein delijk zal de stad volgens het plan 120.000 bewoners moeten gaan tellen. Het tempo van de woningbouw in Le lystad ligt momenteel op het gewenste niveau van minimaal 1500 per jaar. De taak van Lelystad in het nationale groeikernenbeleid brengt met zich mee, dat dit tempo nog minstens tien jaar moet voortduren. plaatsen werkzaam. Op 2 januari 1965 werd hij naar Ermelo overgeplaatst. Dit was ook zijn laatste standplaats. Met funktioneel leeftijdsontslag verliet hij op I maart 1974 de dienst. Ruim 38 jaar was de heer Van Heerde in politie dienst. Bij zijn afscheid in „De Linde- hoek" werd hij geschetst als een uitste kend politieman, eensdeels nog van de oude stempel en andersdeels iemand, die de stroomversnellingen van deze tijd toch wel bijhield. Als pers behou den we goede herinneringen aan hem. De crematie van de heer Van Heer de geschiedde jongstleden vrijdag. met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1