SERENADE VOOR WIJKAGENT Landbouwers protesteren tegen ontwerpstreekplan Veluwe CJV organiseert wandelpuzzeltocht Van één vakantiedag 'n leven lang plezier. ró- Meubelfabriek Oisterwijk VERZEKEREN BROEKHUIS- OPEL B.V. EMPEL GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" Dodelijk bedrijfs ongeval Aanrijdingen Nieuwe Harderwijker Courant e VIADUKT Z ANDLAAN BEGIN '79 KLAAR Fietser geeft geen voorrang Grandioze opruiming! TAPIJTEN COUPONS ENKELE VAKANTIE TIPS modehuis. "ELLE Woont u bij stad, bos of hel...? In de buurt Is licht... „De Goudvallei" <l| brink Luchfverwarming DE RUITER VAN OS B.V. GARAGE FOPPEN Botsing fiets en motorrijder GARAGE FOPPEN VERSTEEG randmeercombinatle: 31.000 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. 200 verschillende soorten kamerbrede en honderden NIJKERK: - HARDERWIJK: BVlil PTiEK. Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. LADA-ZASTAVA is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. „GEVAREN VOOR ONTWIKKELINGS MOGELIJKHEDEN'' Dronken bestuurders rijden elkaar aan SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Wil hebben de Alfa dleU zoekt Door mooie omgeving Staverden en Leuvenum CHILDERS NIEUWSBLAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk. Tel. 03410-15029 DONDERDAG 13 JULI 1978, 55E JAARGANG NO. 53 choolverlaters p zoek naar werk HARDERWIJK De tijd is veer aangebroken dat school verlaters zich als werkzoekende bij het arbeidsbureau laten in schrijven. Eind mei stonden 34 [jongens en 33 meisjes als werk- Boos schoolverlater geregis treerd. Dit waren vooral school verlaters van 1977 en zogenaam de drop-outs, degenen die de school voortijdig hebben verla ken. In de loop van de maand [juni kwamen de eerste school verlaters van de lichting 1978 reëel beschikbaar voor de ar- (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- I theken, financieringen en pers. leningen nva-assurantieadviseur Advertentie) beidsmarkt. Hierdoor nam het aantal werkloze schoolverlaters toe tot 70 jongens en 95 meisjes. De 70 jongens behoren tot de be roepsgroepen bouw (5), metaal (17), handel (5), horeca (4), kantoor/on derwijs (18) en personeel algemene Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 nimmer zag u zulke scherpe prijzen als juist nu in deze opruiming! Het drukken van allemaal namen en prijzen heeft nu geen zin, er hangen Loop vrij in en uit in één van onze vestigingen onze service blijft tijdens de opruiming ook van kracht. Holkerstraat 6A. Tel. 03494-2601. Luttekepoortstraat 10. Tel. 03410-20178. Ruime parkeergelegenheid. Advertentie ERMELO STATIONSSTRAAT 63 (Advertentie) Bent u in het bezit van een RESERVEBRIL Heeft u een goede ZONNEBRIL of VOORHANGER Wilt u uw blik verruimen, denkt u dan eens aan een VERREKIJKER Voor een deskundig advies kunt u altijd terecht bij: :ONTACTLENS SPECIALIST OPTOMETRIST OPTICIEN ERMELO - STATIONSSTRAAT 63 - TELEFOON 52090 POSTBUS 30 een begrip voor bruidskleding. avond-en cocktailkledmg bruïdsmoedei kleding (Advertentie) gouden ketting 39.-44.- verlovingsringen3 mm per paar 98.- gouden hangers -39.-69.- Zaanse klokken 139.- 198.- gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Friese staartklok444.- gouden dameshorloges96.- 138,- herenhorloges 39.- gouden armband 98.- 198.- jongens/meisjeshorloges29.- Gratls ontvangt Iedere kopar aan waardevol flaschank. ALLEEN DEZE WEEK: gouden damesrlng98.-nu 48.- 3 snoeren bloedkoraal met gouden bloedkoraalslot 550.- nu 295.- zware massief zilveren choker (halsketting) 138.-nu 68.- prachtige zilveren hanger, Zeeuwse knop84.- nu 48.- EXTRA VAKANTIE MEEPIKKERTJES: zolang de voorraad strekt schitterend herenhorloge, automaat, met vaste band 188.- nu 88.- leuke gouden oorbellen (creolen) 108.- nu 58.- 4-dellg kinderbestek leuk bewerkt29.- nu 7.50 CASSETTE8: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND cassette edelstaal198.- of een uitgebreide cassette375.- dan het allermooiste.... cas sette edelstaal geen 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt U geheel gratis: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, slacouvert, broodzaag. Het model kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100. Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497-1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880 Amsterdamssstraatweg 699, Utrecht 030-444040; Hootdstraat 87, Velp 085-618095. Golumbuslaan 392, Utrecht 030-884527. Koopavond donderdags ta Utrecht en Apeldoorn - Vrijdags te Scherpenzeel en Velp. Alleen bij ons zijn deze prijzen mogelijk. U vraagt zich af... hoe is dat mogelijk. Wij hebben onze eigen import. Wij zijn dan ook de enigen die u voor groothandelsprijzen kunnen leve ren. Bij ons kunt u ook nog parkeren. Wij zeggen dan ook niet voor niets: DE GOUDVAL LEI.... die is er voor u.... Tot ziens. (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. dienst (16). De afwachting is, dat de LTS-schoolverlaters op korte termijn werk zullen vinden. Enige twijfel be staat er met betrekking tot de groep leerling-elektromonteurs. Er is name lijk vooral vraag naar ervaren mon teurs. Voor de MAVO-schoolverlaters zijn de plaatsingsmogelijkheden nog onze ker. Ook hier is er wel vraag, maar deze is zeer gericht onder andere vak kenpakket). Na de vakanties zal de arbeidsmarktpositie van de groep schoolverlaters zich verduidelijken, verwacht direkteur J. Bijlstra van het Gewestelijk Arbeidsbureau Harder wijk. De 95 vrouwelijke schoolverlaters hebben zich laten inschrijven in de volgende beroepsgroepen: handel (22), horeca (5), kantoor/onderwijs (30), sociaal/geneeskundig personeel (8), huishoudelijk personeel (15) en personeel algemene dienst (7( VEELEISEND De twee grote „instromen" vormen de MAVO- en LHNO-schoolverlaters. De plaatsingsmogelijkheden voor MAVO-meisjes in de kantoorrichting zijn nog redelijk te noemen, hoewel niet allen in deze richting kunnen worden ingepast. Voor de meisjes die van de huis houdschool komen ligt de situatie veel moeilijker. In de kantoorrichting zien ze de MAVO-meisjes voorgaan. Zij zijn vooral aangewezen op de verzor ging en de huishouding, het winkel- werk en verder de fabriek. „Vooral in het begin zullen zij nog veeleisend zijn wat betreft hun beroepswensen, zodat het waarschijnlijk niet zal lukken hen op korte termijn aan het werk te krij gen" aldus de heer Bijlstra. Als gevolg van het feit dat in de maand juni de eerste schoolverla ters beschikbaar kwamen voor de arbeidsmarkt, nam de werkloosheid op de Noordwest Veluwe toe. Het aantal werkloze mannen en vrou wen steeg van 816 eind mei, tot 899 eind juni, een stijging dus van 83 personen, wat neerkomt op ruim 10 procent. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK De 16-jarige Jaap van Saane is dinsdagochtend bij een bedrijfs ongeval om het leven gekomen. De jongen werkte bij de firma Unievries op het industrieter rein als vakantiehulp aan een transportband. Bij een stagna tie van de goederen op deze band verhielp hij het euvel en kwam daarna met een sjaal die hij om had, tussen de lopende band bekneld, waardoor hij stikte. De Bedrijfsinspektie stelt een onderzoek in naar aan leiding van dit dodelijke onge val, omdat het dragen van losse kledingstukken in genoemd be drijf verboden is. Het personeel draagt altijd veiligheidskleding. Felicitaties van voorzitter H. Schilder van de Sted. Harmonie voor wijka gent P. v. d. Mark. HARDERWIJK Wijkagent P. v. d. Mark van Stadsweiden kreeg dins dag voor zijn woning aan het Kogge pad een onverwachte serenade van de Stedelijke Harmonie. Het echtpaar Van der Mark is binnenkort twaalf en een halfjaar getrouwd en enkele leden van de muziekvereniging waren daar toevallig achter gekomen. Zij besloten de wijkagent een muzikale hulde te brengen. Voor de heer Van der Mark was dat een komplete verrassing. Zijn dochtertje, majorette bij de Harmo- ARNHEM De gewestelijke raad voor Gelderland van het Land bouwschap heeft bij provinciale staten van Gelderland bezwaren ge maakt tegen het Ontwerpstreek plan Veluwe. Volgens een bezwaar schrift van de raad houden de pro vinciale plannen, waarin natuurbe scherming voorop staat, grote geva ren in voor de ontwikkelingsmoge lijkheden van de landbouw op de Veluwe. Bovendien worden de plannen niet reëel genoemd, omdat het schap van mening is dat de belangen van land bouw, landschap en natuurbescher ming niet kunnen samengaan op de wijze zoals het streekplan suggereert „Gedeputeerde Staten hebben ge kozen voor een stringente bescher ming van natuur en landschap, maar ze hebben zich onvoldoende gereali seerd welke consequenties hier voor de landbouw uit voortvloeien", aldus het Landbouwschap. Volgens het be zwaarschrift wordt door het provin ciaal beleid het maatschappelijk be staan van de grote agrarische bevol kingsgroepen onverantwoord op losse schroeven gezet. De agrariërs dringen er bij de pro vincie op aan om de in het streekplan opgenomen „landschapsparkgedach te" te verlaten en de mogelijkheid te onderzoeken van de vorming van één groot nationaal park op de Veluwe. Een landschapspark behelst een waardevol natuurgebied (zoals de Ve luwe) met inbegrip van de agrarische gronden. De boeren die land in zo'n park hebben, mogen dat volgens de plannen niet uitbreiden. Het door het Landbouwschap voorgestelde natio nale park omvat alleen de natuurge bieden, met uitsluiting van de aan eengesloten landbouwgebieden. Het schap noemt het maatschappe lijk onaanvaardbaar dat de landbouw ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van natuur en landschap. „Bovendien moet worden aangeno men dat er onvoldoende financiële ERMELO Op de Putterweg ge beurde zondag een verkeersongeval dat slechts lichte schade veroorzaak te. Erger was, dat de twee automobi listen die bij deze aanrijding waren betrokken, beiden onder invloed van alcoholische drank bleken te verke ren. Beiden werd een bloedproef afge nomen. De oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk, omdat de bestuur ders elkaar tegenspraken. (Als de wijn is in de man...). ERMELO Op de kruising van de Zeeweg en het Rode Schuurderwegje vond vrijdagavond om half twaalf een botsing tussen een fietser en een mo torrijder plaats. De motorrijder H. uit Ermelo haalde een personenauto in, die juist rechtsaf het Rode Schuurder wegje wilde inrijden. Uit dit weggetje kwam op dat moment een fietser, M. v.d. M. uit Ermelo. Deze verleende geen voorrang aan de motorrijder. Hierdcoor ontstond de aanrijding waarbij de wielrijder en de motorrij der gewond werden. Ze moesten voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis Salem. middelen voorhanden zijn om de ge volgen hiervan te compenseren. Het streekplan biedt, afgezien van een vage aanduiding in de richting van de bestaande subsidieregelingen, geen enkel aanknopingspunt voor het veilig stellen van de belangen van de agrari sche bevolking". De boeren wijzen er verder op dat de huidige wildpopulatie op de Velu we volkomen uit de hand is gelopen. Vooral wat de wilde zwijnen betreft. Het schap maakt daarom bezwaar tegn het in het ontwerpstreekplan op genomen voorstel om door middel van het inkorten van de wildrasters het wild meer bewegingsvrijheid te geven. WILDSCHADE „Wij vrezen dat hiervan verdere uitbreiding van de thans reeds tot on aanvaardbare hoogte gestegen wild- schade aan de landbouwgewassen het gevolg zal zijn. Bovendien is het voor de boeren in het betrokken gebied ui termate frustrerend, wanneer zij bij (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. alle zorg en moeite die zij als agrari sche ondernemers besteden aan hun gewassen, hun oogst herhaaldelijk zien vernietigd, vooral door wilde zwijnen. Dit ontneemt de arbeid haar zin", aldus het bezwaarschrift nie, was er wel van op de hoogte, maar zij verklapte niets en vertelde niet waar zij die avond moest optreden. Uiteraard liep de hele buurt uit voor de serenade, die ongeveer een half uur duurde. Na afloop nodigden de heer en mevrouw Van der Mark de muzi kanten en majorettes uit voor een hapje en een drankje. (Advertentie) Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. -a HARDERWIJK De rechtstreekse verbinding tussen de wijken Stadsdennen en De Wittenhagen, ter plaatse van de opgeheven spoorwegovergang Zandlaan, is volgend voorjaar hersteld. Er wordt een viadukt gebouwd voor het lokale ver keer. Hiermee wordt vooruitgelopen op de aanleg van de nieu we rijksweg 313 Harderwijk-Lelystad. Het gemeentebestuur heeft, toen de spoorwegovergang be gin '77 werd afgesloten, bij Rijkswaterstaat aangedrongen op een versnelde bouw van het viadukt, en met sukses. Aanvan kelijk was het de bedoeling dat het viadukt eind dit jaar klaar zou zijn, maar dit is geen haalbale kaart. Verwacht wordt dat in september met de werkzaamheden zal worden begonnen. De bewoners van Stadsdennen en De Wittenhagen moeten nu nog een flink stuk omrijden, via de Hoofdweg, om aan de andere kant van de spoorlijn te komen. Maar het ziet er naar uit dat binnen een jaar een einde zal zijn gekomen aan deze situatie. ERMELO Vrijdag reed de fiet ser J. H. S. uit Ermelo op het kruis punt Julianalaan-Prins Bernhard- laan en verleende toen geen voor- ERMELO De Christelijke Jeugd Vereniging „Staverden-Leuvenum" houdt op vrijdag 21 juli «eer een wandelpuzzeltocht. Gezien de succesvolle wandeltochten die de CJV' Staverden-Leuvenum in het verleden organiseerde, wordt ook nu weer een groot aantal deelnemers verwacht. De wandelaars krijgen allerlei opdrachten uit te voeren, en worden ingedeeld in een A-, of een B-klasse. Zodoende krijgen ook de niet-ervaren wandelaars kansen om een prijs in de wacht te slepen. Om deze CJV- wandeltocht met succes te kunnen volbrengen is het meenemen van een zaklantaarn vereist. Minimaal twee en maximaal vijf personen kunnen als groep aan de wandel puzzeltocht meedoen. Opgave op vrijdagavond 21 juli tussen 19.30 en 20.30 uur, in de Ontspanningszaal te Staverden. rang aan de bestuurder van een persoenautto, E. A. D. uit Amster dam. De wielrijder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis Salem. ERMELO Op de kruising Wet houder Rikkerslaan-Tijmlaanm had vorige week woensdag een aanrijding plaats tussen twee auto's. De Erme- loër I. C. van H. reed vanuit de Tijm- laan via de binnenbocht de Wethou der Rikkerslaan op. Hij kreeg toon geen voorrang van zijn plaatsgenoot J. T. De aanrijding leverde behoorlijke materiële schade op. Persoonlijke on gelukken deden zich bij deze botsing niet voor. Vrijdagavond om zes uur reed de Ermeloër G. J. W. uit parkeerstand tegen de passerende automobilist J. W. D„ ook uit Ermelo. Hier ontstond alleen materiële schade. (Advertentie) Kijk verder dan de vakantie lang is en kom geloogd massief eiken kijken bij de Meubelfabriek Oisterwijk. Zo kunt u het nuttige met het aangename kombineren, want we zitten in 't bronsgroen eikehout, bij zee en zeil- water, bij bossen en vennen, bij het Rijksmuseum en de hunnebedden, ja eigenlijk overal. Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917. Berkel (Z.H.), Noordelndseweg 116. tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100. tel. 02510-26923. Ede, Grotestraat 72/74, tel, 0838016203. Heerenveen, Dracht 142. tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012, Utrecht, Hollantlaan 26. tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607. Geopend ma t/m za 9-18 uur en aiie koopavonden. zrrJ

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1