marktterrein Regionale opvang in Ni]kerk'' VERZEKEREN O- BROEKHUIS- §PEL B.V. KvK dient bezwaarschrift in OARAGE FOPPEN Inbraak in horlogerie Te weinig woningen voor werkende Woensdagavond 12 juli 19.30 uur: STADSGRABBELTON OP DE MARKT GARAGE FOPPEN Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. LADA-ZASTAVA Gelders stand werkersconcours Hierden in aktie tegen streekplan SIMCA-CHRYSLER- SCHILDERS NIEUWSBLAD Verschijnt iedere maandag en donderdag randmaorcomblnatla: 31.000 Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk viei.03410-15029 Nieuwe Harderwijker Courant maandagiojulm978.55ejaargangno.5j I/i aver/en lie OPEL Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT 122 is een zaak van: O VERTROUWEN ADVIES O INFORMATIE Dus: Assurantiebodrljf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- j theken, financieringen en pers- lenin9en J. nva-assurontleadvlieur Streekplan heeft zwakke economische onderbouw' HARDERWIJK De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noordwest Veluwe heeft bezwaar ingediend tegen het ont werp streekplan Veluwe. Opvallend vindt de KvK het dat in dit plan niet slechts hoofdlijnen zijn aangegeven, maar dat vaak in detail wordt afgedaald. „Weinig of niets wordt overgelaten aan de fantasie van de lokale overheid c.q. burger. Van de ook in het streekplan geroemde vertikale coördinatie met betrekking tot de gemeentelijke bestemmingsplannen komt in feite weinig terecht. In het ontwerp wordt minutieus aangegeven waar, in welke perio de en hoeveel woningen er gebouwd mogen worden, respectievelijk industrieterreinen bouwrijp mogen worden gemaakt. Gelet op deze detaillering moet gevreesd worden, dat het streekplan in de huidi ge vorm leidt tot starheid en vertragingen. Aanpassing aan nim mer voorzienbare toekomstige ontwikkelingen wordt ernstig be moeilijkt door de reeds in detail aangegeven ruimtelijke uitwer king. Dit kan vooral voor het bedrijfsleven, dat steeds moet inspe len op zich wijzigende marktomstandigheden en daarvoor ruimte nodig heeft, een handicap betekenen", aldus de KvK. In het bijzonder het bestaande be drijfsleven kan van deze ontwikkeling de dupe worden, aldus de KvK, door dat geen of niet voldoende woningen ter beschikking kunnen worden ge steld van de werkenden. Hierbij wordt aangetekend dat de ontwikkelingen in het bedrijfsleven lokaal en regionaal kunnen verschillen en ook moeilijk te voorspellen zijn. Bezwaar van de KvK is dat in het streekplan nauwelijks op dit punt wordt ingegaan. „In konkreto houdt dit in, dat vooral daar waar zich uitbreidende bedrijven zijn ge vestigd, door een wat starre toepas sing van de woningkontingentering die expansie wordt afgeremd, dan wel teniet wordt gedaan. Het resultaat zal zijn, dat als gevolg van de knelpunten die ontstaan door een tekort aan wo ningen voor de ekonomisch gebonde- nen, de werkgelegenheidssituatie zal verslechteren." WONINGTEKORT (Advertentie) (Advertentie) Weliswaar wordt in het ontwerp streekplan vermeld, dat er een min of meer kontinu onderzoek zal plaats hebben maar de bestaande en de mo gelijke en wenselijke ontwikkelingen, maar zulke onderzoekingen kosten tijd, zo stelt de KvK in haar bezwaar schrift. „Daarbij komt, dat aanpas singen in (ruimtelijke ordeningsplan nen ook veel tijd plegen te vergen. Tijd, die vaak niet is gegeven zonder dat knelpunten ontstaan. Reeds nu kan worden gesteld", zegt de KvK, dat het ontwerp-streekplanm, alvo rens het is vastgesteld, op bepaalde punten al verouderd is en geen reke ning houdt met de feitelijke ontwikke lingen van de laatste jaren. Sterker nog, het op het streekplan vooruitlo pend beleid heeft hier en daar reeds geleid tot knelpunten voor het be drijfsleven, met name ten aanzien van de huisvestingsproblematiek." De KvK konstateert dat in het ont werp streekplan Veluwe sterk is uitge gaan van de ekologische aspekten en dat analyses vanuit andere invalshoe ken zijn onderbelicht. „Zo is weinig rekening gehouden met de ekonomi- sche facetten, die op zich weer van be tekenis zijn voor de toekomstige werk gelegenheid van de bevolking op de Veluwe. In het streekplan wordt ten onrechte uitgegaan van een groot aan passingsvermogen van de ekonomi- sche sektor. Helaas is de ekonomische onderbouw van het streekplan zwak." De bevolkingsgroei op de Veluwe moet volgens het streekplan op den duur gelijk zijn aan de natuurlijke aanwas. Een en ander moet worden bereikt door beperking van de wo ningbouw. De KvK merkt op dat, uit gaande van de wet van vraag en aan bod, dit beleid, zonder aanvullende maatregelen, ertoe kan leiden dat de rijkere" buitenstaander de ruimte voor de ekonomische gebondenen in beslag neemt. ,,Een Gooise of Vlie- landse situatie is niet ondenkbaar. Voor wat de Noordwest Veluwe betreft signaleert de KvK nog een specifieke omstandigheid met be trekking tot de toekomstige wo ningsituatie. ,,Nu de gemeente Har derwijk na staking van stemmen een met het streekplan overeen stemmend voorstel tot de bouw van woningen in het gebied Frankrijk in feite heeft verworpen, mag worden aangenomen dat althans in de eerstkomende jaren Harderwijk de toegedachte regionale opvangfunk- tie niet waar kan maken. In feite komt het er op neer", aldus de KvK, „dat het voorgestelde re- striktieve toewijzingsbeleid nog over troffen wordt door een beslissing, die in Harderwijk is genomen. Het resul taat is, dat zowel in de kernen waar wel, mede ten behoeve van de omge ving, zou kunnen worden gebouwd, er ernstige tekorten dreigen aan wonin gen, met name voor werkenden in het bedrijfsleven." Overigens vraagt de KvK zich in dit verband wel af, hoe een regionaal woningbouw- en wo ningtoewijzingsbeleid kan worden uit gevoerd door gemeentebesturen met eigen lokale verantwoordelijkheden. Bij het restriktieve beleid ten aan zien van de woningbouw wordt vol- De KvK vreest een verslechtering van de werkgelegenheidssituatie, doordat bij uitvoering vasn het streekplan een tekort ontstaat aan woningen voor ekonomisch gebondenen. Houthakkersfeest ze gens de KvK voorts te weinig rekening gehouden met de betrekkelijk geringe mobiliteit. Met name op de Veluwe, met zijn relatief goede woonklimaat, is er weinig sprake van doorstroming. Niet meer werkenden blijven wonen. Een komplicerende faktor is daarbij, dat krachtens regelingen van de hoge re overheid, bejaarden en VVAO-ers in Nederland vrij zijn zich te vestigen waar zij willen. De Veluwe is voor deze groepen aantrekkelijk. Ook vele oud-militairen blijven op de Veluwe wonen. Van de veronderstelde door stroming komt weinig terecht, kon- kludeert de KvK Voorts wordt opgemerkt dat in het ontwerp streekplan Veluwe ook nau welijks is ingegaan op de invloed van de afnemende groei van de bevolking op de werkgelegenheid in de zoge naamde afgeleide bedrijfstakken, zoals woningbouw, middenstand etc. Vooral voor die sektoren geldt het ge zegde' Stilstand is achteruitgang. ONZEKERHEID De KvK ziet ook gevaren voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in kwalitatieve zin. In het ontwerp- streekplan wordt ondermeer gesteld, (Vervolg elders in dit nummer) (Advertentie) uw oif Volvo dealer voor Nunspeet, Ermelo en Putten' Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 de brader HARDERWIJK Burge meester J. E. van Boeijen opent woensdagmiddag om drie uuur de braderiedie weer vier woensdagen achter een wordt gehouden in de binnenstad. De burgemeester mag de eerste greep doen in de Stadsgrabbelton. Deze grote grabbelton, op een ver sierd podium op de Markt, bevat zo'n drieduizend pre sentjes. Kinderen tot tien jaar mogen gratis grabbelen, op vertoon van een bonnetje dat is te verkrijgen bij de winkeliers in de binnenstad. Komende woensdag heeft tevens het traditionele standwerkersconcours plaats. Diverse marktkooplui zullen op originele wijze hun waren aanprij zen en hun verrichtingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zoals elk jaar zal het spannend toe gaan. De braderie is groter van opzet dan in voorgaande jaren, omdat nu ook de Luttekepoortstraat meer bij het geheel wordt betrokken. In totaal staan er zo'n zeventig kramen in de Donkerstraat, de Hondegatstraat, de Wolleweverstraat en de Luttekepoort- HARDERWIJK In het ontwerp streekplan wordt ge steld, dat de ontwikkelingen die in het inmiddels vastge stelde streekplan Utrecht Oost worden voorzien, niet in conflict komen met het streekplan Veluwe en dat de provincie Utrecht niet uit gaat van een overloop van be volking in de richting van Gelderland. De KvK meent hierin echter een zekere over eenstemming op te merken met de situatie van Harder wijk en omstreken. Het Gewest Eemland, waarin samenwerken de gemeenten rond om Amersfoort, inclusief de Gel derse gemeenten Hoevelaken en Nijkerk, wil de in dat Gewest te bouwen woningen zodanig verde len dat tot 1990 in Nijkerk ruim 3700 woningen zouden moeten worden gebouwd, in plaats van het in het streekplan Veluwe toege dachte aantal van 1800. Nijkerk zou daardoor een beperkte opvang- funktie in deze regio kunnen ver vullen. FUNEST ,,Ook hier dreigt het ver schijnsel zich voor te doen, dat de hogere overheid, in casu de provinciale besturen, door mid del van streekplannen de ge meenten taken opleggen, res pectievelijk taken onthouden, die niet door de gemeentelijke of gewestelijke overheid wor den geaccepteerd" aldus de KvK. Resultaat van dit ver schil in visie tussen de hogere en de lagere overheid kan zijn, dat er nog minder woningen worden gebouwd dan in de ver schillende plannen is aangege ven. Mede gelet op het reeds bestaande woningtekort voor werkenden in het bedrijfsleven, kan dit funeste gevolgen heb ben voor het voortbestaan van bedrijven en derhalve voor de toekomstige werkgelegenheids- structuur in dit deel van de provincie Gelderland en in het aangrenzende deel van de pro vincie Utrecht". Gelet op dit feitelijke gegeven en opkomend voor de belangen van het bedrijfsleven en derhal ve voor de toekomstige werkge legenheid, pleit de KvK ervoor dat Nijkerk in het Utrechtse en Gelderse geheel een regionale opvangfunktie zal vervullen. De standwerkers komen woensdag ook in aktie. straat. De Markt is het middelpunt van de festiviteiten. ATTRAKTIES Ook de volgende woensdagen zijn er extra attrakties. Woensdag 19 juli roosteren de gezamenlijke zelfslach- tende slagers hun os aan 't spit. Dit smulfestijn wordt muzikaal opgeluis terd door een boerenkapel uit Epe. Woensdag 26 juli geeft de Harderwijk- se hondenvereniging een demonstratie met bouviers en de braderie wordt woensdag 2 augustus 2 besloten met een optreden van de sneltekenaar (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Op tweede braderieavond ERMELO Op maandagavond 17 juli wordt op het marktterrein weer het Gelders Standwerkers concours gehouden. De organisatie hiervan berust bij de VVV Ermelo en de Bond van Nederlandse standwerkers. Tijdens de tweede zomeravondbraderie kan men te vens dus genieten van de wijze waarop de standwerkers door woord en gebaar hun waren aan de man zullen trachten te brengen. Hardi en een rondgang van mr. Boem- bas and Company door de binnen stad, met draaiorgelromantiek en hu mor uit de twintiger jaren. HIERDEN De Belangen vereniging Hierden houdt woensdag 12 juli van 18.00 tot 22.00 uur een zitting in het dorpshuis, om voorlichting te geven omtrent het indienen van bezwaarschriften tegen het streekplan Veluwe. Volgens dit plan moet Harderwijk uitbreiden in het gebied Frankrijk. Voor de periode tot en met 1985 wordt gedacht aan de bouw van in totaal 4000 woningen en voor de periode van 1986 tot en met het jaar 2000 aan de bouw van 2750 woningen. Er is een restkapaciteit van 1800 woningen (in Stadsweiden en het gebied Friese gracht), zodat nieuw gebied nodig is voor 5000 woningen. De provincie heeft hiervoor het oog op Frankrijk la ten vallen. Het streekplan, dat mo menteel ter visie ligt, zal op 10 januari door Provinciale Staten worden vast gesteld. Tot 1 augustus is er gelegen heid bezwaren in te dienen. De Belan genvereniging Hierden komt zelf met een bezwaarschrift, maar de 360 leden kunnen dit daarnaast ook persoonlijk doen. Het bestuur wil hen helpen met het opstellen van dit bezwaarschrift. De indruk bestaat dat veel Hierdenaren menen dat plan Frankrijk voorgoed van de baan is, nu het - doordat de stemmen tot tweemaal toe staakten - door de gementeraad is verworpen. Het bestuur van de Belangenvereni ging waarschuwt echter waak zaam te blijven, omdat het niet is uitgesloten dat plan Frankrijk, in wellicht gewijzigde vorm, straks opnieuw aan de orde komt. Dit plaatjke werd vorig jaar geschoten op het Houthakkersfeest. Oorspronkelijk was het houthak kersfeest een demonstratie van bosar- beid, waarbij de deelnemers hun vaar digheid op dit terrein tonen in de vorm van een competitie. Tegenwoor dig is het feest in een sportieve wed strijdsfeer gekomen, met uiteraard een groot recreatief element. WISSELBEKER ten van dit zomerseizoen kunnen worden ingewonnen op het VVV- kantoor aan de Stationsstraat. Verschillende ploegen zullen elkaar bekampen in de behendigheid met al lerlei gereedschappen. Er wordt ge streden om de wisselbeker, die vorig jaar werd gewonnen door de fa. Joh. de Bruin. Ook vakantiegasten kunnen als groep aan de houthakkers-wed strijden deelnemen. Het feest begint om half acht. Nadere informatie over het hou thakkersfeest en andere evenemen- HARDERWIJK Woensdag nacht omstreeks half vier is inge broken in horlogerie De Eigenwij zer in de Smeepoortstraat. Er was een ruit ingegooid en een man op de fiets had men zien wegrijden. Een direkt ingesteld onderzoek leverde nog geen dader op. Eigenaar Lex Lijs mist sieraden en horloges ter waarde van ongeveer 15.000 a 20.000 gulden. De politie zet het on derzoek voort. ERMELO Aanstaande wordt weer het Houthakkersfeest op marktterrein aan de Sta- Holtropstraat (Advertentie) CEDUIPE Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steods Inruil in voorraad.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1