m 4 TOPZEILERS OP HET fVOLDERtVIJD Keus uit 2000 elektronische orgels Informatiecentrum „Nieuw Land" nu kompleet Waarom wij brandmerken. •u Meubelfabriek Oisterwijk BR0EKHUIS- OPEL B.V. Interes Orgelcentrum B.V. VERZEKEREN Igarage foppen modehuis cELLIt IbrinK Luchtverwarming GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" Nieuwe Harderwijker Courant VERSTEEG GEEN VERGUNNING VOOR AKTIE DE RUITER VAN OS B.V. Geniet van de zomer... de zon... de vakantie En ook van „DE GOUDVALLEI" A Ui fc V* Militairen mishandeld Veel te snel Paard op hol GARAGE FOPPEN Geslaagd randmeercombinatie: 31.000 LADA-ZASTAVA Wil hebben de Alfa tileU zoekt ERMELO B. en W. van Ermelo hebben beslo ten niet op te treden tegen de Boycot Outspan aktie, die dinsdagmorgen op het marktterrein aan de Dr. Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Holtropstraat werd gehou den, zonder dat het ge meentebestuur hiervoor een vergunning had ver strekt. Burgemeester E. Ph. Veen legde 's avonds aan het eind van de raads vergadering een verkla ring af, naar aanleiding van vragen uit de raad. is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Uw off. Ope! dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM Komend weekeinde: Om u de zekerheid te geven dat u het échte geloogde, massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk krijgt. Hond aangereden Motor tegen auto SUV1CA-CHRYSLER- SERVICE CHILDERS NIEUWSBIAD lerschijnt iedere maandag en donderdag litgave: Wegener's Couranten Concern N.V. |ureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 29 JUNI 1978 - 55e JAARGANG NO. 49 (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Advertentie i een begrip voor i bruidskleding, I avond- en cocktailkleding I bruidsmoedei kleding stationsstraat 82 - ermelo 03417 -26 1 7 (Advertentie) Alta Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. De Outspan Boycot karavaan: op het marktterrein in Ermelo. Outspan Boycot verrast Ermelo (Advertentie) (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344* De Boycot Outspan aktie richt zich in eerste instantie tegen de invoer en het gebruik van Zuidafrikaanse pro- dukten in Nederland, met name het Outspan fruit. Daarnaast krijgt het publiek informatie over de situatie in Zuid Afrika, met daarbij een oproep om steun te verlenen aan de „bevrij dingsbewegingen", in hun verzet te gen de apartheidspolitiek in dat land. Tot half juli rijdt een aktie-ka- ravaan door ons land. Er worden veertig plaatsen bezocht. De orga nisatie liet het oog ook op Ermelo vallen, in verband met de betrek kingen die door dit Veluwse dorp worden onderhouden met de ge lijknamige gemeente Ermelo in Zuid Afrika. Burgemeester Veen vertelde de raad dat hij onlangs een „uiterst kon- struktief en positief' gesprek had ge voerd met een vertegenwoordiger van de Boycot Outspan aktie. Op een vraag naar de relatie tussen de beide Ermelo's deelde de burgemeester mee, dat het dorp in Zuid Afrika ne gentig jaar geleden is gesticht door een zendeling, afkomstig uit het Hol landse Ermelo. Er bestaat geen poli tieke relatie tussen de beide gemeen ten. De kontakten beperken zich tot een telegram met Oud en Nieuw, ter wijl zo nu en dan een Zuidafrikaanse student een bezoek brengt aan het „mekka" Ermelo op de Veluwe. De burgemeester liet de vertegen woordiger van de boycotaktie weten dat er bij het gemeentebestuur geen voornemen bestaat om de relatie met het andere Ermelo te verbreken. Hier- (Advertentie) verlovingsringen3 mm p.paar 98.- zaanseklokken139.- 198.- friese staartklok 444.- herenhorloges 39.- jongens/meisjeshorloges29.- gouden damesringen 69.- 98. gouden graveerplaatjes 39.- 49. gouden sterrenbeeld 39.- 49. gouden armband 98.- 198. gouden ketting39.- 44. zolang de voorraad strekt: zwaar verz. cassette 57-deilg 1563.- nu 795.- GBflTIS, |a gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: schitterende gouden damesring granaat of bloedkoraal 148.- nu 88.- zware gouden halsketting (choker) 1075.- nu795.- massief zilveren bewerkte slavenarmband 148.- nu 88.- gouden hangende oorbellen met steen 198.- nu 98.- zilveren bandring nu dan 1.- CASSETTES: de GOUDVALLEIde CASSETTE SPECIALISTNEE UW CASSETTE SPECIALIST WAAR ALTIJD SPREEKUUR IS cassette edelstaal198.- of een 12-persoons 375.-. Ja en dan het allermooiste... cassette geen 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt U geheel gratis: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. DAAROM ZEGT MEN OOKde GOUDVALLEI DIE IS ER VOOR U. 0ostelnde95, Scherpenzeel 03497-1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn 055-218880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht 030-444040; Hoofdstraat 87, Veip 085-618095; Coiumbuslaan 382, Utrecht 030-884527. ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD. HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Donderdags koopavond te Utrecht en Apeldoorn., vrijdags te scherpenzeel en Velp. Eigen reparatie afdelingen-... eigen service afdelingen. Daarom neemt U gerust... een Ui (tje) GOUDVALLEItot ziens. voor is een uitspraak van de raad no dig. B. en W. zijn er in ieder geval niet toe bereid. Het kollege vindt het van groot belang de dialoog gaande te houden, om de Zuidafrikaanse Erme- loërs aan het denken te zetten over de problematiek in hun land. „Dat is konstruktiever dan de poort te sluiten" zei de burge meester tegen de aktievoerder die aldus de heer Veen „onder de indruk was van deze visie" Niettemin vroeg hij toestemming de boycotaktie op het marktterrein te houden. De burgemeester antwoordde daarop dat dit altijd mogelijk is, be halve op dinsdagmorgen, omdat dan de weekmarkt de beschikbare ruimte nodig heelt. Tegen de aktie op zich bestond bij het Ermelose gemeentebe stuur echter geen bezwaar. Erg teleurstellend vond burge meester Veen het dan ook dat de man van de Outspan Boycot aktie later toch rondbazuinde dat Ermelo de aktie weigerde. Hij nam hiervoor z'n toevlucht tot de landelijke pers, waarin berichten verschenen. Het kontakt werd op die manier eenzij dig verbroken. Tot zijn grote verbazing bemerkte burgemeester Veen dinsdagmorgen dat de aktie toch aan de gang was. De bus van de boycot-karavaan stond in de Dr. Holtropstraat en tafeltjes wa ren opgesteld binnen de grens van het marktterrein. De marktmeester waar schuwde tot tweemaal toe, terecht, al dus de burgemeester, maar dit werd niet doorB. en W. gesteund. Wij vonden het bij wijze van zelfbescherming beter ons niet met deze mensen te bemoeien en in plaats daarvan de aktie te ne geren. Wij hebben ons uiterst te rughoudend opgesteld" besloot de heer Veen zijn toelichting in de raad. „De beoordeling van deze boycotaktie hebben wij aan het publiek overgelaten (Advertentie) Uw off VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk 03410-201 Tel (Advertentie) OPEL Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK Twee militairen kwamen maandagnacht om kwart voor twee op het politiebureau aangif te doen dat zij in de Stationslaan wa ren mishandeld door drie jongelui. De politie wist het trio in de kraag te vat ten. Het waren de broers C. J. S. (17 jaar) en R. R. S. (15) uit Amsterdam en de 18-jarige Harderwijker A. van L. Zij hadden ieder ook een fiets gesto len. HARDERWIJK Burge meester J. E. van Boeijen geeft vrijdagmorgen het startsein voor de internationale zeilwed strijden die door de watersport vereniging Flevo en de Neder landse Europe Klasse Organisa tie van vrijdag 30 juni tot en met maandag 3 juli worden georga niseerd op het Wolderwijd. Er wordt gezeild in de Europe (éénmans midzwaard), terwijl voor de eerste maal ook de race om de Ladies World Cup op het programma staat. De deelnemers komen uit Zweden (wereldkampioen Christian Linde), West-Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, Denemarken en Nederland. De starttijden zijn: vrijdag 14.00 uur; zaterdag en zondag 10.30 uur en maandag 10.00 uur. Mede door de in ternationale deelname is „Harder wijk" het grootste Europe-evenement sinds de wereldkampioenschappen van 1970. De hoofdprijs is beschik baar gesteld door de Nederlandse (Advertentie) heeft u tegenwoordig als u met de gedachte speelt een orgel te kopen. Er zijn op de markt ruim 80 merken met 2000 verschillende modellen naast de allernieuwste types In ,Long Life" uitvoering staan voor hetzelfde geld (soms nog duurder) „verouderde". Concepties, waarvan men kan zeggen: als het een paard was had het allang naar het slachthuis moeten worden gebracht. Alleen na een goede deskundige voorlichting met demonstraties bent u zo ver, dat u geen foutieve stap maakt. Ongeacht waar u tenslotte uw orgel koopt. Kom eerst vrijblijvend voor gratis vakkundlg- advies naar her Lokhorstweg 6, Ermelo. Tel. 03410-20070. POLDER De inrichting van het informatiecentrum „Nieuw Land" op de Houtribhoogte in Le lystad is nu compleet. Sinds de opening in december van het jaar 1976 hebben tal van bezoekers de weg naar „Nieuw Land" weten te vinden, om zich aldaar op uitvoe rige wijze te laten informeren over het hoe en waarom van het Zui- derzeeproject. „Nieuw Land", een project van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Directie Zuiderzeewerken, geeft op 2.000 vierkante meter vloeropper vlak met behulp van moderne exposi tiemiddelen een verhaal over dijk- bouw, inpolderingen, ontginning en inrichting van de drooggevallen zee- HARDERWIJK Op de Rijksweg 28, richting Hierden mag momenteel, wegens herstelwerkzaamheden, niet harder worden gereden dan 70 km per uur. Deze week hield de politie twee maal een radarkontrole. Maandag gingen 34 overtreders op de bon en dinsdag werden in twee uur tijd liefst 68 automobilisten betrapt, die dit ge deelte van de Rijksweg met te hoge snelheid namen. bodem, zoals landbouw, stedebouw, recreatie en natuurbeleving. De expositie bestaat uit dertien min of meer opeenvolgende thema's, die het proces „van water tot modder en van modder tot land" op aantrekkelij ke wijze verbeelden. Een presentatie van de inrichting van het nieuwe land: boerderijen, bossen, recreatie terreinen, natuurgebieden en vanzelf sprekend dorpen, alsmede de steden Lelystad en Almere besluit de exposi tie. Een wisselexpositie over aktuele on derwerpen maakt deel uit van het ge heel. De schilderijen die gedurende de in richtingsperiode als tijdelijke exposi tie werden tentoongesteld, hebben nu een definitieve plaats in het informa tiecentrum gekregen. Een ruime filmzaal, een gastvrije restauratie en een dokumentatiecen- trum staan de bezoekers ten dienste. Op aanvraag worden films en dia's vertoont over allerlei facetten van het unieke Zuiderzeeproject. „Nieuw Land" is per fiets, auto en openbaar vervoer goed bereikbaar en is dagelijks behalve eerste kerstdag en nieuwjaarsdag geopend van 10.00-17.00 uur. De toegangsprijs be draagt tl,per persoon; kinderen tot 14 jaar f 0,50. Groepen krijgen op aan vraag reductie. Een vooraf gemaakte telefonische afspraak voor filmvoor stellingen, e.d. voorkomt teleurstel ling; tel. 03200-27799. (Advertentie) Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203, ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur Middenstands Bank. Ook voor de in woners van Harderwijk is het erg inte ressant deze wedstrijden op het Wol derwijd te volgen. HARDERWIJK Dinsdagmorgen omstreeks half negen werd op de Ceintuurbaan een plotseling overste kende hond aangereden door de perso nenauto van E. B. uit Ermelo. De hond, een Duitse staander (teef) werd ernstig gewond en is meegenomen door een dierenarts. De eigenaar wordt verzocht zich bij de politie te melden. De auto had lichte schade. HARDERWIJK Op het kruis punt Minderbroederslaan-Stations- laan verleende A. C. V. met zijn mo tor geen voorrang aan de personenau to van Th. v.d. H., alhier. Beide voer tuigen hadden schade. De motorrijder klaagde over een pijnlijke knie HIERDEN Het 11-jarige meisje gebruikte tijdens een ritje met haar paard de zweep. De edele viervoeter nam dit niet en sloeg op hol. Op de Glindweg kwam het paard in aanra king met een auto, bestuurd door J. 0„ alhier. De jeugdige amazone viel en moest zich met een gekneusde heup en schaafwonden door een EH- BO-er laten behandelen. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. ERMELO Mej. G. Kool, hoofd leidster christelijke kleuterschool, slaagde te Ede voor de akte K (hand werken) (Advertentie) is een zaak van; VERTROUWEN e ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo theken, financieringen en pers. leningen nva-assurantleadvlsei" j (Advertentie) ATTENTIE profiteer nu van onze zeer scherpe prijzen. Voor u kiest, vergelijk eerst bij van Meurs ta pijten. Nylontapijt vanaf 23.- ppr meter 4 meter breed, meeneemprijs! Wolion blosmtapljt in twee eindeloos mooie kleuren beige en groene ondergrond. Adviesprijs 269.- Onze prijs nu 179.- Gratis gelegd. Parade Panama tapijt een berbertapijt van grote klasse, de luxe straalt er van af, de prijs dik waar9, bij ons 265.- per meter, 4 meter breed (adviesprijs 314.-) Deze aanbiedingen gelden tot en met 5 juli Bij ons kunt u kiezen uit honderden dessins en kleuren van de merken Desso, Bergoss, Parade, Hatéma etc en uiteraard tegen zeer scherpe prijzen en beslist vakkundig gelegd. Ruime parkeergelegenheid.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1