van boeijen Twee doden bij botsing op Horsterweg GOUDEN BRUIDSPAAR IN WEIBURGLAAN Nieuwe Harderwijker Courant f. GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" G. J. Hout en Zonen Wolhuis b.v. JACOB BR0EKHUIS- 0PEL B.V. WERKGROEP GAAT AAN DE SLAG schoenen Verhuizingen - transporten PUTTEN. GARAGE FOPPEN ARAGE FOPPEN randmeercombinatie: 3t.D00 Ittentie /oor de snelle beslissers herhalen wij jeze week wegens jnorm succes onze couponnen lerkoopweek. NIJKERK: HARDERWIJK: Speciaalzaak voor Piedro kinder- sandalen kinderkelder VOOR UW ARM, NEK OF 00R, DAAR ZORGT „DE GOUDVALLEI" WEL VOOR Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. JONGE WEDUWE SIMCA-CHRYSLER- Uw off. Singer dealer 0 LA'JA-ZASTAVA Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. Onderzoek naar baar moederhalskanker Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo 0.0. GM Zwijn aangereden Gevaarlijk kruispunt Knardijk-De Meesterstr. CHILDER S NIEUWSBIAD schijnt iedere maandag en donderdag gave: Wegener's Couranten Concern N.V. eau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 22 JUNI 1978 - 55e JAARGANG NO. 47 Advertentie j ons kunt u kiezen uit Inderden dessins en kleuren In de merken Desso, Bergoss, trade, Hatéma etc. en uiteraard den zeer scherpe prijzen en be- Rst vakkundig gelegd. Holkerstraat 6A. Tel. 03494-2601. Luttekepoortstraat 10. Tel. 03410-20178. Ruime parkeergelegenheid. Welzijnsraad in voorbereiding HARDERWIJK Burge meester J. E. van Boeijen heeft dinsdagavond een werkgroep geïnstalleerd, die de totstandko ming van een welzijnsraad zal gaan voorbereiden. Deze werk groep bestaat uit twaalf perso nen, met als duidelijke achter grond de plaatselijke instellin gen. Voorzitster is mevrouw A. Pieper-Koldeweij, tevens voor zitster van de Nederlandse Vrouwenraad in Harderwijk. Als sekretaresse zal fungeren mevrouw N. C. de Berg-Willem- stein (sekretaresse Stichting Open Bejaardenwerk) en in het dagelijks bestuur hebben ook zitting de heren G. Brouwer (voorzitter buurtvereniging Vischmarkt) en H. Seijbel (dia ken Ned. Hervormde Kerk). De werkgroep wordt verder ge vormd door de heren J. B. Aarnoudse (bestuurslidstichting prot. christelijk centrum voor maatschappelijke dienstverlening Noordwest Veluwe), W. den Broeder (lid parochie r.k. kerk), G. van Dijk (bestuurslid chris telijke openbare bibliotheek en lees zaal), mevrouw M. Hagedoorn- Spaans (groepsvoorzitster Scouting Nederland Redoz-groep), de heer J. C. de Koning (direkteur Streekmu- ziekschool), mevrouw -J. van Marion (wijkverpleegkundige Harderwijker Kruisvereniging), ds. M. J. van Ree- nen (bestuurslid algemeen en christe lijk vormingscentrum De Kuil) en me vrouw mr. A. C. van de Velde-ter Beek (sekretaresse stichting De Hor tus). Adviseur is drs. G. den Duyn, di rekteur van de stichting Noordwest Veluwe. Bij de keuze van deze personen is uitgegaan van deskundigheid en ervaring, waarbij is gestreefd naar een zekere representativiteit met betrekking tot de sektoren zorg, edukatie en rekreatie. De taak van de werkgroep kan globaal als volgt worden omschreven: het voorbereiden van de struktuur, de samenstelling, de taken, de be voegdheden en de werkwijze van de plaatselijke welzijnsraad. In de nota „Bij leven en welzijn" en (Advertentie) Kerkstraat 1 (op de hoek (03418)-1221, toestel 12. t.o. de Oude Kerk), Putten. de daarop gevolgde „Nadere stand puntbepaling" hebben burgemeester en wethouders gewezen op het belang van een goede uitrusting en struktuur van de welzijnsbehartiging in Harder wijk. Het ontbreken van een overkoe pelend orgaan op het welzijnsterrein wordt als een manko ervaren. B. en W. achten het daarom noodzakelijk de instelling van zo'n overlegorgaan te bevorderen. Naar de mening van het kollege zou de welzijnsraad in ieder geval de volgende funkties kunnen vervullen: een „platform" voor overleg tussen de instellingen; een orgaan waarbinnen en met in schakeling waarvan de vereiste in spraak van de bevolking gestalte kan krijgen; gesprekspartner en adviesorgaan voor het gemeentebestuur. PARTIKULIER De gedachte om te komen tot het instellen van een welzijnsraad heeft zowel bij het partikulier initiatief als bij de gemeenteraad een positief ont haal gekregen. Voor de vormgeving van een welzijnsraad zijn verschillen de konstrukties denkbaar. In het licht van de plaatselijke situatie menen B. en W. dat in eerste instantie het in stellen van een orgaan met een parti kulier karakter de voorkeur verdient. De gemeenteraad heeft deze gedachte onderschreven. Met het oog op de reeds in gang zijnde overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten op het terrein van de welzijnsbeharti ging vinden B. en W. het gewenst dat de welzijnsraad op korte termijn wordt ingesteld. Burgemeester Van Boeijen zette uiteen waarom de welzijnsraad in het leven wordt geroepen. De plaatselijke instellingen worden met nieuwe taken gekonfronteerd. Het aantal mensen dat betrokken is bij het welzijnswerk neemt toe, niet alleen in getal, maar ook in betekenis. Naarmate het scala van aktiviteiten groter wordt, ont staat de kans op doublures en het langs elkaar heen werken. Er is een duidelijke behoefte aan een stuk samenwerking. SAMENSPRAAK I Verder zit er een flinke groei in het werk op het gebied van het welzijn. De gemeente besteedt de laatste jaren meer aandacht aan deze ontwikke ling. Daarom is het wenselijk te ko men tot gerichte kontakten naar de zijde van het gemeentebestuur. Door een bundeling kan het welzijnswerk een betere spreekbuis vormen. De decentralisatie van het welzijns beleid betekent voorts, dat meer ter beoordeling van de lokale besturen komt. „Daar zitten positieve kanten aan, maar we hebben er ook proble men mee", aldus de heer Van Boeijen, die opmerkte dat een goede samen spraak nodig is tussen gemeentebe stuur en de mensen die op welzijnster rein werkzaam zijn. „We zijn nog niet zo heel lang bezig met welzijn en er moet ook in Harderwijk nog veel ge beuren" besloot de burgemeester. „De bevolking zit nog vaak tegen witte plekken aan te kijken. Een welzijns raad kan iets doen om die leemten in te vullen." bde werkgroep gaat nu aan de slag. Eens in de maand wordt er vergaderd, te beginnen donderdag 31 augustus. Alle instellingen in Harderwijk, dat zijn er 75 a 100, krijgen regelmatig informatie over de gang van zaken. Het is de bedoe ling dat de welzijnsraad in zijn defi nitieve vorm eind dit jaar van start zal gaan. Dinsdagavond werd in het raadhuis de werkgroep geïnstalleerd, die de totstandkoming van de welzijns raad gaat voorbereiden. ERMELO Op het onover zichtelijke kruispunt Horster weg - Berkenlaan gebeurde in de nacht van maandag op dins dag een ernstig ongeluk, dat aan twee personen het leven kostte. De 26-jarige Ermeloër H. Tas reed op de Berkenlaan vanaf de Stationsstraat en ver leende op genoemde kruising geen voorrang aan de van rechts komende vrachtwagen op de Horsterweg, die zijn personen auto in de flank greep en enkele meters als een bulldozer voor zich uitschoof. HARDERWIJK Met een receptie van 16.00 tot 17.30 uur en 's avonds na acht uur in het Harmoniegebouw viert het echt paar W. Smit en C. Smit-van de Brink morgen, vrijdag 23 juni, het vijftigjarig huwelijksfeest. Dertien juni was eigenlijk ,,de dag", maar het kwam beter uit het iets later te doen. Beide echtelieden zijn geboren in de Harderwijkse binnenstad, de heer Smit, 75 jaar geleden op het Blokhuis. Als kleine jongen verhuisde hij met zijn ouders naar de toen nieuwe wo ningen aan de Weiburglaan. Bruide gom Smit heeft precies een halve eeuw gewerkt op de inmiddels ver dwenen melkfabriek van de VVM aan de Stationslaan. „In 't begin ging al les nog met de hand" vertelt hij. „We moesten zelf de flessen vullen, pap en vla koken, boter maken, ijs en melk poeder." Later, toen de automatise ring z'n intrede deed, verhuisde de VVM geleidelijk naar Nunspeet. Toen hij 65 jaar werd, nam de trouwe werk nemer Smit afscheid van de melkfa briek, waar hij het overigens best naar z'n zin heeft gehad. „Anders had ik het er ook nooit een halve eeuw uitge- (Advertentie) Gouden dameshorloges 98.-148.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Gouden ketting 39.- 44.- Gouden hangers39.- 69.- Gouden armband 98.- 198.- Verlovingsringen 3 mm p. paar 98.- Zaanse klokken 139.-198.- Friese staartklok444.- Dameshorloges 39.- Jongens/meisjeshorloge 29.- GRATIS - Ja gratis ontvangt Iedere koper oon waardevol Beschonk. ALLEEN DEZE WEEK: Schitterende zware gouden armband 958.- NU 898.' Gouden medaillon, groot 240.-NU 188.- 3 -NU Heel mooi doublé dameshorloge 98.-NU/ 88.- Zware massief zilveren schakelarmband 69.- NU 33.- Zolang de voorraad strekt: zwaar verz. vruchtenlepel (heel UNIEK)88.- NU 28,- 'CASSETTES: de GOUDVALLEI... de CASSETTE-SPECIALIST... NEE, UW CASSETTE-SPE CIALIST die altijd spreekuur heeft. CASSETTE edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel GRATIS: de theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - slacouvert en natuurlijk een heel mooie cassettedoos. Het model kunt u zelf bepalen. Ootfelnde 88, SchBrpenzeal 03497-1607 - Stationsstraat 143, Apeldoorn 088-218880, Am sterdamsestraatweg 899, Utrecht 030-444040, Hoofdstraat 87, Velp 083-618098, Columbus- laan 392, Utrecht 030-884327. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp. EIGEN REPARATIE-AFDELINGEN - EIGEN SERVICE-AFDELING HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND daarom zeggen wij ook - DE GOUDVALLEI - die is er voor utot ziens. s^r- "WÈr—mm houden. Het was prettig werk en je zat met een kern van oude bekenden. Natuurlijk is er nu veel veranderd," vervolgt hij. „Af en toe ga ik nog wel kijken in de fabriek in Nunspeet en als je dan die moderne machines ziet, begrijp je niet hoe wij het vroeger alle maal hebben gered Mevrouw Smit-van de Brink, drie jaar jonger dan haar man, werd gebo ren in de Grote Marktstraat. Zoals zo veel Harderwijker meisjes had zij na school een betrekking in het huishou den. TUIN Het echtpaar Smit-van de Brink, dat drie kinderen, negen kleinkinde ren en één achterkleinkind heeft, woonde na het trouwen eerst in de Roggelaan in het Nachthok en vervol gens in de Tuinstraat, bij de Friese gracht. Vlak voor de oorlog werd de huidige woning aan de Weiburglaan betrokken en hoewel de huizen in deze buurt langzamerhand wat gebreken beginnen te vertonen, bevalt het daar nog steeds prima. De heer Smit heeft een grote tuin rond z'n huis die hij, met hulp van een zoon en kleinzoon, tot in de puntjes verzorgt. Zijn echt genote houdt zich graag bezig met naaien en breien en verveelt zich ook geen ogenblik. Samen hebben zij dit stukje Har derwijk zien verstedelijken. Aan de eens zo landelijke Weiburglaan staan nu fabrieken en slachterijen. „Voorheen was het hier grasland, tot aan de stad toe. Er stond alleen een grote schuur, waar 's nachts de koeien in gingen. Zo komen ze aan de naam het Nachthok De heer en mevrouw Smit-van de Brink, vijftig jaar samen. (Advertentie) Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100, Tel. 1492 Tel. 1163 1 De heer Tas en zijn mede-inzitten de, de 29-jarige mevrouw E. Feyen uit Eindhoven, moeten op slag dood zijn geweest, constateerde de arts, die vrij snel op de plaats van het ongeluk arri veerde. Het was 's nachts half een, toen deze verschrikkelijke botsing plaatsvond. De totaal vernielde auto van de overleden jongeman kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal wel ke eveneens totaal werd vernield, ter wijl ook nog een geparkeerd staande auto aan de rechterkant van de Hor sterweg werd geraakt. Ook deze auto was totall-los. De vrachtauto, be stuurd door E. D., afkomstig van een veehouderijbedrijf in Putten, raakte zo zwaar beschadigd dat deze moest worden weggesleept. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een woordvoerder van de rijkspoli tie maakte nog bekend dat de overle den bestuurder van de geramde perso nenauto geen rijbewijs bezat en dat de auto, van het type Ford Taunus Sta tionwagon, niet was verzekerd. De doodgereden vrouw was weduwe en moeder van vier kinderen. Zij verbleef op de camping „Bonanza" te Ermelo. Een hond (Dobberman pincher) die in de auto van de heer Tas meereed, vond bij deze aanrijding ook de dood. (Advertentie) CEDUIPi: Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. (Advertentie) voor: Harderwijk, Ermelo en Putten Stationsstraat 65 ERMELO Tel. 03417-2436 (Advertentie) I:: UW DEAG'fl HarderwMkerweg 240 ERMELO S: Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Advertentie Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt.Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen. Praat'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Bovehweg 6. Kierden. B413) 818. Gemeente en rijk betalen mee ERMELO In oktober zal (ook) in Ermelo worden begonnen met een be volkingsonderzoek naar baarmoeder halskanker, voor vrouwen tussen de 35 en de 54 jaar. Dit onderzoek zal eens in de drie jaar moeten plaatsvin den en kost per deelneemster vijftien gulden. Het rijk zal twintig gulden per onderzoek in de totale kosten van on geveer f 40,bijdragen, zodat op re kening van de gemeente nog vijf gul den per onderzochte vrouw komt. Dit betekent in Ermelo, waar 787 vrou wen voor het onderzoek naar baar moederhalskanker in aanmerking ko men, een netto-last op de gemeente begroting van plm. vierduizend gul den. Het college stelt de raad voor om dit krediet te verlenen, in de vergade ring van 27 juni a.s. Het onderzoek naar baarmoederhalskanker zal door de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet gezamenlijk wor den verricht. De hiervoor in aanmer king komende vrouwen krijgen te zij ner tijd een oproep thuisgestuurd. (Advertentie) OPEL IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Is: KS3SE3I Garagebedrijf f H. Broekhuis B.V. Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Staunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Op de Leuve- numseweg reed S. uit Schalkhaar te gen een overstekend wild zwijn aan. Het dier moest deze aanrijding met zijn leven bekopen, terwijl de auto schade opliep. HARDERWIJK Op de kruising van de Knardijk met de Burgemeester De Meesterstraat gebeurde zaterdag en zondag een aanrijding, als gevolg van het geen vóorrang verlenen aan het verkeer dat van de dijk afkomt. De Duitse automobiliste H. S. uit Moers reed daar zaterdag tegen de voorrang hebbende Harderwijker J. H.R. Beide auto's werden bij deze bot sing beschadigd. Gisteren verleende de bestuurder van een personenauto J. D. uit Hoofddorp op genoemd kruispunt geen voorrang aan de auto van R. v. 't E. uit Elburg, bij welke aanrijding ook weer flinke materiële schade ontstond.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1