\W> W Bewoners „de en „de Maat99 verzetten zich van boeijen VW-wandelingen Waarom wij brandmerken. Hl< Meubelfabriek Oisterwijk GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" BROEKHUIS- OPEL B.V. MEDSO Nieuwe Harderwijker Courant modehuis. c.ELLE VERZEKEREN Bruinvis in het Dolfinarium BELANGRIJK C0UP0NNEN YERK00PWEEK AANTAL MISDRIJVEN OOK TOEGENOMEN GARAGE FOPPEN TEGEN WONINGBOUW IN MOOI LANDELIJK GEBIED Ibrink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. kinderkelder schoenen VERSTEEG GARAGE FOPPEN 1 randmeercombinatio: 31.000 zie daarvoor onze advertentie elders in dit blad NIJKERK: HARDERWIJK: Vanavond, beste stadsgenoten, VOOR DE DAG DER GROTE ZWOEGERS... VADER KAD0'S....ook tot genot vah moeders. tP ife SbiÜpJgy- SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Speciaalzaak voor Pladro klndor- sandalen is: IQH5ZZDJ Garagebedrijf! H. Broekhuis B.V. Om u de zekerheid te geven dat u het échte geloogde, massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk krijgt, Wil hebben de Alfa die U zoekt LADA-ZASTAVA CHILÜERS NIEUWSBIAD TC schijnt iedere maandag en donderdag have: Wegener's Couranten Concern N V. feau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 15 JUNI 1978 - 55e JAARGANG NO. 45 HARDERWIJK In het Dolfi- |rium bevindt zich momenteel i bruinvis, die zondag aanspoel- I op het Noordzeestrand bij Ca- htsoog. In een speciale kuip, [idom voorzien van schuimplas- om verwondingen tegen te in, werd het dier maandagmid- j van het natuurrekreatiecen- lim op Texel naar Harderwijk ergebracht. Het dolfinarium is Ireid zich te ontfermen over de uinvis, die in onze kustwateren zeldzaam is. Het is een klein lort dolfijn, bruin van boven en Jet een witte buik. Voorlopig is de luinvis in quarantaine. Dr. Du- Ik van Heel, zoölogisch mede- Irker van het Dolfinarium, stelde 1st dat de vis aan een longaan- lening lijdt en bovendien bloed- Imoede heeft. De overlevingskan- In worden dan ook niet erg hoog chat. f Advertentie) Holkerstraat 6A. Tel. 03494-2601. Luttekepoortstraat 10. I Tel. 03410-20178. Vorig jaar 773 aanrijdingen in het Harderwijkse verkeer. Veel brokken in H'wiiks verkeer HARDERWIJK Het aantal verkeersongevallen in Harder wijk is vorig jaar fors toegeno men, zo blijkt uit het jaarver slag van de politie over 1977. Er deden zich, voor zover bij de po litie bekend, 773 aanrijdingen voor, 150 meer dan in '76. Vol gens de politie is dit niet het ge volg van het ontstaan van een bepaalde verkeerssituatie. „Het is de algemene tendens, de men sen jakkeren maar raak. Maar er komt waarschijnlijk ook wel open huis op vismarkt 17. bij Indukan uitzendburo van 16.00-19.00 uur. kopje koffie, drankje en een vriendelijk praatje want het zijn betrouwbare jobzoekers en prettige werk-gevers bij dat ongelukken met vrij lich te schade tegenwoordig eerder worden gemeld". Vijf personen kwamen in het Har derwijkse verkeer om het leven - twee ongevallen met twee doden - en het aantal gewonden bedroeg 135. Het laatste betekent in vergelijking met '76 een stijging van 10,25 Bij 657 aanrijdingen was alleen sprake van materiële schade. De stijging ten op zichte van '76 bedroeg hier 25,11 De meeste ongevallen hadden plaats in de drukke julimaand (85). Veel b okken vielen weer op de Hoofdweg (77 ongevallen), de Knardijk (53) en de Deventerweg (50) en een gevaarlij ke kruising bleek opnieuw de Hoofd weg-Vondellaan, waar 33 maal een botsing plaats had. ALKOHOL Vijftien keer reed de bestuurder na een aanrijding door, zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld. Het lukte de politie in veertien geval len de „doorrijder" te achterhalen en een proces-verbaal op te maken. Het alkoholgebruik door automobilisten neemt ook in Harderwijk nog steeds toe. Hiervoor werden 47 processen- verbaal opgemaakt, een stijging van 11,9 ten opzichte van '76. Aan 82 bestuurders werd voor enige uren een rijverbod opgelegd. Met 95,2 was dit een aanzienlijke stijging vergele ken met het voorgaande jaar. MISDRIJVEN Het aantal misdrijven is in 1977 ook aanmerkelijk gestegen. In to taal werden 537 misdrijven ter ken nis van de recherche gebracht. In 1976 waren dat er nog 379. Vooral de inbraken namen toe, van 164 naar 192. Voor een zeer belangrijk deel is dit toe te schrijven aan een reeks die werd gepleegd in de maanden mei en juni. Deze inbra ken (123 stuks) konden vrijwel alle worden opgelost. Dit geldt eveneens voor een toena me van de kategorie overige vermo- Advertentie Gouden herenring 79.- 198.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Gouden ketting 39.- 44.- Gouden herenhorloges 298.- Gouden dasspeld39.. 49.. Verlovingsringen 3 mm p.paar 98.- Zaanse klokken 139.- 198.- Friese staartklok444.- Herenhorloges39.- Jongens/meisjeshorloges 29.- GRATIS... ja, gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: 6 zwaar verz. theelepels 75.-NU 35.* Edelstalen ijstang 38.-NU 10.- Omega double dameshorloge 328.-NU 175.- Stalen tissot dameshorloge stalenband aut. dat. 298.- NU 175.- SPECIAAL VOOR ONZE VADERTJES Zware gouden manchetknopen358.-NU 188.- Omega herenhorloge met aut. dat. waterproof 388.-NU 198.- Double Omega herenhorloge aut. dat. waterproof (seamaster)568.- NU 288.- Massief zilveren plaatarmband 248.-NU 118.- CASSETTES: geheel complete cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-, bovendien ontvangt U geheel GRATIS: de theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - slacouvert. Het model kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100. Costelnde 95 Scherpenzeel 03497-1607. Stationsstraat 143 Apeldoorn 055-218880. Amster damsestraatweg 699 Utrecht 030-444040. Hoofdstraat 87 Velp 085-618095. Cotumbuslaan 392 Utrecht 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp. Want de GOUDVALLEI is er ook voor UNEEjuist voor U. VVcUil Ut? «JUUU VnLLCI lt> t?I UUK VUUI UIVtCJUIÖI VUUI U- gensdelikten (36 gevallen). Het betrof hier met name heling. Voorts waren er 35 gevallen van vernieling, 3 zeden misdrijven, 7 gevallen van mishande ling en 12 brandstichtingen. Deze py romaan, een 16-jarige scholier uit Er- melo, kon worden aangehouden. KONTROLES De politie verrichtte weer een groot aantal zogenaamde gerichte kontro- les. Deze kontroles worden ondermeer vastgesteld n.-.ar aanleiding van de ge gevens uit de surveillance-rapporten, de wensen van het gemeentebestuur, alsmede gegronde klachten van de zij de van het publiek. Voor deze gerichte kontroles werden 1719 uren uitgetrok ken. Hiervan was de politie 1044 uur aktief in de binnenstad. Vooral het voetgangersgebied en de verkeerssi tuatie in de binnenstad vergen veel aandacht. Voorts werd bijvoorbeeld 241 uur besteed aan toezicht bij de verkeerslichten, 109 uur aan de kon- trole van autopapieren, 72 uur aan snelheidskontrole, 41 uur aan kontrole bij en in het winkelcentrum Passage Stadsdenhen en het winkelgebied Nassaulaan-Deventerweg, 39 uur aan de kontrole van verlichting, 29 uur aan het toezicht bij scholen en ker ken, 23 uur aan kontrole op het ge bruik van autogordels en 10 uur aan alkoholkontrole. In totaal werden door de surveil lancedienst 7551 processen-verbaal - zowel van misdrijven als van over tredingen - opgemaakt en bekeurin gen uitgedeeld. Ten opzichte van 1976, met 5367 processen-verbaal en bekeuringen, betekent dit een toe name van ruim 40 procent. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ERMELO Na een eerste vergadering in februari dit jaar, kwamen vrijdagavond de bewoners van „de Rand" en „de Maat" voor de tweede keer bij elkaar. Dit met het oog op de (volgens hen geen goede) plannen van het gemeentebestuur om te zijner tijd over te gaan tot bebouwing van „De Maat". Vorige keer werd door de bewoners van genoemde gebieden uitvoerig uiteengezet welke bezwaren schriftelijk en naderhand in een gesprek met B. en W. naar voren waren gebracht. Vrijdag kwam men tot de conclusie dat het beter is om het gesprek met het college over de bezwaren tegen de bebouwing van „De Maat" niet voort te zetten. TOEZEGGINGEN Een van de punten welke na de vo rig jaar september gehouden hoorzit ting op verzoek van de leiding op papier was gezet, was namelijk dat aan meerdere huidige bewoners van „de Rand" van gemeentewege toezeg gingen waren gedaan dat in het ge bied „de Maat" ten oosten van de Veldwijkerweg geen woningen meer gebouwd zouden worden. Op grond van dit gegeven besloot men toen zich daar te vestigen. Alhoewel bepaalde gemeente- funktionarissen met name werden genoemd en deze toezeggingen niet konden worden ontkend, wil het f Advertentie) OPEL is Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) een begrip voor bruidskleding. avond- en cocktailkleding bruidsmoede» kleding (Advertentie) (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. college van B. en W. zich hiervan zondermeer distanciëren. „VERNIETIGING" Afgezien van dit onverkwikkelijke feit leven bij de bewoners van de Rand en de Maat nog wel meer on- overkomenlijke bezwaren tegen be bouwing van laptatgenoemd gebied. Het betekent volgens hen een vernie tiging van het mooiste stuk landelijk natuurschoon dan Ermelo bezit. Ook koestert men zo bedenkingen tegen de onaanvaardbare verkeerssituatie die zal ontstaan als daar enkele honder den woningen zullen worden neerge zet. BELANGEN De verder te nemen stappen werden door de bewoners breedvoerig bespro ken, overtuigd als men was dat het ei genbelang van de „Rand"- en „Maat"bewoners evenzeer een belang is van Ermelo als geheel, „nu nog een van de mooiste dorpen van de Velu- we". (Advertentie) jsspi&i '•:V. Kerkstraat 1 (op de hoek t.o. de Oude Kerk), Putten. Telefoon (03418)-1221, toestel 12. HARDERWIJK Met ingang van donderdag 22 juni organiseert de plaatselijke VVV stadswandelin gen, onder leiding van een VVV- gastheer of gastvrouw. Deze wande ling duurt ongeveer een uur en voert langs een aantal historische gebou wen en mooie plekjes van Harder wijk. Daarna kan onder het genot van een kopje koffie of anderszins nog wat worden nagebabbeld over Harderwijk vroeger en nu. Gewandeld wordt met een groep AdvertentieI Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: A8surantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en jJ* *J» pers. leningen V nve* assurantieadviseur (Advertentie) van maximaal 15 a 20 personen. De kosten, inklusief een voorlichtings pakketje bestaande uit een folder over Harderwijk, een plattegrond, een kor te beschrijving van de stad en een konsumptiebon, bedragen 2,50 per persoon. Voorlopig zal worden gewan deld op dinsdag- en donderdagavond, start om 19.30 uur bij het VVV-kan- toor aan de Strandboulevard. In het vakantieseizoen wordt het aantal wandelingen uitgebreid. Dan worden deze ook overdag gehouden en wel dinsdag en donderdag om 15.00 uur. BOERENWAGEN De ritten met de boerenwagen van Willem Haas in de omgeving van Hierden staan dit jaar ook weer op het programma. De eerste heeft plaats op donderdag 15 juni. Deelnemers kun nen boeken bij de VVV Harderwijk of bij lunchroom De Tippe aan de Mo lenweg in Hierden, tevens vertrek punt. De itten beginnen om 11.00, 13.30 en 15.00 uur. Deze tijden geven aansluiting op het openbaar busver voer. De prijs bedraagt ƒ5,50 voor volwassenen en 4,75 voor kinderen t/m 12 jaar, inklusief een konsumptie in De Tippe. WILDSPEUREN Deze week is de VVV weer van start gegaan met de mooie en interessante wildspeurtochten per bus in het Kroondomein rondom Apeldoorn. Voor deze tochten bestaat een grote belangstelling en men moet dan ook tijdig plaatsbespreken. De bus ver trekt iedere woensdag en vrijdag om 17.15 uur bij het VVV-kantoor. De wildspeurtocht duurt ruim drie uur en de deelname kost een tientje per per soon. Voor boekingen en inlichtingen over genoemde evenementen kan men terecht bij de Harderwijkse VVV, tel. 03410-12929. (Advertentie) Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203, ma 13-18 uur, di t/mza 9-18 uur, do tot 21 uur Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. (Advertentie) UW DEALER ;C;! Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. j|

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1