Bruinewoud (PvdA) tijdelijk wethouder Vakmanschap is meesterschap Prijzenregen overspoelt het publiek Nico Westerink in militaire judoploeg 1 WART VAN DE MENSEN, ORANJE VAN DE BONNEN POPPENSPEL ALTIJD SPRINGLEVEND BR0EKHUIS- 0PEL B.V. Luxor kleuren tv VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant GARAGE FOPPEN PRETTIGE INTERIEUR ADVIEZEN I GARAGE FOPPEN randmosrcomblnatte: 31.000 ERMELO Dat het spinnewiel in Ermelo inderdaad zijn ats veroverd heeft, is afgelopen zaterdag overduidelijk ge- ken. Mocht er aanvankelijk bij het publiek nog wat schroom be an om de Passage binnen te stappen, dan moet dat nu beslist rdwenen zijn. Duizenden mensen hebben op een ongedwongen en vaak ver- ssende wijze kennis kunnen maken met de boetiekhouders, nu niet hun „zogenaamde vesting", de Passage, gebroken ren om op het marktterrein zich aan iedereen overduidelijk presenteren. I Glunderende kinderen, maar ook piers sjouwden met de meest on- tboflijke prijzen de markt over. VAKATURE VAN GEDEPUTEERDE DRS. J. J. POTOA SIMCA-CHRYSLER- SERVICE JAARSMA INTERIEURKUNST Oude ambachten trekken veel bekijks Garagebedrijfj H. Broekhuis B.V. 95 55 Passage 't Spinnewiel drie jaar Honderden kinderen genieten ervan GLASBLAZEN GEDULDIG Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. GM LADA-ZASTAVA Bakuwel NIEUWSBLAD ;rschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bireau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 12 JUNI 1978 - 55e JAARGANG NO. 44 Spinnewieldagwerd overweldigend succes ■Jammer dat het zonnetje maar lei wilde doorbreken. Vandaar dat warme gerechten gretiger naar mond gingen, dan bijvoorbeeld f frisdrank. Maar zowel standhou- Irs, ambachtslieden als publiek, Ri ren de kou trotseren, want de lorme hoeveelheid „oranje-bon- In" moesten van de hand! De gezelligheid vierde hoogtij. Ter wijl het draaiorgel de sfeer verhoogde, was het een leuke verrassing plotse ling een doedelzakblazer te horen op treden. Deze Peter Clazing uit Am sterdam was dan wel geen Schot, maar dat hij zijn opleiding wel aan een muziekschool in Schotland ge volgd heeft, was overduidelijk te ho ren. Het is niet gebruikelijk om het van een man te zeggen, maar hij was in zijn rok werkelijk een plaatje. De marktmeester, de heer Klaasse, kon er trouwens ook wat van. Prees hij aanvankelijk de warme koffie van harte aan, toen die op was ging hij met evenveel genoegen over tot het hartverwarmend aanbevelen van fris drank. Er bestond gewoonweg geen kans om welke kraam dan ook over te slaan. Het publiek werd er gedurig attent op gemaakt welke prijzen er te behalen wa ren. Als je maar goed wist te raden, te wegen of te schatten. Dat het niet al tijd even eenvoudig was, is wel geble ken, maar de prijzen zijn er allemaal uit. Mocht u om en nabij vier uur niet meer in de gelegenheid geweest zijn de uitslag te vernemen, dan kunt u die in de krant van donderdag a.s. nog lezen. EHBO Zoals het bij een goede organisatie hport, was de EHBO ook de gehele dag aanwezig, maar tot ieders vreugde is er die hele dag helemaalniets gebeurd! Al zal de politie er ongetwij feld geweest zijn, ook zij behoefde de l HARDERWIJK In de raadszaal werd donderdagavond af- Keid genomen van de wethouders mevrouw mr. H. A. Strijd- Iroenewegen en de heer drs. J. J. Postma, die beiden tot gedepu- rerden van Gelderland zijn benoemd enderhalvehanradslidmaat- pap moesten beëindigen. Mevrouw Strijd en de heer Postma za- ;n op de volle publieke tribune toen burgemeester J. E. van Boeij- i de gemeenteraadsvergadering opende en na het doornemen van ■e ingekomen stukken het toegevoegde agendapunt „benoeming t wethouders" aan de orde stelde. Als inleiding hierop sprak hij Ie scheidende wethouders in het kort toe en bedankte hen voor het j erk dat zij ten behoeve van de gemeente Harderwijk hebben ver licht. Tegen mevrouw Strijd, die bijna |cht jaar wethouder is geweest, zei urgemeester Van Boeijen dat zij met aar zware portefeuille een belangrij- :e bijdrage heeft geleverd op het ge- iied van het woningbouw- en ruimte- Ijk ordeningsbeleid. „We zijn u als iemeente zeer erkentelijk voor uw erkzaamheden en hopen dat u in uw ieuwe funktie veel voldoening en rcugde mag beleven". Tegen ex-wet- iouder Postma, die zich bijna vier ar bezighield met de portefeuille an onderwijs, cultuur, rekreatie, Jeugdzorg, maatschappelijke zorg en olksgezondheid, zei de burgemeester at het een gevoel van grote voldoe ing moet geven om in die tijd scho en te hebben zien verrijzen, alsmede ivoorbeeld het wijkcentrum „De oef'. „Dok u laat een duidelijk ichtbaar spoor na in onze gemeen- chap", aldus de raadsvoorzitter te en de heer Postma. Hij wenste hem veneens veel vreugde en voldoening n zijn werk als bestuurder van onze rovincie. MEVROUW STRIJD Toen de raadsvergadering al enige punten gevorderd was en de heer ostma de zaal inmiddels al had ver aten, sprak mevrouw Strijd mede na- lens hem nog een kort woord van Idank aan de heren van de raad. (Door haar vertrek bestaat de gemeenteraad van Harderwijk nu alleen nog maar uit mannen). Ze bedankte de raad koor de felicitaties, het prachtige jbloemstuk en de vriendelijke woorden die door de voorzitter waren gespro ken. Mevrouw Strijd zei dat ze met wee moed afscheid neemt als lid van de raad. Dit ter onderstreping van het feit dat een wethouder tegelijk ook raadslid is. „De tafel waaraan het col lege van b. en w. zit is dezelfde als die waar de raadsleden aan zitten", merkte zij op en vervolgde: „Ik zie met genoegen terug op de periode waarin ik het raadslidmaatschap heb mogen vervullen. De heer Postma en ik zullen als bestuurders van de pro vincie veel aandacht schenken aan deze gemeente." Ter geruststelling" liet me vrouw Strijd nogmaals weten dat zij niet de portefeuille van ruimte lijke ordening, maar die van maatschappelijk welzijn krijgt Alhoewel, merktezij op, de problematiek van de ruimtelijke ordening toch ook wel raakvlak ken heeft met het maatschappe- lijk welzijn. Advertentie j Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. i Tijdelijk wethouder E Bruine woud: „Ik zal mijn best doen". Voordat zij een heildronk uitbracht op de raad („U meer durf en daad kracht toewensend") en de gemeente Harderwijk wenste zij in het bijzonder burgemeester Van Boeijen veel wijs heid en sterkte toe „in deze soms tu multueuze gemeente". ZELFDE KOERS In de ontstane vakatures zouden aan het begin van deze avond twee tij delijke wethouders moeten worden benoemd, maar dit werd er slechts één omdat van de PCG-fraktie de kandidaat voor deze funktie, de heer J. de Graaf, met vakantie was. De PvdA-wethouderszetel werd na de stemming toegewezen aan en aan vaard door de heer E. Bruinewoud. Alle zestien uitgebrachte stemmen waren op diens naam De heer J. W. Klein van Progressief Harderwijk zei voor de verkiezing van de tijdelijk wethouder het wel eens te zijn met de kandidatuur van de heer Bruinewoud, maar vroeg zich af of hij wel hetzelfde beleid als zijn voorganger Postma zou voorstaan. Dit met name voor wat be treft het welzijnsonderdeel van het meerjarenschema, dat als een volgend punt op de agenda voor deze avond stond. De heer Bruinewoud stelde de heer Klein in dit opzicht gerust door te zeggen dat (ook) hij achter het standpunt van het college stond, dat een vierde beroepskracht voor het welzijnswerk gerechtvaardigd is. Dit was voor de fraktie van Progr. H'wijk voldoende om op de heer Bruinewoud te stemmen. Deze aanvaardde zijn benoeming en nam op uitnodigi g van de heer Van Boeijen plaats achter de tafel van het college. De heer Bruinewoud bedank te de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. „Ik zal goed mijn best doen", zei hij, „maar ik heb daarvoor de steun van het college, de raad en de ambtenaren hard nodig". Hij ba seerde zijn tijdelijk wethouderschap op de Twentse uitdrukking die ver - taald luidt: „Wat zul je, als je doet watje kunt; meer kan je toch niet". In de vakatures van de PCG- en PvdA-raadszetels, die door het ver trek van mevrouw Strijd en de heer Postma zijn ontstaan, zullen in de vergadering van 22 juni twee nieuwe leden aan de raad worden toegelaten en beëdigd. Hun geloofsbrieven wor den in de extra belegde korte gemeen teraadsvergadering, aanstaande woensdagmiddag om half zes, onder zocht. De wethoudervan de PCG-ffak tie als opvolger van mevrouw Strijd zal ook in de raadsvergadering van 22 juni worden benoemd. Advertentie Dr. Holtropstraat 70, ERMELO - Tel. 2315. knuppel niet in een bepaald hoender hok te gooien. Alles verliep vlekke loos. Verloren geld kwam terug, fietssleuteltjes terecht, en vele gasten waren zelfs niet te be roerd om een beteuterd verlie- zertje nog wat bonnen in de hand te drukken. Deze dag moet voor de vele duizenden bezoekers een plezie rige belevenis geweest zijn. Een dag, die zeker om herhaling vraagt. Arja Kooistra. Een van de oude ambachtdemonstraties op het Ermelose marktplein: kunstige kantklossen IAdvertentie} Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk. Ermelo en Putten IS. KEE523I Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Een van de overwegbomen van de AHOB aan de Stationslaan is zaterdagavond om streeks acht uur „gekraakt" door een hooiwagen. Er werd een stuk afgere den. De politie heeft de schuldige nog niet kunnen achterhalen en verzoekt getuigen zich te melden. ERMELO Er moesten bijna drankhekken aan te pas komen, zóveel kinderen waren zaterdag op de been om deel te nemen aan de vele aktiviteiten die de winkelpas sage ,,'t Spinnewiel" had georganiseerd. Sommige eve nementen konden nauwelijks tot dichtbij worden benaderd en moest men zich opstellen in rijen van drie. De grabbel ton met zijn twaalfhonderd(l) presentjes was binnen enkele uren leeggegrabbeld. Hoeveel repen koek er „besla gen" zijn is moeilijk te schatten. Zeker is wel, dat de fanatieke wils kracht van de slaande jeugd er toe bijdroeg dat naast de ongeveer twintig repen koek ook drie stok ken in tweeën werden geslagen. ALTIJD PRIJS Het leuke voor de kinderen was toch wel, dat er altijd een prijsje beschikbaar was. Had men met een menigte kinderen achter zich geen blik om weten te gooien, dan ging er altijd een troostprijs mee. De marktmeester overhandigde ie der kind persoonlijk een echte hoofdprijs als het hele stel blikken was omgesmeten. Voor de grotere kinderen of hun ouders was de schiettent meer interessant. Was men van het spelen moe, dan gaf de huifkar steeds weer met een vol le bak de gelegenheid om tijdens een rondrit door het dorp wat uit te rusten. Misschien omdat het het groot ste evenement was, of het meest spektakulaire, maar het Rad van Avontuur bracht menigeen in ver voering (of verwarring?). De prijzenregen overspoelde hier het veelkoppige publiek. De dankbaarheid kende vaak geen grenzen. Men bedankte de prij- zenuitreiker soms met een innige omhelzing. ENORME INZET Dat de Passage 't Spinnewiel na het weggeven van zoveel geschen ken niet meer zou kunnen bestaan, is natuurlijk niet waar. Juist na zaterdag moet het iedereen duide lijk zijn geworden dat deze boe tiekhouders iets over hebben voor hun publiek. Zij hebben zich enorm ingezet om dat bewijs over duidelijk te leveren. Zij namen de stap om de gehele regio dit drieja rig bestaan op zo'n onvergetelijke wijze te laten meevieren. Ongetwijfeld zullen nu heel veel mensen de drempelvrees om de Passage Het Spinnewiel binnen te stappen wel overwonnen hebben. Want heus, het is daat binnen net zo gezellig als zaterdag op het marktterrein. A. K. ERMELO Het is wonderlijk, poppenspel (kinderen zeggen gewoon: poppenkast) is van alle tijden, óók van deze tijd. Steeds weer blijkt dat kinderen een poppenkastvoorstelling niet „bijwonen" maar „meebeleven". Hun fantasiewereld vindt zoveel aansluiting bij wat vertoond wordt, dat bijna altijd die unieke wisselwerking ontstaat tussen spelers en het kleine publiek, waardoor een poppenkastvoorstelling steeds een succes wordt. Zo was het ook zaterdag weer. In de rumoerige wereld van het Marktgebeuren waren er honderden kleine kinderen, die zo graag eens even uit die overweldigende drukte op de grond voor die poppenkast wilde gaan zitten. Dat was nu hun wereld. Zou Jan Klaassen weer komen of een monster misschien? Het is wenkelijk verbazingwekkend dat verwende tv-kinderen" zo vol verwachting kunnen gaan zitten kijken naar die gesloten gordijntjes van zo'n poppenkast. Ieder half uur was het dan ook raak. Vaak dezelfde kinderen, maar ook ouderen bleven staan om de onuitputtelijke fantasie van deze poppespelers te beluisteren. Pop- pentejater „De Rinkelbom" was niet alleen een uitstekende aanvulling op deze spinnewieldag, maar had duidelijk zijn eigen plaatsje veroverd met een heel eigen publiek. Tot ziens, Jan Klaassen! A. K. ERMELO Al was het voor ve len toch wel wat koud, voor de meeste ambachtslieden moet de kil le wind toch wel verkleumend heb ben gewerkt. Niet dat daar iets van te bemerken viel, want met de enor me inzet die deze mensen getoond hebben, is alleen maar overduide lijk gebleken dat de ware liefde voor hun ambacht niets in de weg kan staan. Het is ondoenlijk ieder gepresen teerd ombacht te beschrijven, maar de spinster uit Lunteren verdient ze ker een vermelding. Het was tenslotte spinnewieldag. Dat dit vak in belang stelling toeneemt zal ieder bekend zijn. Net als deze spinster, die dit werk puur deed als hobby en niet als broodwinning, zijn er velen die het spinnen ook willen gaan leren. Menig Spinnewiel ging dan ook van de hand. Een vak als glasblazer is er één, waar je ademloos naar staat te kijken. Hoe is het mogelijk om zulk teer glas te bewerken. Een grote tegenstelling hiervan was de klompenmaker. Maar hoe groot zijn gereedschap ook was om uit een stuk hout een klomp te maken, ook hier was iedere splinter erg belangrijk. Precies werken voor al lebei dus. Het eindeloze gerjuld van de edel- koperslager moest op iedereen indruk maken. De rust waarmee hij met een hamertje zijn plaat besloeg gaf iets te rug van de rustieke sfeer van vroeger. Net als de stoelenmatter. Deze men sen stralen zo'n kalmte uit, dat je in deze gemechaniseerde wereld nauwe lijks kunt geloven dat „zo te werken" nog bestaat. De enige die met het frisse weer wel in zijn nopjes was, bleek de kaarsenmaker. Het afkoelingspro- ces dat steeds nodig is om een kaars tot stand te laten komen gelukte uitstekend met dit weer. Tussen alle antiek, diverse soorten schilders, glasbewerkers en het kraampje van het World Wildlife Fund, waren alle genoemde, maar ook niet genoemde ambachtslieden een zeer interessant gezelschap, waar me nigeen met grote belangstelling van heeft kunnen genieten. Advertentie OPEL IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK „Ik ben al vijftien jaar bij sportschool Iedema en dat bevalt me prima". Dit zegt de 20-jarige Nico Westerink, wonende aan de Laan 1940-'45 die gisteroch tend in alle vroegte is afgereisd naar Frankrijk, waar hij in de militaire judoploeg zal strijden om de eer van ons land tijdens de wereldkampioen schappen welke daar deze week wor den gehouden. Een hele eer voor deze jonge Harderwijker, die nog maar net een maand in militaire dienst is en nu ai mag deel uitmaken van de tien man sterke Nederlandse militai rejudoploeg. Nico komt deze dagen uit in de lichtgewichtklasse en zal het moeten opnemen tegen 's werelds beste ju- doërs uit landen zoals Korea, Oost- Duitsland en Rusland. Het wereld kampioenschap judo voor militaire teams vindt llaats in Straatsburg. In eerste instantie was Nico Westerink niet geselekteerd voor het nationale militaire judoteam, maar toen daar voor iemand uitviel wilde Nico's com mandant hem wel afstaan voor dit sportieve doel. „Ik had me er al zo'n beetje op voorbereid door extra hard te werken, want ik zit nog in de oplei ding. 'k Heb toen een paar testen af gelegd waaruit bleek dat ik inderdaad wel iets voorlag op de andere jongens; toen kreeg ik gelukkig „toestemming om te gaan", vertelde Nico. Hij ver bleef vorige week in het militaire sporttrainingskamp te Venlo, waar hij zich met volle energie voorbereidde op de zware wedstrijden die hem deze week wachten. De Harderwijkse ju- doër, die al sinds z'n veertiende jaar in het bezit is van de zwarte band, heeft geen al te hoge verwachtingen voor de resultaten van het Nederland se militaire judoteam, maar hij zegt het als een internationale ervaring zeer belangrijk te vinden in het we reldkampioenschap te mogen uitko men. „We moeten er naar toe werken dat ons land weer sterker wordt op judo- Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Nico Westerink, een van de tien le den van de Nederlandse militaire judoploeg, die deze week in Frank rijk deelneemt aan de wereldkam pioenschappen. gebied" legt Nico uit. „Het is een test om te laten zien op welk peil het Ne derlandse judo staat. Onze tegenstan ders zijn erg sterk, vooral de deelne mende Oostbloklanden en de Korea- nen". Deze laatstgenoemde judoërs geeft Nico persoonlijk de grootste kans om wereldkampioen te worden. We moeten maar afwachten; volgende week weten we meer. In ieder geval wensen we Nico en zijn ploeggenoten veel succes in Frankrijk deze week. tAdvertentie] met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk iAdvertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64. Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- j theken, financieringen en pers' lenin9en f nvs-assursntleadvlteur

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1