HOOP OP OVERLOOP NAAR POLDER Aet melk meer kans 3,7 miljoen voor nieuw buitenbad R.P.F. kleuren tv ürt Woensdag naar de stembus R.P.F. BETER KAN NIET BR0EKHUIS- 0PEL B.V. VERZEKEREN Partij van de Arbeid Nieuwe Harderwijker Courant GARAGE FOPPEN Progressief Harderwijk Belt u ons dan even GARAGE FOPPEN Gaswinning uit mestoverschotten Stem P. L. Rietveld Progressief Harderwijk QO0 Krachtige drugsbestrijding Stem P. L. Rietveld randmeercomblnatle: 31.000 LADA-ZASTAVA Heden forumavond alle partijen Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Hebt u vervoerproblemen op woensdag 31 mei 03410-16110- 03417-1837 03410-15408 - 03417-6335 SIMCA-CHRYSLER- SERVICE is: Garagebedrijf H. Broekhuis 8.V. No. 3 van lijst 4 Proef met parkeer verbod Rooseveltln Bakuwel Goed „debuut" Van Boeijen Expositie rietvlecht kunst ,2Be ©uöe &mütëe' i Lijst 5 Eerlijke, open gemeentepolitiek Afd. HARDERWIJK Volgt u een goede raad wel eens op? Moet u doen op 31 mei. Stem PvdA Lijst 3 No. 3 van lijst 4 CHILDERS NIEUWSBIAD fC i schijnt iedere maandag en donderdag jgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Ireau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 29 MEI 1978 - 55e JAARGANG NO. 40 Hierden in aktie tegen streekplan HARDERWIJK Melkhandelaar Evert ten Hove heeft de etalage van zijn winkel in de Hoogstraat een ?ertje van de komende gemeenteraadsverkiezingen gegeven. De foto's van de acht lijsttrekkers hangen ar de ruit en de namen van de partijen verbond Evert aan produkten die hij verkoopt. Zo is CDA „coca- la", VVD „volle melk" en PvdA pompelmoentje„Met melk meer kans" zegt Evert, die donderdag- and tijdens de raadsvergadering raad en publiek op een verfrissend bekertje melk trakteerde HIERDEN Het bestuur van de Belangenvereniging Hierden raadt de 350 leden aan, bezwaarschriften in te dienen tegen het ontwerp-streekplan Veluwe, dat momenteel ter visie ligt. Volgens dit plan moet Harderwijk uitbreiden in het gebied Frankrijk. Voor de periode van 1977 tot en met 1985 wordt gedacht aan de bouw van in totaal 4000 woningen en voor de periode van 1986 tot en met het jaar 2000 aan de bouw van 2750 woningen. Er is een restkapaciteit van ongeveer 1800 woningen (in Stadsweiden en het gebied Friese gracht), zodat nieuw woongebied nodig is voor 5000 woningen. Het streekplan zal op 10 januari 1979 worden vastgesteld door provin ciale staten. Tot 1 augustus '78 is er gelegenheid bezwaren in te dienen. De Belangenvereniging komt zelf met een bezwaarschrift, maar de leden kunnen dit daarnaast ook persoonlijk doen. Het be stuur wil hen helpen met het opstellen van dit bezwaarschrift. f Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. Advertentie ERMELO Wellicht ten overvloede wordt nogmaals geattendeerd op de grote fo rumavond, die vandaag om 20.00 uur begint in „Het Volks belang" aan de Rozenlaan. De lijsttrekkers van alle negen in Ermelo uitkomende partijen zullen hier aan het woord ko men en het publiek krijgt uit voerig de gelegenheid vragen af te vuren op dit forum. Het be looft een stemmige avond te worden r Advertentie Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK Voor de bouw van het nieuwe open luchtzwembad, achter het over dekte bad De Drie Wellen, stel de de gemeenteraad het beno digde krediet van 3,7 miljoen gulden beschikbaar. Het is de bedoeling dat na ondershandse aanbesteding, nog dit jaar met de bouw zal worden begonnen. Volgend voorjaar kunnen de zwemliefhebbers dan in het 50 meterbad terecht. De raad had wel enige bedenkingen tegen de hoogte van het krediet. Aan vankelijk zou een kleiner bad worden gerealiseerd, voor 1,3 miljoen. De des kundigen kozen echter voor een vol waardig bad. Wethouder G. H. Chris- tan (financiën) was ook wel een beetje geschrokken van de 3,7 miljoen, maar hij zag geen mogelijkheid het goedko per te doen. Het jaarlijks exploitatie tekort van 300.000 gulden is op te vangen. De wethouder hoopte hierbij wel op mooie zomers, die dit tekort zullen verminderen BESPARING De SGP-fraktie, uiteraard tegen op enstelling op zondag, stemde als enige tegen de kredietverlening. Th. van Bijsteren stelde'eerst voor op de bouw van het zwembad te bezuinigen, door geen warmteterugwininstallatie aan te brengen. Naar hij had vernomen zijn de financiële resultaten van deze installatie in het overdekte bad nogal tegengevallen. Wethouder Christan bestreed dit. Het systeem van warm- teterugwinning betekent een bespa ring van 600.000 m3 aardgas per jaar, over het hele zwembadkomplex. AANTASTING Voorts vond Van Bijsteren het een vreemde zaak dat de plaats van het zwembad al vaststaat. De raad was naar zijn mening akkoord gegaan met het bouwen van een kleiner bad op deze plaats, dat minder ruimte in be slag zou nemen. ,,Van de „groene long" in het gebied De Sypel gaat nu een stuk van bijna 2 ha verloren" al dus het SGP-raadslid. Hij vond het, nu dit groene gebied op een dergelijke wijze wordt aangetast, nog minder bezwaarlijk om zoals de SGP-frak tie reeds eerder heeft voorgesteld de rest van de gronden in De Sypel te bestemmen voor woningbouw. „Er is een stap voor stap politiek gevolgd: van 1,3 miljoen naar 3,7 mil joen en wat de ruimte betreft van 5000 m2 naar 19000 m2 besloot Van Bijste ren, die met zijn fraktievoorzitter G. Hamstra de zwembadbouw afwees. C. Korevaar (PCG) vond het buitenbad wel verantwoord en noodzakelijk. Hij kon zich met het plan verenigen. J. W. Klein (PH) vroeg om een to taalplan voor het gebied De Sypel. Wethouder mevrouw mr. H. A. Strijd-Groenewegen gaf toe dat nu een planologische lappendeken ont staat. Zij beloofde te zullen probe ren op korte termijn inzicht te ge ven in de indeling van het gebied De Sypel. Th van Bijsteren (SGP)- .,te duur" (Advertentie) VVD afd. Ermelo en Harderwijk. I Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. „Om de massale woningbouw in Frankrijk te voorkomen, moeten we beginnen met de bezwaarschriften" aldus het bestuur van de Belangen vereniging op de woensdagavond in het dorpshuis gehouden ledenverga dering, waarvoor de belangstelling overigens tegenviel. De indruk bestaat dat veel Hierdenaren menen dat plan Frankrijk voorgoed van de baan is, nu het doordat de stemmen tot twee- het dorpshuis gehouden ledenverga dering, waarvoor de belangstelling overigens tegenviel. De indruk bestaat dat veel Hierdenaren menen dat plan Frankrijk voorgoed van de baan is, nu het doordat de stemmen tot twee maal toe staakten door de raad is verworpen. Het bestuur waarschuwt echter, waakzaam te blijven. Men acht het niet uitgesloten dat B. en W. na de verkiezingen het plan Frankrijk, in wellicht enigszins gewijzigde vorm, in de nieuwe raad aan de orde zullen stellen. GEEN POLITIEK Voorzitter B. Hoeve wilde de le den geen stemadvies geven voor de komende raadsverkiezing. Hij onthield zich van het noemen van namen van partijen die voor of te gen plan Frankrijk zijn. De Belan genvereniging heeft besloten niet op de politieke toer te gaan. Enke le leden waren het hier niet mee eens. Zij wezen erop dat de poli tiek zich ,wel met Hierden be moeit, zodat de Hierdenaren ook het recht hebben zich politiek op te stellen. De heer Hoeve volstond echter met het advies, de stem men uit te brengen op raadskan- didaten in wie men vertrouwen heeft MINISTER Bij de minister van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening ligt nog het verzoek van de Belangenvereni- Advertentie ging Hierden om een planologische kernbeslissing, voor overloop van de bevolking van de volle Veluwe naar de Flevopolders. Een uitspraak hierover zal worden gedaan voordat het streek plan Veluwe wordt vastgesteld. Het plan Frankrijk kwam onlangs ook ter sprake in een vergadering van de vas te Kamerkommissie voor volkshuis vesting en ruimtelijke ordening. Minister Beelaerts van Blokland zei toen dat eerst overleg tussen provinciaal bestuur en gemeentebe stuur nodig is. De minister vond het op zich wel logisch om de gedachten terzake van Zeewolde krachtig te ontwikkelen. Nagegaan zal moeten worden of een en ander op korte ter mijn kan worden gerealiseerd, al dus de bewindsman. (Advertentie) uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Bij wijze van proef zal voor beide zijden van de Rooseveltlaan een par keerverbod worden ingesteld, op doordeweekse dagen. De bewo ners hebben last van geparkeer de auto's van militairen, die ge legerd zijn op de Jan van Nas- saukazerne. Op het kazerneter rein kunnen zij hun auto niet kwijt en het parkeerterrein voor militairen op Kranenburg-zuid ligt een kilometer verderop. C. Korevaar (PCG, maar niet na mens de fraktie) vond de voorgestelde verkeersmaatregel te ingrijpend. De auto's staan geparkeerd in een gedeel te van 50 tot 70 meter van de Roos eveltlaan, die in totaal 800 meter lang is. Druk verkeer is er niet en boven dien is de Rooseveltlaan breed genoeg, konstateerde Korevaar, die ter plaatse was gaan kijken. J. W. Klein (PH) en F. H. van Hoorn (PvdA) voelden ook weinig voor een parkeerverbod. Zij vreesden dat de auto's dan in de smal le zijstraten zouden worden gepar keerd. Korevaar en M. van den Brink (Onafh) deden een tussenvoorstel: een parkeerverbod voor één kant van de rijbaan. Burgemeester Van Boeijen wees er echter op dat het met name gaat om de veiligheid van kinderen, die tussen de geparkeerde auto's door de weg oversteken. Ook komt er nogal wat schooljeugd op de fiets door de Roos eveltlaan. Uiteindelijk werd het par keerverbod (voor beide zijden) toch ingesteld. Over enkele maanden zul len de resultaten worden bekeken. Advertentie Luxor met 3 jaar garantie Passage Stadsdennén Harderwijk HARDERWIJK Burge meester J. E. van Boeijen heeft in zijn eerste raadsvergadering een uitstekende indruk ge maakt. Opmerkelijk was dat hij alle raadsleden al vlot bij de naam wist te noemen, zonder zich ook maar één keer te ver gissen. Namens de raad bracht G. Hamstra, als langst zittende raadslid, na afloop zijn waar dering over voor de wijze waar op de nieuwe voorzitter deze vergadering had geleid. De heer Van Boeijen zag nog geen kans de vergadertijd te bekor ten. De raad maakte er zoals gebruikelijk een lange avond van: tot één uur 's nachts. Toen men na een uur vergade ren nog niet verder was dan de ingekomen stukken, zei WD- fraktievoorzitter drs. J. P. van der Meer al: „Burgemeester, u hebt nog weinig ervaring met deze raad, maar laat de kroket ten maar vast komen Advertentie Stationsstraat 23, Ermelo. Tel. 3986 (Advertentie) is een zaak van: 9 VERTROUWEN 9 ADVIES 9 INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en 9 f nve-assurantieadvlseur Het bestuur van de Belangenvereniging Hierden:Waakzaam blij- i ten It" ven! Tijdens de vergadering van de Be langenvereniging gaf bestuurslid dr. T. Ahrens een uitvoerige toelichting op de cijfers in het streekplan en de toekomstige woningbehoefte van Har derwijk. Hij stelde dat Harderwijk met de opvang van de eigen bevol kingsaanwas met de huidige bouwka- paciteit nog tot 1985 vooruit kan. Wanneer echter ook mensen uit de re gio aan een huis moeten worden ge holpen, is een bouwlokatie elders no dig en het bestuur van de Belangen vereniging geeft daarbij de voorkeur aan de polder Voorzitter Hoeve deed tenslotte een opwekkende mededeling. Via de televisie had hij vernomen dat 50 pet. van de bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, ge grond wordt verklaard. „Een fan tastische uitslag, die ons de moed geeft om dóór te gaan (Advertentie) L (Advertentie) esej Het stemburo in Hierden is meestal 't eerst klaar met het tellen van de stemmen. HARDERWIJK/ERMELO Na maandenlang praten over de plaatselijke politiek is woens dag 31 mei de grote dag van de raadsverkiezingen eindelijk aangebroken. Harderwijkers en Ermeloërs gaan massaal naar de stembus om uit te maken wie het de komende vier jaar in het (Advertentie) gemeentebestuur voor het zeg gen heeft. De afdelingen bevolking van de bei de gemeenten zijn al geruime tijd met de voorbereidingen bezig. In Harder wijk zijn 19.355 oproepingskaarten verstuurd, in Ermelo 16.377. Er wordt een grote opkomst verwacht. Bij de verkiezing van Provinciale Staten, eind maart, was die al goed en ge meenteraadsverkiezingen spreken nu eenmaal nog meer aan. De stemburo's (in Harderwijk 16, in Ermelo 19) zijn de gehele dag geopend, van 's morgens acht tot 's avonds zeven uur. De uit slag is in beide plaatsen omstreeks half tien bekend. Op de „rekenka mer" in het raadhuis zijn alle uitge brachte stemmen dan gekontroleerd. Een nauwkeurig werkje, omdat het van s.tem kan afhangen of een parti j f zetel meer of minder krijpt

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1