BURGEMEESTER KOMT KENNISMAKEN Stil protest Politie gewond bij vechtpartij FORUMAVOND Nieuwe Harderwijker Courant Luxor kleuren tv ISD0 ~_IB Partij van de Arbeid Wolhuis b.v. verzet naar 16 mei VERZEKEREN i. AQUA TROPICA HELPT BEGINNERS BR0EKHUIS- 0PEL B.V. IRANDIOZE SHOW VAN ADVENDO i GARAGE FOPPEN progressief harderwijk randmeercombinatie: 31.000 SIMCA-CKRYSLER- SERVICE ÈARAGE F0FPIN Bakuwel vJÜJ LiJ'st 3 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk. Ermelo e.o. LADA-ZASTAVA I: JOH. VISSER'S WITTE POMP Predikant beroepen voor Ermelo-West is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Nu ook AL uw NAAIMACHINE REPARATIES via FOURNITUREN Uw ofi. Singer dealer U bent van harte welkom. tel. 14532 giro 3591514 UNIEKE AANBIEDING SINGER NAAIMACHINE CHILDERS NIEUWSBIAD TC [•schijnt iedere maandag en donderdag jave: Wegener's Couranten Concern N.V. Ireau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 8 4El 1978, 55e JAARGANG No. 35 (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen j Harderwijk De heer en mevrouw Van Boeijen worden door lokoburgemeester Klaassen voorgesteld aan de gemeente raad. (Advertentie) De PvdA neemt precies zoveel ruimte In als u voor haar Inruimt. Afd. Harderwijk, Sec. Schippersmeen 33, tel. 21342. Muziek op Markt enorm sukses HARDERWIJK Zeven ]ktieve ondernemers hebben et publiek zaterdagmiddag n grandioos muziekfestijn ngeboden op de Markt, et galaconcert van Adven- [o, het showorkest uit Sneek at tot in Amerika triomfen eft gevierd, was een enorm kses. Een mooie promotie oor de binnenstad, die door ergelijke evenementen nog teer aan sfeer en gezellig- eid wint. Het muzikaal gebeuren begon met tl rondgang door het Harderwijkse ■ntrum. Om half drie vertrok Adven- vanaf de Hierdenseweg, gevolgd ior een reklamekaravaan met de wa ins van zeven bedrijven, die deze liddag financieel mogelijk maakten, toffer's Makelaardij, Den Herder eddenspeciaalzaak, Foto Doesburg, ijvvielhandel Kees Schraverus, VIP rije Tijdmode, Tapijtmarkt Donker- Braat en Autocentrum Harderwijk Igingen met de muziek mee" en trachten veel publiek op de been. PERFEKT De Markt stond vol, toen Advendo m precies vier uur uit het raadhuis wam marcheren. Bode v. d. Groef oonde zich graag bereid de deuren oor de muzikanten te openen. Het erd een perfékte show van het Friese rkest, dat onder leiding van Leo limmelreich (ook dirigent van de J. V. Frisokapel) liet zien en horen hoe iet komt dat Advendo tot ver over de renzen zo'n voortreffelijke naam leeft. Het optreden van de showgirlgroep, mder leiding van instrukteur Chris Jos (tevens Kon. Luchtmachtkapel) las een attraktie op zich. Deze meis jes, in uniformen van de Amsterdam- Advendo zorgde voor een aantrekkelijke show op de Markt. De reklamekaravaan van de Harderwijkse bedrijven. se couturier Frans Molenaar, maak ten er een klokgave demonstratie van, met veel vaart en gevoel voor ritme. Kortom, een zeer geslaagde middag op de Markt, die voor dit doel zeer geschikt is. Jammer al leen dat de grote bloembakken in de weg stonden, waardoor Adven do ruimte tekort kwam. Het pu bliek was overigens biezonder en thousiast en gaf daar na de drie kwartier durende show uiting aan door een dankbaar applaus. Na nog een serenade in de Honde- gatstraat werden de muzikanten en showgirls van Advendo onthaald op een etentje in Chinees restaurant Nan King. Zij waren over deze ontvangst zeer te spreken en lieten weten het, bij hun vele optredens in binnen- en bui tenland, nergens zo te hebben meege maakt. Initiatiefnemer G. Pot sprak woorden van dank tot de muziekver eniging uit Sneek en de bedrijven die zo spontaan hun medewerking had den verleend. Autocentrum Harderwijk stelde de wagens voor de muzikale rondgang beschikbaar. De auto's waren versierd met grote ballonnen en bloemen, van bloemenmagazijn H. J. v. d. Velde. De heer Pot deelde mee dat het in de bedoeling ligt meer van deze fes tiviteiten te houden in de binnen stad, indien de middenstand hier tenminste iets voor voelt. Gezien het sukses van zaterdag, zal die animo er ongetwijfeld zijn. (Advertentie) Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK De nieuwe burgemeester J. E. van Boeijen, die woensdag 17 mei wordt geïnstalleerd tijdens een buiten gewone raadsvergadering in het Cultureel Centrum, heeft dins dag samen met zijn echtgenote een eerste bezoek gebracht aan Harderwijk. Na de verre reis uit Tholen woonde het burgemeesters-echtpaar een ge deelte van de B. en W. vergadering bij. Daarna volgde, samen met de wethouders, een etentje in restaurant De Zwaluwenhoeve te Hierden. Ook werd een korte wandeling door dit dorp gemaakt. Vanuit de auto kregen de heer en mevrouw Van Boeijen een indruk van hun toekomstige woon plaats Harderwijk. De rondrit ging via Stadsdennen, De Wittenhagen, de Veldkamh en de Tinnegieter naar de binnenstad. Wegens tijdgebrek moest men Stadsweiden links laten liggen, maar uiteraard werd de nieuwe eerste burger ook over deze wiik het nodige verteld. 's Middags om vier uur was er in het raadhuis een kennismaking met de gemeenteraad en de hoofdambte naren. De burgemeester bleek al goed op de hoogte te zijn met de namen van de raadsleden (van wie sommigen overigens door vakantie verstek moes ten laten gaan) en hij wist ook al bij welke partij zij thuishoren. Het werd een ongedwongen samenzijn, waarbij een ieder in de gelegenheid was een praatje te maken met het echtpaar Van Boeijen. Op de dag van de installatie is er, 's middags van vijf tot zes uur in het Cultureel Centrum, een receptie waarop de bevolking met de heer en mevrouw Van Boeijen kan kennis maken. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 ERMELO Ds. W. L. van der Geer, te Heukelum, werd beroepen tot predikant voor wijk West der her vormde gemeente alhier. Ds. Van der Geer, geboren 30 januari 1943, werd 2 december 1973 predikant te Heuke lum. (Advertentie) Uw off. Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) Stationsstraat 87 A tegenover stoffenzaak ERMELO Binnenkort dealer Bernina en Anker. Het wonder uit Zwitserland. (Advertentie) voor: Harderwijk, Ermelo en Putten Stationsstraat 65 ERMELO Tel. 03417-2436 HARDERWIJK De winkeliers in de Wolleweverstraat hebben al herhaaldelijk moeten ontdekken dat de bloembakken op hun mooie promenade 's nachts worden vernield. Erg triest natuurlijk en het valt niet mee de onverlaten in de kraag te grijpen. Als stil protest tegen weer een aanslag op een stukje groen, zetten drie middenstanders vori ge week een eenvoudig houten kruis in de gehavende bloembak voor hun deur. Een van hen deed er een kaartje bij met de volgende tekst: „Hier stond een boom. Men moest hem zo nodig vernielen. Wegge haald in de nacht van 2 op 3 meiMisschien dat de daders tot inkeer komen. HARDERWIJK In de bin nenstad heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag, om streeks half twee, een vechtpar tij voorgedaan tussen drie bar- bezoekers en een politiepatrouil le. Een van de agenten liep hier bij diverse verwondingen op. In verband met de vernielingen die al geruime tijd in het Harderwijkse centrum worden gepleegd, hielden twee agenten in burger vrijdagnacht toezicht. Uit een bar in de Bijhestraat kwamen op een gegeven moment 50 a 60 jongelui, die zich in twee groepen verspreidden. Een groep iiep in de richting van de Donkerstraat. Het tu mult ontstond toen een jongen, naar later bleek de 19-jarige H. H., tegen de etalageruit van een schoenwinkel begon te urineren. Een agent ging er op af en maakte zich bekend als poli tie. H. riep de hulp in van zijn zwager S. L. J. S. (20) en zijn vriend C. T. (21). Het drietal ging de politie in burger te lijf en deelde verschillende klappen en schoppen uit. Een van de agenten viel met zijn hoofd tegen een garagedeur. Hij had tal van bloeduit stortingen in zijn gezicht en kneuzin gen aan z'n ribben en moet waar schijnlijk een week rust houden. Het opstandige trio, allen uit Harderwijk, (Advertentie) In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organi seert de VVD afd. Harderwijk een forumavond waarop haar kandidaatgemeenteraadsleden en het verkiezings programma aan de Harderwijker bevolking worden ge presenteerd. In verband met de wedstrijd PSV-Bastia wordt de avond verzet van 9 mei naar dinsdag 16 mei, 20.00 uur, Restaurant Tima, Oranjelaan. De forumleden zullen zijn: DRS. J. P. v. d. MEER J. W. SMIT T. AHRENS Drs. H. A. JONKERS LEO M. SCHMIDT DOUWE J. v. d. MEER VVD AFD. HARDERWIJK kon tenslotte worden ingerekend en werd ingeslotenop het politieburo. Het afgelopen weekeinde sloegen vandalen opnieuw hun slag in de binnenstad. De nieuwe viskraam van Van Bijsteren op de Markt moest eraan geloven en ook werden weer koniferen getrokken uit de bloembakken in de Wollewever straat. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. HMAM Tevens verzorgen wij hypo theken, financieringen en pers. leningen nve-assurantieadviseur HARDERWIJK Aqua Tro pica, de vereniging van aqua riumhouders op de Noordwest Veluwe, houdt dinsdag 9 mei een ledenbijeenkomst in De Kiekmure. Thema van deze avond is: „hoe richt ik een aqu arium in met planten?" Het is de bedoeling dat de leden zelf aan de slag gaan om, met een hun ter beschikking gestelde hoeveelheid planten, een aqu arium in te richten. De resulta ten zullen na afloop worden be sproken. Aqua Tropica wil trouwens een nieuwe aktiviteit op dit gebied ont plooien. Vele potentiële en ook be staande liefhebbers van het houden van een aquarium zien van deze hob- (Advertentie) by af vanwege de kosten of omdat men met aanvangsproblemen krijgt te kampen. Deze problemen veroorzaken dat men al gauw „de pijp aan Maar ten" geeft. Aqua Tropica wil deze lief hebbers helpen door tegen geringe vergoeding beginners een aquarium beschikbaar te stellen, met de daarbij behorende hulpmiddelen als verwar ming en pomp plus filter. Voorts kan worden geholpen met de verdere in richting. Zogenaamde „peetvaders" uit de vereniging zullen ieder vier a vijf nieuwkomers begeleiden. Voor waarde is dat men lid wordt van de vereniging, maar dit hoeft geen be zwaar te zijn gezien de kontributie, welke voor leden f 45,en voor jeugd leden (tot 18 jaar) f35,per jaar be draagt. Degenen die met deze hobby beginnen, hebben hierdoor de zeker heid van een vaste begeleider, gedu rende ongeveer een jaar. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij A. v. d. Hoek, Stationslaan 38 te Harder wijk, tel. 13750; J. van Esch, Ham- burgerweg 179 te Ermelo, tel. 4045 en J. van Eijk, Oogstweg 38 te Nunspeet, tel. 4012. (Advertentie) (iets voor moederdag?) van 99.- oor 499.- met 3 jaar garantie met vrije arm zig-zag blindzoomsteek flexibele steek i (rekbare stoffen) ALLEEN BIJ 't WOLHUIS B.V. Stationsstraat 65 Ermelo. Tel. 03417-2436

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1