VOLVO SPIJKER Broekhuis Opel BV' presenteert zich (en Opeis) aan publiek Negen partijen voor gemeenteraad Ermelo VERZEKEREN Luxor kleuren tv Wolhuis b.v Nieuwe Harderwijker Courant FKOMSTIG VAN THOLEN GARAGE FOPPEN progressief harderwijk Sluitingstijd in mei in de raad GARAGE FOPPEN Hülsta woonwanden Fraterhuis voor arch. Posthumus randmeorcomblnatia: 31.000 HARDERWIJK Vanmiddag, maandag is |e benoeming afgekomen van de heer J. E. van toeijen tot burgemeester van Harderwijk. De [eer Van Boeijen, die eind volgende maand 47 tar wordt, is lid van de CHU. Sinds bijna veer- ien jaar is hij burgemeester van Tholen in Zee- ind. Zijn benoeming te Harderwijk zal per 16 ïei ingaan. GARAGE Nijkerk BV T SIMCA-CHRYSLER- SERVICE tel. 14532 giro 3591514 Bakuwel f9 if H. Broekhuis B.V. Lijstnummers bekendgemaakt LADA-ZASTAVA Uw off. Singer dealer TUINMEUBELENSHOW FA. 0LDEWARRIS JAARSMA INTERIEURKUNST £&eltin Ouderenvervoer op Koninginnedag Natuurliefhebbers vergaderen Overwegen Ermelo buiten werking NOTEER! JOH. VISSER 1 CHILDERS NIEUWSBLAD lerschijnt iedere maandag en donderdag litgave: Wegener's Couranten Concern N.V. lureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 24 APRIL 1978 - 55e JAARGANG NO. 32 J. E. van Boeijen nieuwe burgemeester Harderwijk (Advertentie MB Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk Advertentie is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en Q pers. leningen nve-assurantieadviseur Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. Jacob Elbert van Boeijen is geboren te Voorburg. Zijn ouders komen ech ter van de Veluwe, zijn vader uit Put ten en zijn moeder uit Ermelo. Van 1937 tot 1944 was zijn vader minister van binnenlandse zaken. Tot 1946 woonde de heer Van Boeijen in Voor burg, daarna verhuisde hij naar Soes- terberg. In Zeist volgde hij de HBS. In 1950 werd hij aangesteld als volontair en vervolgens administratief ambte naar op de gemeentesekretarie van Soest. Vier jaar later nam hij een overstapje naar de gemeente Rijswijk, waar hij tien jaar werkzaam is ge weest, aanvankelijk op de afdeling on derwijs. De laatste vijfjaar maakte hij deel uit van het kabinet van de burge meester. Per 1 juni 1964 werd de heer Van Boeijen benoemd tot burge meester van Tholen, op het gelijk namige Zeeuwse eiland. Bij de ge meentelijke herindeling van 1 juli 1971 werden de zeven voormalige gemeenten van dit eiland samen gevoegd en de heer Van Boeijen werd burgemeester van de toen (Advertentie) lUi ontstane gemeente Groot-Tholen. Deze omvat de plaatsen Tholen, St. Annaland, St. Maartensdijk (waar het gemeentehuis staat), Oud Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Stavenisse en Strij- enham. Er zijn bijna 18.000 inwo ners. AT, EERDER Zeven jaar geleden, bij het ver trek van de heer G. Numan, heeft de heer Van Boeijen ook al gesollici teerd naar het burgemeesterschap van Harderwijk. Hij trok zich toen echter terug, omdat hij het als een uitdaging beschouwde, mee te wer ken aan de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Groot-Tholen. HISTORIE Burgemeester Van Boeijen heeft een aktief beleid gevoerd pp het ge bied van de planologie en volkshuis vesting. Hoewel er een rem werd gezet op de woningbouw in de provincie Zeeland, wist hij toch de nodige kon- tingenten woningen voor zijn gemeen te te verkrijgen. Veel belangstelling Advertentie met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk heeft hij voor de historie en met name voor de oude stadskernen. In Tholen heeft hij zich ondermeer ingezet voor de restauratie van de oude walkoren- molen De Hoop, die is gebouwd in 1736. Aan de kulturele ontwikkeling in Tholen heeft hij ook zijn steentje bijgedragen. Zo heeft elk van de zeven plaatsen nu een eigen bibliotheek voorziening. Tholen is een financieel zeer gezonde gemeente. VELE FUNKTIES De heer Van Boeijen vervult naast zijn drukke burgemeestersbaan tal van andere funkties. Hij is lid van de Zeeuwse Raad voor de maatschappe lijke dienstverlening, bestuurslid van het Anjerfonds Zeeland, lid van de provinciale kommissie van de Bond Heemschut (restauratie van monu menten), hoofdbestuurslid van de landelijke vereniging „Ons Middel baar Onderwijs", hoofdingeland van het waterschap Tholen, voorzitter van de regionale BB, voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis en lid van de stuurgroep Oosterschelde, die zich be zighoudt met de verdere inrichting van rekreatie-terreinen in dit gebied. Twee andere belangrijke funk ties, op het gebied van de maat schappelijke dienstverlening, zijn het voorzitterschap van het psy chiatrisch ziekenhuis Vredenrust en van het fysio-therapeutisch centrum De Viersprong, voor Westelijk Brabant. Het echtpaar Van Boeijen, dat in de plaats Tholen woont, heeft drie kinderen, twee meisjes en een jongen. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten IS: Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK «Broekhuis Opel BV" is nu de naam van het vorig jaar op het industrieterrein (Lorentzstraat) geopende garagebedrijf, dat toen nog een Peugeot dealer was. Toen eind vorig jaar het dealerschap van General Motors' Opel in Harderwijk en omgeving vrijkwam, was Garage bedrijf H. Broekhuis BV een van de sollicitanten voor dit vooraanstaande automerk, evenwel met de oorspronkelijke bedoeling om daarbij ook Peu- geot-dealer te blijven. meest verkochte automerk ter wereld is, met een marktaan deel van niet minder dan 14,6 procent, is een bezoek aan het gerenommeerde autobedrijf Broekhuis Opel BV zeker aan te bevelen. HARDERWIJK Het verzoek van de afdeling Harderwijk van Horeca Nederland om een latere sluitingstijd, zal worden behandeld in de raadsver gadering van mei. De brief zat nu bij de ingekomen stukken. De raadsleden J. W. Smit (VVD), H. v. d. Veer (CDA) en mr. J. van Walsem (PH) drongen aan op spoed, omdat voor de horeca het nieuwe seizoen voor de deur staat. De laatste toonde zich voorstander van een proeftijd, waar van de resultaten tezijnertijd kunnen worden voorgelegd aan de nieuwe bur gemeester. Loko Klaassen beloofde dat het verzoek van de horeca volgen de maand op de agenda zal staan. Zeer waarschijnlijk zal de nieuwe bur gemeester dan ook zijn mening kun nen geven. ERMELO De zuiver plaatselijk gerichte politieke partijen waren er het eerst bij, toen de verkiezingsborden waren verschoond van de aanplakbiljetten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, vorige maand. Gemeente belang en Ermelo 2000 plakten onmiddellijk hun biljetten op de verder nog kale borden, met het oog op de gemeente raadsverkiezingen van 31 mei a.s. Nu sinds vorige week donderdag de lijstnummers van de hier ingeschreven partijen bekend zijn geworden, laat het zich aanzien dat de borden wel snel helemaal volgeplakt zullen worden. De negen partijen die in Ermelo meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing hebben de volgende lijstnummers gekregen: CDA 1. Gemeentebelang 2, VVD 3, SGP 4, Ermelo 2000 5, PvdA 6, CVP 7, RPF 8 en GPV 9. De lijsttrekkers zijn respectie velijk: D. Brons, F. A. J. Balvers, H. van Assen, J. van Panhuis, T. H. W. Oosterhuis, A. C. Strijbos, J. H. M. Daemen, G. Siemons en mevrouw AKooistra-van der Lelie. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. émmmmmxisKsxmsmm (Advertentie) voor: Harderwijk, Ermelo en Puften (Advertentie) Noteert u vast even r in de „Kiekmure" 2 en 3 mei Donkerstraat 37, Harderwijk tel. 12236 Ondanks alle verwoede pogingen daartoe, zelfs met een handtekeninge- naktie van een trouwe Broekhuis-Peu- Advertentie Dr. Holtropstraat 70, ERMELO - Tel. 2315. geot-klant, konden deze twee goede merken niet in een en hetzelfde be drijf worden gecombineerd, zodat het nieuwe automobielbedrijf aan de Lo rentzstraat nu exclusief Opel dealer is. In Ermelo worden nu de merken Volvo en Opel naast elkaar gevoerd. Natuurlijk blijft Broekhuis Opel BV wel de befaamde „Broekhuis Service" aan al zijn Peugeot-klan- ten verlenen! GROOTSE SHOW Het verkrijgen van het GM Opel dealerschap per 1 april jongstleden, is gevierd met een grandioze introduk- tieshow. In de grote showroom aan de Lorentzstraat staan alle Opel model len overzichtelijk opgesteld. Direkteur W. Remijn van Opel Broekhuis BV: „We komen met de Opel hier juist op een gunstig mo ment, want de nieuwe Rekord is net uit, over twee maanden verschijnen twee nieuwe zescilinder-modellen, de „Senator" en de „Monza", in septem ber komt de nieuwe Opel Commodore en bovendien zal ook dit jaar nog een Ascona met dieselmotor te leveren zijn." PLUSPUNTEN Ervaring met diesels had garage Broekhuis al in ruime mate verkregen in de afgelopen zes jaar met de Peu- geots, dus ook dat is een extra plus punt voor deze GM Opel-dealer. Te bedenken dat de Opel het De Opel show bij „Broekhuis Opel pen weken al veel belangstelling. BV" ter gelegenheid van het verkrijgen van het GM-dealerschap, trok de afgelo) (Advertentie) iiiüiiüil::: kwaliteit ERMELO In tegenstelling tot eerdere berichten zal het ouderenver voer van de Stichting Open Bejaar- denwerk Ermelo op Koninginnedag (1 mei) wèl plaatsvinden, echter alleen op vertoon van uw donatiekaart en al léén naar „De Baanveger", welke (bijna) de gehele dag is geopend. ERMELO Op woensdagavond 3 mei houdt de vereniging „Behoud na tuurschoon te Ermelo" haar algemene ledenvergadering in hotel „Ilex". De agenda vermeldt onder meer een be stuursverkiezing. Door drukke werk zaamheden daartoe genoopt heeft de heer B. Messink bedankt als secreta ris. Het bestuur is er nog niet in ge slaagd voor deze functie een nieuwe kandidaat te vinden. Na de pauze houdt de heer Friso een voordracht. De vergadering begint om 19.30 uur. ERMELO Maandag zijn er van 19.30 uur af in de gemeente Ermelo diverse spoorwegovergangen gestoord geweest. De storing zat in het baanvak Amersfoort-Zwolle. De Ermeloërs vinden het een grie zelige zaak, dat dergelijke storingen nogal eens voorkomen. (Advertentie) ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderwijk. HARDERWIJK De gemeente raad ging akkoord met de verkoop van het kantoorgedeelte van het gerestau reerde Fraterhuis aan architektenburo H. H. Posthumus. Alleen de SGP- fraktie stemde tegen. G. Hamstra zag liever dat de twee bijbehorende wo ningen ook in één keer werden ver kocht. Hij was bang dat deze bij pu blieke verkoop minder zullen opbren gen, omdat zij door het naastgelegen kantoor in waarde zullen dalen. Loko- burgemeester Klaassen vond echter dat iedere ingezetene van Harderwijk de kans moet hebben op deze wonin gen in te schrijven. HARDERWIJK In de nacht van zaterdag op zondag trof de politie in de rijwielstalling van de Samofafa- briek een man aan, die daar in de kou lag te slapen. Hij bleek geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. De man werd, door de kou bevangen, naar het politiebureau meegenomen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1