VOLVO spijker Wolhuis b.v. MES IN FINANCIEEL MEERJARENSCHEMA Luxor kleuren tv Parkeerschijf verplicht op de Plantage HANS KNOOP IN ERMELO Alléén in oc Hau Nieuwe Harderwijker Courant 'arkeerruimte onder gebouw Gemeente moet flink bezuinigen VERZEKEREN MARREE LUX GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN progressief harderwijk Vreeker BV naar industrieterrein randmeercombinatie: 31.000 Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Welzijnsnota pas later in de raad jaar Israël GARAGE Nijkerk BV LADA-ZASTAVA TUINMEUBELENSHOW FA. 0LDEWARRIS Bakuwel SIMCA-CHRYSLER- SERVICE tel. 14532 giro 3591514 HEMA een kleurenfoto van uw kind ■rschijnt iedere maandag en donderdag ■gave Wegener's Couranten Concern N V Ireau SmeeDoortenbrink 20, Harderwijk. Tel. 03410-15029 MAANDAG 17 APRIL 1978 55e JAARGANG No. 30 ieuw raadhuis ost 20 miljoen ÏARDERWIJK De bouw van het nieuwe raadhuis gaat naar ïing 20 miljoen gulden kosten. De gemeente heeft een bedrag 10 miljoen in reserve. Voor de overige 10 miljoen moeten neg kingsmiddelen werden aangewezen. De verkoop van de vrijko- gebouwen Markt 2 (naast het huidige raadhuis), Hondegat- t 2 en 4 (voormalige bodewoning en gebouw algemene zaken) Bruggestraat 49 (afdeling financiën en centrale boekhouding) naar verwachting één miljoen kunnen opbrengen. Ui^ het sladsrehabilitatie kan 2,5 miljoen worden aangewend, ge- de biezondere voorzieningen die de plaats van het raadhuis Dan nog echter is een grote financiële krachtsinspanning ig. Alle enigszins verdedigbare bronnen moeten worden aange- erekend is dat de jaarlasten van l-emeente door de bouw van het in de jaren 1979 tot en met I; uilen toenemen met respektie- I k f 290.000,f340.000,— en II 000.Deze bedragen staan ver in het ontwerpmeerjarensche- Hierbij wordt nog aangetekend momenteel niet kan worden voor- of de overige vrijkomende ruim- (Academiestraat 14, gebouw 't oster, het gemeentehuis aan de irkt, de bovenverdieping van het |>d Donkerstraat 53/55 en het ge- van de sociale dienst aan het f-kplein) in alle gevalien op renda- wijze kunnen worden verhuurd. 8500 m2 \iet nieuwe raadhuis, dat komt taan op het voormalige terrein de gasfabriek aan de Scheeps- eel) moet in 1981 klaar zijn. De I rbereidende werkzaamheden I al gestart. Momenteel wordt er hard ge- Ikt aan de opstelling van een rlopig ontwerp. Het program van eisen gaat uit van onge- r 8500 m2 bruto vloeropper- kte, voor een toekomstig inwo- Ital van ca. 40.000. Er werken ongeveer 210 mensen in het )<)UW. heeft al uitvoerig overleg plaats- ad over een aantal stedebouwkun- randvoorwaarden. Belangrijke punten zijn hierbij geweest de situe ring op het terrein (aan de buiten kant), situering van de benodigde parkeergelegenheid (onder het ge bouw, in verband met benutting van bestaand hoogteverschil tussen Mo lenstraat en de lager gelegen Scheeps- singel van ongeveer 2.5 meter), de be reikbaarheid (per auto: vanaf de Scheepssingel), de funktie van par keergelegenheid en onbebouwd terrein (groen en erf) voor de woonomgeving, alsmede de maxmele bebouwings hoogte (vanaf nivo Scheepssingel drie lagen, inklusief kap, op onderbouw). NAAR STAD TOE Architekt P. A. M. Dirks heeft in middels een toelichting gegeven op (Aavertentie) Uw off VolVO dealer voor Nunspset, Harderwijk. Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 €&dtin (Advertentie) KURZ-EDELTIN munt uit in i KWALITEIT en VORMGEVING zie onze etalage, waarin wij U een deel van deze aantrekkelijke kollektie tonen t- - -V. r -3 f -7 M Kerkplein 4-5 Harderwijk Tel. 03410-14814. de eerste principe-schetsen. De uit zonderlijk mooie situatie van het terrein aan de Haven geeft naar zijn mening duidelijke stedebouwkundi- ge aanleidingen en -eisen aan de plaats en verschijningsvorm van het gemeentehuis, te weten: de oude wallen en het bolwerk het profiel Scheepssingel-terrein aan de Haven (nivoverschil ca 2,5 m) verschillende dakvormen in de omgeving, ook grote daken de pandbreedten in de oude stad de vorm van het terrein (boeme rang), hetgeen een zekere syme- trie inhoudt een naar de stad toe gerichte hoofdentree en hoofdontsluiting van het terrein. Voorheen was immers door de wallen de gehele struktuur naar binnen gericht HARDERWIJK Volgens het tijdschema zou de tweede behandeling van de nota „Bij leven en welzijn" met de daar aan gekoppelde nadere stand puntbepaling plaatsvinden in de vergadering van de gemeente raad van 20 april. Het opstellen van de nadere stand puntbepaling blijkt meer tijd te ver gen dan was voorzien. De behandeling is daarom tot een van de volgende raadsvergaderingen uitgesteld. Naar het zich laat aanzien zal dit punt nu in de raadsvergadering van 25 mei aan de orde komen. KOMMISSIES De financiële gevolgen van de wel zijnsnota komen ook aan de orde in het financiële meerjarenschema 1978-1982. Het ontwerp-meerjaren- schema zal onder andere worden be handeld in de commissies. Besloten is tot een gezamenlijke vergadering van de commissie voor onderwijs, jeugd zorg, cultuur en recreatie en de com missie voor maatschappelijk welzijn. Deze vergadering zal openbaar zijn en wordt gehouden op woensdag 19 april in het gemeentehuis, aanvang half ze- ven(!). De vergadering zal beginnen met het zogenaamde praathalfuurtje %'oor het publiek. Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk Bebouwing aan de rand van het terrein ter plaatse van de Scheeps singel en Zoutkeetstraat, zodanig dat een open ruimte ontstaat met een zekere intimiteit en groenvoor zieningen aan de Molenstraat (het Olystraetien) en Keizerstraat. De kleine en lage huizen aan deze Straten zullen noch ruimtelijk noch mentaal worden ingebouwd Via het terrein (en gebouw) fijn mazige verbindingen ten behoeve van voetgangers van de rand van de oude stad naar het centrum maken Bebouwing aan de Scheepssingel maximaal twee lagen plus kap, af lopend naar de Molenstraat en langs de Zoutkeetstraat. De architekt wil de parkeerak- kommodatie voor het gemeentehuis en naaste omgeving onder het ge bouw projekteren. Deze moet dan op het nivo van de Scheepssingel worden ontsloten. Ontsluiting is volgens architekt Dirks alleen mo gelijk ter plaatse van de hoek Ha- vendam/Scheepssingel, in verband met de uitzichthoeken. Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. (Advertentie) Noteert u vast even I in de „Klekmure" 2 en 3 mei Donkerstraat 37, Harderwijk tel. 12236 Advertentie Uw off. Singer dealer Voor: Harderwijk Ermelo en Putten Stationsstraat 65 ERMELO Tel. 03410 - 2436 Het terrein aan de Haven, waar het nieuwe raadhuis komt te staan. HARDERWIJK - Het ont- werp-meerjarenschema 1978 t/m 1982, dat in mei in de ge meenteraad wordt behandeld, vertoont een fors tekort. Zoals was te verwachten, overtreffen de lasten die samenhangen met de ingediende wensen in belang rijke mate de financiële dek kingsmiddelen. In dit stadium berekent de ambtelijke werk groep, die zich heeft bezigge houden met de voorbereiding van het meerjarenschema, het jaarlijks tékort op 1,22 miljoen. In overleg met de betrokken ge meentelijke diensten en afdelingen is bekeken of ingediende voorzieningen achterwege kunnen blijven. Dit over leg leidde niet tot een oplossing. Alle wensen zijn op zich reëel te noemen, aldus de werkgroep. MILJOENEN De grootste post op het meerjaren- schema wordt gevormd door de bouw kosten van het nieuwe raadhuis, die (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. zijn geraamd op 20 miljoen gulden. Veel geld moet ook worden uitgetrok ken voor een tunnel Slinger- bos/Stadsweiden (8,2 miljoen), de bouw van het open zwembad in 1979 (3,7 miljoen), de exploitatie van het centrumgebied (2 miljoen), de bouw van een tunnel onder de spoorlijn na bij het Hogepad in 1980 (1,5 miljoen), een tekort op de infra-struktuur (1,2 miljoen), de restauratie van monu menten 800.000,-) edukatieve groenvoorzieningen (ƒ385.000,-), de rekonstruktie van het derde gedeelte van de Vismarkt in 1980 (ƒ275.000,-) en de rehabilitatie van de binnenstad (ƒ250.000.-). Voor de viering van het 750-jarig stadsbestaan, in 1981, moet een bedrag van 300.000,- worden ge reserveerd. De brandweer in Hierden heeft een nieuwe autospuit nodig 300.000,-) en de politie vraagt om een verkeersongevallenauto 32.500,-), een roodlicht-camera 49.000,-) en een tv-circuit, voor de beveiliging van het gebouw. 39.000,-) BEZUINIGEN De financiële middelen van de ge meente schieten hiervoor tekort. Bezuinigingsmaatregelen zijn on vermijdelijk. De werkgroep meerja renplanning heeft enkele suggesties gedaan, waardoor het jaarlijks te kort met ruim een miljoen gulden kan worden teruggedrongen. Deze bezuinigingen (het zijn alleen nog suggesties) betreffende onder an dere restauratie en rehabilitatie, de fietstunnel bij het Hogepad, de edu katieve groenvoorzieningen, de politie (surveillancewagen, roodlichtcamera en tv-circuit) en de tankautospuit van de Hierdense brandweer. Ook kan er nog geen vakleerkracht lichamelijke opvoeding worden aangesteld. WELZIJN De welzijnssektor moet eveneens een flinke veer laten. Het aantal voor stellingen in het Cultureel Centrum kan niet worden uitgebreid. Het Ve- (Advertentie) luws Museum moet het waarschinlijk nog zonder edukatief medewerker doen. Nagegaan wordt of via het edu katief plan subsidie kan worden ont vangen. Tevens wordt getracht omlig gende gemeenten voor dit plan te in teresseren. De aanstelling van een opbouw werker, waarom diverse instellin gen in de gemeente hebben ge vraagd, en een vierde beroeps kracht voor het jeugdwerk en clubhuis- en buurthuiswerk (in Tweelingstad) kan afhankelijk worden gesteld van de toekenning van rijkssubsidie. Wanneer geen subsidie afkomt, moet de zaak op nieuw worden bekeken. Het vor mingswerk voor jongeren en vol wassenen staat eveneens ter dis- kussie. De werkgroep meerjaren planning betwijfelt sterk of de ge meente dit werk voor volwasse nen, een nieuwe taak, financieel aankan. Advertentie is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' 'en'n9en V nva-assurantleadviseur HARDERWIJK - Schildersbedrijf J. J. Vreeker BV wil een overstapje nemen naar het industrieterrein. Door de snelle groei van het bedrijf is de huidige vestiging aan de Schimmel straat te klein geworden. Het ligt in de bedoeling een industriehal annex kantoorruimte te bouwen ten behoeve van groothandel in en verwerking van glas en glaswerken. Tenminste tien personen zullen er werkzaam zijn, als mede enig kantoorpersoneel. Schil dersbedrijf Vreeker biedt op dit mo ment werk aan in totaal 35 personen. Het pand aan de Schimmelstraat blijft bestemd voor opslagruimte, werkhal en showroom. Aan de Celi- susstraat is een perceel industrieter rein beschikbaar dat in aanmerking komt voor uitgifte aan Vreeker BV Dit terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 6720 m2. B. en W. stellen de gemeenteraad voor tot verkoop over te gaan. BEZOEK ONZE STUDIOFOTOGRAAF DEZE WEEK van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 april Donkerstraat 52-53 HARDERWIJK Verlengde Dorpsstraat 8-12 PUTTEN ERMELO De afdeling Gelderland van het Israël Comitel Nederland organiseert ter gelegenheid van het 30-jarig be staan van de staat Israël een Israël avond. Deze wordt gehou den op dinsdag 18 april in het Ned. Herv. Kerkelijk Centrum te Ermelo. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Een ieder is van harte welkom met kennissen, vrienden en be kenden. De avond wordt opgeluisterd door een dansgroep wel ke Israëlische dansen uitvoert en bovendien zal een kleuren film over het mooie land Israël worden vertoont. Als spreker is uitgenodigd de bekende journalist Hans Knoop, die zal spreken over „30 jaar Israël". De heer E. Ph. Veen, burgemeester van Ermelo, zal met de aanwezigen een toast uitbrengen op het 30-jarig bestaan van Israël. Het bestuur van de afdeling Gelderland van het Israël Co mité Nederland nodigt u allen uit om deze feestelijke avond bij te wonen. Kontaktadres van het Israël Comité Nederland afdeling Gelderland is: de heer H. J. Pluimers, Retiefstraat 155, Erme lo. HARDERWIJK Met ingang van vandaag, maandag 17 april, mogen de parkeerplaatsen op de Planta ge uitsluitend worden gebruikt door kortparkeerders. Er is een zogenaamde „blanke zóne" ingesteld, waarin het gebruik van een parkeerschijf verplicht is. De maximale parkeerduur wordt hiermee beperkt tot één uur. Langparkeerders, die in toenemende mate de parkeerplaatsen op de Plantage in beslag namen, worden nu gedwongen hun auto elders neer te zetten. De beperking van de parkeerduur geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur. De blauwe zóne" op de Plantage dient als vervanging voor de vroegere zóne in de Smeepoortstraat. Door de verbreding van de trottoirs in de Smeepoortstraat was het niet meer mogelijk daar parkeerplaatsen te handhaven. De maatregel op de Plantage is genomen op verzoek van de middenstand, maar loopt voor uit op de plannen van de gemeente om het langparkeren in de binnenstad tegen, te gaan. (Advertentie Deze week kan elk gezin profiteren van eén speciale aanbieding. Voor f. 0,95 maakt een fotograaf een prachtige kleurenfoto. Is uw baby jonger dan twaalf maanden dan ontvangt U die foto zelfs HELEMAAL GRATIS kunt u 'n paar weken later als u de foto ophaalt een keus maken uit een komplete serie opnamen. Zonder koopverplichting natuurlijk.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1