STICKERS VOOR KAAP VERDE Wolhuis b.v. Kamper uien op de Promenade ZEW IN 'T VOLVO SPIJKER VERZEKEREN Luxor kleuren tv GARAGE FOPPEN BEELD GUNSTIGER DAN LANDELIJK GEMIDDELDE Garage Foppen GARAGE FOPPEN Van Agt in de Plantagekerk progressief harderwijk ^0^ RIJBAAN TOT TWEE METER VERSMALD randmaercomblnatia: 31.000 JOH. VISSER'S WITTE POMP Prijswinnaars wapenschilden NCVB bijeen SIMCA-CHRYSLER- SERVICE tel. 14532 giro 3591514 Diagonaal nieuwe buitenbanden GARAGE FOPPEN Aktie van Chr. College Groevenbeek Bakuwel Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. GARAGE Nijkerk BV Aangepaste kerkdienst ZANGUITVOERING DE WITTE PAUW Meer dan f 12.000,— voor Reumafonds RADIAAL NIEUWE BANDEN 55 per stuk. LADA-ZASTAVA Filmavond bij Herderewich SCHILDERS NIEUWSBIAB fC /erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N Jtireau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 Ji(gave: Wegener's Couranten Concern N.V. NjeUWe HardefWijker COUrant MAANDAG 10 APRIL 1978 - 55e JAARGANG NO. 28 regelingscentrum naar onder andere Apeldoorn en Harderwijk - op de Noordwest Veluwe onder te brengen. Hierbij werden alleen al die avond in Harderwijk honderdvijftig personen - meest Duitsers - en in de regio nóg eens een 150-tal toeristen aan een bed geholpen. Dit succes volle werk van de Harderwijkse VVV haalde zelfs radio en tv! WISSELEND De rekratiebedrijven hadden wisse lende seizoenuitkomsten. Het Dolfi narium had een beter seizoen dan in 1976, terwijl het Rekreatiestrand en Rederij Flevo een matig seizoen had den door het beduidend slechtere weer. De dagtochten per boot vanuit Lelystad, het voorgaande jaar een topper trokken belangrijk minder be langstellenden. De bedrijven welke in mindere of meerdere mate inspelen op toerist en rekreant waren niet onte vreden en meldden een goed seizoen. De restaurants waren over het alge meen tevreden. INFORMATIE In tegenstelling tot het achterblij vende resultaat van de logiesverstrek- kende bedrijven was de drukte aan de balie van het VVV-kantoor groot. In totaal werden ruim 11.000 mondelin ge, telefonische en schriftelijke inlich tingen verstrekt. In de maanden juni tot en met augustus was de toename 20 procent ten opzichte van het aantal verstrekte inlichtingen in dezelfde pe riode van 1976. Het percentage inlichtingen dat werd verstrekt aan buitenlanders was minder dan het jaar daarvoor. Opvallend was de sterke terugval van het aantal Duitsers. Het per centage buitenlandse inlichtingen bedroeg 18 procent. Het aantal be zoekers uit de Skandinavische lan den vertoonde een lichte stijging. Advertentie HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 HARDERWIJK Vanmiddag, maandag, zijn de prijzen uitgereikt van de wapenschild-wedstrijd die werd georganiseerd door Makelaardij Stoffer BV, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Promenade. Diverse wapenschilden werden inge zonden, uitgezaagd van board, ge schilderd op glas, geborduurd op stof of gewoon getekend op papier. De prijswinnaars zijn Sandra Dirksen (groep tot 8 jaar), Gertine Koster (8-13 jaar), Roland Nijland (14-17 jaar) en H. Mulder (17 jaar en ouder). De prijzen bestonden uit waardebon- ERMELO Op woensdagavond 12 april vergadert de afdeling Ermelo- West van de „Nederlandse christen vrouwenbond" in de Christineschool aan de Pretoriusstraat. Ds. J. van Wijngaarden, uit Mijdrecht, spreekt over: „Welk beeld heeft u van Je zus?" De vergadering begint om 19.45 uur. 9 De WVHarderwijk verstrekte vorig seizoen ruim 11.000 inlich tingen. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) 15." per stuk Harderwijkerweg 240 Ermelo tel. 03410-12101. S (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- g theken, financieringen en pers' 'eningen nva*assurantleadviseur ERMELO Het Christelijk College Groevenbeek organi seert woensdag 12 april een groots opgezette stiekeraktie onder de inwoners van Ermelo en Putten. De opbrengst van deze aktie zal ten goede komen aan de Kaapverdiaanse bevol king die nu al jaren achtereen wordt geteisterd door een voort durend aanhoudende droogte. Al sedert haar ontstaan als zelfstan dige scholengemeenschap zet het Groevenbeekcollege zich in voor deze zo zwaar getroffen eilandengroep. Een aktiekomité waarin zowel leerlingen als leraren zitting hebben, probeert gelden bijeen te zamelen waarmee op kleine schaal onderwijsprojekten gefi nancierd worden. De filosofie die hier achter steekt, is dat voedselhulp al leen niet voldoende is. Willen de Kaapverdische eilanden in de toe komst ook ekonomisch op eigen benen kunnen staan, dan is niet alleen voed selhulp maar ook ontwikkelingshulp een eerste vereiste. Dat onderwijs aan de bevolking hierbij van groot belang is, behoeft nauwelijks betoog. Niettemin ontbreekt het de scholen van Kaapverde veelal aan de meest elementaire onderwijsleermiddelen: Leerboeken zijn oud en versleten en eveneens, wat nog veel erger is, ouder wets. Ze zijn namelijk in het geheel niet gericht op de huidige situatie al daar. Ook stencilapparatuur is er niet of nauwelijks en zelfs aan krijt heeft men een groot gebrek. Juist hieraan tracht het speciaal daartoe opgerichte Kaapverdekomité wat te doen. Door het organiseren van filmmid dagen, puzzeltochten, diskussies e.d. probeert het komité binnen de school geld bijeen te brengen om de Kaap- (Advertentie) Uw off. Singer dealer Voor: Harderwijk Ermelo en Putten Stationsstraat 65 ERMELO Tel. 03410 - 2436 verdianen te helpen met de meest noodzakelijke leermiddelen. Woensdagmiddag wil de school eveneens een beroep doen op de be volking van Ermelo en Putten. Leerlingen zullen dan huis aan huis gaan om een speciaal voor deze ak tie ontworpen sticker te verkopen. Men hoopt op deze wijze een bedrag van 4000 gulden in te zamelen. Ge zien de lage prijs van de stikker één gulden per stuk is het aktie komité vol goede moed het streefbe drag te behalen zo niet te overtref fen. Deel v. Geunslaan wordt afgesloten HARDERWIJK Een gedeelte van de Van Geunslaan zal, in dien de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, worden onttrokken aan het openbaar verkeer. Met het oog op een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de Deventerweg is het van belang het aantal aansluitpunten op deze weg te beperken, temeer nu het kruispunt Deventerweg - Nassaulaan - De Wittenhagen van een verkeerslichteninstallatie is voorzien. Zo moet het verkeer rijden de in de richting van de Ceintuurbaan, na het groene licht op ge noemd kruispunt te zijn gepasseerd, kort daarop alweer stoppen voor het verkeer komende uit de Van Geunslaan. Dit laatste komt nogal vaak voor omdat het sluipverkeer sinds het in gebruik ne men van de verkeerslichteninstallatie is toegenomen. Om verbetering in deze situatie te brengen, is een plan ontworpen dat uitgaat van een afsluiting van de Van (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK VIP-Mode in de Donkerstraat had zaterdag voor het publiek op de Promenade een leuke surprise in petto. Drie char mante jongedames deelden duizend zakken uien uit. Het waren zoge naamde Kamper uien. De gebroeders Pot van de VIP kwamen op dit idee, doordat hun zaak in Kampen een jaar bestaat. Het begrip Kamper ui" wordt al sinds de Middeleeuwen gebruikt als grap, een soort praktical joke, in de aloude vete tussen de Kampenaren en Zwol lenaren. De jubilerende VIP kwam voor een koopje aan de uien, want een boer in de polder wilde ze maar al te graag kwijt. Er is namelijk zo'n overvloed aan uien, dat ze moeten worden doorgedraaid. De Harderwijkers stelden het gebaar van de firma Pot op prijs, zoals wel blijkt uit deze foto. Komende zaterdag is de VIP in Nunspeet aan de beurt en vervolgens wordt het uienfeest in Kampen nog eens dunne tjes overgedaan. Geunslaan bij de aansluiting Bon damlaan voor het gemotoriseerd ver keer. De rijbaan zal ter plaatse tot twee meter worden versmald door het aanbrengen van een gemetselde bloembak. Het versmalde gedeelte zal van een tegelbestrating worden voor zien, waaraan dan de bestemming van fietspad moet worden gegeven. De aansluiting Van Geunslaan - De venterweg zal in de vorm van een inrit met daarbij de plaatsing van een bord „doodlopende weg" worden uitge voerd. Het PMT blijft dan vanaf de Deventerweg bereikbaar. Het bewo- nerskomité dat bij de verbetering van de woonomgeving is betrokken, heeft zich met dit plan kunnen verenigen omdat hiermee het sluipverkeer in hun wijk wordt voorkomen. VERDEELD In de gekombineerde vergadering van de kommissies openbare wer ken en openbare orde, in augustus '77, waren de meningen hierover verdeeld. Drie leden konden zich met het plan verenigen, terwijl één lid tegen de afsluiting van de Van Geunslaan was. Twee leden hebben hun stem voorbehouden. Een ander lid kon alleen akkoord gaan met het instellen van éénrichtingsverkeer in de Van Geunslaan, waarbij het inrijden vanaf de Deventerweg toe gestaan blijft. ERMELO Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de zwem-, en poloclub ,,Zon Water" (ZEW), recepteerde vrijdagavond het bestuur in ,,De Hoeve". Velen kwamen hun gelukwensen aanbie den. Onder andere waren vertegenwoordigd het bestuur van de Erme- lose Oranje-vereniging en verschillende sportverenigingen. Verder zagen we wethouder en mevrouw Balvers en diverse raadsle den. Ook het plaatselijke CDA liet zich door een tweetal bestuursleden vertegenwoordigen. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk ERMELO Uitgaande van de in terkerkelijke commissie voor het be leggen van aangepaste kerkdiensten te Ermelo is er, D.V., op zondag 16 april aanstaande in het hervormd ker kelijk centrum weer zo'n dienst. Voor ganger: ds. J. Kievit, chr. geref. predi kant alhier. Deze dienst is voor alle belangstel lenden toegankelijk. Na de dienst is er ook gelegenheid voor een gesprek, waarbij een kopje koffie wordt aange boden. Aanvang: 14.30 uur. STAVERDEN-LEUVENUM De christelijke gemengde zangvereniging „De witte Pauw" geeft op 15 en 20 april haar twintigste jaarlijkse zang uitvoering in de ontspanningszaal te Staverden. Zaterdagavond 15 april heeft ds. W. de Bruijn de leiding en donderdagavond 20 april ds. H. N. van Hensbergen. De direktie berust weer bij de heer G. Bosman, te Ernst. De heer P. Witteveen, uit Heerde, be speelt het orgel. Naast een aantal nieuwe liederen, zullen ook oude ten gehore worden gebracht. Er is verder solozang en de geschiedenis der ver eniging zal op rijm verhaald worden. In de pauze is er koffie en een gezelli ge verloting, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. De avondenworden besloten met een toneelspel getigeld: „Nicotinis Speneut schaft het roken af!" Aan vang: 19.30 uur. ERMELO De alhier gehouden huis-aan-huis-collecte voor het Reu mafonds bracht f 12.369,op. ar derwij kse VYV evreden over '77 (Advertentie) Harderwijkerweg 240 Ermelo tel. 03410-12101. IARDER WIJK On- - of misschien juist Ink zij - het slechte weer is |f aantal dagrekreanten dat rig jaar Harderwijk per tdjuringcar en auto bezocht, [ei opzichte van 1976 geste- n. In het vakantieseizoen sulteerde dat in bijvoor- leid 650.000 dagrekreanten, \ngevoerd via de gemeente- \ke parkeerterreinen aan de \randboulevard. Dat is dus deel van het totaalbezoek, lus de VVV-Harderwijk in \t deze week verschenen irverslag. n het algemeen waren de hotels in Nederlandse toeristenplaatsen !cht bezet. De boekingen bleven be idend achter bij het jaar daarvoor, ldde het Nationaal Bureau voor erisme. Ook in Harderwijk bleef aantal boekingen achter. Het ld is echter gunstiger dan het lan- [lijk gemiddelde. Via de VVV-balie werden tij- ns het zes weken durende va- ntieseizoen 50 procentvminder sten ondergebracht dan in 1976. rbij bleven de boekingen voor mers met ontbijt ten opzichte Mn de hotellerie het sterkst ach- namelijk met méér dan 60 Mocent. De hotellerie gaf nog een ■y gunstig resultaat te zien, ■aar ten aanzien van de kamers Iet ontbijt kan gesproken worden n een slecht tot zeer slecht sei- i en. PIEK De enige boekingspiek van het vorig izoen lag op Goede Vrijdag, toen de aatselijke VVV in het kader van de |>or NBT en ANVV opgezette zoge- ïamde „Hoogtijdagenregeling", on- r leiding van de Streek VVV en in menwerking met de VVV-Apel- orn, als boekingscentrale voor de [oordwest Veluwe optrad. De Hoog dagenregeling is opgezet met het el de op spitsdagen optredende toe- tenstromen doelmatig te kanalise- n en zodoende de toeristen - onder |ie vele buitenlanders - een bed te be rgen. Op de avond van Goede Vrij- ag wist de VVV een grote stroom toe sten - gestrand in de volle Randstad terugverwezen door het landelijke (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Staeds Inruil In voorraad. HARDERWIJK De oudheidkun dige vereniging Herderewich houdt Knavond, maandag 10 april, een le ienvergadering in de zaal van hotel ieezicht. Na het huishoudelijk ge- qeelte zal de Harderwijker Filmclub ikele films vertonen, over de sluiting an het laatste dijkgat in de Zuidelij- Flevopolder, een boerderijentocht het Monumentenjaar 1975, een bndgang in de binnenstad van Har- Jerwijk door de heer Rietveld, het pa- llngvissen in 1971 en de journaalfilms oker de jaren 1969 en 1971. De jaar lijkse excursie van Herderewich staat dp het programma voor zaterdag 20 Mnei. Het ligt in het voornemen enkele Kastelen in de Betuwe te bezoeken. HARDERWIJK Minister resident Van Agt, die maandag mei op bezoek komt in Harder- ijk en Hierden, houdt zijn re evoering 's avonds in de Plan- agekerk. Om zoveel mogelijk mensen in de elegenheid te stellen een toegangs- ;aart hiervoor te bemachtigen en om Ie enorme kosten die aan zo'n dag erbonden zijn enigszins tegemoet te :omen, heeft het CDA-bestuur ge- neend dat het redelijk zou zijn één gulden per toegangsbewijs te vragen, j Alle leden en belangstellenden van iet CDA kunnen op onderstaande jtdressen terecht vanaf maandag 10 tpril. Fam. Sloot, Busken Huetlaan 17; fam. Boekhorst, Kuinremeen 9; am. Alkemade, Kennedylaan 28; pig.magazijn Bomhof (hulppostkan- oor), Nassaulaan; sig.magazijn 4ordbeck, Markt 19; fam. v. Lierop, itaringstr. 32; fam. v. Zundert, Re- j almeen 17; fam. Boonen, Zuiderzee- i traatweg91, Hierden. (Advertentie) Bij de inrit van de Van Geunslaan, vanaf de Deventerweg, komt een borddoodlopende weg te staan.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1