RAAD MOET BESLISSEN OVER PLAN FRANKRIJK Vuüstort „UOerberg' kan gaan beginnen I MODESHOW SANDRA 5 VOLVO SPIJKER VLOOTBEZOEK AAN HARDERWIJK PvdA j. VERZEKEREN sprekersavond Chr. Oratoriumvereniging brengt MatthausPassion Nieuwe Harderwijker Courant roede kans op verplaatsing eendenhouderijen EXCLUSIVE LE0NE CONTRACT IS ONDERTEKEND 1 GARAGE FOPPEN Goede opvoering van „Woyzeck" VERK9EZINGSAV0ND GARAGE FOPPEN randmeercombinatie: 30.000 ERMELO Donder dagmiddag om vijf uur precies, was het een histo risch moment op het ge meentehuis: de onderteke ning van het contract waarin de regionale vuil verwerking op het land goed ,,Ullerberg" van de Erven Waller is vastge- LADA-ZASTAVA PRESENTATIE *1 F W GARAGE Nijkerk BV Vier mijnenvegers in Lelyhaven Podium met nieuw programma afd. Ermelo en Harderwijk Sfiaten verkiezingen 1978 Laatste uitvoering op NW-Veluwe 12 jaar geleden Driessenaar rijdt marathon uit Bijeenkomst CVP in Nunspeet SIMCA-GHRYSLER- SERVICE Expositie rietvlecht kunst ©ube is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. SCHILDERS NIEUWSBIAD IfC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 6 MAART 1978 - 55e JAARGANG NO. 19 HARDERWIJK Het plan Frankrijk komt donderdag 16 maart weer in de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in het sociaal centrum De Kiekmure. Vorige keer, op 17 november '77, staakten de stemmen over de voorstellen van B. en W. met betrek king tot de verdere ontwikkeling van het plan voor de woningbouw in het gebied Frankrijk. In deze vergadering legde de raad een zwaar aksent op het aspekt van de werkgelegenheid c.q. verplaat singsmogelijkheden voor de betrokken bedrijven. Hieromtrent werden garanties gevraagd. Besprekingen die in de afgelopen maanden door B. en W. met diverse instanties zijn gevoerd, heb ben tot resultaat gehad, dat de kansen voor verplaatsing van een denhouderijen naar de polder aanmerkelijk zijn vergroot. Voor de kalvermesterijen liggen tleze kansen heel wat minder gunstig. Voorzover bedrijven in verband met ie realisering van een woonwijk in het gebied Frankrijk niet kunnen worden gehandhaafd en verplaatsing naar el ders (polder of andere gemeenten op de Veluwe) niet mogelijk mocht blij ken te zijn, zal voor deze bedrijven een plaats (plaatsen) binnen de ge meente Harderwijk moeten worden aangewezen. Over deze mogelijkheid heeft nog nader beraad plaats. De (ambtelijke) agrarische kommissie heeft met vertegenwoordigers van de genoemde bedrijfstakken besprekin gen gevoerd over de verschillende mo gelijkheden. Deze besprekingen zijn bevredigend verlopen. B. en W. wijzen de gemeenteraad I* Burgemeester E. Ph. Veen en de heren E. J. Waller en E. W. ter Horst zetten hun handtekening onder het ,,Ullerberg" contract. erop dat verdere besprekingen over verplaatsing van bedrijven naar de polder geen zin hebben en ook niet tot resultaten zullen leiden, als nu niet eerst door de raad een uit spraak wordt gedaan over woning bouw in het gebied Frankrijk, in de geest zoals door het kollege is voor gesteld. Er kan geen medewerking worden verwacht, als deze beslis sing uitblijft. NU OF NOOIT B. en W. merken hierbij op dat bin nenkort de normen voor het uitgifte- beleid in de polder Zuidelijk Flevo land worden vastgesteld. Eendenhou derijen uit Harderwijk lijken nu een reële kans te maken op vestiging in de polder, mits vasistaat dat deze om planologische redenen in Harderwijk moeten verdwijnen. Wanneer de uit giftenormen eenmaal vaststaan en daarbij, bijvoorbeeld door het uitblij ven van een beslissing over bouw in Frankrijk, geen rekening is gehouden met vestiging van eendenhouderijen uit Harderwijk, zullen er later geen mogelijkheden voor verplaatsing van deze bedrijven meer komen. „Wat dat betreft is het dus eigenlijk nu of nooit," aldus B. en W. VOORSTELLEN Medé om bovenvermelde redenen achten B. en W. het niet verant woord om een hernieuwde behande ling van de kwestie bouw in Frank rijk nog langer uit te stellen. Het kollege meent dan ook dat de voor stellen, waarover op 17 november de stemmen staakten, in de verga dering van 16 maart weer aan de orde moeten komen. Deze voorstellen houden het volgen de in: de voorbereidingen voor de ont wikkeling van een plan Frankrijk te doen voortzetten, zulks uitgaan de van een model van ca. 2500 wo ningen. Hierbij dit is een door Inrfrl In aanwezigheid van het dagelijks bestuur en enkele leden van het alge meen bestuur van het Samenwer kingsverband „ReVu" enerzijds, als mede de heren mr. E. J. Waller en Ir. E. W. ter Horst namens de Erven i w UW DEALER I, Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. Waller anderzijds, zetten beide partij en hun handtekeningen onder de op gestelde overeenkomst, het bestek en de tekeningen van de stortplaats Ul- lerberg. - Voordat burgemeester E. Ph. Veen de vuilverwerkings-overeenkomst on dertekende, als voorzitter van het Re gionale Samenwerkingsverband „ReVu", sprak hij zijn blijdschap uit over de nu tot stand gekomen rege ling. „Vuilverwerking is een geweldig groot probleem; in samenwerking met andere gemeentebesturen kunnen wij nu een stortplaats in gebruik gaan ne men die als voorbeeld mag dienen voor anderen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet." Ook de heer Waller zei, voordat hij en de heer Ter Horst hun handteke ningen plaatsten onder de officiële stukken, dat het nu een belangrijk moment was. „We beëindigen, om het zo maar te zeggen, onze verlo vingstijd en sluiten nu het burgerlijk huwelijk". Hij bedankte in het bijzon der burgemeester Veen voor diens ini tiatieven en doorzettingsvermogen waardoor deze overeenkomst kon wor den opgesteld. Na deze korte toespraakjes werden de handtekeningen on- I Advertentie) WOENSDAG 15 maart organiseren onderstaande zaken een sprankelende „VOORJAARSSHOW" in de „KIEKMURE", Tesselschadelaan 1. aanvang 20.00 uur. dames-, kinder-, brulds en cocktailkledlng Donkerstraat 44-46 heren en vrljetljdskleding Donkerstraat 28 en vocaal optreden van de bekende zangeres m.m.v. Schoenboetiek „DE CIRKEL", Hondegatstraat 7. Dameskapsaion MAIS0N JEANIQUE", Bruggestraat 37. Flowershop BELKSJVIA' Wolleweverstraat 3. Kaarten (toegang) incl. consumpties e.a. ad 6.50 bij bovenstaande zaken verkrijgbaar. der de stukken gezet, waarmee de regionale vuilstort met in gang van 1 april aanstaande, voor een periode van tien jaar, definitief kan beginnen. de raad gevraagde aanvulling zal al het mogelijke worden ge daan om garanties te krijgen voor de verplaatsing van bedrijven, dat het plan financieel haalbaar wordt en dat de werkgelegenheid veilig wordt gesteld; in principe model IB van het voor- ontwerp-struktuurplan te kiezen, te weten bouw van ca 1500 wonin gen in de gedeelten van het gebied Frankrijk die tegen de stad aan liggen en voorts van ca 1000 wo ningen in het gebied van de een denhouderijen; als eerste fase te doen voorberei den bedoelde „schil" van ca. 1500 woningen in de gedeelten tegen de stad aan; afhankelijk van inspraak/overle- gresultaten en mogelijkheden van bedrijfsverplaatsingen een even tuele switch van de tweede fase naar bijvoorbeeld het gebied van de Mheen bespreekbaar te hou den; een start te doen maken met de in spraak over het programma voor het globale bestemmingsplan Frankrijk; de instelling te bevorderen van een kommissie, zoals bedoeld door het lid van Gedeputeerde Staten, Ba ron mr. O. W. A. van Verschuer, te weten een kommissie die nauw moet worden betrokken bij de ver dere uitwerking van het plan om ook zoveel mogelijk rekening te- houden met de wensen en verlan gens van de bevolking van het ge bied; de eerder in het leven geroepen agrarische kommissie weer funktie te geven om, waar mogelijk en in nauwe samenwerking met de bo vengenoemde kommissie, oplos singen te zoeken voor de agrari sche bedrijven in de vorm van ver plaatsing, rekonstruktie en/of af bouw. B. en W. merken tenslotte op dat bij eventuele heropening van de be raadslagingen nog amendementen op deze voorstellen kunnen worden ingediend. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk -«i,~ HARDERWIJK Vier on- diepwatermijnenvegers van de Van Straelenklasse zullen in de periode van 4 tot 7 april een be zoek brengen aan Harderwijk. De schepen zullen ligplaats kie zen in de Lelyhaven. Tijdens het bezoek krijgt het publiek gele genheid de schepen te bezichti gen. De bezoekende schepen zij Hr Ms Houtepen, Staverman, Van Verzen- daal en Van Hamel. Het commando wordt gevoerd door luitenant-ter-zee voor speciale diensten S. P. Vreeke. Twee schepen hebben Den Helder als thuishaven, de overige zijn afkomstig uit Vlissingen. De Staverman en Hou tepen brengen voorafgaand aan het bezoek aan Harderwijk een bezoek aan Hasselt (O), de andere ondiepwa- termijnenvegers doen tevoren Scha- gen aan. Na Harderwijk wenden de schepen de steven naar Kampen. De schepen meren op dinsdag 4 april omstreeks 14.00 uur af, waarna de commandanten achtereenvolgens hun opwachting maken bij de burge meester van Harderwijk en de com mandant opleidingscentrum-infante- rie. Aansluitend vindt een aantal te genbezoeken aan boord van de sche pen plaats. De ochtenden van 5 en 6 april zijn bestemd voor de ontvangst van een aantal genodigde klassen van scholen. Het publiek is welkom aan boord op woensdag 5 en donderdag 6 april tus sen 14.00 en 16.00 uur. De jongste presentatie van de Ko ninklijke Marine in Harderwijk had plaats in 1974. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de mijnenvegers in de Vissersha ven zouden komen te liggen, maar deze blijkt te ondiep. De eendenhouderijen straks naar de polder HARDERWIJK Het Fran se toneelgezelschap ,,de la Man- dragoor" speelde donderdag avond in het Cultureel Centrum het duitse toneelstuk ,,Woy- zeck" van de schrijver Georg Büchner voor een groep leerlin gen van het Christelijk College N. W. Veluwe. Woyzeck is een arme man die aller lei mogelijke karweitjes doet om geld te verdienen voor zijn vriendin Marie, en hun zoontje. Zo is hij o.a. een soort proefkonijn voor een dokter, die hem een dieet van bonen laat eten en aan de hand van onderzoek met de urine van Woyzeck een bepaalde theorie probeert te bewijzen. Er is een grote tegenstelling tussen de min of meer overgevoelige Woyzeck en de dokter, voor wie Woyzeck slechts een object is. Via de „Hauptmann", bij wie Woyzeck ook in dienst is, komt een majoor in aanraking met Marie. Hij verleidt haar en Marie krijgt geschen ken van hem, waardoor zij meer en meer genoeg begint te krijgen van het leven dat ze nu leidt. Woyzeck komt achter de verhouding tussen Marie en de majoor en opgejut door verhalen van de Hauptmann en van zijn vriend Andress, vermoord hij Marie. Na de moord gaat hij terug naar de stad. De anderen merken dat hij onder het bloed zit en compleet in paniek ver drinkt Woyzeck zichzelf. Een zeer goede opvoering van het Franse gezelschap, waarvan de sfeer jammergenoeg wel verpest werd door het zeer rumoerige pu bliek. HARDERWIJK De toneelvereni ging Podium uit Harderwijk, hield za terdagavond voor een klein publiek in het Kreatief Centrum de generale re petitie van hun nieuwe toneelpro gramma. Dit programma bestaat uit vier eenakters, geschreven door Ten nessee Williams; achtereenvolgens „Verbeurd verklaard", gespeeld door "Rob- Megens en Rosa van Feggelen; „Vijftien Rozen", door R. van Bergen en R. Geurts; „Lady Lavendel", door W. Bos, J. van Bergen en L. van het Veer en tenslotte „Moany's jongen huilt niet", gespeeld door E. Kem perts en G. van der Nol. Podium hoopt dat ook dit program ma vaak opgevoerd zal worden. Ge sprekken met verscheidene instanties over eventuele optredens zijn al bezig. Overigens treedt „Podium" tijdens de openingsweek van de verbouwde Stadsschouwburg in Arnhem ook op. Op 1 mei wordt dan de eenakter „De Verhuizing" van Lodewijk de Boer op gevoerd. is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en 2 nva-assurantleadvlseur (Advertentie nodigen u uit voor de *P .hotel IJsselmeer ta Harderwijk op woensdag 8 maart a.s. Spreker: heer J. de Bondt, lid van de Gelderse Provin ciale Staten Onderwerp: Liberaal provinciaal welzijnsbeleid. Aanvang 20.00 uur. ledereen is welkom. VVD afd. Ermelo en Harderwijk (Advertentie) Afd. Ermelo Afd. Harderwijk Dinsdag 7 maart, 20.00 uur in gebouw Volksbelang, Rozenlaan 5 In Ermelo Aktuele politieke onderwerpen, besproken door: Max van der Stoel, oud-minister van bui- tenl.zaken, thans Tweede Kamerlid Henk Jans, lid Prov. Staten Gelderland Jaap Haaksema, kandidaat Prov. Staten Gelderland Vrije toegang Volop gelegenheid tot diskussie! ERMELO/VELUWE De Christelijke Oratoriumvereni ging NW-Veluwe geeft op dins dagavond 14 maart om 19.00 uur een uitvoering van de „Mat thaus Passion" van Johann Se bastian Bach, in de Nieuwe Hervormde Kerk aan de Hor- sterweg. Het is voor het eerst sinds twaalf jaar dat de Chr. Oratoriumvereniging NW-Velu- we weer dit bekende zang- en muziekstuk (dat 3V2 uur duurt) over het lijden en sterven van Jezus Christus, ten gehore brengt. Een geselekteerd aantal beroemde vocale solisten verleent medewerking aan deze Matthaus Passion-uitvoe- ring in Ermelo. Zo zal de baszanger Lieuwe Visser de Christuspartij ver tolken en de befaamde tenor Harry Geraerts de recitatieven. Sopraan Sara Hülsmann, alt Jannetje Blok, tenor Roel Tjeerdsma en bas David Shapero zingen de aria's uit de Mat thaus Passion. Ook verleent de zeer bekende gambiste Anneke Pols haar medewerking aan deze uitvoering. Als organisten treden op Gert Muts en Jan Oosterbeek, voorts zullen Corne lls Boot (leraar blokfluit aan de HARDERWIJK De Harderwij ker Theo Driessenaar heeft als eni ge streekgenoot de schaatsmara- thon in het Finse Lahti uitgereden. Vanwege de barre omstandigheden was de tocht, die oorspronkelijk over 200 kilometer zou gaan, tot de helft teruggebracht. Theo Driesse naar eindigde, van de tachtig rij ders die de finish bereikten, op de 32ste plaats. Egbert Vossebelt uit Ermelo werd tweede in de tocht over 50 km. VELUWE De Conservatieve Volks Partij houdt vrijdagavond 10 maart een openbare vergadering in hotel Veld- en Boszicht te Nunspeet (aanvang 19.45 uur). Spreker zal zijn de heer A. Breedveld, landelijk voor zitter van de CVP. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een forum, waarin onder andere zitting zullen hebben de heren Breed veld en T. Balk uit Groenlo, lijsttrek ker van de CVP afdeling Gelderland. Het is de bedoeling dat deze avond een CVP afdeling Noord Veluwe zal worden opgericht. Streekmuziekschool te Harderwijk) en René Bremmers de in het stuk zeer belangrijke altblokfluitsolo spelen. FRYSK ORKEST De Chr. Oratoriumvereniging heeft het „Frysk Orkest" kunnen aantrek ken om haar zang op deze prachtige avond muzikaal te omlijsten. Met moderne muziekinstrumenten zal men trachten zoveel mogelijk de ba- roksfeer, die J. S. Bach aan dit mees terwerk heeft willen verbinden, te be naderen. VOORVERKOOP Dankzij subsidies kan de toegangs prijs voor de uitvoering van de Mat thaus Passion betrekkelijk laag wor den gehouden. Houders van een CJP of een 65+ pas ontvangen bovendien nog een reduktie op de toegangskaart. Deze kaarten zijn in voorverkoop bij G. Riemer, Boekverkooper, fa. Schreurs en modehuis Elle, alle aan de Stationsstraat in Ermelo. In Harderwijk zijn toegangskaar ten voor de uitvoering van de Mat thaus Passion in de voorverkoop bij Boekhandel Bruna aan de Donker straat Promenade en het kantomr van het Schilder's Nieuwsblad, Smeepoortenbrink 20. (Advertentie) (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. Stationsstraat 23, Ermelo. Tel. 3986 I Advertentie) Uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1