VOLVO SPIJKER Jonge douane-ambtenaren beëdigd in sporthal Ermelo neemt afscheid van ds. L. Roetman H.H. ADVERTEERDERS MAAS v. d. BRINK UIT BOERENPARTIJ TIMMERLIEDEN VERZEKEREN IN OUDE PANDEN DONKERSTRAAT Datsun show vanCosmo" Nieuwe Harderwijker Courant PROMENADE BIJLAGE randmaercomblnatle: 30.000 GARAGE Nijkerk BV SIMCA-GHRYSLER- SERVICE GARAGE FOPPEN Diefstal op klaarlichte dag i' FANCY FAIR IMMANUELKERK VOOR HET EERST NIET IN ELSPEET JOH. VISSER Hervormd predikant stond hier negen jaar Drukte alweer opgang TOT 0SNSDAG 28 FEBRUARI a.S. UITEELiJK 16.00 uur 1 GARAGE FOPPEN Marree BV naar Donkerstraat Inbrekers betrapt in benzinestation B.V. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ JAN VAN BEEK-ERMELO is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. CHILÜERS NIEUWSBIAD IfC iVerschijnt iedere maandag en donderdag L'itgave: Wegener's Couranten Concern N.V. (Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 27 FEBRUARI 1978 55e JAARGANG No. 17 A in Harderwijk HARDERWIJK Eind 1979, zo is het streven, zal worden be tonnen met de bouw van een C A in de Donkerstraat. De ge- [reente heeft in beginsel, mondelinge overeenstemming bereikt ver de verkoop van de oude panden, die eigendom zijn geweest J an V. D. De vestiging van C A krijgt een oppervlak van in letaal 1200 m2, met een verkoopruimte van 950 m2, alleen op de pegane grond. Boven komen woningen. De besprekingen tussen de gemeen- s en de direktie van C A zijn eind lorig jaar op gang gekomen. Al eerder had C A het voornemen om naar Jlarderwijk te komen. Enkele jaren déden waren er plannen om, samen net V D en de Hema, een groot vinkelcentrum te realiseren tussen larderwijk en Ermelo. B. en W. van larderwijk voelden daar echter niets poor. Men vond dat het grootwinkel- oodrijf in de binnenstad thuishoort. De pogingen van het gemeentebe- Ituur hadden sukses. In november 1 76 opende de Hema een filiaal in de Jonkerstraat en in het voorjaar van Ï979 zal worden gestart met de bouw Jan een Vendet van V en D, welke het part gaat vormen van het nieuwe win kelcentrum op de Vuldersbrink. C haakte echter af en het zag er naar it dat het wel tot na 1985 zou duren, Joordat dit concern zich in Harder wijk zou vestigen. VEEL GEGADIGDEN Dat veranderde, toen de gemeente iorig najaar, via de transaktie van het bouwterrein Vuldersbrink, in het be- Jzit kwam van de bouwvallige panden van V en D in de Donkerstraat. Deze uanden, die al vele jaren leegstonden, [werden aangekocht met het doel om door er weer een winkelbestem- Iming aan te geven de winkelfunktie (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk CD A-kandidaten voor de Staten VELUWE Bij de Provincia- I le Statenverkiezingen komen Ivoor het CDA in de provincie [Gelderland zes deellijsten uit. [Op alle kandidatenlijsten zal de I lieer mr. J. A. M. Hendrikx uit loetinchem de lijstaanvoerder Izijn. Daarna komen kandidaten I die bekendheid genieten in het desbetreffende gebied. Op de CDA-lijst voor de Noord- IWest Veluwe komen derhalve de vol- I tiende kandidaten voor: 1. Mr. J. A. I M. Hendrikx, Doetinchem; 2. mr. H. I A. Strijd-Groenewegen, Harderwijk; l i. Drs. J. Buitink, Heerde; 4. G. G. de JJong, Lunteren; 5. C. Filippo, Erme- llo; 6. J. H. H. Breuers, Harderwijk; 7. |P. Dirksen, Nijkerk; 8. Dr. J. P. Ver- I teeg, Apeldoorn; 9. J. W. Ego, Erme- lio; 10. D. van Nijhuis, Putten; 11. Jï louwman, Ermelo; 12. J. J. Pijlman, r. Harde; 13. C. H. Reitsma-van JSpanje, Epe; 14. Ing. L. C. A. Hoog- nbosch, Valburg; 15. H. de Boer, 't darde; 16. drs. H, J. Bos, Beekber gen; 17-, Tj. J. Grozema, Apeldoorn; 8. G. M. Broens, Overasselt; 19. H. P. H. Plevier, Epe; 20. K. Friso, Put- I ten. De nummering van de CDA-lijsten t de verschillende provincies is als I olgt: Groningen 2, Friesland 1, Dren- lte 2, Overijssel 1, Gelderland 1, I Utrecht 2, N-Holland 3, Z-Holland 2, I Zeeland 2, N-Brabant 1, Limburg 1. Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. van de Donkerstraat te versterken. Op dat moment werd nog niet gedacht aan C A, omdat werd verondersteld dat dit bedrijf voorlopig nog niet naar Harderwijk wilde komen. Wel meld den zich minstens tien belangstellen de ondernemers uit Harderwijk zelf. Toen bekend was dat de panden in de Donkerstraat eigendom waren van de gemeente, toonde echter ook C A weer interesse. De kontakten kwamen vlot tot stand. Van de zijde van B. en W. werd een aktief beleid gevoerd, met als resultaat dat de partijen het nu in principe eens zijn geworden. NIEUWE WEG Wel moet, als de grondverkoop rond is, nog een aantal problemen worden opgelost. De panden vallen, hoe ver waarloosd ze ook zijn, onder monu mentenzorg. De voorgevel zal daarom in oude stijl moeten worden hersteld. De rest wordt ongetwijfeld tot de grond toe afgebroken. In verband met het beschermd stadsgezicht is het nog de vraag hoe ver de panden naar ach teren mogen worden uitgebouwd. Voor de bevoorrading moet waar schijnlijk een weg vanaf de Doelen straat, door de stadstuin De Hortus worden aangelegd. Er zijn overigens enkele alternatieven. Voor het gebied De Hortus wordt een nieuw bestemmings plan opgesteld, waarin ook de bi bliotheek (nieuwbouw aan de Academiestraat) zal worden opge nomen. In de Doelenstraat worden woningen gebouwd, ondermeer op de plaats van de bioscoop De Stadshal, die zal worden gesloopt. Zoals bekend komen er twee bios- coopjes in het plan Vuldersbrink. AANTREKKELIJK Een woordvoerder van C A deelde ons mee, dat de onderhande lingen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg naar verwachting geen grote moeilijkheden zullen op leveren. C A heeft hier voldoende ervaring mee. In Amersfoort en Leiden heeft men eveneens onderdak in een monumen taal pand. C A vindt Harderwijk een gunstige plaats voor vestiging. „In de grotere steden zijn we een beetje uitgekeken," aldus de heer A. Smits van de afdeling Onroerend Goed. „Harderwijk is aantrekkelijk, ook door zijn streekfunktie, met name voor de polder TREKKERS Lokoburgemeester D. Klaassen noemt de komst van C A naar Harderwijk een bekroning van het De bouwvallige panden in de Donkerstraat, die straks onderdak zul len geven aan C &A. beleid, zoals dat de afgelopen acht jaar door B. en W. is gevoerd. Dat beleid was er, met 't oog op de centrumfunktie van Harderwijk, op gerichttrekkers naar de bin nenstad te halen. C A zal, na het gereedkomen van het winkel centrum Vuldersbrink, het mid dengedeelte van de Donkerstraat een extra accent geven. Weliswaar is een nog betere sprei ding denkbaar. Voor de versterking van de winkelfunktie 'van het gebied Smeepoortstraat - Kerkplein - Vijhe- straat zou het gunstiger zijn, indien C A zich in deze omgeving had geves tigd. Direkte mogelijkheden hiervoor zijn echter niet aanwezig. Wat de aanvang van de bouw in de Donkerstraat betreft eind volgend jaar houdt de heer Klaassen nog een slag om de arm. Hij wil niet te op timistisch zijn, al is het wel zo dat de besprekingen met Monumentenzorg en het wijzigen van het bestemmings plan al i deze periode zijn „ingebak ken". HOOGSTE TIJD Voorzitter A. Foppen van de Win keliersvereniging Binnenstad toont zich zeer verheugd over de vaart die achter de plannen wordt gezet. Hij heeft al meerdere malen verkondigd dat het de hoogste tijd is dat er iets gaat gebeuren met de ruïnes in de Donkerstraat. Zij ontsieren het stadsbeeld en zijn een lelijke onder breking van het winkelgcbeuren. ,,C A betekent een enorme aan winst voor onze binnenstad" aldus de heer Foppen. ,De middenstand zal ervan profiteren, want er komt nu nog meer publiek naar Harder wijk ERMELO Tijdens de openings uren van de zaak van de firma S., aan de Stationsstraat werden de vo rige week twee zeer dure camera's gestolen. A. van W., uit Ermelo, had zijn auto op het strand Horst gepar keerd staan en niet afgesloten. „Men" maakte daarvan gebruik door verschillende waardevolle goe deren uit de auto te ontvreemden. (Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN O ADVIES O INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en nve-assurantieadviseur jï! ERMELO Op zaterdag 4 maart zal in de Immanuëlkerk, die dit jaar aan renovatie wordt onderworpen, een fancy fair worden gehouden. Alle onderde len van de Stichting Gerefor meerd Jeugdwerk zullen hun steentjes hieraan bijdragen. De fancy fair is voor iedereen gratis toegankelijk en duurt van tien uur 's morgens tot vijf uur 's middags. Bijdragen leveren onder meer: alle GJO-clubs, CJV-clubs, soos „Sani- tas", instuif „de Kim" en „Kum Bah Yah". Enkele aktiviteiten zijn: schiettent, auto-race, rad van avontuur, rommel markt, oliebollentent, grabbelton, etc. etc. Alle zalen van het gemeentecen trum zullen beschikbaar zijn, daar naast zal dhr. Oostindië zijn renova- tie-koffie serveren in een gezellige kof- fie-zithoek. Al met al belooft het een gezellige dag te worden, met de jeugd en die mensen die het jeugdwerk een warm hart toedragen. (Advertentie) NOTEER! ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP ÖUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderwijk. HARDERWIJK 269 adspi- rant douane-ambtenaren, hal verwege hun opleiding aan het Douane Opleidingsinstituut in de bossen bij Elspeet, werden vrijdagmiddag in de Harder wijkse sporthal ,,de Sypel" beëdigd. De jongemannen, af komstig uit het gehele land, leg den groepsgewijs de eed of be lofte af, waarvan de direkteur van het Douane Opleidingsin stituut tevoren de formule had voorgelezen. In de ruime sporthal, voor het eerst gebruikt voor deze plechtige bijeen komst van douaniers, speelde de Douane Harmonie onder leiding van dirigent de heer Van der Luyt een paar vrolijke marsen, waarna direk- ERMELO In het hervormd kerkelijk centrum was woensdagavond gelegenheid om afscheid te nemen van ds. en mevrouw Roetman. Sinds 16 maart 1969 was ds. L. Roetman hervormd predikant alhier. Nu vertrekt hij naar Waddinxveen. Zeer velen maakten van de geboden gelegenheid gebruik. Dit afscheid droeg een ongedwongen karakter. Toespraken werden niet gehouden. De kerkeraad van de Noorderwijk, de wijk van ds. Roetman, nam in een besloten vergadering afscheid. Zo ook de centrale kerkeraad. De afscheidsavond in genoemd centrum was speciaal voor de gemeente bestemd, die dan ook in al haar geledingen vertegenwoordigd was. U; r teur de heer F. J. M. Rücker van het opleidingsinstituut de aanwezigen welkom heette. In het bijzonder ver welkomde hij de direktie van het Doopsgezind Broederschapshuis te Elspeet, waarin het Douane Oplei dingsinstituut is ondergebracht. BEVESTIGING De heer Rücker wendde zich tot de cursisten met de woorden dat zij aan het einde van hun opleiding (in dit ge val eind april dit jaar) een ambt gaan vervullen in een maatschappij die in boet aan normbesef. ,,U moet onder scheid kunnen maken tussen wat recht is en wat niet recht is; het afleg gen van de eed of de belofte is een plechtige bevestiging van uw ambt, dat u naar eer en geweten gaat vervul len. Om dit te kunnen moet u aan hoge eisen kunnen voldoen", aldus de direkteur van het Douane Opleidings instituut tot de 269 jonge adspirant douane-ambtenaars. Hierna las hij de formule van de eed of belofte voor en ging over tot de plechtigheid zelf. De prachtig spelende Douane Harmonie bracht in een paar korte pauzes tus sen de groepsgewijze beëdigings plechtigheid enkele vlotte muzikale intermezzo's ten gehore. Toen alle ambtenaren (in dienst van het minis terie van Financiën, red.) de eed of belofte hadden afgelegd speelde het korps het Wilhelmus en hierna be dankte de direkteur van het Douane Opleidingsinstituut de aanwezigen voor hun komst naar de Harderwijkse sporthal. DANKWOORDEN Het is voor het eerst geweest dat het HARDERWIJK Het onver wacht zachte weer bezorgde Harderwijk zondag een voor proefje van de komende seizoen- drukte. Het Dolfinarium was voor het eerst weer open en mede hierdoor ontstond een flinke toe loop van dagjesmensen. De par keerterreinen aan de Boulevard stonden behoorlijk vol en vooral langs het Zeepad was het druk met wandelaars, die profiteer den van het vroege voorjaarszon netje. Op het Wolderwijd, waar vorige week nog werd ge schaatst, haalden nu alweer de windsurfers hun natte toeren uit Douane Opleidingsinstituut de beëdiging van cursisten niet in El speet zelf heeft afgenomen. Deze plechtigheid, die twee maal per jaar plaatsvindt halverwege de viermaan delijkse opleiding tot adspirant doua ne-ambtenaar, geschiedde tot voor heen altijd wel op het instituut aan de Apeldoornseweg te Elspeet. De laatste maal betrof dat een groep van 213 cursisten, die gesplitst in kleine groepjes de eed of belofte aflegden. De direkteur van het Douane-Op leidingsinstituut vergat dan ook niet de gemeente Harderwijk harte lijk te bedanken voor het ter be schikking stellen van deze fraaie accommodatie, waar de plechtig heid in een keer massaal kon plaatsvinden. De jonge douane-ambtenaren leggen eed of belofte af in de Harderwijkse sporthal. de (Advertentie) Advertentie-opdrachten voor de die medio maart zal verschijnen ter gelegenheid van het gereedko men van de 2e fase van de promenade, kunnen worden aangele verd Adv. Exploitatie Schllder's Nieuwsblad M. v. d. Brink: „rescharrel" (Advertentie) LADA-ZASTAVA UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Staeds Inruil In voorraad. m HARDERWIJK Op de hoek van de Donkerstraat en de Smeepoort straat wordt een nieuw winkelpand gebouwd voor Marree BV. De bouw val, die jarenlang dit gedeelte van de binnenstad ontsierde, wordt momen teel gesloopt. De nieuwbouw moet op 1 november van dit jaar klaar zijn. Marree BV opent er een speciaalzaak in luxe kado-artikelen, Marree Luxe. Het winkeloppervlak op de begane grond zal 150 m2 bedragen en voorts heeft men er de beschikking over een kelder van 80 m2. Op de verdieping komen vier woningen. In de huidige vestiging aan het Kerkplein gaat Mar ree zich nog uitsluitend toeleggen op de verkoop van gereedschappen en ij zerwaren aan aannemers, industrie en partikulieren. De afdeling huishoude lijke artikelen zal worden opgeheven. HARDERWIJK Op heterdaad werden zondagmorgen om 05.00 uur twee inbrekers betrapt in het Chevron benzinestation langs Rijksweg 28. Het waren J. J. R. uit Hilversum en D. G. uit Eemnes. Eerstgenoemde was in het bezit van een gaspistool en een breekijzer. Zij waren binnengekomen met behulp van een valse sleutel. HARDERWIJK Maas van den Brink heeft bedankt voor de Boerenpartij. De Harderwijker, lid van de gemeenteraad en van Provinciale Staten, gaat in zijn eentje door als de onafhankelij ke partij „Maas van den Brink". In de Staten dient hij alleen nog de resterende maan den uit, maar bij de gemeente raadsverkiezingen zal hij onder eigen naam met een lijst uitko men. De 71-jarige Van den Brink is ver bolgen over het feit dat op de kandi datenlijst van de Boerenpartij in het kiesdistrikt Nijmegen handtekenin gen staan van overledenen en van mensen die vooraf geen toestemming hadden gegeven voor deze onderteke ning. „Van de vijfentwintig handteke ningen kloppen er maar twee", aldus Maas van den Brink, die woensdag morgen tijdens de Statenvergadering in Arnhem een verklaring aflegde. Hij zei zich te schamen voor een partij die dit soort dingen uithaalt en was der gelijk „gescharrel" meer dan beu. 's Avonds gaf hij een nadere toelichting in een rechtstreekse radio-uitzending van de RONO. TELEURSTELLING De Harderwijker is dertien jaar lid geweest van de Boerenpartij. Twee perioden, van 1966 tot 1970 en van 1974 tot heden zat hij voor deze partij in de gemeenteraad en tevens was hij de laatste acht jaar voorzitter van de drie man sterke Statenfraktie. Daar om rekende hij erop ook nu weer als lijsttrekker bij de verkiezingen van Provinciale Staten te worden aange wezen. Het was voor hem een bittere teleurstelling dat hij door het geweste lijk bestuur op een achtste en onver kiesbare plaats werd gezet. Dat was ook een van zijn redenen om te bedan ken. OPHEFFEN Volgens Maas van den Brink, die zelfs nog op de nominatie heeft ge staan voor een zetel in de Eerste Ka mer, hebben in Harderwijk de meeste aanhangers van de Boerenpartij hun lidmaatschap al opgezegd. De plaat selijke afdeling zal dan ook worden opgeheven. Van den Brink zet zijn werk al3 raadslid nu als onafhankelijke voort en heeft goede hoop dat hij na de komende verkiezingen voldoende stemmen zal behalen voor minstens één zetel. Hij is nog op zoek naar mede-kandidaten. ,,Ik wil alleen betrouwbare mensen op m'n lijst" besluit de ex-Boerenpartij-man, die van Koekoek niets meer wil weten. vraagt: voor diverse werken. Tel. 03417-2652. Advertentie Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) VELUWE Het automobielbe drijf' Cosmo aan de Zeeweg te Ermelo houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart aanstaande een grootse Datsun autoshow in „De Kiekmure", Tessel- schadelaan te Harderwijk. De com plete Datsun serie zal op de show aan wezig zijn. Van de personenauto's ver klappen we al vast dat de splinter nieuwe Datsun Violet in zowel de vierdeurs Luxe als de Coufcé uitvoe ring te aanschouwen zullen zijn; ver der de „Laurel", die ook in automaat leverbaar is, en een aantal ruime sta tionwagons uit de Datsun lijn. Voor de autoliefhebbers al met al beslist een bezoek aan de Kiekmure waard, deze autoshow van Datsun dealer „Cosmo". HARDERWIJK Op het kruis punt Knardijk - Verkeersweg werd vrijdag een lichtbak van de verkeers lichten beschadigd, doordat een trak- tor met aanhangwagen de bocht naar rechts te krap nam en daarbij de p.aal raakte. i

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1