Jubilea en afscheid bij de brandweer VOLVO SPIJKER Gerrie de geit heeft (nu al!) twee jongen Politie slaat grote slag VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant OVERLEG MET MINISTERIE Auto tegen woonhuis iIJFENHALF UUR VOOR NIETS GEWACHT I GARAGE FOPPEN I Ruilbeurs in PMT Nog geen grond voor aanleg Schaapskamp OARAGE FOPPEN VEER EOF VAN EOKO-BURGEMEESTER ramlmeercomblnatie: 30.000 Ruim 5 miljoen brandschade LADA-ZASTAVA SCHOLENBOUW IN STADSWEIDEN SIMCA-CHRYSLER- SERVICE is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. GARAGE Nijkerk BV SPELING DER NATUUR IN SCHUUR AAN ZEEWEG Reeks inbraken opgelost CHIL erschijnt iedere maandag en donderdag itgave: Wegener's Couranten Concern N.V. ureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 ÏS NIEUWS A Hierden voor spek en bonen bij de raad HARDERWIJK Twintig Hierdenaren hebben donderdag bij e raadsvergadering tot half één 's nachts voor spek en bonen op e publieke tribune gezeten. Vijfenhalf uur moesten zij wachten |>oordat punt 20, de heffing van een baatbelasting, in verband met e aanleg van een riolering in hun dorp, aan de orde kwam. De ehandeling van de welzijnsnota, die al bijna twee uur in beslag ïam, kon de meesten van hen geen biet schelen. Noodgedwongen noesten zij daarna ook nog luisteren naar ellenlange en gortdroge iiskussies over grondverkoop, erfpachtsvoorwaarden, een herzie- ling van de legesverordening en een bromfietsverbod. Toen einde lijk na middernacht de baatbelasting aan de beurt was, vond de aad het beter dit onderwerp niet nu te bespreken. Het voorstel erd aangehouden en zal volgende maand weer op de agenda wor- en gezet. Boos en versufd keerden de Hierdense burgers huis- vaarts. Fraktievoorzitter J. de Graaf van de CG vond het wenselijk de kwestie i>an de baatbelasting voorlopig op te schorten, omdat er nog geen duide- ijkheid is over de financiering van de ijfde fase van het rioleringsplan. De meeste percelen die bij deze vijfde fase betrokken zijn, liggen in het ge- ied van het veelbesproken bestem mingsplan Hierden II. De kosten hier- ran moeten op een andere wijze wor pen verhaald. Volgens De Graaf was er geen dwin- nde noodzaak nu al een uitspraak Dver de baatbelasting te doen. De ver ordening moest binnen een jaar na het ereedkomen van de riolering worden astgesteld en daarvoor had men nog ujd genoeg, meende de PCG-voorzit- er. TE LAAT Wethouder G. H. Christan zag de problemen niet. Het ging naar zijn mening slechts om het bekrachtigen van een principe-besluit, wat al lang geleden door de raad was genomen. Hij had er echter geen bezwaar tegen dat het voorstel een maand werd aan gehouden. J. W. Klein (PH) merkte hierbij op dat uitstel betekent, dat het heffen van de baatbelasting niet kan doorgaan. Naar zijn berekening was men dan te laat. De eerste, tweede en derde fase van het rioleringsplan zijn al uitgevoerd en de vierde fase is in middels aanbesteed. TOTAALKADER Mede gezien het vergevorderde uur van de vergadering oordeelde ook lo- ko-burgemeester Klaassen dat het hoe spijtig ook voor de wachtende Hierdenaren verstandig was het voorstel over de baatbelasting terug te nemen en dan volgende maand op nieuw aan de orde te stellen. Het zal dan in het begin van de avond worden J. de Graaf (PCG): delijkheid ,,meer dui- besproken en het is de bedoeling dat dit dan zal gebeuren in het totaalka der van het plan Hierden II. De Belangenvereniging Hierden is, evenals de bewoners van het be trokken gebied, van mening dat de door B. en W. voorgestelde baatbe lasting (40 gulden per gebruiks-een- heid) ook voor fase 5 van het riole ringsplan Hierden II zal moe ten gelden. Bestuurslid A. Mulder van de Belangenvereniging voegde eraan toe dat bij de voorbereiding van een nieuwe belasting voorlich ting moet worden gegeven aan de bewoners. Het is te laat wanneer dit gebeurt bij de eerste aanslag, zoals B. en W. van plan zijn. B. en W. nog bezig over Hierden II HARDERWIJK Binnen een maand hopen B. en W. een nader standpunt te bepalen over de wijze van financiering van het bestemmingsplan Hierden II. Er wordt op het ogenblik overleg gevoerd met de provin- I'Advertentie f UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 jj: Steeds Inruil In voorraad. HARDERWIJK In het PMT aan de Deventerweg wordt donderdag 23 februari een ruilbeurs gehouden van postzegels, munten, suikerzakjes en dergelijke. Zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaars kunnen hier terecht. De ruilbeurs begint om 19.30 uur. HARDERWIJK Woensdag 8 maart zal worden begonnen met de bouw van het tweede scholenkom- plex in Stadsweiden. Alle goedkeu ringen zijn nu binnen. Het scholen- komplex, naast het toekomstige winkelcentrum, zal voorlopig be staan uit een openbare en een rooms-katholieke lagere school, een nutskleuterschool en een rooms-ka- tholieke kleuterschool. Later zal nog een derde vleugel, voor het prot. christelijk onderwijs, worden gebouwd. Wethouder drs. J. J. Postma deelde ons mee dat het scholenkomplex in de eerste week van augustus kan worden geopend. (Advertentie) is een zaak van: 9 VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- s theken, financieringen en pers' lenin9en nva-assurant!eadvlseur ciale griffie en het ministerie van binnenlandse zaken. Zoals bekend bestaat het voornemen om de bewoners van Hierden II, het buitengebied ten noorden van de Molenweg, forse bedra gen te laten betalen voor de aan leg van wegen, riolering, open bare verlichting en groenstro ken. Er worden bungalows ge bouwd. De Hierdenaren hebben bij de gemeente bezwaar inge diend tegen het feit dat zij voor de ontsluitingskosten moeten opdraaien. De bijdragen va riëren van 30.000 tot 260.000 gul den. Tijdens het praathalfuurtje voor het publiek werd een toelichting gege ven op de bezwaarschriften. Professor W. Duk, hoogleraar in het bestuurs recht aan de Gemeentelijke Universi teit van Amsterdam, een geïnteres seerd buitenstaander, was een van de sprekers. Hij vertelde dat zijn kollega professor De Haan, van de Vrije Uni versiteit een van de meest gezag hebbende figuren op het gebied van belastingrecht de mening deelt dat de door B. en W. van Harderwijk ge dachte financiering van het bestem mingsplan Hierden II onwettig is. Professor Duk waarschuwde voor de mogelijke gevolgen. Het gemeentebe stuur kan er op rekenen dat de bewo ners niet op minnelijke wijze willen betalen. „Zij zullen in beroep gaan en de belastingrechter is zeer streng," al dus professor Duk. „Als hij het besluit zou vernietigen, komt de gehele bo dem van het financieringsplan te ver vallen. Juridisch is dit plan biezonder kwetsbaar SPEKULATIE Een andere Amsterdamse woord voerder nmens de Hierdenaren, de heer Max L. Oort, gaf de raad in over weging de uitvoering van het bestem mingsplan Hierden II geheel of ge deeltelijk achterwege te laten. Hij oor deelde dat het plan op geen enkele wijze het huisvestingsprobleem voor inwoners van de gemeente Harderwijk vermindert. Bovendien wordt er geen algemeen sociaal nut mee bevorderd. De grote meerderheid van de huidige bewoners en eigenaren wenst de be staande toestand te handhaven. Voorts wees de heer Oort erop dat uit voering van het bestemmingsplan al leen degenen die met spekulatieve oogmerken grond hebben gekocht in Hierden II, tot zakelijk voordeel zal strekken. INFORMATIE De raad drong aan op spoedige behandeling van de problemen rond Hierden II en de baatbelas ting op de riolering. Dit moet in z'n totaliteit worden gezien. G. Hamstra (SGP) hoopte dat de on rust en de slapeloze nachten die veel bewoners hebben, binnenkort tot het verleden zullen behoren. J. W. Klein (PH) vroeg om een op ener overleg met de betrokkenen enJ. de Graaf (PCG) verzocht het kollege de bewoners van Hierden II voortdurend op de hoogte te houden van alle stappen die wor den ondernomen. Lokoburge- meester Klaassen vond het ver strekken van deze informatie een logische zaak. HARDERWIJK Behalve de baatbelasting werd ook het voorstel voor de aankoop van stroken grond voor de aanleg van de weg de Schaapskamp door de raad aangehouden. De weg, nodig voor de ontsluiting van de bungalows, maakt deel uit van het bestemmingsplan Hierden II. Na de ingediende bezwaarschriften tegen de hoge kosten die de bewoners moeten betalen, is het nog niet duidelijk of dit plan financieel haalbaar zal zijn. Drs. J. P. van der Meer (VVD) vroeg zich daarom af of het wel verstandig is nu al grondaankopen te doen. Hij werd hierin gesteund door J. W. Klein (PH) en J. de Graaf (PCG). „Iedere aktie van de ge meente in Hierden II moet wor den bevroren" merkte laatstge noemde op. Lokoburgemeester Klaassen wees de bezwaren van de hand. Hij zette uiteen dat de aanleg van de Schaaps kamp betrekking heeft op percelen die al bebouwd zijn en op percelen waar voor al een bouwvergunning is ver leend. Volgens Klaassen deed de raad er verstandig aan de grondaankopen te aanvaarden. In de volgende verga dering komt het kredietvoorstel voor de nieuwe weg aan de orde en dan kan de raad alsnog een nadere uitspraak doen. „De bouwvergunningen voor de bungalows zijn verleend op grond van het goedgekeurde bestemmingsplan. We kunnen die mensen nu niet zo maar in de kou laten staan," aldus de lokoburgemeester. De raad vond echter dat de diskus- sie moet worden betrokken in het to taalkader van het plan Hierden II. Ook dit voorstel komt dus volgende maand terug in de raad. (Advertentie, Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Onder-commandant A. Juffer krijgt zijn onderscheiding opgespeld. HARDERWIJK Op de jaarlijkse feestavond van de brandweer, vrijdag in café-res taurant IJsselmeer, heeft loko burgemeester D. Klaassen on derscheidingen uitgereikt aan diverse jubilarissen. De onder commandant A. Juffer en de brandmeester N. Kleermaker waren beiden dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer. Negen brandweerlieden vierden hun 12'/z-jarig jubileum, onder wie commandant A. de Groot en voorts de brandmeester A. Grinwis, de onder- brandmeesters B. Kruysdijk en T. To massen, de hoofdbrandwachten R. P. Bruyn, W. Kleermaker en W. Kok en de brandwachten eerste klasse W. Foppen en H. Timmer. Afscheid werd genomen van brand meester H. Hop van de blusgroep Hierden, die na achtentwintig dienst jaren met funktioneel leeftijdsontslag ging. Hij is per 1 januari opgevolgd dqor N. Kleermaker, voorheen onder brandmeester van de brandweer in Hierden. De laatste funktie wordt nu vervuld door G. Mostert, die tot dan toe brandwacht was. Eervol ontslag, in verband met ge zondheidsredenen, werd verleend aan de brandwacht eerste klasse C. Hut ten, die twaalf jaar in dienst is ge weest van de Harderwijkse brand weer, onder andere als uitruk-chauf- feur. De brandwachten tweede klasse A. van Dijk, J. Juffer en E. L. Niezen (Advertentie) uw oft Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 slaagden voor de opleiding perslucht masker en mochten op de feestavond het diploma in ontvangst nemen. Commandant A. de Groot sprak zijn waardering uit voor het werk, dat in hoofdzaak door vrijwilligers wordt verricht. Voor de gemeente betekent dit een aanzienlijke besparing. De commandant betrok met name de nu oud-brandmeester Hasker Hop in de hulde, omdat deze een belangrijke bij drage heeft geleverd aan de verbete ring van de samenwerking tussen de branweerkorpsen van Harderwijk en Hierden. De heer De Groot vertelde dat het materieel dit jaar weer een vernieuwing zal ondergaan. Eind dit jaar krijgt men de beschikking over een nieuwe verbindingswagen, terwijl ook een terreinwagen voor de bestrij ding van bosbranden zal worden aan geschaft. Voorts wordt een van de spuiten vervangen. HOOGWERKER Loko-burgemeester Klaassen be dankte de brandweer voor de inzet die MAANDAG 20 FEBRUARI 1978 55E JAARGANG NO. 15 HARDERWIJK Branden hebben vorig jaar in Harderwijk voor 5,1 miljoen gulden schade aangericht. Een tiende deel hiervan, 532.000 gulden, werd veroorzaakt door de inmiddels aangehouden pyromaan, die bij diverse bedrijven brand sticht te. De grootste brand was bij de pluimveeslachterij Midden Ne derland. De brandweer moest 79 maal uit rukken voor brand en 65 maal voor andere hulpverlening. In totaal waren de brandweerlieden 1655 uur in aktie. De brandschade is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 1976 be droeg de schade 392.000 gulden en in 1975 118.000 gulden. Het aantal bran den vertoont een lichte stijging: in 1976 76 en in 1975 waren dat er 69. HARDERWIJK Woensdagavond om een uur of elf reed een personen auto tegen een woning aan de Harder wijkerweg (nr. 251). De bestuurster was een zekere mej. J., die niet in het bezit is van een rijbewijs maar de wa gen mocht besturen van de eigenaar, VV. S. De auto begon te slingeren en mej. J. raakte de macht over het stuur kwijt. Ze raakte van de weg af en kwam via de berm en het fietspad te gen de gevel van het huis terecht. Hierna sloeg het voertuig terug en be landde weer in de sloot. De auto werd zwaar beschadigd en voor een tech nisch onderzoek naar het Harderwijk- se politiebureau gesleept. De voorge vel van het woonhuis werd eveneens vernield. De bestuurster liep een hoofdlet sel op en werd met een ziekenauto naar Boerhaave gebracht, evenals een inzittende, die een sleutelbeen brak. De andere inzittende kregen schaafwonden. in 1977 was getoond. „U hebt de repu tatie snel aanwezig te zijn en goed en kordaat in te grijpen. Houden zo!!" Dat het materieel van de Harderwijk- se brandweer goed is, blijkt ook wel uit de lof die wij vanuit omliggende gemeenten krijgen toegezwaaid, aldus de heer Klaassen. Vooral de hoogwer ker is van grote betekenis voor de re gio. De loko-burgemeester bracht spe ciaal dank aan de heren Hop en Hut ten, die zich gedurende een reeks van jaren dag en nacht voor de brandweer beschikbaar hebben gesteld en het nu wat rustiger aan mogen gaan doen. Door de personeelsvereniging van de brandweer werden de jubileren de en afscheidnemende kollcga's eveneens in het zonnetje gezet. Voorzitter G. Hofma overhandigde hen het traditionele wandbord, ter wijl de dames met een bloemetje werden verrast. De brandweerlie den hadden daarna een gezellige feestavond, met bingo, koud buffet en dansen op de tonen van The Ma- nuels. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk ERMELO Toen de heer R. J. van Winkoop donderdagmid dag terugkwam van zijn werk (het afleveren van houtblokken voor open haarden), kon hij zijn eigen ogen nauwelijks geloven: twee pasgeboren kerngezonde geitjes liepen in de schuur ach ter zijn woning aan de Zeeweg (nr. 7). Dat is ontzettend vroeg voor de tijd van het jaar, want onder normale om standigheden aanschouwen de geitjes pas in het voorjaar het eerste levens licht. En voorjaar was het bepaald nog niet, donderdagmiddag, want de temperatuur in de schuur schommel de op het moment van de geboorte rond het vriespunt! TROTS De heer Van Winkoop is vanzelf sprekend erg trots op de twee schatti ge witte beestjes. Hij vertelde dat deze speling der natuur vroeger ook wel eens bij de geit van zijn vader was voorgevallen. Deze was toen lid van de inmiddels opgeheven geitenfokver- eniging en heeft ook in het Schilder's Nieuwsblad gestaan met zijn vroege aanwinst. De moeder van de twee Ermelose geitjes, Gerrie genaamd, is pas ander half jaar oud en dit zijn haar eerste kleintjes. De vader heet Lubbert; een trotse bok ERMELO In de nacht van zaterdag op zondag (11/12 februari) werd een auto door een politiepatrouille gecontroleerd. De bestuurder, B. A. H. uit Bussum en zijn passagier, E. G. IJ. uit A'dam, hadden zich nogal verdacht gedragen. Een onderzoek in de auto leverde geen resultaat op. Er lagen wel wat spullen in, doch deze waren normaal voor een auto bestemde goederen. Korte tijd daarna deed een man aan gifte, dat er goederen uit zijn auto gestolen waren. Dit waren de goederen die in de auto van de knapen, 18 en 17 jaar oud, lagen. De politie in Amster dam werd ingelicht en beide kna pen werden diezelfde nacht daar aangehouden en overgedragen aan de Ermelose politie. Zij bekenden behalve de inbraak in de auto ook nog een groot aantal andere inbra ken in caravans en auto's, van fiet sen en bromfietsen in de gemeen ten Harderwijk, Ermelo, Bunscho ten, Naarden, Bussum en Amster dam. KERFSTOK Zover tot nu is gebleken, zijn al meer dan 35 inbraken opgelost. In de loop van het onderzoek werden nog twee knapen aangehouden, te weten H. ri. 17), uit Bussum en C. V. uit Amsterdam (16). Allen zijn op 16 februari geleid voor de offi cier van justitie te Amsterdam. Een groot deel van de gestolen spullen kon worden teruggehaald. Zo werd onder meer een volledige inventaris van een caravan bij een van de knapen thuis aangetroffen. Hij had er zijn kamer mee inge richt. In totaal werden drie auto's vol met gestolen spullen opge haald. Het onderzoek, dat in han den is van de politie te Erme lo, is nog in volle gang. De mogelijkheid, dat er nog meer verdachten worden aangehouden, is niet uitge sloten. 9 De heer R. J. van Winkoop houdt Gerrie goed vast, terwijl zijn me dewerker Alfred Hop poseert met de twee pasgeboren geitjes.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1