VERPACHTING VAN DAGWINKELS NU VOOR DRIE JAAR DE BROEKENHAL BEJAARDEN KOMEN AAN HUN TREKKEN VOLVO SPIJKER EMFELBVI 03418-2854 HO SPELT Nieuwe Harderwijker Courant C0ENEN Meisje valt van paard G. J. Nout en Zonen Dodelijk ongeluk in Ermelo VERZEKEREN w GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" modehuis lELLü' Uw opticien geeft u gaarne goed advies! IAKKER VAN LAAR: Massief eiken Verhuizingen - transporten PUTTEN. IbrinK Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. Autori|school DIJKGRAAF AANGIFTEBILJET 43 GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN raftdmearcomblnatie30.000 BANKSTELLEN EETH0EKEN KASTEN DEKENKISTEN LADENKASTEN MIMISETS EIKEN MEUBELEN Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. CORDUROY CCSTUUMS a.sa»tt<* CORDUROY COLBERTS enZ° aU 0flS'. CORDUROY PANTALONS l<t »lJ vastgoed veilig verkopert met adviezen van van collenburg makelaardij bv Les in BMW en DAF is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. R. ARB0N „DE GOUDVALLEI" HEEFT VELE RINGEN, EN ZOEKT BAASJES VOOR AL DIE DINGEN. SIMCA-CHRYSLER- SERVIGE Wild zwijn voor auto OPEN HUIS DE AFV „DE ROEF" GARAGE Nijkerk BV Hebt ze al georoefd? uize 1 LADA-ZASTAVA Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. Keuze uit meer dan 1000 monturen. tr CHILÜERS NIEUWSBIADITC Iverschijnt iedere maandag en donderdag lllitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. (Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1978 55e JAARGANG No. 14 Parkeerruimte in de Kerkstraat" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii! V x J y - - tsÊt** JH I De dagwinkels aan de Boulevard worden voortaan voor een periode van drie jaar verhuurd. HARDERWIJK Het ge- neentebestuur van Harderwijk ïeeft een verandering aange- tracht in het systeem van ver achting van de dagwinkels aan ie Boulevard. Het meent hier- nee tegemoet te komen aan de vensen van een aantal pach- ers. Het gaat om de duur van de mchttermijn. In het verleden verden de winkels steeds voor ie duur van één seizoen ver sacht. Om het volgende jaar oor een dagwinkel aan de Bou- evard in aanmerking te komen, noest opnieuw worden inge- ichreven. De mogelijkheid dat nen dan door een te laag in- chrijfbedrag buiten de toewij- ingen bleef, maakte de vooruit- ichten voor de pachters elk aar weer onzeker. Het gemeentebestuur heeft begrip etoond voor de behoefte aan conti- Advertentie) Smeepoortstraat 27 Harderwijk. Tel. 03410-14795. Wij zijn geopend van 9.30-12.00 en 2-6 uur. Vrijdagavond 7-9 uur. Maandagmorgen en woensdag hele dag gesloten. nui'teit. Besloten is aan de toewijzing een langere pachtperiode te verbin den. Dit houdt in dat degenen die een toewijzing krijgen, zich zeker weten dat zij hun winkel drie jaar lang zul len kunnen exploiteren. Ook voor eventuele investeringen in de zaak heeft de langere looptijd voordelen. De pachtsom zal worden geïnd in ter mijnen. Gegadigden voor een dagwinkel aan de Boulevard kunnen inschrijven door een speciaal formulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de af deling algemene zaken van het ge meentehuis, Hondegatstraat 4 (bo ven). De inschrijftermijn sluit op don derdag 2 maart a.s. om 12.00 uur. Beschikbaar zijn dagwinkels voor de volgende branches: twee voor vis of broodje-vis, twee voor consumptie-ijs, twee voor verkoop van fruit, alcohol vrije dranken en snoeperij (exclusief ijs), een voor patat e.d. en een voor souvenirs. Voorts wordt het openbaar toiletge bouw aan de Strandboulevard ver pacht. Hiervoor geldt echter dat de pachttijd slechts één jaar zal bedra gen. De dagwinkels zullen op zondagen gesloten moeten zijn. HARDERWIJK Diverse winkeliers in de binnenstad ma ken zich bezorgd over de par keerproblemen die dreigen te ontstaan als gevolg van de uit breiding van het voetgangersge bied. Een van hen is bakker M. J. H. van Laar in de Brugge- straat. Hij vreest dat hij fikse schade zal lijden doordat de mensen de auto niet meer bij hem voor de deur kunnen parke ren, om brood of banket te ko pen. „Harderwijk is geen winkelstad, maar een boodschappenstad" aldus Van Laar. „Je kunt het niet vergelij ken met Apeldoorn, Amersfoort of Zwolle. De mensen gaan hier niet op hun gemak een paar uur winkelen. Ze willen even gauw de auto uit Voor de winkeliers in de Brugge- straat heeft bakker Van Laar een op lossing bedacht. Zijn voorstel is par- keermeters te plaatsen in de Kerk straat, of in deze straat een blauwe zóne in te stellen voor kort parkeer ders. De parkeerplaatsen in de Kerk straat worden nu meestal ingenomen door de winkeliers zelf, die hun auto volgens Van Laar echter gemakkelijk ergens anders kwijt kunnen. SPEELPLAATS Om de parkeergelegenheid te ver groten, vindt de Harderwijkse bakker het noodzakelijk de speelplaats op de hoek van de Kerkstraat en de Brugge- straat af te breken. Deze is enkele ja ren geleden aangelegd, maar het blijkt dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. „Kinderen spelen er niet. Ook staan er bankjes voor be jaarden, maar ik heb er nog nooit ie mand zien zitten," zegt Van Laar, die hoopt dat de gemeente spoedig iets zal doen aan het parkeertekort. ERMELO Op de Sophialaan viel vrijdagmiddag een meisje van haar paard, dat door onbekende oorzaak op hol sloeg. Ze werd voor onderzoek naar het ziekenhuis „Salem" ver voerd. Het bleek allemaal nog al mee te vallen, al liep de paardrijdster wel enkele pijnlijke plekken op. (Advertentie) Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100, Tel. 1492 Tel. 1163. (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. Advertentie f Verkeersweg - HARDERWIJK - Tel. 03410-16560. Het speciale adres voor WH. I 5;, Li emdenmeen 58 harderwijk 03410-15067 - vondellaan 10 harderwijk 03410-17059 - (Advertentie) Tel. 05779-433 „Daar moet ruimte komen voor kortparkeerders", wijst bakker Van Laar. HARDERWIJK De Stichting Open Bejaardenwerk heeft voor de ko mende weken weer verschillende akti- viteiten op het programma staan: Volksdansen met Bingo op zater dag 18 februari in De Kiekmure, aan vang 2 uur. De volksdansgroep voor ouderen draait al enkele maanden in De Kiekmure. Er is onder leiding van Tia van Diest, al heel wat geleerd. Een echte demonstratie waarbij alles perfekt gaat, zover is het nog niet. Wel wil de groep laten zien hoe iedere week zo de les verloopt. Het liefst doen ze dat voor een groot publiek (als je eenmaal met volksdansen bent begonnen wil je anderen laten zien hoe fijn het is) daar heeft de groep iets op gevonden. Behalve de volksdansles waarnaar u kunt kijken of waaraan u kunt meedoen, is er die middag een grote Bingo. Wanneer u niet zeker weet of volksdansen wel iets voor u is, dan komt u gewoon voor de bingo, de kennismaking met het volksdansen komt dan vanzelf. Maar wanneer u al tijd al gedacht had, dat volksdansen wel leuk zou zijn, maar u aarzelt nog wat, dan moet u zeker komen! Toneel van de Hierdense zang- en toneelvereniging op zaterdag 25 fe bruari in „De Roef", aanvang 19.45 uur. Het is zo langzaam aan een tradi tie geworden dat de generale repetitie voor de bejaarden wordt gespeeld. Deze keer gaat het om het blijspel: „Als het om de liefde gaat". De zaal is een half uur voor de aanvang ge opend. Bustocht naar de West Friese Flora op maandag 20 februari, de kosten zijn f 12,50 per pers. Ieder dient zelf een lunchpakket mee te ne men. Vertrek 9.15 uur. We denken om ongeveer 17.00 uur weer in Harderwijk terug te zijn. De tocht is praktisch volgeboekt. Wie meer wil weten over deze of an- (Advertentie) uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 dere aktiviteiten van het open bejaar denwerk, kan daarvoor informatie in winnen op een van de dienstencentra: Kerkplein tel. 16300; Stadsweiden De Roef tel. 20380; Stadsdennen De Kiekmure 14238. ERMELO In Ermelo is woens dag een ernstig verkeersongeluk ge beurd waarbij mevrouw Nummer dor werd gedood. Het ongeluk ge beurde op het kruispunt Juliana- laan-Koningin Emmalaan. De door de heer J. Nummerdor bestuurde personenauto kreeg op het kruispunt geen voorrang van de door de heer A. H. bestuurde perso nenauto uit Harderwijk. Mevrouw Nummerdor kwam om het leven, haar echtgenoot werd gewond over gebracht naar ziekenhuis Salem. De heer A. H. en zijn echtgenote werden beiden gewond. (Advertentie! is een zaak van: O VERTROUWEN 0 ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- j theken, financieringen en pers' lenin9en nv8-assurantleadvlseur Advertentie voor invulling van uw Goed en snel. Boekhoudkantoor ü&M (Advertentie) gouden broche59.- 89.- gouden dameshorloge98.- gouden armband98.- 198.- gouden kinderkopjes39.- gouden ketting 39.- 44.- verlovingsringen 3 mm per paar98.' zaanse klokken139.- 198.- friesestaartklok444.- dameshorloge39.- jongens/meisjeshorioge29.- GRATIS, ja gratis ontvangt iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden dameshorloge met gouden band .588.- NU 398.- gouden koordarmband .198.- NU 118.- prachtig doublé dames- of herenhorloge met vaste band 188.-NU 88.- massief zilveren bedels 12.- NU 4.- CASSETTES: „de Goudvallei" de cassette specialist... ook voor u. Cassette edelstaal 198.- en een uitgebreide cassette 375.- dan het allerduurste en het aller mooiste bestek. Cassette GEEN 700.- maar 495.- Bovendien ontvangt u geheel GRATIS: de theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - slacou- vert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in hard-pleet 100. Oosteinde 95, Scherpenzeel, 03497-1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880. Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040, Hoofdstraat 87, Velp. 085-618095. Columbuslaan 392, Utrecht, 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp. Ziet u graag uw vrouwtje blij... dan op naar de Goudvallei. Ook u zult dan zeggen... de Goudval lei... die Is er voor u... tot ziens. Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ERMELO Vorige week donder dagavond om tien uur kreeg A. K. op de Flevoweg een jong wild zwijn voor zijn auto. Dit gebeurde ter hoogte van de Leuvenumseweg. Er ontstonden geen persoonlijke ongelukken. De auto liep een deuk in de bumper op en verloor ook zijn kentekenplaat. (Advertentie) Goed nieuws!!! vrijdag 17 febr. a.s. openen wij onze nieuwe vestiging in HAR DERWIJK U bent van harte welkom van 9-21 uur. Zie onze ödverten- tiesoao. elders in dit blad. (Advertentie) KOMT OP VRIJDAG A.S. WEER BIJEEN IN aan het Zuiderzeepad In Stadsweiden Aanvang 20.00 uur t Advertentie I een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding bruidsmoedet kleding (Advertentie) OBOfl Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk Advertentie Die heerlijke ouderwetse roomsoezen Deze week speciale aanbieding van Banketbakkerij-tearoom (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 8 ERMELO Si- Tel. 03410-12101 g Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) Grote sortering voorradig Eigen deskundige reparatie-afdeling PUTTEN: Kerkstraat 25. HARDERWIJK: Passage Stadsdennen. (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties a jx v~v~v zullen u overtuigen. hjj Praat'ns met ons en vraag m\ W—L_A vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6.Hierden. vü' Tel. (03413) 818. (Advertentie) Een goede raad: Neem bij sterke glazen de dunnere TITAL brilleglazen van ZEISS PTiEK. "rt MM ERMELO - STATIONSSTRAAT 63 TELEFOON 2090

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1