VOLVO SPIJKER Hout- en bouwbond CNV huldigt jubilarissen GEEN EENHEID IN WINKELSLUITING Winkeliers willen parkeergarage Schaatspret Nieuwe Harderwijker Courant WEG MOET IN APRIL KLAAR ZIJN I VERZEKEREN Harderwijker verongelukt G.P.V. komt met eigen lijst voor gemeenteraad VVD kiest nieuwe voorzitter GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN randmearcomblnatlo: 30.000 GARAGE Nijkerk BV „PLAATSELIJKE AFDELINGEN KLOPPEND HART VAN VAKBEWEGING" is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. SIMCA-CHRYSLER- SERVICE LADA-ZASTAVA JOH. VISSER'S WITTE POMP SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 13 FEBRUARI 1978 55e JAARGANG No. 13 Nieuwe route over het Kerkplein HARDERWIJK Op korte termijn moet een verbindings weg tussen Kerkplein en Kerk straat, langs Huize Bethel, wor den aangelegd. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor, hiervoor een krediet be schikbaar te stellen. De nieuwe weg is nodig omdat in verband met de bouw van de nieuwe christelijke lagere school aan de Bongerdsteeg, de route Frater- huissteeg - Bongerdsteeg - Kerkstraat binnenkort komt te vervallen. De Kerkstraat zal dan alleen via een weg over het Kerkplein bereikbaar kunnen worden gemaakt. Dit is vooral van belang voor de bevoorra ding van de winkels in het voet gangersgebied. Gedacht is eerst een tijdelijke route over het Kerkplein te maken in ver band met de aanwezigheid van een schutting en bouwketen, die hier staan vanwege de restauratie van de Grote Kerk. Het nadeel hiervan is dat een krappe verbinding ontstaat met eventuele schadelijke gevolgen voor de bomen. Bovendien zal dit extra kosten met zich meebrengen. In overleg met de kerkvoogdij en de aannemer Den Hoed heeft de gemeen te een mogelijkheid gevonden om het wegdek direkt in de definitieve vorm aan te leggen. De bestaande schutting met aanbouw zal hiertoe drie meter moeten worden verplaatst. Er komt dan ruimte voor de aanleg van een voetpad van 1.10 meter, een rijstrook van 4.50 meter en een „schamp- strook" van 0.50 meter. Deze voorzie ning zal tezijnertijd in de rekonstruk- tie van het Kerkplein worden opgeno men. ACHTEROM De vertegenwoordiger van de rijks dienst voor monumentenzorg heeft daarbij een aantal wijzigingen voorge steld, die in het plan zijn verwerkt. Dit betreft het optrekken van de rij strook tot het nivo van het Kerkplein en het gebruik van aangepaste mate rialen. De kerkvoogdij is bereid de no dige medewerking te verlenen en de voor de aanleg benodigde grond te verkopen, mits de doorgang via het Achterom niet doorgaat. De kerkvoog dij heeft overigens dit standpunt van begin af aan ingenomen. Men vreest dat het leiden van het verkeer door dit straatje scheuren in het pas gerestau- Mif Hier komt de nieuwe verbindingsweg tussen Kerkplein en Kerkstraat. De schutting bij de Grote Kerk zal drie meter worden verplaatst. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk HARDERWIJK De 50-jarige G. Foppen uit Harderwijk is zater dagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Harder- wijkerweg te Nunspeet. Tengevolge van sneeuwval en het opvriezen van het wegdek raakte zijn auto in een slip en belandde tegen een boom. De heer Foppen overleed op weg naar het ziekenhuis. Samenwerking met SGP en RPF gaat (toch) niet door HARDERWIJK De (vrijge maakt) gereformeerde kiesver eniging van het G.P.V. te Har derwijk ving aan te gaan met de S.G.P. en de R.P.F. voor de gemeente raadsverkiezingen van 31 mei aanstaande. Dit besluit werd genomen na een voorstel van een van de leden, het eer der goedgekeurde bestuursvoorstel om de lijst van het Gereformeerd Politiek Verbond ineen te schuiven met die van de Staatkundig Gereformeerde Partij en de Reformatorische Politieke Federatie, ongedaan te maken. Eerder op de avond had het GPV- Eerste Kamerlid de heer J. van der Jagt uit Arnhem (vroeger Prov. Sta tenlid) een betoog gehouden waarin hij wees op de aantasting van de iden titeit van het Gereformeerd Politiek Verbond, indien tot lijstineenschui- ving met andere interkerkelijke partijen werd overgegaan. O Vier leden van de afdeling Ermelo van de Hout- en bouwbond CNV werden vrijdagavond gehuldigd voor hun jubi leum-lidmaatschappen. Rechts de bondssekretaris, de heer P. Onderdijk. ERMELO Onder leiding van de tweede voorzitter, de heer J. Hop, vergaderde vrijdagavond in een zaal van deMaranathakerk de afdeling Er melo van de „Hout- en bouwbond CNV". De heer Hop opende het samen zijn op de gebruikelijke wijze. Hij begroette in het bijzonder vier jubilarissen van de afdeling en de heer P. Onderdijk uit Utrecht, sekretaris van de lan delijke bond. De heer Van Commenee, de bondsvoorzitter, die komen zou, was namelijk verhinderd. De heer Onderdijk ging eerst over tot het huldigen van de jubilarissen. Hij zei dit een vreugdevol werk te vin den. Immers, ,,het kloppend hart van de vakbeweging zit in de plaatselijke afdelingen", aldus de Bondssekreta ris. Allereerst huldigde hij de heer A. Toeter, die 50 jaar CNV-lid was. De heer Onderdijk had juist gehoord, dat de winter 1928-1929 streng was. Toen bestond er r.og geen vorstverletuitke- reerde kerkgebouw zal veroorzaken. B. en W. menen dat de doorgang via het Achterom geèn haalbare kaart meer is. De onderhandelingen over de grondaankoop zullen zo spoedig mo gelijk worden gestart. Er wordt van uitgegaan dat de nieuwe route Kerkplein-Kerkstraat half april voor gebruik gereed zal kunnen zijn. HARDERWIJK De winke liers in de binnenstad kunnen het met elkaar niet eens worden over de winkelsluiting. Vorig najaar besloot de gemeenteraad de verplichte halvedagsluiting te verplaatsen van de woens dagmiddag naar de maandag morgen. Een uitzondering werd gemaakt voor de warme bak kers en de slagers, die op maan dagmorgen open mogen zijn, maar dan op woensdagmiddag moeten sluiten. De afgelopen tijd is echter gebleken dat vele middenstanders op maandag middag vrijwillig hun deur op slot doen, zodat zij dan de gehe le maandag vrij zijn. Hierdoor is een nogal verwarrende situatie ontstaan voor het kopend pu bliek. Om tot meer duidelijkheid te komen, verzocht het bestuur van de Winkeliersvereniging Binnenstad de leden één lijn te trekken. Op de don derdagavond gehouden ledenvergade ring werd voorgesteld allen over te gaan op vrijwillige sluiting op maan dagmiddag. Dit moest ook gelden voor de bakkers en de slagers, die dan de mogelijkheid zouden krijgen om woensdagmiddag open te zijn. Vol gens dit voorstel zou de situatie dan worden: verplichte maandagmorgen sluiting, met uitzondering van de bakkers en de slagers; vrijwillige maandagmiddagsluiting, bakkers en (Advertentie) uw off. Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 slagers ook gesloten; alle zaken open op woensdagmiddag. JAMMER Tijdens de vergadering bleek hier echter een grote verdeeldheid over te bestaan. Diverse winkeliers voelden er niets voor op maandagmiddag te slui ten, omdat zij dan een goede omzet hebben. Allemaal open op maandag middag is ook geen haalbare kaart. Het bleek niet mogelijk tot over eenstemming te komen en het be stuur van de winkeliersvereniging zal het nu aan de leden zelf overla ten of zij op maandagmiddag open of dicht zijn. „Het is jammer dat men er zo verschillend over denkt, want de konsument weet nu ook niet meer waar hij aan toe is," al dus voorzitter A. Foppen. „Er zit echter niets anders op dan dat wij iedereen z'n gang laten gaan (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en nva-assuranlleadvlseur ERMELO De afdeling Ermelo van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft tijdens een zeer druk bezochte algemene ledenverga dering dinsdagavond afscheid geno men van voorzitter H. J. van der Wal. De heer Van der Wal moest wegens verhuizing naar elders zijn bestuurs- funktie overdragen. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de heer J. Rak horst. Ji «gaf» Een mooie opname van de Vuldersbrink, waar volgend voorjaar zal worden begonnen met de bouw van een winkelcentrum. De winkeliers willen dat er een ondergrondse parkeergarage komt. HARDERWIJK Het be stuur van de Winkeliersvereni ging Binnenstad zal bij de ge meente aandringen op de bouw van een ondergrondse parkeer garage bij het nieuwe winkel centrum Vuldersbrink. De win keliers vrezen dat er, mede door de bebouwing van de Vulders brink, een tekort aan parkeer gelegenheid zal ontstaan. Welis waar zijn in het plan voor het winkelcentrum (Vendet en „vol gers") ongeveer 170 parkeer plaatsen opgenomen, maar men Advertentie Harderwijkerweg 240 ERMELO Si Tel. 03410-12101 gi Steeds inruil In voorraad. vindt dat dit niet voldoende is. Een parkeergarage, onder het winkelcentrum, zou plaats kun nen bieden aan ongeveer twee honderd auto's. Een ander voorstel van de winke liersvereniging is het maken van een doorbraak in de bebouwing van de Markt, op de plaats van de sport school, zodat er een rechtstreekse ver binding ontstaat tussen het parkeer terrein aan de Doelenstraat en de bin nenstad. Men hoopt tenminste dat dit parkeerterrein, dat vorig jaar als tij delijke voorziening werd aangelegd, nog een aantal jaren gehandhaafd kan blijven. Ook is het bestuur van de winke liersvereniging van mening dat het Kloosterplein zo gauw mogelijk de ge hele zaterdag beschikbaar moet zijn als parkeergelegenheid, met name voor de winkels in het gebied Smee- poortstraat en omgeving. Nu wordt het Kloosterplein een groot deel van de zaterdag in beslag genomen door de weekmarkt. Er zijn plannen om deze markt te verplaatsen van het Kloosterplein naar het Kerkplein, maar hier blijkt bij het marktwezen bezwaar tegen te bestaan. Een van de leden van de winke liersvereniging, de heer H. Kruit, direkteur van de Hema, wees er tij dens de donderdagavond gehouden vergadering op, dat op korte ter mijn een oplossing moet worden ge vonden voor het parkeerprobleem. Het is noodzakelijk dat de mensen hun auto dichtbij het centrum kwijt kunnen, omdat zij anders elders hun inkopen zullen gaan doen. De heer Kruit wees er in dit verband op dat het winkelcentrum in Lelystad aanzienlijk zal worden uitgebreid, met een Hema, V D en C A. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ijï ERMELO S Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. ring, evenmin als een vakantieuitke ring en dergelijke. GOUDEN SPELD „U", aldus spreker, „zorgde ervoor dat de vakbeweging groeide Het bondsbestuur is u zeer dankbaar voor uw trouw." Spreker speldde vervolgens de heer Toeter de gouden speld met lauwertak op en bood hem een oorkonde plus een kist sigaren aan. „Mogelijk", aldus de heer Onder dijk, „komt er nog eens een diamantje aan. God geve u nog vele jaren!" Vervolgens huldigde de heer Onder dijk de leden A. v. d. Bos en de beide neven P. Tomassen voor hun 25-jarig lidmaatschap. Zij kregen een gouden speld met oorkonde. „Moge dit speld je u nog vele jaren siere.i", aldus de heer Onderdijk. „Het is van groot be lang, om uw vakvereniging trouw te blijven. Ook uw echtgenoten danken we. Zij zorgen er immers meestal voor, dat de contributie op tijd be taald wordt!" Allen kregen nog een bloemstuk en een cadeaubon van de plaatselijke af deling. CAO Vervolgens sprak de heer Onderdijk nog over de nieuwe CAO. De onder handelingen daarover waren al in een vergevorderd stadium, maar misluk ten toch nog. Juist nu komen de be sprekingen weer op gang. Er was al bereikt: a. overeenstem ming in het experiment van de ver vroegde pensionering; b. over de prijs compensatie. c. over de extra vrije dag. d. de koppelbazenaffaire. De besprekinden struikelden over de arbeidsplaatsenovereenkomst (APO). Onrust in de bedrijfstak kan men niet gebruiken. Die vertroebelt de zaak voor een bepaald aantal jaren. Spreker eindigde met de leden op hun plicht te wijzen. Samen moet de premie worden opge bracht. Misbruiken mag men gerust doorgeven. Na deze mededelingen was er gelegenheid tot het stellen van vragen. (Advertentie) HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). Eri om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 HARDER WIJK Ook in Harderwijk kon de afgelopen dagen van de schaatspret worden genoten. De ijsbaan ging jammer genoeg nog niet open, maar op diverse vijvers en vaarten konden de smalle ijzers worden ondergebonden. Onze fotograaf schoot dit sfeervolle plaatje op de vijver aan de Guido Gezellelaan, waar jong en oud enthousiast een baantje trok. Nu maar hopen dat het voorlopig blijft vriezen

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1