Klandestiene kalver- mesterij „verzegeld VOLVO Nieuwe burgemeester half maart bekend VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant mUSSÊ rwfdmMfComblnatJe30.000 'ROF. DUK: „DAAD VAN ONBEHOORLIJK BESTUUR 99 1 GARAGE FOPPEN «39 Gemeente heeft zaak in studie GARAGE FOPPEN RAAD KAN NIET PRATEN MET KANDIDATEN BEJAARDEN WEER DE MOOISTE WAGEN CDA bespreekt programma Verkwikkende sinaasappel AROB-procedure nog niet afgerond GARAGE NIJkerk BV LADA-ZASTAVA SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Geen voorrang Bevestiging en intrede ds. C. Hegeman is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. CHILDEKS NIEUWSBLAD fC /erschijnt iedere maandag en donderdag lUitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Jsureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 6 FEBRUARI 1978, 55e JAARGANG No. 11 Hierden betaalt geen cent voor bungalows HIERDEN De bewoners/eigenaren in Hierden II hebben bij het gemeentebestuur protest aangetekend tegen het feit dat zij de financiering van het bestemmingsplan voor hun gebied voor hun li kening moeten nemen. Zoals wij in onze editie van donderdag termeldden, wil de gemeente Harderwijk de kosten van de aanleg f an wegen, riolering, openbare verlichting en groenstroken op de grondbezitters verhalen. Het blijkt te gaan om bedragen die va- [•ieëren van 30.000 tot 260.000 gulden per perceel, naar rato van het grondoppervlak. De dertig betrokkenen in het gebied, dat wordt begrensd door de Molenweg, de Zonnesteinseweg, de Wijtgraaf en Je Zomerweg, kregen dit onlangs te horen op een voorlichtings avond in het dorpshuis. Inmiddels is een aktiekomité opgericht, Jat de nodige stappen zal ondernemen. Door wijziging van de agrarische bestemming is in Hierden II nu wo ningbouw mogelijk. Er is een bouw- >lan voor 32 bungalows, in de omge- van de Biesteweg. Het bestem- ningsplan werd in 1975 vastgesteld door de gemeenteraad, die zich hierbij wel uitsprak voor een sluitende ex ploitatie-opzet. Omdat de grond in lierden II in partikuliere handen is, kan de gemeente niet, zoals in andere bestemmingsplannen, de kosten van ontsluiting terugontvangen via grondverkoop. Voor de uitvoering van de werk zaamheden is een krediet nodig van landerhalf miljoen gulden. B. en W. Izullen de raad voorstellen dit geld te- |rug te vorderen door het heffen van bouwgrondbelasting. Daarbij Ikomt dan nog de BTW. De totale som Izal bijna twee miljoen bedragen. Niet lalleen de nieuwe (bungalow)bewo- Iners, voor wie de voorzieningen in fei- Ite worden gerealiseerd, moeten daar- laan meebetalen. Ook de huidige be- volking moet diep in de beurs tasten. I Voor degenen die het bedrag niet kon- Itant kunnen betalen is een regeling mogelijk, maar dan zal er wel 9 pro cent rente moeten worden voldaan, met 't gevolg dat de hoofdsom na on geveer acht jaar zal zijn verdubbeld. AKTIEKOMITE Woensdagavond kwamen de be woners/eigenaren bijeen om te overleggen welke aktie kan wor den ondernomen. De vergadering werd geleid door professor W. Duk, hoogleraar in het bestuurs recht aan de Gemeentelijke Uni versiteit van Amsterdam, die zich als geïnteresseerd buitenstaander voor de zaak wil inzetten. Er werd een aktiekomité in het leven ge roepen, bestaande uit de heren ir. A. W. Kwaaitaal (voorzitter), H. A. v. d. Eisen (sekretaris) en D. M. Matlung (penningmeester). Dit komité zal nauw gaan samen werken met de Belangenvereni ging Hierden, die niet alleen voor de bewoners van het gebied Frankrijk, maar voor de bevolking ERMELO De begin decem ber vorig jaar verzegelde kal- verschuur van de heer V. aan de Eendenparkweg is momenteel toch weer in gebruik. Hoewel de voorschriften voor dit gebied in het noorden van de gemeente Ermelo, vastgelegd in het be stemmingsplan „Tonselse Veld" dat daar van kracht is, het houden van een kalvermes- terij verbieden, zijn op 30 de cember toch weer voor de derde keer kalveren in de schuur ondergebracht. Het door de rijkspolitie aange brachte zegel aan de kalverschuur is niet verbroken om de 136 beesten bin nen te krijgen; V. heeft een nieuwe in gang tot de schuur gemaakt en op deze manier de levende have toch klandestien binnen weten te brengen. De verzegeling van de kalverschuur aan de Eendenparkweg in de nacht van 4 op 5 december 1977 geschiedde in het bijzijn van de direkteur van de dienst gemeentewerken, de heer J. Snaterse. GEWAARSCHUWD Dit gebeurde, toen was gebleken dat de heer V., die in opdracht van de heer Van den Hazel in Putten handel de, herhaaldelijk een nieuwe zending kalveren in de schuur had gebracht. Hoewel de gemeente Ermelo de eige naar van de kalverschuur meerdere malen schriftelijk waarschuwde dat het houden van een kalvermesterij in de schuur aan de Eendenparkweg in strijd is met de bestemmingsvoor schriften, gingen deze praktijken toch onverminderd voort. Maar ook na het ingrijpen van de politie die de kalver schuur in opdracht van de gemeente verzegelde, ging het gerucht dat V. wederom nieuwe kalveren naar bin nen had weten te krijgen. Dat moet gebeurd zijn op 30 december. De ze gels bleken evenwel intact te zijn ge bleven. Onderzoek wees uit dat een nieuwe ingang was gecreëerd waar door een zending van 136 kalveren de schuur was binnengebracht. UITSPRAAK De politie heeft twee weken geleden IAdvertentie Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk weer proces verbaal tegen de heer Van den Hazel opgemaakt. Dit was al eens eerder gebeurd, vorig jaar. De kanton rechter zal nu een uitspraak moeten doen over deze kwestie. Dit voorzover het de justitionele kant van de zaak „kalverschuur aan de Eendenpark weg" betreft. Er is namelijk ook door de kalvermester beroep aangetekend tegen de geldende bestemmingsvoor schriften. Over dit AROB-beroep (Ad ministratieve Rechtsspraak over Overheidsbeslissingen) zal de voorzit ter van de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een uitspraak doen. Pas, als die zitting van de Raad van State achter de rug is en de uitspraak tegen de praktijken van de heer Van den Hazel en de heer V. is, kan de gemeente definitief gaan optreden. Naar verluid heeft de kalvermes ter schorsing van deze rechtszitting (met bindende uitspraak) aange vraagd, zodat mag worden aange nomen dat de gemeente wel gelijk krijgt (Advertentie) UW DEALER iv Harderwijkerweg 240 8 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. van het hele dorp Hierden wil op komen. GEFAALD Aanvankelijk hadden zich in het ge bied Hierden II twee groeperingen ge vormd en vandaar dat nu ook twee bezwaarschriften aan de gemeente raad zijn gezonden, die uiteraard wel dezelfde strekking hebben. Aange voerd wordt dat ten tijde van de vast stelling van het bestemmingsplan, in 1975, de voorstellen over de exploita tie-opzet en de financiële verdeling van de kosten over de bewoners, door de gemeente zijn achtergehouden. „Het was dan ook niet mogelijk tegen de financiële gevolgen van het be stemmingsplan bezwaren aan te teke nen. De inspraakprocedure heeft door deze onvolledige informatie ge faald aldus de Hierdenaren. ONBEGRIJPELIJK Een ander ernstig bezwaar is dat de betrokkenen middels dit bestem mingsplan voorzieningen wordt op gedrongen, waar zij niet om hebben gevraagd en die zij zelfs niet op prijs stellen. „Het reeds bebouwde gedeelte van het gebied Hierden II heeft een landelijk en rustig karak ter. Men woont er prettig in, of aan de rand van, bos en akker. Het ont leent zijn bekoring en waarde voor al aan de door de bewoners met lief devolle zorg in stand gehouden be bossing, waarin de verspreide be bouwing over het algemeen harmo nisch past. Tot nu toe heeft de ge meente Harderwijk blijk gegeven te beseffen hoe waardevol dit woonge bied in zijn tegenwoordige staat is, door een prijzenswaardige terug houdendheid in het aanbrengen van voorzieningen die het karakter zou den aantasten: verharding van we gen, waardoor snelverkeer zou wor den aangetrokken, en onnatuurlijke verlichting is zoveel mogelijk ver meden. Het is onbegrijpelijk hoe het gemeentebestuur de thans onthulde gegevens met name wat betreft asfaltering en stadse straatverlich ting hiermee in overeenstemming zou kunnen brengen KLEIN DEEL Hierbij wordt nog opgemerkt dat het merendeel van deze voorzieningen in bestaande wijken uit de algemene middelen van de gemeente worden be kostigd. In dit geval echter worden de kosten afgewenteld op een klein deel van de bewoners van de gemeente Harderwijk, namelijk alleen zij die toevallig wonen binnen de grenzen die voor het bestemmingsplan zijn ge trokken. Men vraagt zich bovendien af waarop de verondestelli g gegrond is, dat zij allen voldoende draagkrach tig zouden zijn om zulke bedragen op te brengen. Het argument van de gemeente, dat de reeds bebouwde kavels door de wij ziging van de bestemming en de ont sluiting van het gebied in waarde zul len stijgen, wordt bestreden. „Het te gendeel is te verwachten, omdat im mers nu juist de specifieke aantrekke lijkheid van dit woongebied er onmis kenbaar door achteruit zal gaan SPEKULATIE Volgens de Hierdenaren komt het voornemen van het gemeentebestuur er op neer dat mensen van elders die zich in Hierden II willen vestigen in een nog te bouwen woning, de daar voor benodigde grond kunnen verwer ven voor een lagere prijs dan met de werkelijke waarde overeenkomt. Het zou logisch zijn hen het volle pond te laten betalen, in plaats van de au tochtone bevolking, die het liefst alles bij het oude wil laten, ervoor te laten opdraaien. Gewaarschuwd wordt ook voor spekulatie: „degenen die percelen met spckulatieve oogmerken heb ben gekocht, kunnen een extra voordeel behalen. Het zal toch niet de bedoeling van de gemeente zijn, dit te bevorderen LEVENSGELUK Het aktiekomité Hierden II ver zoekt de gemeenteraad met klem het voorstel van B. en W. omtrent de uit voering van de geplande werken en de financiering daarvan niet voetstoots te aanvaarden. Tegen de bouw van de bungalows wordt geen bezwaar inge diend, omdat het bestemmingsplan al is vastgesteld. Wel moet grondig wor den onderzocht welke wijze van ont sluiting van nog te bebouwen terrei nen het minst schadelijk is voor het milieu. Uitgegaan moet worden van de erkenning dat het bosachtig karak ter van het gebied ongerept moet blij ven. Voorts mogen de kosten van de ontsluiting niet worden verhaald op een kleine groep van bewoners, die bij deze werken geen baat hebben. „Inte gendeel", zo wordt in het bezwaar schrift naar voren gebracht, „ook als hun onmiddellijke omgeving wordt ontzien, zullen zij in hun woongenot, en dus in hun levensgeluk, worden ge troffen De Hierdenaren weten zich verze kerd van deskundige steun. Het ak tiekomité raadt de bewoners aan, indien zij persoonlijk door de ge meente worden benaderd, op geen enkel voorstel in te gaan, maar eerst kontakt op te nemen met het komité of met de Belangenvereni ging. Professor Duk, met zijn ken nis van het bestuursrecht, vertelde dat hij een dergelijke gang van za ken nog nooit had meegemaakt. Hij had sterk de indruk dat wat de ge meente Harderwijk hier onder neemt, op z'n minst een daad van onbehoorlijk bestuur is en de hoog leraar achtte het zelfs niet uitgeslo ten dat er sprake is van „handelen ter kwader trouw", al kon hij dit laatste nog niet bewijzen. Het gemeentebestuur wil nog geen kommentaar geven op de bezwaren die door de bewoners/eigenaren in het ge bied Hierden II naar voren zijn gebracht. „De geuite kri tiek vraagt bestudering. Vooruitlopen op mogelijke uitkomsten van deze studie lijkt in dit stadium voorbarig en bovendien niet wenselijk. Wel kan worden gezegd dat aan deze kritiek ernstige aan dacht zal worden geschon ken," aldus loko-burgcmees- ter Klaassen. Van gemeentezijde wordt er nog aan toegevoegd dat de op merking in een van de bez waarschriften, dat het meren deel van de openbare voorzie ningen in bestaande wijken uit de algemene middelen van de gemeente worden bekos tigd, onjuist is. De ontslui- tingskosten van bijvoorbeeld Stadsweiden worden terug verdiend uit de opbrengst van de grondverkoop. (Advertent'') Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil in voorraad. HARDERWIJK Medio maart is de benoeming van de nieuwe burgemeester van Har derwijk te verwachten. De ge meenteraad zal echter niet in de gelegenheid zijn vooraf een ge sprek te hebben met de kandida ten. De Commissaris der Konin gin in Gelderland, mr. M. J. Geertsema, heeft meegedeeld dat hij op dit moment niet in staat is aan een verzoek hiertoe te voldoen. Het is zijn overtui ging dat de procedure niettemin verder moet worden afgewik keld. Mr. Geertsema wil dan Grandioze start van karnaval HARDERWIJK Met een grandioze optocht is zaterdag in Harderwijk het karnaval van start gegaan. Ongeveer twintig versierde wagens reden mee in de feestelijke stoet, die om half twee vertrok vanaf de Boule vard. Behalve de vier plaatselij ke karnavalsverenigingen De Dolfijnen, De Kubbeboot, De Grollebollen en De Bokkems, waren diverse andere verenigin gen en groepen gekostumeerde kinderen van de partij, terwijl ook de horeca goed vertegen woordigd was. Op een podium voor de Vispoort De Dolfijnen voerden een grote dolfijn mee op hun wagen. nam Stadsprins Heinz I van de oudste karnavalsvereniging De Dolfijnen de sleutels van de stad in ontvangst uit handen van wethouder drs. J. J. Post- ma, die zich voor deze gelegenheid door iedereen „Ome Joop" liet noe men. De ceremonie ondervond enige vertraging, doordat het podium eerst aan de verkeerde kant van de Vis poort was opgebouwd, maar dat mocht de pret niet drukken. Prins Heinz stelde ook zijn kollega- prinsen, Jan van De Kubbeboot, Bram van De Grollebollen en Chris tian van De Bokkems aan de gemeen tebestuurderen voor en Ome Joop wenste de Harderwijkse karnavallers vier plezierige dagen (en nachten) toe. VEEL WERK Daarna trok de bonte karavaan voorbij, de enorme dolfijn van De Dol- fijnen voorop, gevolgd door de harem meisjes van de bejaarden, de wagen met de Vispoort van bar-dancing De Boemerang, de Bereboot van De Bok kems, de Grollebollen in hun bokke- wagens en de Grootvorsten van De Kubbeboot in hun antieke automo biel, dit alles kompleet met dansma riekes en blaaskapellen. Het was een fantastische optocht, veel grootser op gezet dan voorgaande jaren en duide lijk was te zien dat iedereen er veel werk aan had besteed. Daar was ook genoeg waardering voor, want mede dankzij het mooie weer stonden hon derden mensen langs de met konfetti bezaaide straten. Op de Hierdenseweg werd de stoet ontbonden en gingen de karnavalsver enigingen ieder naar hun eigen resi dentie. BEJAARDEN Op het kinderkarnaval van De Dol fijnen in De Kiekmure werd bekend gemaakt welke deelnemers aan de op tocht in de prijzen waren gevallen. De onafhankelijke jury, bestaande uit mevrouw Van Bijsteren, wethouder G. H. Christan en Miss Harderwijk Jos Dragt, kende de hoofdprijs toe aan de bejaarden, die met hun haremwagen inderdaad schitterend voor de dag kwamen. De bejaarden kwamen hrerdoor voor de derde maal en dus definitief in het bezit van de grote wisselbeker. Het werd in de sociëteit aan het Kerkplein uitbundig gevierd. Prijzen waren er ook voor de groepen Carnaval de Rio, De Boemerang, Dor- maëls Broekenboetiek en bar-dancing Black and White. Bij de jeugd gingen de prijzen naar Eliza Consilvio (met een jurk van melkflessen), naar Cocky Veenendaal (verkleed als Corry van Gorp) en naar de smurfen Robert van Egmond en Sylvia Loopeke. Vanavond (maandag) en dinsdag kan er nog volop worden gekarna- vald in Harderwijk. De Dolfijnen hebben hun feest in De Kiekmure, De Grollebollen maken er een dolle boel van in De Roef en de leden van De Kubbeboot gaan de plaatselijke etablissementen af. ook binnen twee weken een aan beveling doen aan de minister van binnenlandse zaken. De raad toonde zich teleurgesteld dat er geen vertrouwenskommissie in het leven zal worden geroepen, die met de voornaamste gegadigden van gedachten kan wisselen. Toen mr. Geertsema vorig jaar oktober met de raad kwam praten over de eisen waar aan de nieuwe burgemeester moet vol doen, werd hem om het instellen van zo'n kommissie gevraagd. In het ant woord van de CdK, verzonden 27 ja nuari, miste mende motivatie waar om het verzoek was afgewezen. Lokoburgemeest^r Klaassen, die een telefoontje hadWepleegd met mr. Geertsema, kon een nadere verklaring geven. Het blijkt dat\de CdK zich wel positief heeft opgesteld, zij het mis schien niet van harte-. Hij heeft voor een dergelijke vertrouwenskommissie in ieder geval toestemming gevraagd aan de minister. Deze heeft echter nog steeds niet geantwoord. Langer wach ten heeft volgens mr. Geertsema geen zin, temeer daar de kans klein is dat minister Wiegel gunstig op het ver zoek van de Harderwijkse raad zal reageren. STEMMEN STAKEN Wel mag de gemeenteraad zelf een vertrouwenskommissie formeren en kandidaten oproepen voor een ge sprek, maar de moeilijkheid is dat de namen van de sollicitanten niet door de CdK mogen worden doorgespeeld. „Het lijkt erop dat de tijd weer is aan gebroken, waarin wij voor voldongen (Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus; Assurantiebedrij'f H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en J«. «1 Pers- leningen I nva-assurantieadviseur HARDERWIJK De leden van het CDA kunnen zich woensdag 8 fe bruari uitspreken over het konsept- programma, waarin de amendemen ten door de program-kommissie zijn verwerkt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in gebouw de Harmonie aan de Plantage. De leden worden in de gelegenheid gesteld het programma thuis te bestuderen. Bij de volgende adressen kunnen exemplaren worden afgehaald: voor de CHU bij de heer W. Ruiter, Clarendallaan 9; voor de ARP bij de heer N. G. van Lonkhuy- zen, Stationslaan 25 en bij Loes Huis man, Thorbeckelaan 1 en voor de CDA- en KVP-leden bij mevrouw R. A. Sloot-Baltus, Busken Huetlaan 37. Vanaf 4 februari liggen de konsept- programma's op genoemde adressen voor de leden klaar. feiten worden geplaatst" meende het PvdA-raadslid F. H. van Hoorn. Verschillende raadsleden voelden er wel voor mr. Geertsema schrifte lijk op de hoogte te brengen van de teleurstelling van de raad, dat hij door de minister niet in staat is ge steld aan het verzoek te voldoen. Dit voorstel werd door B. en W. in stemming gebracht. Daarbij deed zich weer het bekende Harderwijk se verschijnsel voor dat de stemmen staakten, met 1010. ERMELO De rijkspolitie kreeg donderdag van een inwoonster van Ermelo de mededeling dat in een si naasappel kwik was aangetroffen. „Toen ik 'm openmaakte rolden de kwikdruppels er uit!" zei de dame over de oranje vrucht die zij had wil len verorberen. De politie kreeg verder geen kwik-meldingen meer binnen en heeft de Keuringsdienst van Waren ingelicht. Het zijn overigens niet al leen sinaasappels uit Israël die met kwik zijn ingespoten; ook Marokkaan se en Spaanse citrusvruchten blijken soms dit zware goedje te bevatten. ERMELO Op de kruising Kos- tersland - Oude Telgterweg vond woensdag een aanrijding plaats. De bestuurder van een personenauto, de Ermeloër U., reed vanaf het Kosters- land de Oude Telgterweg op en ver zuimde toen voorrang te verlenen aan de fietser Van den H., ook uit Ermelo Van den H. werd licht gewond. De wielrijdster G. A. van L., uit Ermelo reed woensdag over de Julia- nalaan, een voorrangsweg. De auto mobiliste mevrouw K. reed op de Wil- helminalaan en gaf genoemde wiel rijdster op de kruising van beide lanen geen voorrang. De wielrijdster werd licht gewond. ERMELO Op woensdag 15 fe bruari aanstaande hoopt ds. C. Hege man zijn intrede bij de Gereformeerde Gemeente alhier te doen. De bevesti ging geschiedt door ds. E. Venema, van Drachten en wel om drie uur 's middags, 's Avonds 7.00 uur volgt dan de intreedienst. Beide diensten heb ben plaats in de Nieuwe Hervormde kerk aan de Horsterweg. Dit ter verbetering van het be richt in onze maandageditie van 30 januari jl. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1