HIERDEN MOET TWEE MILJOEN DOKKEN eddenspeciaalzaak DEN HERDER VOLVO SPIJKER Kruidenier Vierhout in vernieuwde zaak 4 "II I DE BROEKENHAL Heel veel mensen zouden heel veel beter kunnen slapen W ^ELLh' Nieuwe Harderwijker Courant Felle protesten van grondbezitters VERZEKEREN C0ENEN Open dag op R.-k. scholen GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" IbrinK Luchtverwarming Massief eiken GARAGE FOPPEN Nieuw voorstel winkelsluiting Autorijschool DIJKGRAAF GARAGE FOPPEN modehuis DE RUITER VAN OS B.V. randmeercombinatia: 30.000 is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. BANKSTELLEN EETH0EKEN KASTEN DEKENKISTEN LADENKASTEN MIMISETS EIKEN MEUBELEN 'T vrijblijvend alle informatie Donkerstraat 37, HARDERWIJK. SIMCA-CHRYSLER- GARAGE Nijkerk BV les in BMW en DAF BLOKHUIS BLIJ MET BUURTWINKEL Werkgroep wereld- diakonaat belegt vesperdienst LADA-ZASTAVA GOUDEN BROCHE - ARMBAND OF RING GUN U ZELF EENS ZO'N DING. „DE GOUDVALLEI" WIL HET MET U WEL MAKEN, HOUDT REKENING MET DE BEIDE SMAKEN PRIJSJES.... OCH DIE ZIJN OM TE KRAKEN. CORDUROY C0STUUMS CORDUROY COLBERTS enl° ^aijOHSl CORDUROY PANTALONS n .c KUttHBUAHDSttHI Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. SCHILDERS NIEUWSBIAD ÏC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1978 55e JAARGANG No. 10 HIERDEN Grondeigenaren in het gedeelte van Hierden, gele gen tussen de Molenweg, Zonnesteinseweg, Wijtgraaf en de Zo- merweg, moeten anderhalf miljoen gulden betalen voor de aanleg van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorzieningen in hun gebied. De gemeente Harderwijk wil hiervoor een hoofdelij ke bijdrage berekenen van ongeveer dertien gulden per vierkante meter grondeigendom. Daarbij komt dan nog 15.000 gulden per perceel voor het fonds stadsontwikkeling, waardoor de totale som tegen de twee miljoen zal bedragen. Voor Hierdenaren die een flink stuk grond in bezit hebben, met name ook agrariërs, betekent dit een enorme uitgave. In sommige gevallen blijkt meer dan hon derdduizend gulden aan de gemeente verschuldigd te zijn. In 1975 stelde de gemeenteraad het oestemmingsplan Hierden II vast. Dit maakt het mogelijk in het betrokken gebied bungalows te bouwen. Er is een bouwplan voor 32 van deze luxe woningen, van een aannemersbedrijf uit Odijk. De raad vond wel dat de ex ploitatie-opzet van het bestemmings plan kostendekkend moest zijn. De ontsluiting van het gebied, de aanleg van wegen, riolering enzovoort, gaat de gemeente anderhalf miljoen kos ten. In andere bestemmingsplannen, waar de grond eigendom is van de ge meente, geeft dat geen enkel pro bleem. Door de grondverkoop worden de ontsluitingskosten terugontvangen. In Hierden II is de grond echter in partikuliere handen en de gemeente wil de kosten nu terugvorderen van de grondbezitters, naar rato van hun grondoppervlak. Dit is mogelijk door het heffen van een bouwgrondbelas- Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES 9 INFORMATIE Dus: Assurantiebcdrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk, jl Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- t; theken, financieringen en pers. leningen j> nva-assurantloadvlaeur ting. Het is de eerste keer dat dit ge beurt in Harderwijk. MET RENTE De Hierdenaren kregen dit ,,koud op hun dak" op een informatie avond, die vorige week door het ge meentebestuur werd belegd in het dorpshuis. Zij wisten nergens van en het werd dan ook een rumoerige vergadering. Felle protesten klon ken door de zaal. Diverse mensen blijken slapeloze nachten te hebben gehad, doordat zij de hoge kosten niet kunnen betalen. Het geld moet op tafel komen wanneer de ontslui ting van het gebied is gerealiseerd, omstreeks 1979/'80. Het bedrag kan kontant worden voldaan, maar ook is een betalingsregeling mogelijk, bijvoorbeeld in dertig termijnen van een jaar. Er komt dan wel rente bo venop en het betekent dat de hoofd som na zo'n acht jaar zal zijn ver dubbeld. De verontruste grondeigenaren gaan aktie ondernemen. Zij wijzen ook op de menselijke kant van de zaak. Men vindt het onrechtvaardig dat niet alleen de nieuwkomers in het gebied („dat is wel billijk"), maar ook de bevolking die hier al van oudsher woont, plotseling zo'n 60 a 70 mille of nog meer moet betalen, terwijl deze helemaal niet om de nieuwe voorzie ningen heeft gevraagd. MEERWAARD De gemeente kan hier begrip voor opbrengen, maar stelt dat door wijzi ging van de agrarische bestemming de waarde van de grond misschien wel is vertwintigvoudigd. „Vroeger was de grondprijs 3 a 4 gulden per vierkante meter, nu kan dat wel 75 100 gulden zijn," aldus een woordvoerder. „Er kunnen nu woningen worden ge bouwd. Wanneer een grondbezitter een stuk bouwland verkoopt aan ie mand die daar een bungalow wil neer zetten, heeft hij de kosten die hij nu moet voldoen, er in één keer uit Van gemeentezijde wordt er nog aan toegevoegd dat iedereen, ook in andere delen van de gemeente, op een of andere wijze moet meebetalen aan de kosten die zijn gemaakt voor het bouwrijpmaken van de grond. „Alleen weet men het daar tevoren. De men sen in Hierden II worden er achteraf mee gekonfronteerd, maar het komt in feite op hetzelfde neer. Bovendien is het vaak zo dat een bestemmings- Advertentie) Advertentie Smeepoortstraat 27 Harderwijk. Tel. 03410-14795. Wij zijn geopend van 9.30-12.00 en 2-6 uur. Vrijdagavond 7-9 uur. Maandagmorgen en woensdag hele dag gesloten. (Advertentie) FOUT GOED plan wordt opgesteld op verzoek van de bevolking in het gebied REGELING In februari of maart zal de gemeen teraad worden gevraagd het benodig de krediet voor het ontsluiten van Hierden II beschikbaar te stellen. Over de wijze van terugvorderen van de kosten blijken ook de raadsleden het echter nog niet eens te zijn. Twee kommissies, die er vorige week over vergaderden, kwamen er niet uit. Ge dacht wordt aan een speciale regeling voor de autochtonen, de agrariërs die altijd hun bedrijf in dit gebied hebben gehad. Wellicht kan voor hen het tijd stip van betaling vijf jaar of langer worden uitgesteld, maar over deze pe riode zal dan ook weer rente moeten worden betaald. Een andere suggestie is, de „echte" Hierdenaren minder te laten betalen. In dit geval zal aan de mensen die pas de laatste jaren in het gebied zijn komen wonen, een grotere bijdrage moeten worden berekend. Want de gemeenteraad zal ongetwij feld van mening zijn dat de anderhalf miljoen die moet worden uitgetrokken voor de ontsluiting van Hierden II, te rug moet komen in de gemeentekas. De gemeente Harderwijk kan dat geld best gebruiken. Het ziet er tiaar uit dat er nog heel wat woorden over zullen wor- HARDERWIJK Op zater dag 11 februari houden de R.K. kleuterschool „Klein Duimpje" en de R.K. basisschool „Viator" een open dag van 14.00 tot 16.00 uur. „Klein Duimpje" is geves tigd aan de Van Hall-laan nr. 22, in de buurt van de Wittenha- gen; de Viatorschool aan de Ju- lianalaan 10, in de wijk „Stads- dennen". Beide zijn kleine scholen die met kleine groepen leerlingen werken, zo dat van een tamelijk individueel on derwijs sprake is in groepen die intiem genoeg zijn om de leerling zich snel thuis te laten voelen. Een van de voornaamste doeleinden van het on derwijs is de leerlingen een zelfstandig werkgedrag aan te leren. Op de open dag worden van 14.00 tot 16.00 uur katholieke en niet-ka- tholieke ouders van kinderen waar voor een schoolkeuze gemaakt moet worden van harte uitgenodigd de school te bezoeken. Zij kunnen daar alle benodigde informatie krijgen en kennis maken met de aanwezige leer krachten en leden van de oudercom missie. Vanzelfsprekend kunnen dan de scholen bezichtigd worden en ook liggen er informatieboekjes klaar waarin alle gegevens over de scholen vermeld zijn. (Advertentie) CCDI/IPC Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101*-^ Steeds Inruil in voorraad!"" den gesproken. De grondbezitters, die gisteren een protestvergade ring hadden in restaurant De Berk te Hulshorst, laten het er niet bij zitten. Zij worden gesteund door de Belangenvereniging Hierden, die vreest dat het voor de bewo ners van het gebied Frankrijk de zelfde kant zal opgaan. Hier is, bij realisering van het plan Frankrijk, sprake van een bouwgrondbelas ting van tienduizend gulden en men is bang dat ook dit bedrag fors zal worden verhoogd. Loko- burgemeester Klaassen heeft ove rigens al gezegd: „Het is de eerste, maar ook de laatste keer dat we het zo doen (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk HARDERWIJK - Het be stuur van de winkeliersvereni ging Binnenstad wil een einde maken aan de verwarrende si tuatie die is ontstaan door de verplaatsing van de verplichte halvedagsluiting van de woens dagmiddag naar de maandag morgen. In de praktijk blijkt dat steeds meer zaken, pa de vrije maandagmorgen, op maandag middag vrijwillig sluiten. Het publiek weet niet meer waar het aan toe is en blijft weg, wat ook voor de warme bakkers en de slagers nadelig is. Zij zijn name lijk maandagmorgen open en woensdagmiddag gesloten, als alle andere zaken gesloten zijn. „Voor het kopende publiek, maar ook voor ons zelf, zal het beter zijn om op één lijn te ko men," aldus het bestuur van de winkeliersvereniging. Aan de winkeliers wordt voorgesteld over te gaan tot vrijwillige slui ting op maandagmiddag, ook de bakkers en de slagers, die dan de mogelijkheid krijgen om woens dagmiddag open te zijn. De si tuatie wordt dan: verplichte maandagmorgensluiting, met uitzondering van bakkers en sla gers; vrijwillige maandagmid dagsluiting, bakkers en slagers ook gesloten; alle zaken open op woensdagmiddag. tydvbrtektie Tel. 05779- ióu Een trotse mevrouw Vierhout achter de toonbank in de winkel op het Blokhuis. HARDERWIJK Het Blok huis heeft z'n buurtwinkel te rug. Kruidenier M. Vierhout he ropende vrijdag zijn zaak, na een renovatie die zo'n negen maanden in beslag heeft geno men. Vorig jaar mei werd met het omvangrijke karwei begon nen. Het driehonderd jaar oude pand winkel, woning en het huis van de buren werd vrij wel tot de grond toe afgebroken. ERMELO Aanstaande zondag, 5 februari, wordt in verscheidene kerk diensten D.V. aandacht besteed aan het dienstbetoon van de kerk in de nood v.an de wereld. De avond tevo ren, zaterdag dus, wordt in de Oude Kerk aan de Putterweg een vesper dienst gehouden, uitgaande van de Hervormde gemeente en de Gerefor meerde kerk te Ermelo. Deze geza menlijke gebeds- en bezinningsdienst ter voorbereiding op de werelddiako- naat-zondag, begint om kwart voor acht en na de vesperdienst is er in ge bouw De Hoeve naast de kerk gele genheid tot een ontmoeting. Degenen die vervoer naar en van de Oude Kerk wensen te hebben, gelieve het tele foonnummer 4346 of 3378 te bellen. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Gouden dameshorloge 98.- Gouden horlogeband 198.- Gouden graveerplaatjes 39.-49.- Gouden ketting 39.-44.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Verlovingsringen 3 mm p. paar98.- Zaanse klokken 139.- 198.- Friese staartklok444.- herenhorloge 39.- Jongens/meisjeshorloge 29.- GRATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK schitterende gouden armband 298.- NU 188.- gouden kruisjes (heel erg mooi) 65.- NU 39.- massief zilveren koordarmband 49.- NU 29.- 6 unieke theelepels met goudoplaag 78.-NU 29.- EXTRA EXTRA EXTRA 6 frultmessen, heel bijzonder 132 -nu 39.- CASSETTES: de CASSETTE SPECIALIST, nee uw cassette specialist, waar altijd spreekuur is. Cassette edelstaal 198.- en 375.-. Ja en dan hat allermooiste bestek, GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt u geheel GRATIS de theelepels - gebaksvorkjes - suikertang - suikerschep - slacouvert - taartschep broodzaag. Het model kunt u zelf bepalen. Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497-1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040; hoofdstraat 87, Velp 085-618095. Colum- buslaan 392, Utrecht, 030-884527. ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD-HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp. De GOUDVALLEIHEEFT ALTIJD IETS VOORMAAR OOK VOOR DE ANDERdus wat zeggen we weerde GOUDVALLEI die is er voor UNee,juist voor U. Alleen een paar muren konden blijven staan. Voor het echtpaar Vierhout was het geen gemakkelijke tijd. „Toen er op een gegeven moment een gat van bij na vier meter diep moest worden ge graven voor de fundering en de hele boel overhoop lag, zagen we het eigen lijk niet meer zitten," vertelt me vrouw Vierhout, die ook nog een poos ziek is geweest. De verkoop kon door gaan in een winkelwagen en zelf had men gastvrij onderdak bij „buurman" Marree aan het Kerkplein. Vorige week was het eindelijk zover dat de kruidenierszaak, die is aange sloten bij de inkooporganisatie IFA, weer in bedrijf kon worden genomen. Het is gelukkig hetzelfde gezellige buurtwinkeltje gebleven, met een wel iswaar vernieuwd, maar nog altijd knus interieur. In de ouderwetse rek ken liggen de waren uitgestald en een antieke koffiemolen en weegschaal zorgen voor een sfeertje uit (groot)moeders tijd. KLOMPEN De zaak is al tachtig jaar in handen van de familie Vierhout en steeds van vader op zoon over gegaan. Terwijl zijn echtgenote achter de toonbank staat, trekt de heer Vierhout er met de wagen op uit. Hij heeft veel klanten in Hier den. Behalve kruidenierswaren en snoepgoed worden ook klompen aan de man gebracht. Deze liggen in alle soorten en maten opgesla gen in het ruime magazijn naast de winkel. Het woonhuis is eveneens geheel ge moderniseerd en een vroegere be woonster, die vrijdag even 'n kijkje kwam nemen, kende het nauwelijks meer terug. „Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost, maar achteraf is het de moeite best waard geweest. We zijn er dolgelukkig mee," zegt me vrouw Vierhout, die trots de buurtbe woners en andere belangstellenden het pand Iaat bewonderen. Natuurlijk mocht het kruidenier sechtpaar vele gelukwensen en bloemen in ontvangst nemen. Het renovatieplan is ontworpen door het architektenburo H. H. Posthumus, de bouw werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf Timmer uit Hier den, met medewerking van Rodegro (sanitair en verwarming) en schil dersbedrijf V reeker Advertentie Advertentie een begrip voor bruidskleding. avond- en cocktailkleding bruidsmoede» kleding (Advertentie) r Verkeersweg - HARDERWIJK - Tel. 03410-16560. Het speciale adres voor (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties £->?) zullen u overtuigen. A l/^aiT Praat 'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6, Hierden. Tel.(03413) 818. (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12; tel. (03417) 1344*.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1