Bloemen voor 30-jarig Israël sprekende solidariteitsaktie VOLVO SPIJKER PCG BEZORGD OVER „KLEUR" NIEUWE BURGEMEESTER PAND VAN MONS MOET WIJKEN STATENLEDEN VERWERPEN GROEIFUNKTIE VERZEKEREN Veel vragen op forumavond Nieuwe Harderwijker Courant GARAGE FOPPEN I GARAGE FOPPEN Israël Comité Nederland: „Gevoel van verbondenheid Weer insluipers in Slingerbos Bouw ziekenhuis start in 1981 Jazzconcert in hotel Baars randmeercombinatie: 30.000 SYMBOLISCH AANBEVELING NIEUWE ANJER is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. GARAGE Nijkerk BV SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Kamerlid Hermans vanavond bij WD LADA-ZASTAVA NOTEER! JOH. VISSER Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 30 JANUARI 1978 55e JAARGANG No. 9 WD belooft Hierden volledige steun HIERDEN De Belangenvereniging Hierden kan in de strijd tegen het plan Frankrijk rekenen op de steun van de VVD-fraktie in Provinciale Staten. De delegatie die donderdag in Hierden op bezoek was en met de bus een ritje maakte door het gebied Frank rijk, bleek het geheel eens te zijn met de bezwaren tegen de wo ningbouw. Fraktievoorzitter drs. T. R. A. Veen beloofde dat de VVD bij de vaststelling van het streekplan Veluwe voor de belan gen van Hierden zal opkomen en aandringen op verplaatsing van de woningbouw naar de polder. Drs. Veen verwachtte dat de kan sen wat dit betreft gunstiger komen te liggen, omdat de gedepu teerde mr. O. W. A. Baron van Verschuer, die het plan Frankrijk er heeft willen „doordrukken", na de komende verkiezingen niet zal terugkeren. Het bestuur van de Belangenver eniging Hierden heeft de afvaardiging an de WD, bestaande uit de Staten leden J. de Bondt, ir. H. W. F. C. Donkersloot, drs. B. U. Haagsma, drs. Veen en R. van Waarden (het Tweede Kamerlid drs. J. F. Scherpenhuizen zou ook komen, maar was verhinderd) een duidelijke uiteenzetting gegeven van de problematiek rond het plan Frankrijk. Voorzitter B. Hoeve legde de nadruk op het ekonomisch aspekt. Bijna honderd eendenhouderijen, kal- vermesterijen en agrarische bedrijven moeten verdwijnen en niemand weet waarheen. Ruim 650 arbeidsplaatsen (de twee slachterijen meegerekend) dreigen verloren te gaan, als gevolg van de geplande woningbouw. ZEEWOLDE De heer Hoeve toonde een brief van de direkteur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, professor Van Duin. Deze deelt hierin mee dat de mogelijkheid om bedrijven in te pas sen in de polder zeer gering is. Hoog stens twee agrarische bedrijven zou den voor verplaatsing in aanmerking komen. „Wel heeft de RIJP laten we ten, zo spoedig mogelijk Zeewolde te stichten, om hiermee de problemen op te lossen. Zeewolde ligt maar vijf kilo meter van Harderwijk" aldus Hoeve, die zich dan ook afvroeg waarom niet wordt besloten tot woningbouw in de polder. „Harderwijk kan zijn groei- funktie dan teruggeven. Voor de eigen bevolking is er voorlopig nog grond ge noeg. Waarom moeten de eigen men sen worden verdreven en de bedrijven verplaatst? Er ontstaat op die manier veel leed KERNBESLISSING Om verplaatsing van de woning bouw naar de polder mogelijk te maken, heeft de Belangenvereni ging Hierden het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorige maand gevraagd om een planologische kernbeslis sing. „De Veluwe is vol, maar tegenover de Veluwe ligt een lege polder. Be stuurlijk blijkt het via de lokale en provinciale kanalen geen haalbare kaart te zijn om woningbouw te over wegen in de polders in plaats van op het volle oude land. Planologisch kan dat echter wel," zo wordt gesteld in het schrijven aan de minister. De heer F. Slingerland, lid van de Belangenvereniging, wees de verte genwoordigers van de VVD erop, dat bij de RIJP de bereidheid bestaat voor de bouw van een kern aan de rand- meerkust tegenover Harderwijk, in verband met de toenemende druk tot overloop vanaf de Veluwe en de Gel derse Vallei. Het dagelijks advieskol lege van het Openbaar Lichaam te Lelystad is overtuigd van het belang van het gebied Zeewolde als eventueel overloopgebied, terwijl ook voor de Markerwaard besluitvorming wordt gevraagd. ,,Deze kwestie overloop wordt intussen zo groot, dat een planolo gische kernbeslissing (Veluwe en Gelderse Vallei versus Zuidelijke Flevopolders) op korte termijn om een beslissing van algemeen be lang vraagt" brengen de Hierde naren naar voren in hun brief aan de minister. „De overloop vanuit Amsterdam en het Gooi is een feit, waarom dan nog niet vanuit de provincie Gelderland AFREMMEN De heer Slingerland voegde eraan toe dat bij besprekingen van het streekplan Veluwe door „koudwater vrees" onvoldoende aandacht is be steed aan de mogelijkheden voor wo ningbouw in de polder. „Daarbij komt dat B. en W. van Harderwijk sterk ge charmeerd zijn van de groeigedachte, waarvoor echter geen grond aanwezig is Drs. J. P. van der Meer, frak tievoorzitter van de VVD in de ge meenteraad, stelde dat Harderwijk wel de eigen natuurlijke aanwas moet opvangen. „Zodra wij echter worden gedwongen ook de woningzoekenden van elders te huisvesten, zet onze fraktie wel vraagtekens. Voor de op vang van de regio schieten de ruimte lijke mogelijkheden tekort. We moe ten nu afremmen en niet na 1981, zoals het kollege wilGesproken werd ook over de financiële konse- ERMELO Op de dag dat de staat Israël dertig jaar bestaat, dat is op 14 mei dit jaar, zal op het nationale vliegveld Ben Goerion bij Tel Aviv een vliegtuig uit Nederland met 15.000 bossen bloemen landen. De „moeder van Israël", mevrouw Golda Meïr zal deze bloemenzending uit Holland offi cieel in ontvangst nemen, waarna evenzoveel zieken, bejaarden en invaliden in de Joodse staat een boeket bloemen zullen krijgen als er boeketten zijn. ,We hopen op 15.000 bossen bloe men, elk voorzien van het kaartje van de gever", vertelde de heer R. Brandenburg van het Israël Comité Nederland vorige week ten huize van de neer H. J. Pluimers aan de Eetiefstraat 155 in Ermelo. Beide heren zijn lid van de Gelderse afdeling van het Israël Comité Neder land en introduceerden de „Nationale bloemenaktie" van het comité, die heden van start is gegaan. Met het ge ven van een bos bloemen aan hulpbe hoevende inwoners van Israël wil het Israël Comité Nederland, dat met provinciale afdelingen werkt, zijn soli dariteit aan de 30-jarige staat betui gen. Als mevrouw Mei'r als eerste een bosje Nederlandse bloemen zal krij gen op de dertigste verjaardag van de staat Israël en spoedig daama duizen den andere Israëliërs in ziekenhuizen dit symbool van warme genegenheid uit ons land ontvangen, is dit een te ken van innige vriendschap" legt de heer Brandenburg uit. Van de 32 or ganisaties in Nederland die zich met Israël bezig houden, is het Israel Co mité Nederland de enige niet-Joodse instantie, die zich beijvert voor de so lidariteit met het Joodse volk. Feite lijk is het I.C.N. de enige organisatie met deze opzet en van zulk een sa menstelling, in heel West Europa. ,,We hebben zelfs leden in Engeland, Frankrijk, België en Duitsland", weet de heer Pluimvers te vertellen. In deze regio Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet heeft de Gelderse afdeling van het Israel Co mité Nederland ongeveer honderd zeventig leden, maar dat aantal zal wellicht worden vergroot als de fol der van de aktie „Bloemen voor Is raël" een dezer dagen door de brie venbus valt. Het formuliertje om deel te nemen aan de solidariteit saktie (een bos bloemen met naam van de Nederlandse gever op het kaartje kost f6,50) kan tevens dienst doen als aanmeldingsformu lier voor het lidmaatschap van het ICN. Er is een groot aanbevelingscomité gevormd voor deze niet-politieke(l) solidariteitsaktie. Oud-burgemeester van Rotterdam, de heer W. Thomas sen, is voorzitter van dit comité van aanbeveling waarin veel bekende Ne derlanders zitting hebben, zowel van christelijke als niet-christelijke signa tuur. Een paar namen: ds. H. G. Abma, prof. dr. W. Albeda, dr. I. A. Diepenhorst, ds. W. Glashouwer, Sip- ke van der Land, Alexander Pola, mr. H. van Riel, mevrouw H. van Some ren-Downer en ds. J. H. Velema. Zeg het met bloemen. Deze zin krijgt in de nationale solidariteitsak tie van het Israel Comité Nederland nog meer diepgang, als blijkt dat men bezig is om een heel nieuw soort anjer te kweken, die de naam „Israël" zal krijgen. Een expert op het gebied van bloemensoorten is momenteel druk met de kweek van de anjer „Israël" bezig en als alles volgens plan ver loopt, krijgen 15.000 mensen in de Joodse staat persoonlijk een bos van deze speciale hloemen overhandigd op de 14e mei. Het ICN zorgt voor de kaartjes aan de bloemen aan de hand van de binnenkomende girokaarten. Het bedrag van zes gulden vijftig per bos kan worden overgemaakt op post rekening 3924878 van de Solidariteit saktie Nederland-Israël, Postbus 93105 te Den Haag. Deze grote nationale solidari teitsaktie van het Israël Comité Nederland wordt gemotiveerd door de voortdurende, wereld wijde toename van de vijand- (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 schap tegen Israël. Ook de tra ditionele vriendschap van ons volk jegens Israël is geschaad door belangenpolitiek. Het Is raël Comité Nederland is van mening, dat een bloemenaktie op grote schaal Israël weer be moedigen kan en de overtuiging terug kan geven, dat het Neder landse volk als zodanig in over grote meerderheid vriendschap pelijk gezind jegend Israël is ge bleven. kwenties van het plan Frankrijk en de sociale problemen die dit alles mee brengt. VERKEERD SPOOR De Statenleden van de WD kon den zich volledig in deze argumen ten vinden. Fraktievoorzitter Veen verkondigde dat de WD in Provin ciale Staten al zeven jaar zegt dat men met de verstedelijking op een verkeerd spoor zit, maar voor deze stelling te weinig steun krijgt. De VVD vindt dat de in hoog tempo uitgevoerde verstedelijking ten koste gaat van de kwaliteit van de woning bouw, terwijl bovendiep dorpen kapot worden gemaakt, doordat de bevol king wordt aangezogen door de groei kernen. Beter is het volgens de VVD dat iedere kem woningen mag bouwen voor de natuurlijke aanwas. Drs. Veen betwijfelde of het be stuurlijk en ambtelijk apparaat van Harderwijk in staat zullen zijn de „geweldige opdracht" van de groei- funktie te realiseren. „Laat Harder wijk en Hierden maar blijven zoals zij zijn en geef Ermelo, Nunspeet en Put ten voldoende woningen, waarmee zij in hun eigen behoefte kunnen voor zien," opperde hij. „De mensen van buiten de regio kunnen best in de pol der gaan wonen, maar het is verkeerd de plaatsgebonden Veluwse bevolking naar dat gebied te verhuizen OP DE TOCHT Drs. Veen raadde de Belangen vereniging Hierden aan voortdu rend druk te blijven uitoefenen. Gezien de vertragingen die zich waarschijnlijk zullen voordoen, door bezwaarschriften en onteige ning, achtte hij de kans zeer klein dat de plannen op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, waar door de regionale opvang toch al op de tocht komt te staan. Het be stuur van de Belangenvereniging toonde zich biezonder verheugd over het verloop van het gesprek met de WD-delegatie en vooral over het meeleven met de mense lijke kant van de zaak, iets wat men in de besprekingen met bur gemeester en wethouders heeft ge mist. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk De Statenleden van de WD en de Hierdenaren samen aan tafel in De Tippe, waar het plan Frankrijk werd besproken. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' len'n9en nva-assurantleadvlseur (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO jij: Tel. C3410-12101 Steeds Inruil in voorraad. HARDERWIJK/ERMELO De afdelingen Harderwijk en Ermelo van de VVD houden vanavond (maandag) een gezamenlijke bijeenkomst in hotel Baars, Smeepoortstraat 52 te Harder wijk. De heer Loek Hermans, jongste Tweede Kamerlid van de VVD en bo vendien woonachtig in Gelderland, zal spreken over: „Een nieuw kabinet, een nieuw geluid?" Na de pauze is er gelegenheid tot diskussie. De avond begint om 20.00 uur. In het kader van de aanstaande verkiezingen zullen er door de afdelingen Harderwijk en Er melo gezamenlijk nog twee avonden belegd worden. Woensdag 8 maart komt het Gelders Statenlid J. de Bondt naar Harderwijk en maandag 8 mei zal mevrouw E. Verkerk-Terpstra in Ermelo een spreekbeurt verzorgen. HARDERWIJK De leden van de PCG-gemeenteraads- fraktie waren donderdag voor de laatste maal voor de verkie zingen in de gelegenheid zich te genover de achterban te verant woorden voor de wijze waarop zij in de afgelopen periode de Harderwijkse belangen hebben behartigd. Tijdens een forum avond in de zaal van restaurant Tima kregen zij heel wat vragen op zich afgevuurd. Fraktievoorzitter J. de Graaf gaf een korte terugblik op wat in 1977 tot stand is gekomen, dan wel noodge dwongen moest blijven liggen. Het voortijdig vertrek van burgemeester Malcorps noemde hij een ernstige zaak, die een terugslag heeft op de werkzaamheden. Ondanks een zeer grote inzet komt het kollege nu aan bepaalde zaken niet toe. Over de benoeming van een nieuwe burgemeester is nog niets bekend. De raad heeft een profielschets gegeven en gevraagd om het instellen van een vertrouwenskommissie, maar dit blijkt nog wat moeilijkheden op te le veren. Enigszins bezorgd was de heer De Graaf over het feit dat de minister van binnenlandse zaken vindt dat er meer WD-burgemeesters moe ten komen. De voorkeur van de Harderwijkse gemeenteraad gaat uit naar een burgemeester uit de kringen van het CDA. TRIEST De PCG-voorzitter konkludeerde dat het afgelopen jaar in Harderwijk heel wat is gebeurd, maar dat daaren tegen ook enkele belangrijke dingen nog niet konden worden uitgevoerd. De PCG-fraktie betreurt het dat nog geen beslissing is genomen over plan Frankrijk, welke beslissing dat dan ook zou zijn. „Voor voor- en tegen standers is het biezonder triest dat zij nog steeds niet weten waar zij aan toe zijn Wat het nieuwe openluchtzwembad betreft, sprak de heer De Graaf de wens uit dat zijn fraktie eenstemmig zal besluiten dat deze akkommodatie ook op zondag geopend kan zijn. Over het welzijn merkte hij op dat partiku- lier initiatief en overheid samen in houd moeten geven aan een samen hangend en evenwichtig beleid. Zorgen zijn er ook over de financiële positie van de gemeente. Om een slui tende begroting te kunnen houden, is het noodzakelijk de tarieven van de gemeentelijke belastingen trendmatig te blijven verhogen. De rijksbijdrage loopt achter op de kosten van de ge meentelijke huishouding, waardoor plannen zoals het centrumgebied en de aanleg van wegen worden opgehou den. „Dat is teleurstellend voor de be volking en stelt onze raad voor grote problemen," aldus De Graaf. Na deze inleiding werden diverse vragen gesteld, over verkeerssituaties, afsluiting van wegen, het nieuwe ge meentehuis, het plan Vuldersbrink, voorzieningen in de binnenstad, het streekziekenhuis, het openbaar ver voer, het verkeerscirkulatieplan, par keervoorzieningen, de lijst van wo ningzoekenden, de identiteit van Hierden, het bestemmingsplan Hier den II en de sociale integratie van minderheidsgroepen Waardering was er voor de wijze waarop wethouder mevrouw mr. H. A. Strijd-Groenewegen en de raads leden deze vragen beantwoordden. Voor de ongeveer vijftig aanwezi gen betekende een en ander een be langrijk stuk informatie en gehoopt wordt dat zij ook bij de raadsverga deringen van hun belangstelling blijk zullen geven. HARDERWIJK Je kunt je deur dan wel voorzien van een stevig slot, als je domweg vergeet de sleutel om te draaien, dan blijft het voor een inbre ker een koud kunstje om binnen te ko men. Dat ondervonden vijf bewoners van het Slingerbos, die vorige zomer op aanraden van de politie hun huis extra beveiligden tegen de vele inslui pingen in hun wijk. Het heeft niet veel geholpen. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen insluipers op nieuw hun slag. Zij hadden het alleen op geld gemunt en namen voor in to taal 1700 gulden mee. Andere waarde volle voorwerpen raakten zij niet aan. Het werd hen wel erg gemakkelijk ge maakt. Bij alle vijf woningen stond de deur uitnodigend open HARDERWIJK In januari 1981 zal worden begonnen met de bouw van het nieuwe streekzieken huis, op een terrein in Stadsweiden. Verwacht wordt dat het gebouw, dat in de plaats komt van de drie bestaande ziekenhuizen Pins en Boerhaave in Harderwijk en Salem in Ermelo, in 1983 in gebruik kan worden genomen. Een probleem is nog de bereikbaarheid, door de ver keersdrukte in de zomermaanden. De hoop is gevestigd op de aanleg van een nieuwe weg Voorthuizen- Putten-Ermelo, die zal aansluiten op Stadsweiden. (Advertentie) UW DEALER i:> Harderwijkerweg 240 8 ERMELO S Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. •Ivt. HARDERWIJK Bij de Harder wijker Jazz Sociëteit is zondagmiddag 5 februari in hotel Baars een optreden van The Swing Society. Dit orkest werd drie jaar geleden opgericht in het befaamde jazzcafé van Nick Vol- lebregt in Laren (NH), door een aan tal oude muziekmakkers. De kernbe zetting bestaat uit acht mensen, na melijk Martin Beenen (drums), Rob- by Pauwels (gitaar), Dolf Delprado (bas), George Katee (trombone), Jan Morks (klarinet), Joost van Os (trom pet) en Jan Pieters (vibrafoon). Het konsert begint 's middags om drie uur. Een kinderchreche is aanwezig. (Advertentie) ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderwijk. HARDERWIJK Het karakteristieke pand van drukkerij Mons aan de Schoenmakersstraat wordt vermoedelijk afgebroken voor de bouw van het winkelcentrum op de Vuldersbrink. Welis waar staat het pand, als enige in dit gebied, op de monumenten lijst, maar Monumentenzorg zelf vindt dat het eigenlijk ook wel mag worden gesloopt. Op deze manier kan de nieuwe bebouwing van de Vuldersbrink, met een Vendet, winkels, twee bioscoopjes, kantoren, een bankgebouw, woningen en een overdekte parkeer garage, een meer aaneengesloten geheel gaan vormen. Met de bouw zal in het voorjaar van '79 worden begonnen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1