SMEEPOORTENBRINK VOL MET BORDEN VOLVO SPIJKER Politie bekeurt rood- stoplicht negeerders WDM VOERT AKTIE OP AANTAL KAZERNES Jiurgercentrum'al helemaalglasdicht VERZEKEREN Lift in fiat blijkt steken Nieuwe Harderwijker Courant Clown Woudi in De Roef GARAGE FOPPEN „Kassa" bezoekt ook Ermelo GARAGE FOPPEN randmearcomblnatie: 30.000 Kleuren tv voor hengelfestijn is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. GARAGE Nijkerk BV VOETGANGERS HEBBEN HET MOEILIJK SIMCA-CHRYSLER- I SERVICE LADA-ZASTAVA ERMELO Met het plaatsen van een iroko (tropisch) houten kap op de toren van het in aanbouw zijnde gemeente huis, werd medio vorige week het hoogste punt bereikt van dit fraaie bouwprojekt. Dit heuglijke feit werd donderdagmiddag op de bouwplaats gevierd in aanwezigheid van een aantal ge meentebestuurders, architekten, aannemers en natuurlijk bouwlieden, die deze mijlpaal hadden doen bereiken. Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 23 JANUARI 1978 - 55e JAARGANG NO. 7 VELUWE Vandaag is de Ver eniging van dienstplichtige Militai ren een landelijke aktie begonnen met als doel dat de inhouding voor huisvesting en voeding (IHV) wordt afgeschaft. De VVDM vindt het onjuist, dat dienstplichtigen huur moeten betalen voor de ge dwongen huisvesting op de kazer nes. Wat betreft het eten wil de VVDM een soort mensa-systeem De hijskraan legt de kap van de toren, waarin het carillon zal komen te hangen, op zijn plaats. HARDERWIJK Voor het Randmeer Hengelconcours, dat zaterdag 16 september wordt ge houden, is een formidabele hoofdprijs beschikbaar gesteld. De firma Scheer en Foppen schonk spontaan een draagbare kleurentelevisie. Ongetwijfeld zullen meerdere prijzen volgen. Het meedoen aan dit sportieve festijn, waarvan de opbrengst bestemd is voor de aanschaf van vissteigers voor minder-validen, is dan ook dubbel en dwars de moeite waard. HARDERWIJK De Smeepoortenbrink is woensdag ,,volgeplant" met borden, die een einde moeten maken aan de parkeeroverlast op dit pleintje. Op verzoek van de bewoners, die veel hinder ondervonden van het nachtelijk rumoer van cafébezoekers, werd vorige herfst een parkeerverbod ingesteld. Van zeven uur 's avonds tot zeven uur de volgende morgen mochten op de brink geen auto's meer worden geparkeerd. Veel verbetering bracht dit aanvankelijk niet, omdat voor slechts één verbodsbord was gezorgd, dat boven dien op een nogal onopvallende plaats hing. De afgelopen weken werd het echter toch wat rustiger met het parkeren op de brink, waarschijnlijk doordat het langzaam begon door te dringen, dat het verboden is de auto hier neer te zetten. Groot was de verrassing van de bewoners toen woensdagmorgen gemeentepersoneel verscheen om, op aanwijzing van de politie, het plein teversieren" met een tiental borden. Drie borden staan in het midden van de brink, de overige zijn bevestigd aan de gevels van de (gerestaureerde) woningen. Met deze oplossing zijn de omwonenden nu ook weer niet gelukkig. Zij vinden dat de borden afbreuk doen aan hun plein. Eén groot, duidelijk bord bij de inrit aan de kant van de Donkerstraat was volgens hen voldoende geweest. Het iefst zien zij dat de Smeepoortenbrink, tenminste het grootste deel ervan, bij het voetgangersgebied wordt getrokken, waarvoor nog wel plannen blijken te bestaan. De middenstand is weliswaar voor het handhaven van de parkeergelegenheid op de Smeepoortenbrink, maar de bewoners wijzen erop dat nauwelijks vijftien meter verder het Kloosterplein ligt, met plaats voor zeker honderd auto's ingevoerd zien, waarbij soldaten alleen betalen voor de maaltijden die ze ook feitelijk gebruiken. Veel soldaten maken namelijk lang niet altijd gebruik van, de dienst-maal- tijden. Op de kazernes is via tellingen en enquêtes een berekening gemaakt van de bedragen die op dit moment te veei worden betaald voor het eten. Een groot aantal kazernes zal door leden van de VVDM met een „levensgrote" kassa worden bezocht. Op die kassa zullen per kazerne de bedragen worden aangeslagen die de soldaten jaarlijks te veel moeten beta len voor kost en inwoning die het leger verschaft. DEMONSTRATIEF Bij aankomst van de „kassa" zal op elke kazerne een korte demonstratie plaatsvinden. Vorige week heeft de VVDM twee luchtmachtbases in West Duitsland bezocht met de kassa en de tocht is vandaag in Nederland begon nen met een bezoek aan de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren. Deze week worden de IHV-bedra- gen in het noorden des lands „aan geslagen" en begin februari komt de kassa onder andere in Wezep, Nunspeet, Ede, 't Harde en Ermelo, op de Generaal Spoorkazerne. Het totaal aangeslagen bedrag zal begin maart tijdens een landelijke ak tie van het Ministerie van Defensie worden „teruggevorderd". Bij tellin gen in 1976 kwam de VVDM toen al tot een schatting van 27 miljoen gul den en dan nog alleen voor het eten. Het Ministerie heeft eind 1976 er kend dat een soort mensa-systeem voor het verstrekken van maaltijden rechtvaardiger zou zijn. Uit de toe lichting op de Defensie-begroting van 1978 blijkt, dat het ministerie inder daad nieuwe voorstellen heeft klaar liggen. De VVDM wil, dat die voor stellen eindelijk eens op tafel komen. (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk ïJSBKiï JittLflssaaajejjaaE."' HARDERWIJK Wie denkt, dat clowns alleen nog maar op tv bestaan, in pro gramma's als Sesamstraat en Pipo, vergist zich: ze komen ook nog in het wild voor. De Werkgroep Jeugdtheater" or ganiseert op woensdagmiddag 25 januari een optreden van zo'n clown: Woudi. Officieel woont Woudi, die al heel lang voor kinderen optreedt, in Zjvitserland, maar hij treedt op in Griekenland, Italië, Frank rijk, Joego-Slavië en ook in Ne derland. Woudi vermaakt zijn pu bliek van 4 tot 10 jaar met lied jes, waarbij hij ook de zaal in komt en met zijn poppenkast, waarin Jan Klaassen het werk zo nu en dan van hem over neemt. De voorstelling begint om 15.30 uur en heeft plaats in het wijkcentrum De Roef aan het Zuiderzeepad in Stadsweiden. - Ouders en volwassen begelei ders zijn natuurlijk ook wel kom. Zij zullen met de kinde ren aan deze muzikale clown, die een lier bespeelt, veel ple zier beleven. Toegangskaarten kunnen worden afgehaald op de volgen de adressen: Europalaan 12 (tel. 14762), Schippersmeen 33 (tel. 21342) en Revalmeen 20 (tel. 15745). ERMELO Tijdens de mor genuren van donderdag werd door de rijkspolitie controle ge houden op het rijden door rood licht. Op de kruising Putterweg - Harderwijkerweg - Stations straat - Leuvenumseweg wer den twee automobilisten be keurd terzake het negeren van rood licht. Ook blijkt dat menigeen zich niet stoort aan de verplichting tot stoppen op kruisingen waar dit door borden en stopstrepen is aangegeven. Op de kruising Oude Telgterweg - Dirk Staalweg werden vijf automobilisten bekeurd wegens overtreding van deze roerp] Naar aanleiding van klachten werd (Advertentie; Harderwijkerweg 240 ERMELO g Tel. 03410-12101 g V: Steeds inruil in voorraad. jij: vrijdag weer roodlichtcontrole gehou den, ditmaal op kruising Harder wijkerweg - Jacob Catslaan - Nassau- laan. Dertien automobilisten bleken onvoldoende geduld te hebben om even af te wachten tot het licht voor hen op groen ging. Dit ongeduld werd gehonoreerd met een proces-verbaal. RESPECT Op de voetgangersoversteekplaats bij de Algemene Bank Nederland werd een dame die te voet overstak, bijna omver gereden door een automo bilist. De man kreeg een proces-ver- baal. In dit verband wordt er nog maals op gewezen dat andere wegge bruikers de voetgangers, die bezig zijn middels een oversteekplaats de weg over te steken, op geen enkele wijze mogen hinderen. De politie zal hierte gen streng gaan optreden. Een klein beetje meer respect voor elkaar door naleving van de verkeersregels zou een hoop narig heid voorkomen, zeker als men be denkt dat in 1977 in de gemeente Er melo 281 aanrijdingen plaatsvon den, waarbij 80 met gewonden (om over de aanrijdingen met dodelijke afloop nog maar niet te spreken). Slechts discipline en respect van de weggebruikers kunnen deze getal len naar beneden brengen. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Stseds inruil In voorraad. Hoogste punt gemeentehuis Geestdriftig beklom burgemees ter E. Ph. Veen de steile ladders, waarna hij de bekende vlag van de gemeente Ermelo tot in het topje van de vlaggemast hees. Luid applaus van de wachtenden op de begane grond volgde direkt op deze langverwachte, maar ook zo keu rig op bouwschema geplande daad. PANNENBIERFOOI Met de driekleur (blauw, geel en wit) in top, scherp afstekend tegen een lichtblauwe winterhemel, werden vervolgens de handen geschud en kon den de bouwers een envelop met in houd in ontvangst nemen. Opzichter Mulder kreeg dit welverdiende pakke tje van de dankbare burgervader, die opmerkte dat wat hem betrof de bouw niet snel genoeg kon gaan. „We moe ten op het ogenblik allemaal roeien met de riemen die we hebben, maar ik zou blij zijn als ons gemeentehuis met de centrale accommodatie klaar is en we er in kunnen," liet hij weten. HOOGTIJDAG „Dit is een hoogtijdag, nu we op hoogte zijn," aldus de heer Veen. Hij bedankte al degenen die dit werk tot op dit punt tot stand hadden gebracht en zei te hopen dat de bouw voorspoe dig (en snel!) voortgang zou mogen vinden. Voordat men in de bouwkeet het glas hief op de verwezenlijking van deze wens, werd het grootse bouwwerk van binnen en buiten aan alle kanten eens goed bekeken. Het Burgercentrum is al „glas- dicht", zoals dat heet en ook de af werking van de verschillende zalen in dit gedeelte van het gebouw schiet al hard op. De meeste plafonds in de Centrale Accommodatie zijn al geheel gereed, in sommige zalen is al centrale ver warming geïnstalleerd en kan op zeer korte termijn met de afwerking van de vloeren worden begonnen. Verder is ook de raadszaal en de hieraan gren zende trouwzaal al van ruiten voor zien. Ook de verdieping is reeds glas- dicht. NA DE BOUWVAK Er wordt met man en macht ge werkt om in augustus, misschien sep tember, helemaal met de bouw klaar Een historisch moment: de gemeentevlag in top, op het magnifiek* tooiing begint te naderen nu het hoogste punt is bereikt. te zijn, zodat het gemeentelijk appa raat meteen kan verhuizen. Dat zal een groot verschil zijn met de omstan digheden van nu! Maar datzelfde geldt mis schien ook wel voor de samen stelling van onze gemeenteraad als die voor het eerst in de prachtige zaal van het nieuwe gebouw komt te vergaderen. Na 31 mei is hierover meer be kend bouwwerk van dertien miljoen, dat zijn vol- f 2800,- van de Anti Knal-aktie De Harderwijkse schooljeugd, bezig met het tellen van het geld van de Anti Knalaktie. HARDERWIJK De Anti Knalaktie, die zoals gebruike lijk in de weken voor de jaar wisseling werd gehouden op de Harderwijkse scholen, heeft 2800 gulden opgebracht. De or ganisatoren, de heren A. Slab- bekoorn, B. Klaassen en C. Rempf (het bekende ABC-trio) van de gemeentepolitie, waren met dit resultaat dik tevreden. Weliswaar is de opbrengst een paar honderd gulden minder dan vorig jaar, maar dit komt doordat twee scholen, eveneens onder het motto „Anti Knal" en met toestemming van het orga- nisatiekomité, een aktie hielden voor de Sahel. Op de overige scholen, zowel lager als voortgezet onderwijs, is weer heel wat geld gespaard, dat anders zou zijn uitgegeven aan vuurwerk. In de mees te klassen werd de stand op het ^ord bijgehouden. In de bus die op de balie in het politieburo stond, werden be halve dubbeltjes, kwartjes en guldens, ook verscheidene bankbiljetten ge stopt. De politie vermoedt dat men sen, die op het buro een boete kwa- 'Advertentie is een zaak van: 0 VERTROUWEN O ADVIES 0 INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- j theken, financieringen en pers' lenin9en 2 nva-assuraritleadvlseur men betalen, het vijfje of tientje dat zij als wisselgeld terugkregen, aan de Anti Knal-aktie schonken. ENORME STROOM Woensdagmiddag werd het geld ge teld in het kantoor van de Rabobank aan de Selhorstweg. Acht leerlingen van vier lagere scholen, namelijk San- der Boerboom (11 jaar) en Marjan Pieperbroek (11) van de Kon. Wilhel- minaschool, Johnny Hetebrij (11) en Mirjam v. d. Veem (11) van De Boeg spriet, Jan Felgersdijk (11) en Helga de Kruyf (12) van De Morgenster en Anja van Dalen (12) en Gert Kraayen- hof (11) van De Hoeksteen keken toe hoe een juffrouw van de bank in een vernuftige machine de enorme stroom geld sorteerde. Van het mooie bedrag van 2800 gul den kunnen allerlei nuttige geschen ken worden gekocht voor gehandicap te leeftijdgenootjes. Afgesproken werd dat de scholieren woensdag 8 februari op pad zullen gaan om deze kado's te bezoreen. i HARDERWIJK Weer maakten een paar mensen in de lift van de flat aan de Alberdingk Thijmlaan een be nauwd uurtje door, toen het op en neer gaande apparaat bleef steken. De melding van dit mankement aan de lift dat overigens een veelvuldig voorkomend verschijnsel is in dat flat gebouw kwam om tien over zeven zaterdagavond bij de politie binnen, want bij de huismeester trof men „niet thuis". De politie waarschuwde de brandweer die de deur van de be gane grond, waar de liftkooi vlak bo ven was blijven steken, kon openen. Vandaag is de lift-installatie (voor de zoveelste keer) wee» gerepareerd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1