Werkloosheid slechts licht toegenomen „Bedrijfsleven moet meepraten over ruimtelijke ordening" VOLVO SPIJKER KWALITEITS KOOPJES CDA LEDEN ERMELO VOOR 'T EERST BIJEEN Ongeluk op Flevoweg VERZEKEREN Nieuwe Harderwijker Courant VRIJ GUNSTIGE ONTWIKKELING VEEL WAARDERING VOOR INTERKERKELIJKE SAMENWERKING 1 GARAGE FOPPEN Grafschennis Politie zoekt ge tuigen ongeval DRS. VAN ROYEN, VOORZITTER KvK I GARAGE FOPPEN Inbraak in hotel randmeercombinatie: 30.000 JAARSMA INTERIEURKUNST SIMCA-GHRYSLER- SERVICE Dronken achter stuur is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. LADA-ZASTAVA JOH. VISSER'S WITTE POMP Winkeliers bekeurd GARAGE Nijkerk BV SCHILDERS NIEUWSBIAD TC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 16 JANUARI 1978 55e JAARGANG No. 5 (Advertentie) Dr. Holtropstraat 70, ERMELO - Tel. 2315. Oudste bewoonster opent Weideheem HARDERWIJK Als oudste bewoonster mocht de 93-jarige mevrouw C. G. Paalberg-Rudolph vrijdagmiddag de officiële ope ning verrichten van het prot. christelijke bejaardencentrum aan de Drift in Stadsweiden. Geholpen door haar vriendin, mevrouw A. B. Jeanty-Klegin, onthulde zij een bord met de namen van de bewoners. Voor de opening van Weideheem bestond een grote be langstelling. Een ieder toonde veel bewondering voor de inrichting van het fraaie gebouw, dat inklusief de tweeëndertig apart staan de flats, onderdak kan bieden aan zo'n 150 bejaarden. De rekreatiezaal was tot de laatste plaats bezet toen ds. E. J. Schimmel, voorzitter van de Stichting Protestant Christelijk Bejaardencentrum in Har derwijk, de samenkomst opende met schriftlezing en gebed. Het bejaarden centrum is tot stand gekomen door sa menwerking van vier plaatselijke ker ken, te weten de chr. geref. kerk, de ERMELO De onderhandelingen tussen KVP, CHU en ARP te Ermelo zijn thans in een vergevorderd stadium. De noodzakelijke besluiten om tot een federatieve samenwerking te komen zijn door de ledenvergaderingen van de deelnemende partijen genomen. Het inmiddels benoemde voorlopige CDA-bestuur vindt derhalve dat de tijd gekomen is om alle leden van de KVP, ARP en CHU en de rechtstreekse CDA-leden uit te nodigen voor de eerste CD A-ledenvergadering te Ermelo en wel op woensdagavond, 25 januari om 20.00 uur in „het Volksbe lang". Dit ook teneinde het streven van zo velen, die, vanuit hun christen zijn aan politiek willen doen, gestalte te geven. Aan de orde komen aanstaande woensdagavond de bekrach tiging verkiezing van de lijsttrekker; toespraak van de lijsttrekker, behandeling van de amendementen op het pro gramma en de vaststelling van het verkiezingsprogramma. Advertentie Harderwijkerweg 240 8 ERMELO Tel. 03410-12101 HARDERWIJK Een inwoner van Harderwijk deed bij de politie aangifte, dat op het kerkhof een graf steen was vernield. Men had er drie bronzen letters afgebroken en andere letters waren bekrast. Het moet waar schijnlijk gebeurd zijn in de week voor Kerstmis. HARDERWIJK Op het kruis punt Verkeersweg-Hoofdweg had za- têdag een aanrijdig plaats tussen twee personenauto's, respectievelijk bestuurd door M. L. P. uit Malden en S. G. S. alhier. Eerstgenoemde sloeg linksaf, terwijl het verkeerslicht al rood was en botste tegen S., die recht door reed. Een inzittende van de eer ste wagen is per ambulance overge bracht naar het Boerhaave-zieken- huis, maar kon na behandeling naar huis. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. De politie verzoekt getui gen van dit ongeval zich te melden aan het buro. HARDERWIJK De afgelopen week heeft de politie twee Turken (19 en 24 jaar) aangehouden, die illegaal in ons land verbleven. Zij zijn op transport gesteld naar hun vaderland. geref. kerk, de hervormde gemeente en de hervormde kerk buitengewone wijkgemeente. ,,Het kostte wel wat stuurmanskunst de wagen op gang te brengen en in het rechte spoor te hou den, maar tenslotte gingen we toch eensgezind op weg," aldus ds. Schim mel, die in dankbaarheid terugzag op het verrichte werk. STOCKHOLM De heer D. J. Willemsen, voorzitter van de bouwkommissie, vertelde dat bijna tien jaar geleden, in april 1968, het initiatief werd genomen voor de bouw van Weideheem. „In april 1976 kon daadwerkelijk worden begonnen en binnen de gestelde tijd werd het gebouw gerealiseerd," zei de heer Wil lemsen, die verklapte dat de bouw kommissie zelfs naar Stockholm is ge weest, om een idee te krijgen van de inrichting van een bejaardencentrum. „Natuurlijk hebben we het nuttige daar wel met het aangename ver enigd BETHEL Lokoburgemeester D. Klaassen sprak zijn waardering uit voor het geen het bestuur van de Landelijk Hervormde Bouwstichting voor Be jaarden en het bestuur van de Stichting Prot. Christelijk Bejaar dencentrum Harderwijk in het be lang van de ouderen in de samenle ving hebben gedaan. Tevens had hij respekt voor de wijze waarop de diakonieën van de in laatstgenoem de stichting vertegenwoordigde kerken zich hebben ingezet. Zij heb ben bewezen zich niet alleen voor het geestelijk belang, maar ook voor het lichamelijk welzijn van de bejaarden verantwoordelijk te we ten. „Het gemeentebestuur zou graag hebben gezien dat het mogelijk zou zijn geweest dat ook aan de bewoners van het hervormd rusthuis Bethel, die niet in Weideheem konden worden opgenomen, andere huisvesting had kunnen worden aangeboden," ver volgde de heer Klaassen. „Het zou dan niet nodig zijn geweest Huize Be thel nog langer voor een aantal psy chisch gestoorde bejaarden in stand te houden. Hoewel de overtuiging leeft dat het ook hen in het oude tehuis niet aan liefderijke verzorging ont breekt, zou ook aan deze groep van bejaarden zo van harte een meer aan de eisen van deze tijd aangepaste om geving worden gegund. Hopelijk zal ook voor deze bejaarden alsnog spoe dig meer komfortabele behuizing kun nen worden gevonden," aldus de loko burgemeester, die eraan toevoegde dat het gemeentebestuur blijft zoeken naar een aanvaardbare oplossing. De heer Klaassen wenste de bewoners van Weideheem een gezegende leven savond toe en hoopte dat bestuur en direktie van Weideheem en allen die daar werken, veel voldoening in hun arbeid zullen vinden. GESCHENKEN Architekt Oord, van het buro Kristen en Oord te Kampen, voer de het woord mede namens het bouwbedrijf Nijhuis te Rijssen en de overige bedrijven, die aan de bouw van Weideheem hebben meegewerkt. De heer Oord bood het bestuur een bronzen beeldje aan, van de kunstenaar Jits Bak ker uit De Bilt. Het kunstwerk stond tijdens de opening al in de hal. Vertegenwoordigers van de diako nieën van de vier samenwerkende ker ken overhandigden eveneens geschen ken. Van de chr. geref. kerk waren er twee Bijbels en een lessenaar, van de geref. kerk een piano, van de her vormde gemeente twee elektronische orgels en van de hervormde gemeente BWG een dia-projektor. De direktrice van Huize Bethel, zuster Van de Brug, kwam met een viskom aanzet ten. Een symbolisch geschenk, want Bethel zal ervoor zorgen dat in de en- De 93-jarige mevrouu C. G. Paalberg-Rudolph verricht de officiële opening van Weideheem. treehal van V\ ëideheem een aquarium wordt geplaatst. Zuster Pastor, direk trice van Huize Randmeer („wij voe len ons naast dit mooie gebouw wel een beetje het lelijke eendje gaf een Bijbel met lessenaar. Het perso neel van Weideheem verraste het be stuur met bloemen en een barometer. VEEL LOF Gesproken werd voorts door hoofd- inspekteur-korpschef R. Erenst van de gemeentepolitie, die hoopte dat vernielingen zoals die enige tijd gele den door de jeugd bij Weideheem wer den gepleegd, voortaan kunnen wor den voorkomen. Een afgevaardigde van het bejaardencentrum Pelkwijk in Winterswijk zwaaide direkteur W. J. de Bruijn van Weideheem, die voorheen in een gelijke funktie in Pelkwijk werkzaam was, veel lof toe. „U in Harderwijk mag beide handen dichtknijpen, want de heer De Bruijn is een eminent direkteur, bij wie de bejaarden op de eerste plaats komen. Wij missen hem nog steeds GROTE DAG Tenslotte bood direkteur De Bruyn het bestuur zijn gelukwensen aan. Hij bedankte de initiatiefnemers (de dia konieën), de architekt en de bouwers, die uit steen, staal en hout dit gebouw hebben geschapen. „Het is een grote dag voor Weideheem" aldus de heer De Bruyn. „Een jong huis opent z'n deuren voor oudere mensen. Laten wij hopen dat zij van God de kracht mo gen krijgen, hier nog geruime tijd van hun leven te kunnen genieten Na de officiële opening was er ge legenheid Weideheem te bezichtigen en daarvan werd een druk gebruik gemaakt. Veel aftrek had ook het voortreffelijke koude buffet, uit de keuken van het bejaardencentrum, 's Avonds was er voor de bewoners een feestelijk programma, met zang, deklamatie en een uitvoering door het Prot. Interkerkelijk Koor. VELUWE In de maand december is de werkloosheid in de re gio Noordwest Veluwe licht toegenomen, zo blijkt uit het maand overzicht van het Gewestelijk Arbeidsburo Harderwijk. Deze toe name is, relatief gezien, duidelijk minder dan voorgaande jaren. Het aantal werkloze mannen en vrouwen steeg van 1113 (eind no vember) tot 1162 aan het eind van december. Dit aantal kwam tot stand door een stijging van het aantal werkloze mannen van 745 tot 798 en een daling van het aantal werkloze vrouwen van 368 tot 364. De werkloosheid van mannen bedraagt nu 2,5 Vi van de afhan kelijke mannelijke beroepsbevolking. Bij de vrouwen is dit percen tage 5,7 Vï De toename van het aantal werklo ze mannen werd voornamelijk veroor zaakt door een stijging van de werk loosheid in de sector Bouw. Deze werkloosheid heeft vnl. een wrijvings karakter. Op het moment van de werkloosheidstelling werd bijv. een twintig tal timmerlieden en een acht tal metselaars geteld, die binnen één week na de telling voor het grootste deel weer werkten. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er ook in deze wintermaand nog ruim voldoende VELUWE Drs. W. van Royen, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noordwest Veluwe, heeft op de woensdag in Harderwijk gehouden nieuwjaarsbijeenkomst ge sproken over de wens tot samenwerking tussen overheid en be drijfsleven aangaande de ruimtelijke toekomst van de Noordwest Veluwe. Hij maakte daarbij enkele opmerkingen over het Streek plan Veluwe en de Verstedelijkingsnota. Drs. Van Royen oordeel de dat bij deze ruimtelijke ordeningsplannen tezeer is uitgegaan van de ekologische aspekten, terwijl te weinig rekening is gehou den met de sociaal-ekonomische mogelijkheden en onmogelijkhe den. „In het kader van de planologie is gesteld, wat wenselijk is en niet wat mogelijk is. Aangenomen wordt bijvoorbeeld dat de werk gelegenheid zich wel zal aanpassen bij de gewenste bevolkings groei, maar daar ben ik nog niet zo zeker van," aldus de voorzitter van de KvK. „Vroeger leerden wij dat de werkgelegenheid bepa lend was voor het wonen, vandaar dat wij blij waren dat er nieuwe bedrijven kwamen Drs. Van Royen had de indruk dat ook het provinciaal bestuur inziet dat de sociaal-ekonomische onderbouw van de streekplannen in Gelderland niet zo sterk is. In Midden-Gelderland en wellicht ook in de Achterhoek, komt er een samenwerking tussen ge meenten, gewesten, Kamers van Koophandel en provincie, gericht op nader onderzoek met betrekking tot HARDERWIJK Op de Alb. Thijmlaan werd woensdagavond om kwart voor twaalf een geparkeerde auto aangereden door T. V. alhier. Deze zat achter 't stuur, terwijl hij in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde. De man werd later op de avond door de politie heengezonden. Zijn auto moest hij voor technisch on derzoek aan het buro laten staan. de sociaal-ekonomische ontwikkelin gen in deze regio's. Deze onderzoekin gen kunnen ertoe leiden dat het streekplan tijdig wordt bijgesteld. ACHTERHAALD Nu reeds wordt ervaren, zo kon- stateerde drs. Van Royen, hoezeer er knelpunten ontstaan voor het bedrijfsleven bij het vinden van huisvesting voor hun personeel. Deze knelpunten kunnen op den duur wellicht gevaren inhouden voor de ontwikkeling en de aan passingen in het bestaande be drijfsleven. Gevreesd moet wor den, dat de berekeningen die uit wezen dat er genoeg industrieter rein zou zijn op de Noordwest Ve luwe, door de ontwikkelingen van de laatste jaren reeds achterhaald zijn. Het proces van verplaatsing van bedrijven vanuit de kernen naar de industrieterreinen gaat snel en neemt veel ruimte in be slag. Voorts moet er ruimte zijn voor eventuele vervangende werk gelegenheid. WISSELWERKING Evenals in Midden-Gelderland, meende drs. Van Royen dat het voor de overheid en voor het bedrijfsleven op de Veluwe van biezondere impor tantie is, dat men niet passief blijft ten aanzien van de ruimtelijke orde ningsplannen die in Den Haag en Arnhem worden ontworpen, maar dat men komt met eigen bijdragen. Er moet een soort wisselwerking komen tussen de regio enerzijds en provincie en rijk anderzijds. „Dit beroep op ei gen aktiviteit wordt versterkt als men kennis neemt van de plannen van het ministerie van ekonomische zaken om te komen tot een periodieke rapporta ge over de ekonomische ontwikkelin gen in de diverse regio's" aldus drs. Van Royen. „Op deze wijze wil men inzicht krijgen in de mogelijke knel punten die per regio kunnen ontstaan. Ook hier ligt een kans voor de eigen regio om mee te denken en te hande len." In de laatste vergaderingen van de KvK is bij herhaling reeds gesproken over het opstellen van plannen, die in gebracht kunnen worden in het ruim telijke ordeningsbeleid van de over heid en bij een eventuele rapportage. Drs. Van Royen dacht daarbij in het biezonder aan de sociaal-ekonomische aspekten van deze plannen. Door di verse andere Kamers in het land zijn zulke onderzoekingen reeds ter hand genomen. De Kamer van Koophandel voor de Noordwest Veluwe zou in het nu pas begonnen jaar graag met de ge meentelijke en gewestelijke overhe den van deze regio en eventueel met het provinciaal bestuur overleg wil len voeren om te komen tot een ge zamenlijke aanpak tot bijstelling van de plannen. vraag naar timmerlieden en metse laars. De ontwikkeling van de werkloos heid in het gewest Harderwijk wijkt nauwelijks af van die in de provincie Gelderland. Het aantal werkloze mannen steeg van 15.248 tot 16.579, terwijl de werkloosheid van vrouwen daalde van 7.958 tot 7.829. Werkloos heidspercentage bij de mannen: 4,7Vï. Werkloosheidspercentage bij de vrou wen: 8,7Vï. Ook provinciaal kwam de werkloosheidstoename voornamelijk voor rekening van de Bouw. De geregistreerde vraag naar perso neel liep zowel bij de mannen als bij de vrouwen sterk terug. Deze afname was verdeeld over de verschillende be- roepsgebeuren. De daling van de vraag was mede een gevolg van de in tensieve controle op de geldigheid van de ingediende aanvragen om perso neel. Bij de mannen nam de vraag af van 586 tot 383 203), terwijl de vraag naar vrouwelijk personeel daal de van 86 tot 54. Provinciaal liep de geregistreerde vraag bij de mannen te rug van 4011 tot 3319 en bij de vrou wen van 708 tot 614. MANNEN In de verslagmaand nam het aantal werkloze mannen toe van 745 tot 798. Zowel in absolute als in relatieve zin mag deze stijging voor de tijd van het jaar „licht" worden genoemd. In de winterperiode is een werkloosheid stoename een normale ontwikkeling. De beperkt gebleven toename van de werkloosheid kan als gunstig worden omschreven. De gestegen werkloos heid was de resultante van een stij ging in de beroepsgroepen Bouw 31), Metaal 2), Landbouw (+8), Handel 3), Verkeer 2), Personeel algemene dienst 16) en een daling in de beroepsgroepen Horeca(1), Kwantoor 10) nrs Opdprwi'? Advertentie Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 De werkloosheidstoename in de bouw is een seizoenverschijnsel. Gelet op de nog bestaande vraag naar bouw- personeel kan de werkloosheidsduur van het grootste deel werkloze bouw vakkers slechts kort zal zijn. Uitzon dering hierop vormde de 35 werkloze huisschilders. Deze werkloosheid zal grotendeels de hele winter voortduren. In de metaalsector is de werkloos heid meer structureel van aard. Vraag en aanbod sluiten nauwelijks op el kaar aan. De komende tijd zal het aanbod in de metaalsector nader wor den geanalyseerd. Hierbij zullen za ken als beroepsverandering en scho ling worden betrokken. Het aanbod van kantoorpersoneel liep terug. Toch blijft de werkloosheid in deze sector te groot. Op korte ter mijn zullen vooral de jongere kantoor bedienden persoonlijk worden bena- denftictBnèdaiiilaoöidcre dieruhpi Wesoenhii- welijks reëel in het arbeidsproces wor den gepast. Zij zullen aan beroepsve randering en/of scholing moeten den ken. In de groep ongeschoold- of fa- briekspersonecl is voortdurend enig aanbod beschikbaar (w.o. ook werklo ze buitenlandse werknemers). Hierte genover staat een grote vraag naar on geschoold personeel. De geschikte en gemotiveerde krachten behoeven dan ook niet lang werkloos te blijven. Een deel van deze groep werkloze onge schoolden heeft echter speciale eisen of vraagt een bepaalde aanpak, waar door de arbeidsinpassing wordt be moeilijkt. JEUGD De werkloosheid onder jeugdigen bleef in december op hetzelfde nivo gehandhaafd, namelijk 230. Van hen waren 67 jonger dan 19 jaar. Het aan tal werkloze schoolverlaters binnen deze groep liep opnieuw verder terug te weten van 73 tot 61. In dezelfde verslagperiode van 1976 waren nog „slechts" 54 schoolverlaters werkloos. Een concentratie (19) komt nog steeds voor in de beroepsgroep kantoor. De vraag naar mannelijk personeel liep sterk terug. Dit is met name een ge volg van een intensieve controle op de geldigheid van de ingediende vacatu res. Verder neemt de vraagstroom ge bruikelijk tegen de feestdagen en de jaarwisseling wat af. Administratieve redenen van werkgeverszijde liggen hieraan ten grondslag. Er blijft een ruime vraag naar geschoold bouw- en metaalpersoneel. Verder is de vraag naar ongeschoold productiepersoneel nog steeds zeergroot (125). VROUWEN De werkloosheid van vrouwen bleef op ongeveer hetzelfde niveau gehand haafd. In de verschillende beroeps groepen traden slechts geringe ver schuivingen op. De arbeidsmarktsi tuatie voor vrouwen blijft problema tisch. De bij het GAB Harderwijk gere gistreerde werkzoekenden zijn woonachtig in de volgende gemeen ten: Elburg 94 mannen, 39 vrou wen; Ermelo, 104 m, 49 vr; Harder wijk 186 m, 84 vr; Hoevelaken 23 m, 3 vr; Nijkcrk 86 m, 43 vr; Nunspeet 100 m, 68 vr; Oldebroek 127 m, 43; Putten 78 mannen, 35 vrouwen. Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 xj ERMELO Tel. 03410-12101 Drie auto's total loss ERMELO Op de Flevoweg had donderdagochtend om half negen een forse aanrijding plaats, waarbij drie auto's betrokken waren. Mevrouw A. M. v. Z.-K., uit Har derwijk, wilde inhalen en reed daarbij frontaal op een tegemoetkomende vrachtauto, bestuurd door J. A. Th. B. uit Sinderen. De vrachtauto kwam in de berm terecht, dwars over het fietspad. Door deze aanrijding klapte de eer ste auto op de achter haar rijdende personenauto van G. J. K., uit Har derwijk. De drie auto's raakten total loss, terwijl de drie bestuurders met lichte verwondingen naar een zieken huis werden overgebracht. (Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN 0 ADVIES O INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- 2 theken, financieringen en pers' 'enin9en «va-as,uranlleadvlseur (Advertentie) HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 HARDERWIJK In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in hotel IJsselmeer. De dader ver schafte zich toegang door verbreking van een ruit. Vermist wordt een scheerapparaat en ongeveer honderd gulden aan wisselgeld. HARDERWIJK In samenwer king met de Ekonomische Controle dienst heeft de politie negen winke liers bekeurd, omdat zij de Uitver- koopwet hadden overtreden. (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1