VOLVO SPIJKER OPENING WEIDEHEEM Meubelfabriek |i Oisterwijk GOUDHANDEL DE GOUDVALLEI Nieuwe Harderwijker Courant JANUARI??? VERZEKEREN OPRUIMING Massief Europees Eiken de Meubelfabriek Oisterwijk op maar ld plaatsen te koop: GARAGE FOPPEN modehuis cELLE GARAGE FOPPEN PROGRAMMA VAN EISEN IN DE RAAD Te hard op de Jacob Catslaan ■i randmaarcomlilnatle: 30.000 GARAGE NIJkerk BV EXTRA LAGE PRIJZEN LADA-ZASTAVA Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. voor royaal VERLAAGDE PRIJZEN tfioops Guturo „in 't Koetshuis van de witte boerderij" (Drieërweg 6) - Ermelo Weth. Rikkerslaan 8-10 Dronken achter het stuur NET DE DANS ONTSPRONGEN SIMCA-CHRYSLER- SERVICE DE GOUDVALLEI de GROOTSTE EN MOOISTE KEUS GOEDKOOP... NEE SPOTGOEDKOOP... HEUS Scherpe granaat opgegraven ||L Oosteinde 95, Scherpenzeel 03497-1607, Stationsstr. 143 Apeldoorn 055-218890, Amster damsestraatweg 699, Utrecht 030-444040, Hoofdstraat 87, Velp 085-618095, Columbuslaan &&==8&: R S NIEUWSBIAD ÏC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 12 JANUARI 1978 - 55e JAARGANG NO. 4 Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk (Advertentie) Verkeersweg - HARDERWIJK - TEL. 03410-16560. De maand bij ons voor en zoals altijd KIJKEN BIJ ANDEREN IS KOPEN BIJ ONS! Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 is een zaak van: 9 VERTROUWEN ADVIES 9 INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en Pers' lenin9en o nva-assuranHeedvIseur I Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Burge meester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het archi- tektenburo Abma/Hazewin- kel/Dirks/De Haan te Amster dam opdracht te geven voor het ontwerpen van het nieuwe ge meentehuis. Als basis voor deze opdracht dient een programma van eisen, dat eveneens in de aanstaande raadsvergadering aan de orde komt. Over de for mulering van de opdracht heeft overleg plaats tussen een be stuurlijke begeleidingskommis sie (stuurgroep) en de architekt. Voor de organisatie tijdens de ontwerp- en bouwfase is een krediet nodig van 20.000 gulden. In de vergadering van oktober '77 besloot de gemeenteraad het voorma lige Gamog-terrein, omsloten door de Havendam - Zoutkeetstraat - Keizer straat en Scheepssingel, te bestem men voor de bouw van het nieuwe ge meentehuis. Wanneer dit bij de ver dere uitwerking van de plannen nodig blijkt, kan ook een gedeelte van de terreinen aan de Kaatsbaan worden benut. Het streven is in oktober 1979 met de bouw te beginnen en in 1981, het jaar waarin Harderwijk het 750 ja- rig-stadsbestaan viert, kan het raad huis dan worden geopend. De benodigde vloeroppervlakte is berekend op 8726 m2. Voor de raads- Advert ent ie) 19 januari zaal wordt rekening gehouden met een oppervlak van 295 m2. In het ont- werp-programma van eisen staat on dermeer dat het nieuwe gemeentehuis in- en uitwendig een zekere mate van representativiteit mag bezitten als „huis der gemeente". Dit moet echter niet worden opgevat als een poging tot „status" of als uitdrukking van „be stuurlijke ongenaakbaarheid", maar als uitdrukking van zorg en aandacht voor de mens en zijn (gebouwde) om geving. In deze zin is bijvoorbeeld een ontvangstruimte bij een administra tieve afdeling even belangrijk als de trouwzaal. Dit betekent overigens niet dat het verschil in sfeer: zakelijk ener zijds en feestelijk anderzijds, niet tot uitdrukking zou mogen komen. De overeenkomst ligt in de kwaliteit, het nivo van de behandeling en de aan dacht die eraan is besteed. TIEN BURO'S De bestuurlijke begeleidingskom missie heeft zich in het afgelopen halfjaar uitvoerig bezig gehouden met de architektenkeuze en de opdracht verlening aan één of meer architek- ten. In september '77 bracht een dele gatie uit het kollege van B. en W. en de begeieidingskommissie met de ambtelijke adviseurs een bezoek aan het buro van BNA in Amsterdam. Daar beschikt men over een uitgebrei de dokumentatie van diverse objekten (tekeningen, foto's, beschrijvingen) die door de leden/architekten zijn ont worpen. Ondermeer zijn op basis van deze informatie tien architektenbu- ro's genoemd, die in principe voor de opdracht voor het ontwerpèn van het nieuwe gemeentehuis in aanmerking zouden kunnen komen. Daarop heb ben B. en W. het adviesburo ODRP opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de objektieve kwab*- teitsgegevens van deze architektenbu- Aan de hand van deze informa tie zijn B. en W. met de begelei- Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding bruidsmoeder kleding dingskommissie tot de konklusie gekomen dat enkele van deze ar- chitektenburo's, gelet op de om vang, de organisatie en/of konti- nui'teit te klein moeten worden geacht om de opdracht voor een nieuw gemeentehuis uit te voeren. B. en W. willen daarbij met na druk wijzen op het feit dat het hier gaat om een vergelijking van de betrokken architektenburo's voor dit specifieke projekt en dat hiermee geen absoluut oordeel wordt uitgesproken over de kapa- citeiten en bekwaamheden van de buro's. SFEER Vervolgens hebben de leden van de bestuurlijke begeleidingskommissie met de ambtelijke adviseurs in de cember een bezoek gebracht aan een aantal projekten van vier architekten buro's. Bij die gelegenheid hebben deze buro's zich kunnen presenteren. Door middel van een diapresentatie en door een toelichting op de projek ten die zijn bezocht, heeft de kommis sie inzicht gekregen in de opvattingen van het buro met betrekking tot de ar- chitektuur, de relatie van het bouw werk ten opzichte van de omgeving en de specifieke eisen die de bouw in een beschermd stadsgezicht met zich brengt. Bij de visie van het architek- tenburo op het ontwerp is vooral gelet op de opvattingen van de architekt over de flexibiliteit en de „sfeer" in de gebouwen die zijn bezocht, welke mede wordt bepaald door de gekozen kleuren en de materiaalkeuze. Voorts speelden de informaties van op drachtgevers op het punt van budget tering en de kostenbewaking uiter aard een rol. ERVARING Op grond van dit alles is de be stuurlijke begeleidingskommissie unaniem tot de konklusia gekomen dat het gewenst is het architekten- buro Abma/Hazewinkel/Dirks/De Haan te Amsterdam aan te wijzen als architekt voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Harder wijk. Dit buro heeft veel ervaring met de bouw van gemeentehuizen. B. en W. noemen de opdrachten voor de bouw van een nieuw ge- 9 Voor het raadhuis aan de Markt, hier gezien door de visoog-camera van onze fotograaf, moet over enkele jaren een andere bestemming worden gevonden. meentehuis in Lemmer, Wolvega, Nijkerk en Lochem. Het buro be schikt naast de afdeling architek- tuur met architekten, projektleiders en andere medewerkers over een af deling stedebouw, mirko-milieu (omgeving), binnenhuisarchitek- tuur en restauratie. Het punt dat hier sprake is van een geïntegreer de samenwerking tussen de ver schillende disciplines hebben B. en W. in hun overwegingen betrokken. (Advertentie) ERMELO In de avond van 6 januari wilden twee wacht meesters van de rijkspolitie Er melo verkeerscontrole houden op de Putterweg ter hoogte van „Sonneheerdt". Hiertoe werd de dienstauto geheel buiten de rijbaan langs de Putterweg ge parkeerd. Nauwelijks uitgestapt zagen zij een automobilist vanuit de richting Erme lo naderen, die op dat moment bezig was een voor hem rijdende auto in te halen. Tijdens deze inhaalmanoeuvre raakte de inhalende auto in een slip en kwam recht op de beide politie mensen aanglijdpn. Zij konden het vege lijf redden door het langs de Put terweg gelegen bos in te rennen. De slippende auto ramde in volle vaart de geparkeerde politieauto, waarna beide auto's in de bermsloot terecht kwamen. De beide wachtmeesters spoedden zich naar de veroorzaker van de aanrijding en constateerden dat deze man teveel aan Bacchus had geofferd. Hij werd aangehouden, waarna van hem een bloedproef werd genomen. Zijn rijbewijs moest hij in leveren. De beide auto's raakten zwaar beschadigd. OVER DE KOP Eveneens op deze avond kwam er aan het bureau een melding binnen dat er op de Oude Telgterweg een auto over de kop van geslagen. Ter plaatse gekomen trof de politie de be stuurder aan. Deze had ook erg diep in hetzelfde soort glas gekeken en was beslist niet in staat een auto naar be horen te besturen. Deze man bleek militair te zijn en werd daarom voor het verdere onderzoek overgegeven aan de Kon. Marechaussee te Ermelo, die het betreffende proces verbaal zai opmaken. De auto van deze bestuur der was vrij ernstig beschadigd. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 (Advertentie) Advertentie A'damse architekt voor het raadhuis ERMELO Vrijdagochtend werd op de Jacob Catslaan een snelheidscontrole voor auto's ge houden door de rijkspolitie ter plaatse. Zeventien automobilisten die te hard reden gingen op de bon. Er werd gereden met snelheden die lagen tussen 63 en 79 kilometer per uur. De daar geldende maximum snelheid bedraagt slechts vijftig ki lometer per uur. (Advertentie) HARDERWIJK Morgen, vrijdag, 's middags om drie uur wordt aan de Drift in Stadsweiden het prot. christelijke bejaardencentrum Weideheem officieel geopend. Het gebouw van de Stichting Prot. Chr. Bejaardencentrum Harderwijk, heeft de afgelopen maanden de meeste bewoners al ontvangen. Nog dagelijks echter rijden er verhuiswagens voor. Het grote verzorgingstehuis biedt plaats aan 112 bejaarden en daarnaast zijn er 32 apart staande flats. Ook de omgeving van Weideheem is inmiddels verfraaid, terwijl voorts openbare verlichting is aangebracht. (Advertentie) Uit bouwgrond Stadsweide HARDERWIJK Bij graaf werkzaamheden in het Stadsweide plan werd maandagmiddag een 5-centimeter brisantgranaat naar boven gehaald. Het projektiel heeft sinds de Tweede Wereldoorlog in de Harderwijkse bodem begraven gele gen. De politie nam de nog altijd scherpe granaat mee naar het bu reau en waarschuwde de mijnoprui- mingsdienst van het Ministerie van Defensie, in Culemborg. Een des kundige kwam het gevaarlijke pro jektiel nog dezelfde dag demonte ren. 98.- 79.- 98.- 39.- 44.- 39.- 49.- 69.- GBATIS, Ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden choker (halsketting) 458.-nu 298.- gouden ketting 88.- nu 45.- zware massief zilveren schakelarmband 69.-nu 29.- zilveren hanger gevuld met echt zilver (als geintje) 8.- CA.SSETTES: de GOUDVALLEI... de CASSETTESPECIALIST belted GEENS7nn''' mll'r Uitg°breide cassette 375' dan het allermo'oiste 392, Utrecht 030-884527 koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp De Goudvallei voor u... maar ook voor uw man, voor uw zus en ook uw broer voor de buren... maar ook voor de gehele buurt... dus de GOUDVALLEI voor u allen... tot ziens ft3ÉSEÉfcr Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, Ktrffl A Ede, Heerenveen, Hengelo (O), Oisterwijk, Utrecht, Valkenburg (L) en Zuidlaren. Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203 ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur gouden dameshorloge gouden damesring gouden ketting gouden sterrebeeld gouden hangers verlovingsringen 3 mm p.p. Zaanse klok Friese staartklok dameshorloge jongens/meisjeshorloge Advertentie 98.- 139.- 444.- 39.-

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1