VOLVO I SPIJKER de 17-jarige Omrd WH- Wethouder Christan niet herkiesbaar Geslaagde show PV De Toekomst SOLDAAT VAN ORANJE TREKT VOLLE ZALEN Vermist Nieuwe Harderwijker Courant Poging tot oplichting VERZEKEREN Veranderingen in kollege B. en W. Topdrukte in De Stadshal HIERDENSE JONGEN NA VIER MAANDEN WEER THUIS De Sypel blijft nog even open GARAGE FOPPEN Gemeente moet honderd bomen kappen GARAGE FOPPEN randmeercombinatie: 30.000 HIERDEN De 17-jarige Gerard van Panhuis van de Beekhuizerweg in Hierden heeft, hoewel hij voor vijf jaar had getekend, het Franse Vreemdelingenlegioen voortijdig kunnen verlaten met voor zijn doen ongekend kort haar. Door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Franse ambassade in Den Haag en de Nederlandse ambassade in Parijs, kon hij uit het kamp in het Zuidfranse Castelnaudary worden bevrijd. GARAGE Nijkerk BV Diefstal in meervoud Weinig schade bij schoorsteenbrand SIMCA-CKRYSLER- SERV1CE Ponies aan de wandel is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Dronken in de stad Gewonde op bouwwerk LADA-ZASTAVA SCHILDERS NIEUWSBIAD EC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 9 JANUARI 1978 - 55e JAARGANG NO. 3 Gerardbevrijd'uit vreemdelingenlegioen Gerard van Panhuis verdween op dinsdag 6 september van het vorig jaar. Hij zou die dag, zoals gewoon lijk, naar de Havo in Harderwijk gaan en had de avond daarvoor nog zijn huiswerk gemaakt. Op school is hij echter niet aangekomen. Bij onder zoek door de politie bleek later dat hij zijn brommer in Harderwijk had ver kocht en vervolgens met de trein naar Utrecht was gereisd. Zijn schoolwas met boeken werd op het station in Utrecht gevonden. Aanvankelijk bestond het ver moeden dat de jeugdige Hierde- naar naar Engeland was gegaan, maar in de passagierslijsten kwam zijn naam niet voor. Een opspo ringsbericht bracht aan het licht dat hij in Antwerpen was gesigna leerd. De jongen wilde, omdat hij minderjarig was, onder de valse naam Gustaf Vane dienst nemen, (Advertentie) Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk HARDERWIJK Burge meester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het oude zwembad De Sypel komende zo mer nog open te houden. De aan leg van een openluchtzwembad bij het overdekte zwembad De Drie Wellen zal namelijk niet voor eind 1978 gereed zijn. Het bad De Sypel, dat door de ge meente is aangekocht, werd vo rige herfst eigenlijk al definitief gesloten. Bedrijfsleider Joh. Bruinink heeft zich echter bereid verklaard de gehele organisatie rondom de exploitatie van het zwembad tijdens het zomersei zoen van 1978 op zich te nemen, onder bepaalde voorwaarden. HARDERWIJK Uit de sta tionsrestauratie te Harderwijk (N.S.) werd in de nacht van vrij dag op zaterdag ingebroken en voor tweehonderd gulden aan roo kwaren gestolen. Een eigenaar van een caravan op de Slenkenhorst uit Utrecht, deed aangifte van diefstal. Men had er tijdens de afgelopen drie weken een koelkast, een draagbare radio, een oud-Hollands klokje, een hou ten kandelaar en een koffertje met gereedschap ontvreemd. Mevrouw W. M. v. B. uit Amers foort deed eveneens aangifte van inbraak in een caravan, staande op de Slenkenhorst. Het bleef hier bij een poging. Het slot van de toe gangsdeur werd geforceerd, maar vermist werd er niets. HIERDEN Op het landgoed De Hoeve aan de Molenweg werd donder dag een schoorsteenbrandje gemeld. Even later bleek de eigenaar G. D. het brandje al te hebben geblust. De brandweer heeft nog een onderzoek ngesteld en de schoorsteen schoonge maakt. Roetaanslag in de schoorsteen was gaan branden. Er ontstond geen sichtbare schade. (Advertentie,. Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 maar dat kon Franse wet. niet vanwege de BRIEF In een bar, kort voor z'n mysterieu ze verdwijning, moet hij zijn beslis sing hebben genomen, na een wedden schap met een vriend. ,,Ik durf best van huis, weg van moeders pappot" moet hij hebben gedacht. Gerard heeft de weddenschap gewonnen en daarmee tientallen mensen vele uren en dagen werk bezorgd. De jongen, die er altijd veel jonger uitzag dan de 17 jaren die hij telde, verdween naar het geheimzinnige Vreemdelingenlegioen in het Zuidfranse Castelnaudary, op honderd kilometer van de Spaanse grens in de buurt van Toulouse. Vader, moeder en broers moesten wekenlang wachten, totdat Gerard een levensteken gaf. Eindelijk, half november, kreeg een vriend een brief. Daarin meldde Gerard voor vijf jaar bij het Legioen te hebben getekend. De hevig geschrokken familie nam, na overleg met de politie, kontakt op met hogere instanties. Broer Karei wilde eerst nog naar Castelnaudary gaan om te proberen Gerard terug te halen, maar zag daar vanaf, omdat dit de pogingen van de ambassade zou kunnen doorkruisen, met mogelijk fa tale gevolgen. In Parijs kreeg de Nederlandse am bassade foto's van Gerard en een uit treksel van het bevolkingsregister. Daarmee kon de commandant van het Vreemdelingenlegioen ervan worden overtuigd dat hij een misstap had be gaan, door een 17-jarige jongen aan te nemen. Hij toonde zich bereid het Gestolen girokaarten HARDERWIJK Vrijdag werd in Utrecht, op verzoek van de Harder- wijkse politie, de 21-jarige D. H. aan gehouden die hier op het bureau haar poging tot oplichting bekende. Mej. H. had geprobeerd om gestolen giro betaalkaarten in te wisselen in Har derwijk. De man die deze cheques had gestolen, de 25-jarige Puttenaar A. v. D. werd eveneens gearresteerd en be kende de diefstal. Deze had plaatsge vonden medio vorig jaar. Na het op maken van proces-verbaal werden de schuldigen heengezonden. (Advertentie) is een zaak van: O VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en V nve-assurantieadviseur Hm uit Har derwijk wordt sinds 6 sep tember vermist Hij ver trok die dag naar de Havo in Utrecht, waar hij echter niet is geweest Zijn schooltas en studieboeken; werden in Harderwijk en- Utrecht teruggevonden. Het door Gerard voor vijf jaar aangegane kontrakt te annuleren. Die kans leek in eerste instantie gering, want het ge beurt vrijwel nooit dat iemand voor tijdig uit het Vreemdelingenlegioen wordt ontslagen. In dit geval lukte het echter wel. Op 13 december kwamen de eerste hoopvolle berichten en woensdag was de jongen, na vier maanden, eindelijk weer thuis. Gerard en zijn ouders willen liever nog geen kom- mentaar geven op het gebeurde. „Het is voor onze zoon beter dat hij na alle emoties voorlopig met rust wordt gelaten," aldus mevrouw Van Panhuis, die uiteraard dolge lukkig is met de goede afloop. ERMELO Tijdens een surveil lance in de vroege dinsdagmorgen trof de rijkspolitie op de Oude Telgterweg twee pony's aan, die bezig waren Er- melo bij nacht te verkennen. In ver band met hun eigen veiligheid en die van anderen werden zij weer ingeslo ten in hun stallen aan de Kerkden- Advertentie Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo-Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 G. H. Christanafscheid. Mevr. Strijd-Groenewegenq Drs. J. J. dóórgaan. teerde Postma Gedepu-. HARDERWIJK In het kollege van B. en W. zullen zich het komende jaar enkele veranderingen voordoen. Niet alleen komt er een nieuwe burgemeester, er zullen waarschijnlijk ook twee nieuwe wethouders moeten worden benoemd. Wethouder G. H. Christan heeft meegedeeld dat hij zich bij de komende raadsverkiezingen niet meer herkiesbaar zal stellen. Met 't oog op zijn leeftijd, 67 jaar, vindt hij het tijd het rustiger aan te gaan doen. De heer Christan (VVD) is acht jaar wethouder geweest, de eerste vier jaar van onderwijs en financiën en daarna van financiën, sport en rekreatie. IN GS Voorts bestaat de mogelijkheid dat wethouder drs. J. J. Postma (maatschappelijke opbouw, socia le zaken, volksgezondheid, onderwijs, jeugdzorg en kuituur) zijn plaats in het gemeentebestuur zal moeten afstaan. Hij staat derde op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de Statenver kiezingen en maakt daarmee een goede kans op een plaats in Gedeputeerde Staten. Het gewestelijk bestuur van de PvdA gaat er vanuit dat het mogelijk moet zijn drie gedeputeerden te leveren. Bij zijn eventuele benoeming in G.S. dient drs. Postma te bedanken als wethouder van Harderwijk. NIET WAAR Geruchten dat wethouder mevrouw mr. H. A. Strijd-Groenewegen (ruimtelijke ordening en volks huisvesting) haar funktie wil neerleggen, mede in verband met de kwestie Frankrijk, worden door deze vrouwelijke wethouder zelf van de hand gewezen. „Dat bericht is niet van mij afkomstig" aldus mevrouw Strijd-Groenewegen. „We moeten afwachten wat er verder gaat gebeuren, maar ik ben in elk geval van plan dóór te gaan, ook al zullen bepaalde mensen me misschien liever zien opstap pen HARDERWIJK Voor de jaarlijkse clubtentoonstelling van de postduivenvereniging De Toekomst bestond vrijdag en za terdag een vrij grote belangstel ling. De ongeveer dertig leden hadden bijna tweehonderd dui ven ingezonden en de kwaliteit bleek biezonder goed te zijn. Keurmeester J. Boersma uit Hoogeveen, die de duiven vrij dag beoordeelde, prees het ge halte en gaf hoge cijfers. De ver schillen tussen de topvogels wa ren vaak miniem, zodat het moeilijk was de nummers een, twee en drie aan te wijzen. De prijs voor het mooiste geheel ging naar G. van Buuren, die te vens de mooieste oude doffer had. De mooiste oude duivin had C. Tanghe, de mooiste jonge doffer S. Visser en de mooiste jonge duivin A. Hazeveld. De duivenshow van PV De Toe komst werd gehouden in het ver nieuwde restaurant van hotel Oranje in de Smeepoortstraat, dat voor dit doel bij uitstek geschikt bleek te zijn. De kooien waren overzichtelijk opge steld, terwijl er in de met vele bloem stukken aangeklede zaal ook een rus tig zitje was. Na de opening door voor zitter A. Mulder kwamen vrijdag avond al vele belangstellenden een kijkje nemen. Een bonnenverkoop voor jonge duiven van prominente liefhebbers was een sukses. Voorts stelde een van de leden een prachtige kweekdoffer beschikbaar en deze bracht eveneens aardig wat geld op voor de vereniging. OehalVe de ge bruikelijke ereprijzen waren er voor de winnaars in de verschillende klassen ook aantrekkelijke vleesprijzen. De heer Mulder bedankte na de prijsuit reiking de schenkers van deze prijzen. De uitslagen waren: Klasse 1: 1. G. van Buuren; klasse Vele duivensporters waren present op de tentoonstelling van PV De Toe komst in hotel Oranje. 2: 1. M. Lammers; 2. C. Vrijhof; klas se 3: 1. C. den Ouden; 2. M. Lam mers, 3. M. Lammers; klasse 4: 1. C. Tanghe; 2. L. van Schalm; 3. G. van Buuren; klasse 5: 1. D. J. Willem- sen; 2. L. van Schalm; 3. L. Bushoff; 4. M. Lammers; klasse 6: 1. C. den Ouden; 2. L. van Schalm; klasse 7: 1. C. den Ouden; 2. A. Hoogland; 3. C. den Ouden; klasse 8; 1. C. den Ou den; 2. A. Hazeveld; 3. S. Visser; klasse 9: 1. S. Visser; 2. M. Lam mers; 3. A. A. Sluimer; klasse 10: 1. A. Hazeveld; 2. H. Westendorp. Klas se 11: 1. S. Visser; klasse 12: 1. G. van Buuren. Series: 1. C. den Ouden HARDERWIJK Als gevolg van de droge zomers van de laat ste jaren en de lage grondwater stand zijn ook in onze gemeente veel jonge bomen afgestorven. Deze doden bomen moeten wor den verwijderd. In totaal dienen honderd bomen te worden ge veld, onder andere in de wijk het Slingerbos, op de begraafplaats, aan de Mecklenburglaan en aan de Strokeiweg. Er zullen 95 nieu we bomen worden geplant. Het dode hout heeft geen ge bruikswaarde en kan alleen nog worden gebruikt als brandhout. De waarde van brandhout is zeer laag en als gevolg hiervan zullen de kosten van het ruimen van de bomen aanmerkelijk meer be dragen dan de opbrengst van het dode hout. Verder is het werk erg arbeidsintensief omdat ver schillende bomen op plaatsen staan waar het niet mogelijk is ze in het geheel te vellen. Eerst zullen ze geheel van takken ont daan moeten worden. B. en W. stellen de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het kappen van dode bomen en het planten van nieuwe bomen. HARDERWIJK Zaterdagavond moest de politie tweemaal achtereen de alcoholhoudende H. D. aanhou den. Enkele uren nadat D. was heen gezonden moest hij wederom ter ont nuchtering worden opgesloten wegens openbare dronkenschap. Ook werd H. H. door de dienstdoende agenten aan getroffen in de Vijhestraat op deze za terdagavond, die hetzelfde lot onder ging. Hij had beslist teveel aan Bac chus geofferd; na ontnuchtering op het politiebureau en opmaken van proces-verbaal kon H. weer zijns weegs gaan. 369Vz pnt.; 2. L. van Schalm 368V2 pnt.; 3. A. Hoogland, 368pnt. HARDERWIJK Op een bouw werk in Stadsweiden werd de 22-jarige R. S. uit Steenwijk door eigen onacht zaamheid geraakt door een stelwand, met een gewicht van 2'/2 ton. Hij liep een gekneusde borst, schouder en rechterarm op en werd naar een arts gebracht die hem heeft behandeld. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 HARDERWIJK De belang stelling voor de film Soldaat van Oranje is zo groot, dat deze op het ogenblik voor de derde week in De Stadshal draait. Voor Harderwijk is dat iets biezon- ders, maar nog geen rekord, want bedrijfsleider J. Hetebrij weet zich te herinneren dat een andere Nederlandse suksesfilm, Wat Zien Ik, in 1971 een maand achtereen draaide. Er is echter een goede kans dat Soldaat van Oranje dit zal evenaren. De pro- duktie van Rob Houwer trekt vier avonden in de week vrijwel volle zalen. Vooral op woensdagavond is het druk en eenmaal stond er zo'n lange rij voor de bioscoop in de Doelen straat, dat een aantal mensen moest worden teleurgesteld. Ze konden er niet meer in, maar zijn een van de volgende von en ongetwijfeld terug gekomen. Plaatsbespreken is niet mo gelijk in De Stadshal. De heer Hete brij is enkele jaren van dat systeem afgestaptn omdat personen die telefo- n sch kartjes reserveerden, vaak he lemaal niet kwamen opdagen. Er wa ren dan lege plekken in de zaal, die makkelijk aan andere liefhebbers kon den worden verkocht. Natuurlijk zit De Stadshal, die 330 plaatsen telt, niet altijd vol. ,,Je kunt er eigenlijk geen peil op trekken," ver telt de heer Hetebrij. „Bij een goede film verwacht je uiteraard veel pu bliek, maar dat valt nogal eens tegen. Andere voorstellingen lopen daarente gen weer stukken beter Hij kan niet zeggen voor welk genre de Har derwijkers de meeste belangstelling hebben. „Dat is erg afwisselend. Er is een vaste kem van bezoekers, maar bij films zoals Een Brug Te Ver en Soldaat van Oranje zijn er ook veel mensen die je normaal niet ziet AKTUEEL De Stadshal is vier avonden in de week open: donderdag (dan be gint de nieuwe film), zaterdag, dinsdag en woensdag. Vrijdag niet, want dan is het koopavond en even een ,,bioscopie pikken" blijkt dan weinig in trek te zijn. Voorts is er een matinee op zater dag en daar komen heel wat kin deren op af. Veruit de meeste bezoekers zijn afkomstig uit Harderwijk. Men sen uit omliggende plaatsen als Ermelo, Putten en Nunspeet gaan kennelijk liever naar Amersfoort of Zwolle. Toch is De Stadshal vrij aktueel met z'n programma. Een in ons land nieuw uitgebrach te film is in de regel na zes a acht weken in Harderwijk te zien. Zo kwam bijvoorbeeld de Soldaat van Oranje twee maanden na de première in De Stadshal op het doek. Het bioscoopgebouw, een voormali ge eierveiling, is eigendom van de ge meente en wordt gehuurd door het fil mexploitatiebedrijf Miedema uit De venter. De akkommodatie is onlangs nog verbeterd. Op het balkon zijn der tig komfortabele stoelen geplaatst, terwijl er ook een nieuwe geluidsregi stratie is. De twee filmprojektors zijn „oude beestjes". „Ze dateren uit de jaren '30, maar doen het nog erg goed. Die machines zijn onverslijtbaar" aldus de heer Hetebrij, die momenteel zelf het baantje van filmoperateur voor z'n rekening neemt. Overigens heeft De Stadshal geen echt doek. De films worden gepro- jekteerd op de wit gekalkte buiten muur, achterop het toneel. Wat het beeld betreft blijkt dat echter wel het beste te zijn. De kleuren komen heel scherp over, omdat er geen lichtverlies is. Bovendien zitten de mensen op de voorste rij liefst zeven meter van het beeld. Van „nek kramp" heeft men in De Stadshal dan ook geen enkele last Bedrijfsleider J. Hetebrij bij de filmprojektor. „Een oud beestje, maar on verslijtbaar "zegt hij.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1