Schilder't Nieuws* en Advertentieblad Donkere dagen, Nieuwe Schoenen Belastingaangiften Administraties een blij feest is in aantocht J. B. G. VIESTER, Slijterij George Vedder Plaatselijk nieuws Voor de Feestdagen Kantoor W. A. PRONK 0. 48 VRIJDAG 15 DECEMBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 erschiint iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk Om de huiselijke gezelligheid te verhogen, geven wij U onder staand 'n greep uit onze artikelen Whisky Canadian. Blue Ribbon enz. OUDE GENEVER: Gemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO Onze collectie is enorm Zie de etalages in ONDERGOED van GEZ. DE LANGE dat HOTEL „BAARS" gedurende 75 jaren ge ëxploiteerd wordt door de familie Baars. Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Agentschappen: ERMELO: H. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst - - KERSTMIS met zijn huiselijk gezellige sfeer, een feest voor allen die van goeden wille zijn. BOERENJONGENS op brandewijn f 2.75 per L.pot BOERENMEISJES op brandewijn - 3.55 per 3/4 L.pot DUBBEL GEZOETE LIKEUREN (diverse smaken, geen vruchtenwijn) - 2.95 per 3/4 L.pot Een heerlijk RODE VRUCHTENWIJN - 1.00 per fles 0.6 L. BOERENMEISJES OP SAP- 2.00 per Liter VRUCHTEN VERMOUTH MANTOSj prima kwaliteit - 2.00 per Litersfles VERMOUTH echte- 3.00 per fles VERMOUTH PAZENSA- 3.50 per fles ADVOCAAT 3/4 L.fles de allerbeste - 4.00 per fles Bols, Weynand Focking, Korenroos, Hulstkamp, de Kuyper, Bosse Munt, Nightcap, enz. enz. COGNAC, binnen- en buitenlandse merken. DUBBELE LIKEUREN f 3.90 per 3/4 Liter BUITENLANDSE LIKEUREN WIJNENRode en witte Bordeaux. Spaanse, Portugese, Italiaanse, enz. SCHOENMAKERSSTRAAT 18, Telefoon 2153 De Burgemeester der gemeente Harder wijk maaht bekend dat de Raad dier ge- neente in openbare vergadering is bijeen- jeroepen op Vrijdag, 22 December 1950, les namiddags 2 00 uur ten gemeentehuize Harderwijk, 15 December 1950. F De buiycuiccakT voornoemd, 1 G. J. Numan Bekendmaking Burgemeester en Wethouders der ge- jrieente Harderwijk brengen ter openbare jtennis dat vanaf heden op de secretarie boor een ieder ter inzage is nedergelegd :n in druk, tegen betaling, verkrijgbaar is, ie begroting der gemeente en die der be kijven voor de dienst 1951. De inzage is mogelijk gedurende 14 dagen tp elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. harderwijk, 6 December 1950. burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, C. Timmers G. J. Numan Ons wordt het volgende bericht „Van de zijde van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt er op gewe zen, dat als gevolg van het inwerking heden van het nieuwe Wegenverkeers reglement op 1 Januari 1951, het voor de lijdige afgifte van een verklaring van lichamelijke en geestelijke geschiktheid voorshands noodzakelijk zal zijn een aan vrage daartoe bij het Centraal Bureau voor le Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen zeer ijdig in te dienen. In verband hiermede is het voor houders van rijbewijzen, waarvan de geldigheids duur in de maand Januari 1951 verstrijkt, van belang zich reeds gedurende Decembei tij de Provinciale Griffie te doen voorzien van een nieuw rijbewijs." HARDERWIJK Het bestuur^ 'dér vereniging voor chr. anderwijs Harderwijk heeft besloten zo spoedig mogelijk te komen tot de stichting van een chr. school voor lager onderwijs n het nieuw te bouwen stadsgedeelte Tonsel. Tevens zal aldaar een chr. kleuterschool •vorden geopend. De nodige voorbereidingen zijn met 'nracht ter hand genomen. Bevestiging van Ds. G. Snijders De Stadshal was Zondagmorgen tot in de uiterste hoeken bezet ter gelegenheid van de bevestiging van Ds. G. Snijders, pred. der plaetsel. Herv. Evangelisatie, als predikant in algemene dienst der Ned. Herv. Kerh bij de Hervormde Evangelisatie alhier. Voorganger in deze dienst was Ds. J. B. Wolfensberger uit Amsterdam, lid van het Moderamen van de Gen. Synode der Ned. Herv. Kerk, die tevens als bevestiger optrad. Onder de aanwezigen bemerkten we o.m. Burgemeester G. J. Numan en de beide Wethouders, Ds. Kluin uit Neerbosch (schoonvader van Ds. Snijders), onze vroegere stadgenoot Ds. Van Bentum, de legerpredihant Ds. Graafstal, ouderlingen der Ned. Herv. Kerh alhier en afgevaar digden van de Kring, vertegenwoordigers der plaatsel. Geref. Kerk. Toen de bevestiger in de katheder achter de op groen fluweel met goud gestikte woorden „Komt allen tot Mij" had plaats genomen verenigden alle aanwezigen ziek in stil gebed, waarna de voorganger Votum en groet uitsprak. Na het zingen van Ps. 122 1 en 3, werd de Wet gelezen, gevolgd door Schuldbelijdenis en Genade verkondiging met „Ik ben de Goede Herder en ik stel Mijn leven voor de schapen." Na het zingen van Ps. 80 9, 10 en 11, werd gebeden om de Heilige Geest, waarna Schriftlezing volgde uit het O. T. (Jes 40 vers 1 11) en het Nieuwe Testament (Joh. 10 vers 11—18 en 27-30). Bij de hierna volgende prediking werd uitgegaan van de tekst „Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een Herder" (Jes. 40 11a). In zijn inleiding merkte de predikant op, dat Donderdag j.l. de Gen. Synode met 76 tegen 14 stemmen de nieuwe kerkorde voor de Ned. Herv. Kerh had aanvaard. Als assessor van de praesis Ds. Wessel- dijk was de spreker naar Harderwijk ge- homen om op deze oecumenische Zondag een poging tot bevordering van de eenheid in de Ned. Herv. Gemeente alhier te be krachtigen door de bevestiging van een collega en ambtsbroeder. Met Ds. Wessel- dijk was spr. het eens, dat daarbij evenals bij de nieuwe kerkorde in het algemeen, geen sprake is van overwinnaars en ver liezers. Het enige, dat voor Synode en Kerk van betekenis is, homt tot uiting als we de Here God als triomphator stellen in onze Kerk en in onze harten. En er is Gode zij dank reden tot grote blijdschap. Toen spr. 15 jaar geleden hier een spreekbeurt zou vervullen, kreeg hij geen toestemming van de toenmalige Kerheraad, die thans onder zijn gehoor vertegen woordigd is. Zo is dan Donderdag ook de regeling van het neven-pastoraat aangenomen. Wat onmogelijk scheen is nu gebeurd. De nieuwe kerkorde erkent de verdeeldheid met smart, maar streeft naar hereniging en is thans uitgesproken oecumenisch van aard, niet heersende maar dienend, aan knopend bij de allerbeste tradities der reformatie en alzo tevens sterk apostolisch gericht. Met een blik op het proefveld te Hardet- wijh en daarbij denkend aan de macht van het Woord en de kracht van de Geest, rijst de gestalte op van de Herder. Die Zijn kudde zal weiden. Laten alle schapen daarbij toch goed beseffen, dat ze slechts schapen zijn. Ook te midden van de mensen in Harderwijk van de „bioscoopgemeente" regeert God. Vervolgens gaf de predikant een duidelijke toelichting over het contact artikel 227 als overgangsbepaling. Als de mens de nieuwe kerkorde alleen in handen neemt, wordt het niets. Door bekering en wedergeboorte kan de kudde tot een eenheid worden. En de Here God zal Zijn kudde weiden als een Herder, Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen, terwijl hij de zogenden zachtjes zal leiden. De gemeente van Harderwijk mag niet uit elkaar, naast de nauwe bochtige straatjes heeft God hier de wijdheid van het meer gesteld. Jezus, de Opperherder, leidt hier de ge meente door de ambten, middels Ds. Snijders en de andere predikanten, die als herders hun schapen weiden en mocht het soms na een jaar b.v. tegenvallen, houdt u dan aan de kracht van het Woord. „Gemeente des Heren, doet U nu eens voor uw persoonlijk leven en voor de ge meente voor Gods aangezicht de beslissing van uw leven. „De Here staat in voor Zijn eigen werk Amen." Na de predikatie, die op eenvoudige en eerlijke wijze van liefde en eenheid tot verheerlijking en uitbreiding van Gods Koninkrijk getuigde, werd treffend Ps. 133 vers 1 aangeheven „Ai zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis, als broeders samenwonen", waarna tot de bevestiging van Ds Snijders werd overge gaan. Het formulier werd gelezen. Het herdersambt is een instelling v Christus, de weide is de verkondiging van Gods Woord, die ook de staf is. De dienaar moet zich aan Gods Woord vasthouden Zowel geklede als sportieve modellen Donkerstr, 13, H'wijk, tel. 2466 Medisch-gedipl. Voetkundige en Pedicure Het adres voor de betere merkschoenen en betere reparatie Jan de Hartog. De spr. werd ingeleid door de heer C. H. Huisman, die voorts mededeelde, dat met aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid de eerstvolgende Culturele-avond zal verzorgd worden door „De Plankeniers", die misschien op 26 Jan. a.s. hier zullen optreden. Verder werd verzocht de kaarten vlugger te halen en meer propaganda te maken voor uitbreiding van het aantal leden. Het is wel duidelijk gebleken, dat Mevr. Van de Broehe van „Hollands Glorie" houdt, zonder daarbij Jan de Hartog tot een onsterfelijk auteur of beroemd literator te verheffen. In haar inleiding deelde de spreekster mede, dat deze gezonde en levende, door-en-door echt Nederlandse schepping, dit epos van onze onvolprezen zeesleepvaart, haar vooral tijdens de oorlogs jaren in het zo zwaar geteisterde Zeeuws- Vlaanderen tot grote steun geweest is, omdat zij uit „Hollands Glorie" de moed, de kracht en het doorzettingsvermogen putte om de moeilijke tijden vol vertrouwen te trotseren. In deze inleiding deelde de spreekster nog mede, dat zij de door haar voor te dragen „Hollands Glorie" met eigen woor den tot één geheel aaneen zou rijgen. Hierna begon zij met een uitbeelding van de hoofdfiguur van „Hollands Glorie' de robuste Jan Wandelaar, de mens van goeden wil, die door alles heen verbeten LECTORUM 3ALUTUM Donkerstraat 2 Komt U vooral nu de etalage zien naar kwaliteit en prijs! Bij deze is het ons een genoegen U mede te delendat we MORGEN, 16 DecemberH feit hopen te herdenken Uw komst op de van 3—4 uur te houden receptie zullen wij ten zeerste op prijs stellen. P. G. BAARS, HARDERWIJK om de leugensprekers de mond te snoeren. Hoe heerlijk is het herdersambt, hoe gans noodzakelijk is het om de zoehende mens de weg naar de zaligheid te wijzen. Zo werd Ds. Snijders op de plicht van de ambtsdrager gewezen. „U wordt een geschenk, een gave toebedeeld niet voor Harderwijk, maar voor de gehele Kerh. U zult uw kudde moeten weiden als een herder." Na de bekende vraag Gevoelt gij in uw hart, enz. Zult gij uw ambt naar deze leer getrouw bedienen antwoordde Ds. Snijders met vaste stem „Ja ik, van ganser harte." Hierna verhieven alle aanwezigen zich van hun zetels om de bevestigde staande toe te zingen Waar liefde woont, gebiedt de Heer de Zegen" (Ps. 133 vers 3), waarna de bevestiger een hort woord tot Ds. Snijders en de gemeente richtte. Na het dankgebed werd als slotzang aan geheven Gez. 112 vers 1 en 2, waarna de voorganger Gods Zegen vroeg over allen, waarmede deze dienst ten einde was. Vermelden we nog, dat in de middag- dienst de heren R. P. M. ten Broek en J. Rip als ouderlingen werden bevestigd en voorts, dat de ouderling Verheij zich namens de Kerkeraad met een broederlijk woord tot Ds. Snijders richtte. Kerstconcert We herinneren onze lezers nog even aan het Kerstconcert, a.s. Maandagavond 8 uur te geven door de plaatsel. Gereformeerd Evangelisatie-Zangkoor, in de Geref. Kerk alhier. Wij vernemen dat er veel belangstelling voor dit concert, waaraan ook een kinder- hoor, de Twentse Orbestver. te Enschede, en de heer C. J. de Koning, orgel, mede werken, bestaat, zodat het gewenst is dat men zich nog tijdig van kaarten voorziet. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de in dit nummer voorhomende adv. Voordracht over „Hollands Glorie" ïn de niet geheel bezette Stadshal hield Mevr. Van de Broehe-de Man uit Breshens Vrijdagavond op verzoek van de Stichting Cult. Kring een voordracht over „Hollands Glorie", de in 1940 verschenen roman van blijft volhouden en doorzetten, zo nodig tot bittere einde. In dit verband deelde de spr. mede, dat Viruly, onze schrijvende- vliegenier, destijds enthousiast aan Jan de Hartog schreef, dat het geheim van zijn boeh ons de garantie schenkt, dat we eenmaal weer hou-vast zullen hrijgen. Hierna volgden de avontuur met de sleepboot „Fortuna", het avontuur met de „Jan van Gent", het huwelijksgeluk met Nelly Dijkmans, de tocht van 400 zeedagen van Brest naar Valparaiso, de ontmoeting op een zoele Zuidamerikaanse nacht op de daktuin met Agnes, het telegram op 7 Juli „Zoon Barend. Alles wel. Nelly", het ont slag van Jan Wandelaar. Zeer sterk werd daarna zijn heimwee naar de „Jan van Gent" uitgebeeld, zijn sterke verlangen naar de deining van de Oceaan, naar het beulswerk op de baggermolen. „Een hlei- aardappel wordt toch ook rot als hij op het zand moet groeien Hierna Wandelaars moeilijke heus tussen Nelly en de zeesleepvaart, het overbrengen van een Canadees lichtschip naar Esbjerg, de tragische passage rondom het telegram gevonden in de portefeuille van hap. Van der Gast, de sleep met het Amerikaanse plezierjacht (400.000 dollar), schipper Kiers op Terschelling met de sleepboot „Furie", zijn dochter Riehie, de Engelse opdracht op 13 Oct 1919 om een 30.000 tons doh 7«/z duizend mijl te slepen het werd alles meegeleefd. Vele ogen werden vochtig, toen Mevr. Van de Broehe met gestohte stem en tril lende vingers het pahje zeildoek met het geliefde lichaam van de dappere Riehie in zee deed glijden. „Beetje bakboord Triomphator zonder wraakgevoelens op de firma Kwel-Van Munster naast het pahhende slot „O God, laat hen varen door de gie rende stormen, maar geef hun llw rijke zegen mee 1" Mevr. Van de Broehe wist ons van het begin tot het eind te boeien, want zó heb ben wij „Hollands Glorie nimmer doorleefd, ooh niet toen de schrijver zelf op 4 Nov. 1941 hier in de Concertzaal van zijn pas uitgehomen boeh vertelde en daaruit voor las. De jonge auteur deed daarbij o.i. nog al aan zelfverheerlijhing, maar uit de voor dracht van Vrijdagavond sprahen slechts Verdere uren uitsluitend spoedgevallen waarachtige en onbaatzuchtige liefde en het diepe respect voor de stoere herels in ons dierbaar vaderland. Een zéér goede Cult. Kring avond en een alleszins verdiende bloemenhulde voor de talentvolle verhandeling van „Hollands Glorie". Ziehier onze objectieve visie over het optreden van Mevr. Van de Broehe bij de afsluiting van het eerste winter halfjaar. De bouw van de eerste 60 woningen in het plan „Tonsel" werd opgedragen aan de fa. G. Plancius en Zn. Kerstsamenkomst met het Garnizoen Op Donderdagavond 21 December wordt te 8 uur in de Geref. Kerh aan de Stations laan, die daartoe welwillend ter beschik king werd gesteld, de Kerstsamenhomst met het Garnizoen Harderwijk gehouden. De militaire wereld wordt in deze samen komst geconfronteerd met Jezus Christus door Lt.-Kol. Ds. H. Steenhuis, Directeur van het Protestantse Centrum voor de Landmacht „Beuhbergen" te Huis-ter-Heide, die spreeht over het onderwerp Wij heb ben een Boodschap voor de wereld." Opdat het getuigenis van deze predihant, die op Beuhbergen zoveel zegenrijhe arbeid verricht, gesteund wordt door de geest in de samenkomst, wordt bij deze de herhe- lijhe burgerij hartelijk uitgenodigd haar medewerking te verlenen aan het slagen van deze Kerstsamenhomst door haar brede opkomst. Wij mogen onze mannen niet alleen laten zitten in het grote kerkgebouw. Vanzelfsprekend is ooh de niet herhelijhe burgerij van harte welkom Deze samenkomst is tevens bedoeld ten afscheid. De Garnizoenscommandant Kol. J. van Rhijn, gaat met pensioen en draagt zijn commando over aan Kol. J. van Hinte. Voorts gaan de cursisten van de Kader- school vertrehhen. Kapt. Ds. Graafstal zal een hort woord sprehen tot de heengaande garnizoenscom mandant en de cursisten. Mevr. Wuestman (sopraan) zingt enhele Kerstliederen, aan het orgel begeleid door Dr. van der Putte. Cursist Boerma van de Kaderschool draagt enige toepasselijke gedichten voor. De toegang is vrij. De nieuwe buitenwijk verlicht Velen hebben Woensdagavond eens een rondje gemaakt door de Burgemeester Kempersstraat en omgeving om de elec- trische verlichting in de nieuwe stadswijk eens in ogenschouw le nemen. Welnu, het geheel maakte door een niet te wijde plaatsing der lantaarns een gezellige indruk tot grote tevredenheid der bewoners, die reeds zovele avonden in duisternis gehuld waren. Beste meisjes en jongens. Deze week alleen enkele mededelingen voor de verschillende clubs. le. Vrijdagavond-club-meisjes: Geld voor het vervaardigde kalendertje meebrengen (15 cent). Potlood en schaar meebrengen, want we gaan kerstversier selen maken. Wie nog iels wil figuurzagen, moet zelf triplex meebrengen en ook een figuurzaag en wat zaagjes. Heb je zelf geen zaag dan mag je er misschien van een van de jongens een lenen. We gaan ook iets voor Kerstmis maken. 2e. Géén instuif-avond voor de oudere jongens a.s. Zaterdag (zaal Baars). Volgende week weer op de gewone tijd. 3e. Jeugd uit het „Oranje-Kwartier." a.s. Zaterdagmiddag weer film-voorstelling in zaal Terol. Aanvang 2 uur. Contributie 10 cent. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1