Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties Steun- en Gemakschoenen George Vedder In onze mooie oude Veste, Is ADVOCAAT van Viester het goedkoopste en het beste Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG erschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16 HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Gemeente HARDERWIJK. INGEZONDEN Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur Gemeentelijke Visafslag JEUGDCONTACT J0 47 VRIJDAG 8 DECEMBER 1950 HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan- lahbord ten Qemeentehuize inzake een »rzoeh van Shell Nederland N,V. te 's-Gra- an'nage, om vergunning tot het oprichten m een benzine-installatie op het perceel, adastraal bekend gemeente Harderwijk, ectie E nr. 3250 ged., plaatselijk gemerkt fouter van Damstraat nr. 1. Harderwijk, 4 December 1950. ARMENWET Burgemeester en Wethouders van Har- ;rwijh brengen ter voldoening aan het epaalde in artikel 4, 2e lid, der Armen- »et, ter openbare hennis, dat wegens op- effing, ingaande 1 Januari 1951, van de lommissie tot uitdeling van verwarmende pijzen, bij raadsbesluit van 7 September 950, nr. 1X/7, goedgekeurd bij besluit van ïedeputeerde Staten der provincie Gelder and d.d. 25 Octob.r 1950, inr. 23833/368- -1, genoemde instelling van weldadigheid loor hun College ingaande 1 Januari 1951 s geschrapt van de lijst van instellingen an weldadigheid, bedoeld bij artikel 3 der \rmenwet. Harderwijk, 27 November 1950. ARMENWET Burgemeester en Wethouders van Har lerwijh brengen ter voldoening aan het lepaalde in art. 3 3e lid der Armenwet, er openbare hennis, dat op de lijst van de nstellingen van Weldadigheid dezer ge beente, bedoeld in artikel 3, le lid der Armenwet, onder dagtekening van 27 No >ember 1950, is ingeschreven de Diaconie Ier Gereformeerde Gemeente te Harderwijh Harderwijk, 27 November 1950 wisselingen, die ons volksbestaan heeft moe ten ondergaan. Zij heeft zowel de Republiek der Verenigde Nederlanden, als de Bataafse Republiek, zowel de regering van Koning Lodewijk, als de heerschappij van de Franse Keizer overleefd; zij heeft trots omwente lingen en veranderingen van regering of van Staatsvorm, onafgebroken voortgewerkt tot op de huidige dag toe." Hieraan zouden we nog kunnen toevoe gen; „ook de Duitse overheersing heeft onze Staatsloterij glansrijk weten te doorstaan, daar zij in die periode slechts drie weken moest worden stilgelegd." Minister Lieftinck verklaarde aan de Ver gadering, dat hij in beginsel eigenlijk tot de tegenstanders van het loterijspel behoort, maar zich op het standpunt stelt, dat bij een belangrijk deel van ons volk nu eefflnaal een zekere behoefte aan dit „spel" bestaat en dat het beter is, deze in voorzichtig uitge zette banen te leiden, dan de mogelijkheid tot deze behoefte-bevrediging geheel af te snij den. Het gevolg is dan, zo ging de Minister verder, een onvermijdelijke vlucht in wat men zou kunnen noemen de „illegaliteit" met alle dan inderdaad kwade gevolgen vandien. Na enig debat en het stemmen over een amendement, dat verworpen werd, werd de voorgestelde wet zonder wijziging door de Tweede Kamer aangenomen. Deze nieuwe wet opent de mogelijkheid om voor iedere loterij 4 series instede van 3 uit te geven, terwijl het aantal loterijen per jaar van 3 op 4 kan worden gebracht, dus per kwartaal één loterij inplaats van elke vier maanden. Inzake het niet publiceren van de trek- kingslijsten in de dagbladen, zeide Minister Lieftinck, dat hij dit ongerief aanvoelde en hoopte dat de dagbladpers terug zal keren tot de gewoonte om de trekkingslij sten, zoals voorheen, gratis in de kolommen op te nemen. Hij verklaarde bereid te zijn deze kwestie nog eens in overweging te nemen ten behoeve van de belanghebbenden. DE MUNN1CK Harderwijk, 6-12-'50 ij voorbaat dank aan de redactie van dit lad. Propaganda maken voor eigen idealen is bet goed recht van een ieder. Dat het C.N.V. daarom overal in de lande propa gandavergaderingen belegt, juichen we zelfs toe Er zijn nog altijd teveel lieden in ons land die profiteren van het werk van de vakbeweging zonder daarvoor offers te brengen. Dal het C.N.V. dus probeert deze groep ongeorganiseerden te verkleinen is dus alleszins prijzenswaard. Door de samenwerking tussen N.V.V., K.A.B. en C.N.V. is er na de oorlog zo het een en ander tot stand gebracht. Wij vragen ons dan ook wel met enige verbazing af, of uitlatingen, als door de heer v. d. Heide gedaan op de propaganda- vergadering van het C.N.V. te Harderwijk, nu wel in het belang van de goede ver houding sturen die tussen de drie vakcen- irales is. Wanneer deze Van de Heide meent dat het N.V.V. erger is dan de E.V.C. waarom werkt met) dan samen met dat zelfde N.V.V. Is dat omdat men anders weet helemaal geen invloed op de gang van zaken te kunnen uitoefenen en daarom dan maar liever onder de leiding van die gevaarlijke N.V.V.-ers werkt dan er hele maal buiten te staan I Of zou de heer v.d. Heide dit maar ge zegd hebben omdat hij dacht dat het in Harderwijk toch maar boertjes zijn?? Als die mijnheer v.d. Heide het beginsel program van ons N.V.V. nog eens naleest zal hij tot de ontdekking komen dat daarin over humanisme niet gesproken wordt. A!s richtsnoer voor haar arbeid erkent het N.V.V. de normen van waarheid, gerechtigheid, eerbiediging van de menselijke persoon, naastenliefde en verantwoordelijkheid. Op die gronden vinden duizenden kerkelijke arbeiders hun plaats in het N.V.V. en voelen zich in het N.V.V. thuis. Dat de heer v.d. Heide dat jammer vindt is zijn zaak, maar dan met eerlijke midde-j len en faire wijze onze leden te overtuigen, j wanneer hij het piet aandurft eerst de on georganiseerden te bewerken! Namens N.V.V. Besluurdersbond Harderwijk. W. Reitsema, Voorz, G. Priem, Secr. Juist op de dag dat de honderdduizend uit de bus kwam, wijdde de Tweede Kamer de vorige week in een middag- en avondzitting baar aandacht aan de nieuwe door de Mi nister van Financiën voorgestelde loterijwet. Mr. G. A. Fokker zegt in zijn in 1862 uit gegeven werkje over „De geschiedenis der loterijen o.m. het volgende: De Staatsloterij behoort tot de alleroudste Nederlandse Staatsinstellingen daar zij reeds in 1726 werd opgericht en toen als Genera- liteits Loterij bekend stond. Kan zo schrijft Mr. Fokker (nu bijna honderd jaar geleden) de duurzaamheid ener instelling als bewijs voor haar deugdzaamheid gelden, geen onzer instellingen zou zó voortreffelijk mogen worden genoemd als onze Staats loterij die sedert 1726 tot heden als middel van Staatsinkomst wordt gebezigd en het hoofd heeft geboden aan alle stormen en HARDERWIJK „Socialisme en Christendom" Woensdagavond sprak de heer Sligting, voorzitter van de plaatselijke afdeling van de P.v.d.A., het openingswoord van een samenkomst in Hotel IJsselmeer, waar het 2de Kamerlid j. H. Scheps, algemeen secre taris van de Prot. Christelijke Werkgemeen schap in de P.v.d.A., sprak over „Socialisme en Christendom". Spr. begon met een beschouwing over het wezen dezer beide begrippen. Het Christen dom is z.i. de historische beweging, die ge groeid is uit de boodschap van Jezus van Nazareth. De woorden van Christus moeten' gevat worden in het raam van Zijn tijd in verband met de mentaliteit van Zijn tijdge noten. Hij bracht aan het Joodse volk een boodschap voor alle tijden: „Hoor Israël, de Heer uw God, is een enig Heer." Jezus' boodschap getuigde van „het werkelijke" en „zo het zijn moet" Deze reële en ideële ge tuigenissen werden door de knappe en boeiende redenaar op heldere wijze ontwik keld. Hij concludeerde daarbij, dat de Bijbel het boek der werkelijkheid en daarom ook het boek der contrasten is, waar het lieder lijke in de mens gesteld wordt naast de edel ste gevoelens. Het verraad van Judas op een donkere achtergrond bewerkstelligt de klare Jezus- figuur in alle schoonheid en verhevenheid. Zijn boodschap is een openbaring van ver geving, verzoening en genade. En toch ging Jezus dwars door de Joodse nationale ge dachte heen. Hij sprak zelfs met een Sama- ritaanse vrouw over godsdienstige kwesties. De kern van Zijn boodschap voor alle crea turen en alle tijden is „Doet boete. Bekeert u, want het Rijk Gods is nabij." Dit woord wordt schriftelijk door de Kerk bewaard uit de mond van de Zoon des mensen. Voort gaande ontwikkelde spreker de Petrinische en Paulinische elementen, om dan tot de samenvatting te komen, dat het Christendom in al zijn spanningen klaar en duidelijk een bewustzijn van schuld wekt. Wat is nu het Socialisme? Spr. onderscheidde hierbij de soc.-econo- mische, de pol.-staatk. en de cultureie bewe ging. Het socialisme werd geboren in een materialistische wereld, in een ruwe en rauwe tijd. Was Luther ook niet hard, was Amor hoffelijk toen hij vrouwen kwalifi ceerde als „koeien van Bazan"? Bij dit alles was toch het Socialisme in zijn diepste wezen een gebed opgeweld uit het zuchtend en verlangend mensenhart. Het Socialisme is gegroeid en gevormd tot een Christelijke vorm van naastenliefde en broederschap. In bepaalde kringen maakt men willens en wetens de fout het Socialisme nog altijd te kleden in zijn historische korte broek. Patrimonium en C.N.V. verschillen ook nog al wat, vrouwenkiesrecht en paci ficatie werden ook maar aan elkaar gekop peld. Welk een contrast vóór of na 1917. Ook het levend Socialisme heeft een proces ondergaan. In zijn opzet was het Christen dom ook staatsverwerpend en niet staats- aanvaardbaar. Er is dan ook een grote overeenkomst in het Socialisme en het Christendom, die beide heilsboodschappen van alle mensen en alle tijden uitdragen en juist daarom zo innig kunnen samengaan. Als we niet een kerk, maar dé kerk op brede basis plaatsen en het Christendom zien als het klaar en duidelijk bewustzijn van schuld en daarin met open- gespreide armen de Heiland plaatsen als de edelste drager van het zuiverste Socialisme, dan vervloeien waarachtig Christendom en werkelijk Socialisme tot een eenheid van heerlijkheid en mede van eeuwige waarde. Deze grootse rede met overtuiging en eerbied uitgedragen, maakte een diepe indruk op alle aanwezigen. De Burgetn. verwelkomde St. Nicolaas. Op uitnodiging van het bestuur van „Jeugdcontact" bracht Sint Nicolaas met 2 hnechlen Maandagavond een bezoeh aan onze stad. Om ongeveer half vijf liep de vrolijh gepavoiseerde „Jacoba", een politie- boot der Visserij-Inspectie, die voor deze bijzondere gelegenheid de naam „Spanje" droeg, onder overweldigende belangstelling van de Harderwijker jeugd en vele ouderen, onze haven binnen. Naast schipper K. van Veen bevond zich ooh de gezagvoerder der Inspectie B. van Doorm aan boord, die de bezoekers reeds de nodige inlicktingen over de inwoners der goede stad Harder wijk konden verstrekken. Ook kapper Bruinink en zijn bediende, die het toilet der Spaanse gasten moesten verzorgen, maakten de reis naar Harderwijk mee. Onder de talrijke aanwezigen op de kade bemerkten we de leden van de com missie van ontvangst, t.w. de Burgemeester, en de bestuursleden van „Jeugdcontact" de Insp. H. Kraaijenbrink en de heer L. Gerhardt, die St. Nicoleas en zijn knechten hartelijk verwelkomden. Havenmeester en politie hadden daarbij alle moeite om de opgetogen jeugd in bedwang te houden. Terwijl de Sint minzaam wuivend naar de voor hem gereed staande schimmel echt Hierdens ras 1 wandelde, rekten zich alle halzen om te zien hoe gracieus de grijze kerkvorst, die vroeger bij de veld gediend heeft, zich in het zadel zette. Toen de knol begon te dansen, liet de Sint zich een vreemd Spaans woord ont vallen, dat direct door het nerveuze dier begrepen werd. De drie genoemde com missieleden stapten weer in hun open rijtuig met gepluimde paarden en toen be gon de zegetocht met St. Nicolaas voorop door de stad. Toen de stoet op de Markt arriveerde, waar het zwart van de mensen zag, hield de Burgemeester een hartelijke toespraak, waarbij hij nogmaals zijn tevreden' heid betuigde, dat de oude Bisschop zich op zijn hoge leeftijd door de minder gunstige weersomstandigheden niet had laten af schrikken om de haven binnen te varen en een rit door de stad te mahen. Des avonds om 8 uur waren de hoge bezoekers op het Jeugdcontact-feest in de Stadshal, dat door talrijke ouders werd bij gewoond. Deze gezellige avond stond onder de algehele leiding van de heer H. H. Posthumus. In een aardige samenspraak tussen de Burgemeester, Insp. Kraaijenbrink en Sint Nicolaas werden doel er. streven van Jeugd contact uiteen gezet, waarna de Sint zich persoonlijk van alle werkgroepen in deze organisatie hon overtuigen. Zo kregen de aanwezigen gelegenheid de diverse leiders(sters) in eigen milieu in actie te zien. Vermelden we nog, dat de avond verder gevuld werd met bijdragen der Harder wijker jongeren. Zo trad o.a. de heer H. H. Posthumus op als leider van een clubje blokfluitisten. De heer P. J. de Groot maakte zich weer verdienstelijk als regis seur van een paar leuke „toneelstukjes", w.o. we „Pim en Pam" noemen. Tussen de bedrijven door werden ver snaperingen aangeboden' Zo werden honderden jonge stadgenoten tot laat in de avond op aangename wijze beziggehouden. De gehele avond stond vanaf de middagschooitijd in het teken van „Jeugdcontact". Insp, Kraaijenbrink hon dan ook aan het begin van het feestelijk samenzijn in waarheid aan St. Nicolaas mededelen, dat de Harderwijker jongens zich sinds vele maanden zeer ordelijk en rustig gedragen, omdat ze nu welen wat ze willen dat is 's zomers sport en 's winters spel en huisvlijt. Vermelden we nog, dat de leider M Beijlevelt als laatste bijdrage een groot ge dicht voordroeg, waarin de bouw van een eigen tehuis tijdens de declamatie op aan schouwelijke wijze werd voorgesteld, waarbij zelfs de vlag op de n.ieuwbouw werd geplaatst Al met al een zeer geslaagde feestdag van „Jeugdcontact." Voor iedere voet een passende schoen Steunzolen op voorschrift van H.H. doktoren Pijnloze behandeling van likdoorns, hoorn- en kalknagels, enz. Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Medisch-gedipl. Voetkundige en Pedicure Het adres voor de betere merkschoenen en betere reparatie St. Nicolaasdag Hoewel Vrijdag- en Zaterdagavond de Sint Nirolaasdruhte in onze winkels dui delijk merkbaar was, werd over het alge meen toch minder aangekocht dan de laatste jaren het geval was. Hier en daar waren Sint en Piet in een zaah aanwezig om de kinderen een ver rassing aan te bieden. Zo was er reeds Vrijdagavond een hele drukte in de Spar- winhel van de heer G. Kluiver in de Schoenmakersstraat, waar de kinderen hun afgegeven schoen gevuld weer in ontvangst honden nemen. Hier en daar werd als van ouds gesjoeld en geschoten en werd menige speculaaspop en taaitaai-vrijer in ontvangst genomen. Ook de schooljeugd werd niet vergeten. Als gewoonlijk brachten Sint en Piet Dinsdagmorgen een bezoek aan School B. Onder leiding van de voorz. der Ouder- commissie, de heer W. Blanken, waren de leerlingen dier school des middags met talrijke ouders in de Stadshal getuige van de opvoering van een toneelspel in 4 be drijven „De hleermaher en de kabouters", dat onder leiding van het hoofd der school, de heer W. Franken, door leerlingen der 6de klasse keurig werd gepresenieerd. De gure wind en natte sneeuwbuien maakten het winkelen Dinsdagavond niet tot een uitgesproken genot. „A.B.C.-Oké doe mee." De plaatselijke afdeling van de Algem. Bedrijfsgroepen Centrale (A.B.C.) kondigt per advententie in dit nummer aan, dat op Zaterdag 30 Dec. a.s. aanvangend om 7.30 uur in de Stadshal zal worden gepre senteerd de cabaret-revue „ABC-Ohé doe mee", samengesteld door Jan Blok en George du Bree met verdere medewerking van Mimi Kok, Claire Russell, Wim Bosch en Arnold Buitenhuis. Deze 6 veelzijdige artisten bieden een 16 delig programma aan, dat van de Proloog tot de Finale het meest verwende publiek zal boeien. In deze cabaret-revue zit werkelijk vaart en variatie. Daar o.m. ooh de leden uit Nijherk ver wacht worden de heer L. van Hattem zal een openingswoord spreken is het gewenst, dat men zich tijdig van toegangs bewijzen (tevens programma's) a f 1.per persoon voorziet hij de in de annonce ge noemde adressen. Aardige attentie van onze militairen Toen uit de boezem van enige militairen van ons garnizoen het plan opkwam om de minder gesitueerde inwoners van Har derwijk op St. Nicolaasavond te verrassen, vond deze gedachte veel sympathie bij onze Gam. Comm., Kol. J. van Rhijn, die een K.P.-wagen beschikbaar stelde voor het inzamelen van contanten en giften in natura. Zo werden Dinsdagavond in talrijke ge zinnen goed gevulde pakketten door onze militairen afgegeven, die daarmede velen een prettige avond bezorgden. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 2—6 uur. Niet telefonisch. Gevondenbrilleglazen in een zakje, raamkozijn met raam, kist, zak met meel, kist met sinaasappelen, mes, jongensjas, wollen want, paar heren handschoenen, haarknip, geruite das, muisje, 2 dassen en handschoen en borstrok (Stadshal), paar wanten, kleine portem. met inh., groene want, jongensrijwiel. Aan komen lopen jonge hond, zwart hondje. Verloren2 muntbiljetten, ring met 4 sleutels, konijn, br. damesportemonnaie, huissleutel aan riempje, zilveren schakel armband, groene muts, paar glacé heren handschoenen, paar wollen handschoenen. Postduiventenfoonstelling van „De Eendracht" Per advertentie in dit nummer worden de duivenliefhebbers van Harderwijk en omstreken attent gemaaht op de tentoon stelling van de plaatsel. Postduivenvereni ging „De Eendracht", aangesloten bij de Bond van Zaterdagvliegers, die op Woens dag 13 en Donderdag 14 Dec. a.s. in het Middenslandshuis te Harderwijh gehouden zal worden. Zo men weet beschikt deze vereniging over uitstekend materiaal, zodat een keur van prachtige vogels en prima vliegers te bewonderen valt. Ooh vooi de leek is het aitijd weer een genot de schrandere dieren met hun heldere kijkers, die gewoonlijk in snelle vlucht boven onze hoofden klepperen of in snelle glijvlucht langs de daken zwieren, van nabij rustig te bekijken. Ouders, neemt uw kinderen mee naar deze tentoonstelling onzer gevleugelde vrienden en ontwikkelt in hen de liefde voor het dier. Bezoekt allen de jaarlijkse clubtentoon stelling van „De Eendracht." 30 seconden boven Tokio Ziehier, de titel van de Metro Goldwyn Mayer-film van het homend Stadshal- programma. „RotterdamsNieuwblad" schrijft; „Buiten gewoon suggestief heeft Merwyn Le Roy de Amerikaanse weerwraak op Pearl Har bour in beeld gebracht." „Het Binnenhof" zegt: „Een van de beste oorlogsfilms dank zij de magnifieke fotografie en montage van vliegtuigen in actie, gefilmd met zoveel superieure kunst vaardigheid." De WereldkroniekGaat u de film „30 seconden boven Tokio" maar gerust zien, want het is, als geheel genomen, een goed stuk werk, dat ons begrip schenkt voor de grote offers, die door de strijdende zonen van Amerika, mede in ons belang, werden gebracht. Het Parool: „Het heldendicht van een handjevol Amerikaanse piloten." Algemeen Dagblad: „Hel is of men zelf in het vliegtuig zittend de hele aanval meemaakt." Zo zouden we kunnen doorgaan met aanhalingen uit de grote pers, die alle ge wagen van een meesterwerk op cinema tografisch gebied. De ons toegezonden inhoudsopgave eindigt aldus: Ted vergeet, dat hij maar één been heeft, springt van zijn stoel op en wil naar haar toelopen. Hij valt voor haar voeten op de grond. Ellen gaat naast Verdere uren uitsluitend spoedgevallen hem op de grond zitten, terwijl zij teder Teds hoofd tussen haar handen neemt. Omtrent het journaal kunnen we mede delen, dat dit o.m. handelt over de inter land-hockeywedstrijd Nederland-Pahistan (wereldkampioen) en voorts over het Staatsie- bezoeh van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan Engeland. Een filmprogramma, dat er zijn mag. Zie aanplakbiljetten en de advertentie in dit nummer, Bevestiging van Ds. G. Snijders Zondag a s. zal in de Stadshal de be vestiging plaats vinden van Ds. G. Snijders als predikant in algemene dienst der Ned. Herv. Kerk bij de Herv. Evangelisatie alhier. De bevestiging zal plaats hebben door Dr. J. R. Wolfensberger, lid van het Moderamen der Gen. Synode. De dienst vangt aan om half elf. Nam. om 3 uur bevestiging van ouderlingen. Ds. A. den Hartogh, J4ed. Herv. pred. te Scherpenzeel (Geld.), daarvoor alhier, werd te Groot-Ammers beroepen. Van 27 Nov. t m. 2 Dec werden aangevoerd Snoekbaars 4303 K.G. f 1.34 f 1.19 f 1.30 Baars 430 - 0.63 - 0.53 - 0.60 Brasem 47 -0.18 -0.16 - 0.1/ Blei 1756 -0.14-0.12-0.12 Karper 167 - 0.65 - 0.53 - 0.54 Beste meisjes en jongens. Jammer genoeg is het Sint-Nicolaasteest al weer achler de rug. Wat was dat een prachtige avond. Om vier uur begon de pret al, toen de Sint met zijn beide Pieten san de haven aankwam, na een boottochtje óp de zeè gemaakt te hebben. De feestelijk met vlag getjes versierde boot, de vele blijde kinder gezichtjes en ook de grote opkomst van de ouders, alles was even gezellig. Ma de begroeting door de burgemeester en de commissie van ontvangst van Jeugd contact, begon de rit te paard door de stad. ten grote schare hinderen achter Sinterklaas aan en uit alle huizen stroomde groot en klein naar buiten om de Sint te begroeten. Een auto die pramofoonplaten met Sinterklaasliedjes speelde, reed voorop. Toen, om acht uur in grote getale naar de Stadshal, waar om 8.15 uur Sinterklaas met zijn gevolg weer verscheen om de feestavond bij te wonen, f. Er werd een „non-stop-revue" gegeven, waarin o.a. opgenomen waren, flitsen van de verschillende cursus-avond, van de jongeren zowel als van de ouderen (boven 16 jaar), twee tehenfilmpjes en enige toneel stukjes, uitgevoerd door enkele leden van Jeugdcontact. Tussen de bedrijven door vermaakten de kinderen zich met de gekhe streken en dreigementen van de zwarte Pieten. De avond werd besloten met het voordragen van een gedicht, waarin het doel en ideaal (een eigen clubhuis) naar voren werden gebracht, een en ander aan schouwelijk voorgesteld door de leden die met muren, ramen, dat etc. ten tonele ver schenen. Een kop chocolademelk en de nodige tractaties hadden de feestvreugde nog ver groot. Al met al een genoegelijke avond, waar ooh de ouders kennis hebben kunnen nemen van hetgeen Jeugdcontact beoogt. Het werd weliswaar wat laat, maar de Sint komt maar eens per jaar. Gevonden voorwerpen Meisjesvestje, af te halen aan de Stadshaltwee sjaals en een witte „borstrok", waarschijnlijk van een der leden van 't sportclubje, af te halen op het bureau van politie. Hedenavond half 7 ook weer film in zaaltje Terol. Contributie 10 cent. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1