Schilder's Nieuws- en Advertentieblad Hèt Avang George Vedder Belastingaangiften Administraties Vil men met zijn cadeautje slagen an eerst bij VIESTER vragen Voor St. Nicolaas laatselijk nieuws Sint Nicolaas Cadeau, Sportschoenen Kantoor W. A. PRONK tó VRIJDAG 24 NOVEMBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG hijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst De robuste Fort- schoen Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwyk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT HARDERWIJK vestigen de aandacht van de leden et fonds voor ziehenhuisverpleging algemene ledenvergadering op Dins- November a.s. des avonds 8 uur vergaderlokaal van Hotel Zeezicht, leden worden opgeweht deze verga ne bezoeken. se opvoering van „Joseph in Dothan'' uitnodiging van de plaatselijke Stich- jlturele Kring gaf de Amsterdamse !>Sioneelgroep „Puck" (onder auspi- an de toneelgroep Comedia (Vrijdag- de geheel bezette Sladshal een ehhende vertolking van Vondels 1 „Joseph in Dothan". lens het bestuur sprak de heer C. H. an het openingswoord, waarbij hij spmerhte, dat des middags eenzelfde dring voor leerlingen van hel Chr, ;em en de beide Ulo's gegeven werd, ij deze volgens de tonelisten met e aandacht de meesterlijke schepping t aangrijpende Bijbelverhaal gevolgd n. lit verband merkte de spr. op, dat heel in de lijn der Culturele Kring bij jonge mensen belangstelling te voor goede kunst. Wij stippen an, dat van gemeentewege hoofde- bijdrage werd verleend uit het Veluws-Gymnasiumlonds, zoals die erder werd verstrekt aan de scho- ie jeugdconcerten of de generale van de Oratoriumver. bijwoonden, en we nog, dat Weth. A. Jansen ag opvoering bijwoonde, tte deelde de heer Huisman nog dat de eerstvolgende avond op a.s. door de declamatrice Mevr. roehe-De Man zal verzorgd worden, werd het gordijn langzaam getroh- ontrolde zich voor aller ogen een in Oosterse stijl met grillige boom- n op een heuvelachtig terrein met terput tussen een rotspartij. kEngel starend naar een naast deze legen slapende jongeling sprak eph 1" Toen zij haar ontboezeming „het Hemelhind" gegeven had, ont de dromer (Cas Baas) en op een wijze Hoe mat zijn blik d verten, waarin de rei van Engelen erloor in de ijle zon-beschenen ruimte. n[ daarna Josephs broers Simeon, Judas ten tonele verschenen, kon- aanwezigen genieten van prachtige tie in een zeer schone dictievorm, vooral hoge eisen gesteld moesten aan het acteren. Welnu, deze hande- lijnde tot in de kleinste nuances esproken woord. Simeon, (Frans 't ïj| de imponerende krachtige figuur -llie rossige baard, naast de felle Ier en in houding en gebaar meer jk aandoende Levi (Egbert ven in) en de wat bedachtzamer en meer n Judas (Paul van der Lek). Toen broers hun haat en wrok over Joseph uitgestort, die naast Benjamin het kind van vader Jacob was, besloten j van hem te ontdoen „Trap hem, j ons op 't harte traptToen in een id tafereel de oudste der zonen, (((Wim Vesseur), verscheen ontwih- r zich in prachtig spel een heftige waarbij Ruben, die het voor Joseph y, bij de heel gegtepen werd. „Ai, jen huichelaar 1" Tha volgde Josephs verdediging, die in afdaling in de put sprah „Leett |mijn broers. Troost vader in zijn rouw.' Judas toonde evenals Ruben mede- nik stemde 't kwaad, omdat er goed d geboren", tevens blijkende uitzijn i„Hoe plaagt het bloed zijn bloed volgde Juda's voorstel tot verhoop eph voor het eerste bod aan de en. rijpend schoon was de scène met htmeester, die voor 10 paar zilver- de 16 jarige arme slaaf, die als een Ïemonsterd werd, met zich voerde, de hand geloof, hem schijnt wat geboren." ok de Ismaëller af, terwijl Joseph rhlagen uitriep tot Benjamin en Ruben e pauze ontwikkelde het drama zich jrootste vormen, waarbij Ruben zelf e in de put om na zijn onbearrt- angstgeroep zich er van te over at Joseph al of niet in leven was. rok, wat kwaad hebt gij gebrouwen ren ontlaadde zijn opgehropte ge- iii felle ontladingen en zoete woorden. Jozefs rok aan zijn harte druhie hreide„O vacht, die 't lam be- Toen hij het in bohhebloed ge- hleed opnieuw bekeek, sprak hij beten verontwaardiging uit over de moord, die in vader-bedrog ontaardde eze groots uitgesproken en sterk de declamatie, waren enkele aan- zó tot in hun ziel ontroerd, dat ze n niet langer konden beheersen ïfjfe Rubens-ontboezeming met een n applaus meenden te moeten be- besluiie volgde echter toen nog een |erschoonste passages van deze vaarin Ruben de toestand van zijn Mer Jacob na diens bevindingen rhs lot, op waarlijk grootse en ie wijze schilderde. Met zijn mar en zijn prachtige gestalte, zijn en verfijnde stembuigingen, zijn vlammende ziel in zijn zwaar geschokte' gebroken en dan weer opstandig trillende lichaam was alleen deze slotscène een gang naar de Stadshal waard. Als één man rezen alle aanwezigen van hun zetels op om deze groep hunstenaars een langdurig warm applaus te brengen. Bij dit alles doemde voor ons telken male de grote figuur van Joost van den Vondel, de prins onzer dichters, op, de onsterfelijke auteur van dit diep door wrochte treurspel. Al met aleen goede greep van de Culturele Kring. P.S. Men verzocht ons op deze wijze de dank over te brengen aan de heer Cler- monts, die reeds 's morgens in de weer was bij de aankleding van het podium. Verschrikkelijk verkeersongeval op de Verkeersweg eiste 5 doden! Maandagmorgen om ongev. kwart over 7 reden 6 arbeiders met een gehuurde Che vrolet over de Verkeersweg naar hun werk te Epe. Naast de 25 jarige gehuwde be stuurder Adrianus Wilhelmus van Behhum, stucadoor te Hooglanderveen, waren in de wagen gezeten diens vader, de 53 jarige Hermanus Johannes van Behhum, (broer van de aannemer), metselaar te Amersfoort, de ongehuwde 24 jarige zoon de aannemer Adrianus Johannes van Behhum uit Hoog land, de 45 jarige Rijndert Overhorst uit Amersfoort, de 16 jarige Nicolaas Gijsbertus Van Velsen en de 46 jarige Jan Burgers (de enige overlevende, hoewel zwaarge wond), beiden uit Hoogland, allen werk lieden van de aannemer Van Behhum uit Hoogland. De genoemde bestuurder heeftop onver klaarbare wijze een passerende trailer ge raakt (dit voertuig was geschramd) en is daarna met een vaart van 80 h.m. tegen een achter de trailer rijdende vrachtwagen met aanhang gebotst, waarbij deze vracht wagen kantelde. De beide inzittenden F. Knegt en L. Blombergen, die het ongeluk zagen aan komen, kregen beiden wat men noemt een shock (ernstige zenuwstoornis). Een passerende wielrijder werd van het fietspad geslingerd, maar werd slechts licht gewond, omdat hij op de berm terecht ge komen was. De landbouwer R. Roelofsen uit Hierden, die ook op zijn fiets passeerde, werd ge wond door scherven van het motorblok. De inzittenden van de geheel vernielde Chevrolet lagen tussen de wrahstuhhen over de weg verspreid. De 25 jarige be stuurder Adrianus Wilhelmus van Behhum en de 46 jarige Jan Burgers, die nog tekenen van leven vertoonden, werden op last van Dr. Krijger, die spoedig aanwezig was naar het ziekenhuis „Salem" te Ermelo vervoerd, waar eerstgenoemde enkele uren later aan zijn verwondingen overleden is. De gedoden werden naar het Prusgestichl gebracht. Geneesheren en politie waren gewaar schuwd door de heer Bontebal van het tankstation der Garage Van Maanen. Vermelden we nog, dat de pastoor van „De Langenoord" zich naar Harderwijk begaf om de politie behulpzaam te zijn bij het identificeren der slachtoffers. De nieuwe werkweek was aan de rand van Harderwijk wel heel droevig ingezet. Vermelden we nog, dat de heer L. Grohin enige foto's nam, die op zeer dui delijke wijze de situatie van alle zijden belichten en voorts, dat het verheer ge ruime tijd door de binnenstad werd geleid. „Toontje heeft een paard getekend" De Ambtenaren-Conlact-Vereniging „Har derwijk en Omstreken" beeft Zaterdag avond in de goed bezette Stadshal het nieuwe seizoen geopend met een opvoering door de Toneelclub der afd. Apeldoorn van de Nederl. Reisvereniging van „Toontje heeft een paard getekend". De heer Th. Smit (Leuven.weg) sprah het openingswoord, waarin hij o.m. de hoop uitsprak voor een spoedig herstel van de voorzitter. Vervolgens richtte de spr. zich met een speciale woord van welkom tot de nieuwe leden. Ook deelde spreker mede, dat de plaatsbespreking ditmaal bij loting was toegewezen, waardoor het lang in de rij staan voorkomen wordt. Hierna vertelde de heer Smit, dat de eerstvolgende avond zal verzorgd worden door de Amersfoortse vereniging van Rijksambtenaren, die op Maandag 11 Dec. in de Stadshal de Cabaret-revue „Reist U mee hopen op te voeren. Dat is dus weer eens wat geheel anders. Tenslotte richtte de spi. zich tot de Apeldoornse gasten, die hier geen onbe kenden zijn en zich bereid verklaarden onder de bekwame leiding van hun regis seur Jan Hollland de première te brengen van „Toontje heeft een paard getekend." Toen installeerde Mevr. Holtland zich in het souffleurshohje en hon het spel begin nen. We ontkwamen daarbij niet aan de indruk, dat de introductie tot de handeling in dit blijspel wat „verwarrend" van com positie is. We konden er eerlijk gezegd in het begin geen touw aan vastknopen Maar daarna hwam er al gauw wat teke ning in het gegeven, dat gebaseerd is op het feit, dat de 8 jarige Toontje Fleming, het dokterszoontje, op de muur van de gang juist voor vaders spreekkamer op erg realistische wijze met copiëerpotlood 'n paard getekend had. Zijn vader (H. v. d. Veen) noemde deze daad een straatjongens streek, waarover hij zijn echtgenote Clare (J. v. d. Lende) direct verantwoordelijk stelde door een te vrije opvoeding van Toontje. Mevr. Fleming was het met deze krasse uitspraak niet eens en zag in deze tekening een oprechte uiting van haar zoon, die zijn indrukken weergaf, zoals die in zijn jongensverbeelding tot hem spraken. Dit verschil van mening leidde tot een heftig paedagogisch conflict, waarbij de echtelieden elkander wederzijds harde woorden toevoegden. Tenslotte werd deze tekening ook een kwestie van dispuut in het gezin van de schoonouders van Dr. Fleming, waar de heer des huizes Alfred Parsons (J. Klau wers) en zijn echtgenote (Lien Kamphuis- Joekes) het lang niet over deze daad van Toontje eens waren. Het paard van Toontje had waarlijk heel wat op zijn geweten Een slippertje naar Dieppe, waarin bar rare dingen gebeurden, was er indirect een gevolg van. Er was tenslotte een happy-end Al met al niet wat men noemt een daverende opvoering van dit overigens lang niet gemakhelijhe toneelspel. Men proefde er nog echt de première uit en Jan Holt land zal ongetwijfeld nog wel wat aan het bijschaven gaan. Vermelden we nog, dat de heer Smit de Apeldoornse vrienden bedankte, waarbij de dames met bloemen gehuldigd werden. Spr. dankte voorts allen, die voor de toneelaanhleding gezorgd hadden. De heer Brendel kreeg een speciale pluim voor de inrichting van het café-interieur. Mevr. Kamphuis danhte op haar beurt de Harderwijkers voor de prettige- ontvangst, waarbij zij mededeelde, dat deze Apel doornse Toneelclub gaarne in de Stadshal optreedt. Nogmaals applaus. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9—12 en van 2—6 uur. Niet telefonisch. Gevondenballpointpen, bril, 2 sleutels aan ringetje, raam en gedeelte van een ledi kant, chevron van agent van politie, alpino muts, gebreide das, rechter damesvvant. Verlorengouden manchetknoop, bos sleutels, 2 melkbussen, 4 zakken gedroogde garnalen, broche, hoofddoek, want, portem., sleutel, spaarbankboekje, alpinomuts, bruine want, zaklamp, br. met gele want, steek- sleutel. Harderwijker honden onderscheiden. Op de te Utrecht gehouden internationale hondententoonstelling werden enige Harder wijker inzendingen met de onderscheiding z.g. (zeer goed), gekwalificeerd. Het betreft hier de Duitse herders van de heer R. P. M. ten Broek met de teef „Asta" en haar zoon „Ajax" en de nakome lingen van „Asta"' tentoongesteld door de heren Van Grol, Juffer (Hoogstr.) en A. Jansen (Tonsel). De ruwharige foxterrier van tandarts L. Gerhardt werd als 2de in zijn klasse ge plaatst terwijl de Airedaile-terrier van de heer Miltenburg 1ste werd in de nieuwe lingen-klasse. Een serie fraaie successen voor al deze hondenliefhebbers. Het A tot Z-cabaret voor de A.N B. Maandagavond presenteerde het A tot Z cabaret op verzoek van de leden van de Alg. Ned. Bouwarbeidersbond in de goed bezette Stadshal de cabaret-revue „Hocus- pocus-patsvan Jan de Kleyn met muziek van Jac. Schutte. In het openingswoord richtte de afd. voorz. G. v. d. Bijl zich met een woord van welkom tot de vertegenwoordigers van de Bestuurdersbond en van de zusterafd. te Ermelo. Verder deelde de spr. mede, dat op 19 Dec een cursus geopend wordt voor leden der afdeling, die zich op organisatorisch terrein willen scholen. Op 9 Dec. zal in de Stadshal een Sint Nicolaasfeest voor kinderen van 4 14 jaar gehouden worden, die zien zo spoedig mogelijk bij de bestuursleden dienen op te geven. Voorts verzocht de voorz. alle zanglief- hebbc.rs om de rijen te komen versterken van het Zangkoortje van de P.v d.A., opdat dit bij gelegenheden als deze met meer succes in het openbaar zal hunnen optreden. Hierna gaf de spreker het woord aan de hoofdbestuurder B. Cloo, die gaarne van de gelegenheid gebruik maakte om wat propaganda te maken voor de moderne vakbeweging in het algemeen en de A.N.B., die naar de 50.000 optrekt, in het bijzonder. Hierna schilderde de spr. de grote zege ningen, die mede door de N.V.V. waren tot stand gebracht. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat er geen sprahe was van een rechtspositie bij werkeloosheid. Hel burgerlijk armbestuur was het enige adres waar de ontslagen arbeider hon aankloppen. Telkens en telkens is er weer werk aan de winkel. Momenteel wordt er gewerkt aan de bedrijfspensioenregeling, die ook voor de bouwarbeiders niet daverend zal zijn, maar toch een betere verwachting voor de toekomst inhoudt. Er werd ook begon nen met 3 dagen vacantie, die toch tot een periode van 12 dagen uitgroeide. Men bedenke toch vooral, dat het bij de modern georganiseerden niet gaat om een centje meer en een uurtje minder", maar om een gelijkwaardige menselijke behandeling, om respect voor het arbeids proces in al zijn vormen. Hierna sprak de heer Cloo over de publiehrechterlijhe bedrijfsorganisatie in verband met de jarenlange eis van de economische medezeggenschap. Voorts ont wikkelde hij de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij door gezamen lijk overleg prachtige resultaten zijn te be reiken. Ook de wet op de ondernemings raden (medezeggenschap bij meer dan 25 mei de gepende rubberzooi, welks onverslijtbaarheid 6 maan den schriftelijk gegarandeerd wordt Het ideale schoeisel voor allen, die bij de weg hun brood verdienen of erg sleets zijn. Elegant, oer-solide. soepel en buigzaam. „Fort"-schoenen lopen langer Met elke stap bespaart U. Wij brengen U een rijk-gesor teerde collectie, ook in molières. waar U en Uw kinderen meer dan een jaar pleizier van zullen hebben Heeft U onze uitgebreide collectie Sint Nicolaasgeschenken al gezien KRAAGPANTOFFELS LUXE PANTOFFELS RUBBERLAARSJES in bruin en zwart Zeer grote sortering Komt U eens binnen, het verplicht U tot niets l Donkerstraat 13, Harderwijk, Telefoon 2466 Het adres voor de betere merkschoenen man personeel) werd besproken. Spr. gaf de aanwezigen de verzekering, dat ook de A.N.B. vooraan zal blijven staan en middels het N.V.V. initiatief za! blijven nemen. Tenslotte wekte de heer Cloo de aan wezige vrouwen op zich achter hun mannen te scharen om de rijen van de A.N.B. te versterken bij de opmars naar de 50.000. Hierna kwam ket amusement aan de orde, waarbij het publiek al spoedig ge boeid werd door het nummer „radio-tele visie". Ook de spannende scène „De spion" bracht de lachspieren in actie. Maar er was in deze vlotte revue ook gedacht aan het sentiment, zoals in „Bloemen"' en „Keuhen-filosofie" waar de bekende actrice Chrislien van Meeteren met een kookpan in haar hand mijmerde over de grote maat, die toch op de oude dag altijd weer een kleine werd net als bij het begin. Heel mooi was de schels over het leven van Rembrandt „Het zelfportret" een num mer met veel gracie en fijngevoeligheid „Moederdag", „Negerhaat" er is nog zoveel te noemen van dit bonte programma met Jan de Kleyn, Siny Mooten, Nel Brink, Chrislien van Meeleren, Ap Hofstee (mooie warme baszanger o.a. ais neger in „Old man river") en Gerard in 't Veld, die allen hun uiterste best deden om het Harder wijker publiek een gezellige en hoogstaande avond te geven, waarin zij in alle opzichten schitterend geslaagd zijn. Er was veel applaus. Voorzitter Van der Bijl danhte na de daverende finale alle leden van het ensemble met een handdruk, waarbij nogmaals het applaus oplaaide. Een mooie A.N.B.-avond 1 Onze stadgenoot de heer A. Boorsma werd door de directie der Nutsspaarbank te Kampen benoemd tot administrateur van het kantoor Harderwijk, zulks als opvolger van de heer F. Poorter die op zijn verzoek wegens gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend. Ned. Ver. van Huisvrouwen Demonstratiemiddag van het instituut tot voorlichting bij huishoudelijke arbeid. Als demonstratrice trad Dinsdagmiddag voor een talrijk gezelschap op Mevr. Ir. Vormer. De spreekster vertelde, dat het doel van het Instituut is, de huisvrouw in staat te stellen, tijd, energie en geld vrij te maken om deze te besteden voor hogere belangen. Het middel is de huishouding zo efficient mogelijk te drijven. Haar nooit van middel tot doei maken. Hoe bereiken wij da! Door steeds ieder huishoudelijk werkje goed en doordacht te verrichten, door o.a. het vuilmaken te be perken, dus geen onnodig werk te maken, zoals het geval is bij aanbranden, overkoken, knoeien bij scheppen en vooral bij schenken. De huisvrouw werke volgens een wel overwogen werkindeling met doelmatig huis- houdgerei. Achtereenvolgens passeerde de revue: Steelpannetjes, goed van vorm en met goede schenkrand naast pannetjes, dieknoeien door de slecht gevormde tuitjes, die boven dien het artikel duutder maken. Melkkanne tjes met goede en slechte tuiten. Hogedruk pan, oie in korter tijd lekkerder eten geeft, terwijl aanbranden uitblijft. Houten lepels met lepels met rechte onderkant, die de panbodem beter van het aanzetsel bevrijdt. Viscosesponzen met kleine naast grote gaatjes, met het oog op hetj opnemen van veel vocht en het snellere drogen. Giaspotlood, waarmee men op emaille, blik en glas (weckglazen) kan schrijven, verkrijgbaar bij de instrumentenhandel. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen t Fluitkoker. voorzien van het Goedkeurings- merk van het Instituut. Sommige kokers fluiten reeds als de melk pas 72 gr. is, dit is onvoldoende om de schadelijke bacteriën te doden. De goedgekeurde fluitkoker fluit Beste meisjes en jongens. Hier volgt eerst een algemene mede deling, dus niet alleen voor Jeugdcontact- leden. Zaterdagmiddag 25 November, dus morgen, zal er „boomplantdag" gehouden worden. Nu zullen jullie je afvragen wat daarmee wordt bedoeld, wel, in de nieuwe straten bij de Laan 1940 '45 zullen jonge boompjes geplant worden en dit zal de jeugd uit die straten zelf mogen doen. Dat is dus iets heel bijzonders en we hopen dat velen van jullie bomen hijhen. Er zal muzieh zijn en nog veel meer wat bij zo'n feestelijhe gebeurtenis hoort. Dus jeugd van Harderwijh, homt in grote getale. 2 uur Kinderen verzamelen op de Marht. Met muzieh door Vogelstraat, Wouter van Damstraat, Zeestraat naar het pleintje bij hruispunt van Laan '40 '45. Hier zal de Burgemeester een woord tot de aanwezigen richten. Dan vindt het planten van de bomen plaats. Na afloop rondgang met muzieh en een tractatie. Zaterdagavond weer filmvoorstelling zoals gewoonlijh. Ooh in het „Oranje-Kwartier" is Zater dagmiddag weer een filmvertoning in de zaal Terol. Aanvang 2 uur. Contributie ooh voor niet leden 10 cent. Dus alle hinderen zijn weihom. De meisjesclubs van Vrijdagavond gaan beginnen met het mahen van Sint-Nicolaas- en Kerstcadeautjes, maar eerst moet de handwerhzah af, dus doorwerhen hoor I Op veler verzoeh gaan we ooh weer figuurzagen, dus breng de zaagbeugels, etc. mee. Tot ons genoegen was de ophomst van de grote jongens (boven 16 jaar) in het z.g. Verhooplohaal van Hotel Baars boven onze verwachting. Het enthousiasme om aan de verschillende spelen deel te nemen was groot en er was nu al bijna weer ruimte te hort. In de toekomst zullen nog vele veranderingen en verbeteringen aan gebracht worden, zodat we op een groeiende belangstelling rekenen. Mochten jullie zelf wensen of verzoeken hebben, jongens, wendt jullie je dan tot een der aanwezige leiders en we zullen trachten er aan te voldoen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1