Schilder's Nieuws- en Advertentieblad Vachtpantoffels Belastingaangiften Administraties Herensportschoenen, enz. George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG schijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Het allerbest gedistilleerd is, Dat wat door VIESTER geoffreerd is remeente HARDERWIJK WAT ZAL ER IN DIE SCHOEN KOMEN Wij ontvingen zeer veel nieuwe artikelen waaronder Bruin lederen Dameslaarzen met bont Zwarte en bruine Rubberlaarsjes Damessportschoenen met leder- en crepe zolen Zeer aparte snitten Zie de etalages Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT 44 VRIJDAG 10 NOVEMBER 1950 ij de Dienst van Gemeentewerken wordt raagd een TUINMAN beidsovereenhomst met hans op vaste elling, reisten ïftijd niet ouder dan 35 jaar. >!oma 2e knecht bloemist-hovenier irr.a cursus tuintehenen gewenst, te benoemen functionaris moet in zijn geheel zelfstandig alle onder- swerhen te verrichten, ongrenzen f 42,24 f 47,04 exclusief oehes gulden en de 5% verhogingen Januari en September en Kindertoeslag (sluitend schriftelijke sollicitaties voor November 1950, gericht aan Burge- •ter en Wethouders, in te zenden aan 'irecteur van Gemeentewerken, Acade- traat 14. rsoonlijh bezoek slechts na oproep. HINDERWET irgemeester en Wethouders van Har- üjh vestigen de aandacht van belang enden op een publicatie aan het aan- sord ten Gemeentehuize inzake een >ek van de Minister van Oorlog om jnning tot oprichting van een dubbele :tbaan voor oefeningsgeweren op een in, gelegen achter de Oranje-Nassau- rne, Smeepoortstraat 37 alhier, hada- i 1 bekend gemeente Harderwijk, sectie i. 2646. irderwijh, 2 November 1950. HARDERWIJK De Brigade Harderwijk der Maréchaussee weer gekazerneerd rijdag was het een feestdag voor de lerwijher Maréchaussee, die na jaren r in de door de genie keurig verzorgde rne aan de Stationslaan officieel geïn- serd werd, waarmede dit gebouw de n bestemming teruggekregen heeft. ;s middags om 3 uur waren de ge- ,gde vóór de kazerne samengekomen. de hap. van de Genie G. Dijkstra, fd van de Dienstkring Harderwijk, ens de eerstaanw. ing. te Amersfoort, eerste spreher het woord nam, waarbij ï.m. opmerkte, dat het hem genoegen 1 na lang wachten thans het „gerestau- de gebouw aan de Brigade te kunnen dragen. Spr. sprak de wens uit, dat ïrig. comm. opperwachtm. D. J. van tgaarden zich spoedig op zijn bureau tlyiis gevoelen en dat ook de overige nider Brigade het gebouw als een ge- jBhome zullen leren waarderen, ierna was het woord aan de Garn. comm., J. van Rhijn ook zijn adj. luit. Vos aanwezig die de Kon. Maréchaussee slijk geluk wenste met de kazernering en eigen gebouw. Spr. wees op de ekende wijze van samenwerking in izoensverband. ah de Comm. der lilde Div. der Kon. luit. hol. L. de Zeeuw (Arnhem) be- le zijn voldoening over het feit van de dracht, die tot stand kwam door de e wijze van samenwerking tussen genie, izoen en burgemeester. dit verband onderstreepte de spr. ns de aangename verstandhouding tus- de Rijks- en Gemeentepolitie en Kon. échaussee, a deze woorden liet da Distr. Comm. Kon. Mar., hap. G. Bakker (Arnhem) 'lag hijsen als symbool van de officiële dracht.j Hierna verenigden allen zich in het sprielohaal in een gezellig samenzijn, «prbij de Garn. comm. een heildronk uit- acht op de Brig. comm. Van Wijngaarden diens echtgenote met de beste wensen Or de toekomst. Onder de aanwezigen noemen we voorts g de Korpschef der gemeentepolitie, insp. Kraaijenbrink, de Groepscomm. der jkspolitie te Water alhier, opperschipper ling, de Distr. comm. der Rijkspolitie ollèrus (Apeldoorn), de Groepscomm. der jkspolitie te Nunspeel, adj. Lassche. Vermelden we nog. dat er fraaie bloe- tnmanden waren aangeboden o.m. door Burgemeester, de Rijkspolitie te Water de Genie. Bij onze rondwandeling door het gebouw nden we een kijkje nemen op het keurig ingerichte bureau en de frisse in lichte kleuren geschilderde afzonderlijke kamers en verdere verblijven van het middenge deelte. De zijvleugels zijn ingericht als ruime woningen voor gehuwde wachtmeesters De aanduiding „Brigade Harderwijk der Kon Maréchaussee" prijkt thans weer in volle glorie op deze eenvoudig maar smaak vol ingerichte kazerne. ..Brandende vraagstukken" De plaatselijke afd. van de N.C.B.O. (Nederl. Chr. Bond van Overheidspersoneel) was Dinsdagavond in goed bezochte leden vergadering in Hotel Baron bijeen. De afd voorz., de heer C. W. Versloot opende n a het zingen van Ps. 68 17 met Schriftle zing uit Matth. 6 en ging daarna voor in gebed. Na een inleidend woord, waarin het Hoofdbestuurslid H. 't Lam uit Utrecht als spreker van de avond speciaal verwelkomd werd, werd de secr., de heer A. Goedhart in de gelegenheid gesteld de notulen te lezen. Nadat de ingekomen stukken afge handeld waren, werden enkele medede lingen gedaan o.m. over de emigratie-mo gelijkheden. Hierna sprak de heer 't Lam over „Bran dende vraagstukken", waarbij de spr. tot de opmerking kwam, dat diverse auteurs op duidelijke wijze het fatalisme van onze tijd behandelen, doch gewoonlijk verzuimen de weg tot redding aan te wijzen. Zij geven een visie op het huidige menselijk leven, maar zien (geen uitkomst in de chaos. En toch is die weg zo hlaar en simpel de enige redder uit de nood der tijden is im mers ook thans, zoals altijd, Jezus Christus. Alleen al, omdat de Christel, vahbeweging de Heiland als de hechte basis van de or ganisatie aanneemt, alleen daarom al, heeft ook de N.C.B.O. reden van bestaan. Na deze beschouwing ging de spreker over tot een belichting der materiële kwesties, waarmede ook het overheidspersoneel te maken heeft en die dan .ook bij de Chr. vakbeweging niet verwaarloosd worden, om dat zij voor de menselijke samenleving van groot belang zijn. De Heer 't Hart kwam bij zijn ontleding van de loon- en prijsverhouding o.m, fot de uitspraak, dat de geleide economie en de prijspolitiek niet het gewenste resultaat hebben gebracht, maar integendeel de narig heid nog groter maakten. Ook werd de kwestie der ziektehosten (verplichte en vrijwillige verzekering) be sproken, waarna het gratificatie-systeem en de percentuele kindertoelage onder de loupe genomen werden. Hierna werd de ideële kant nog eens glashelder belicht. Het Christel, beginsel is ten nauwste verwant aan het religieus beginsel. Als ieder mens werhelijh verstaat „Hebt uw naaste lief als u zelf" dan komt hij tot een Chr.-sociaal levensbeginsel. Christen zijn is immers toch de liefdeleer van het sociaal gevoelen aannemen. Met het lidmaatschap van de N.C.B O. wordt uitgesproken, dat men de universele heer schappij van Christus aanvaardt en uitdraagt. Universeel op alle gebied, hoe zou 't anders kunnen Niemand mag geestelijk weerloos zijn en daarom is er maar één weg, ook voor het overheidspersoneel de Christel, vahbe weging. Na dit bezielend betoog kwamen de vragen los, die naar genoegen beantwoord werden. De heer Versloot was aller tolk, toen hij het Hoofdbestuurslid hartelijk dankte voor zijn mooie beschouwing en kracht gevende woorden. Deze goede avond werd daarna door de heer 't Hart met dankgebed beëindigd. Reiinle Asbestona Al vroeg in de morgen werden Vrijdag borden geplaatst, die verwezen naar Hotel Baars. Het autopark op het Kerkplein groeide gestadig aan tot het respectabel aantal van 70 a 80 stuks, waaronder blij kens de provincieletters wagens van heinde en verre. De politie was op de parkeer plaats aanwezig voor het verlenen van haar ongetwijfeld zéér gewaardeerde medewerking Wat er aan de hand was De directie van de N.V. Asbestona had een groep van haar handelaars-afnemers uitgenodigd tot een reünie, teneinde een indruk te krijgen van het productie-proces in^de Harderwijker fabriek aan de haven. Toen alle genodigden in Hotel Baars be diend waren, werden zij op hartelijke wijze verwelkomd door de heer C. Pries, chet van het Verkoopkantoor van Asbestona, waarna de heer W. Leur een horte uiteen Nu, zeker wel een mooi practisch geschenk van GEZ. DE LANGE, Donkerstraat 2. Komt U de etalage eens zien met de snoezige Handwerkjes? oooo »«m« zetting gaf over het ontstaan van asbest, het soliede product dat reeds in de 8ste eeuw door Karei de Grote als stoffering toegepast werd. Spr. gaf daarna voorts een overzicht over de verwerking van de grondstof tot de eindproducten in de asbestcementfabriek. Vervolgens sprak de heer C. Pries over de verkoop der materialen. Nadat een hopje koffie gebruikt was, kwam een bus der garage Van Maanen voor om de eerste groep der handelaren onder leiding van de heer C. v. Mechelen naar de fabriek te brengen, waar laatstge noemde met hen een rondgang maakte, waarbij allereerst de asbestsoorten uit Afrika, Rusland en Canada bekeken wer den, die op vezellengte gesorteerd zijn in zakken van 45 h.g. Van de desintegrator wordt de grondstof naar de asbestkamers geblazen, waar de verschillende soorten gemengd worden en de waterfilters passeren, die 3 millioen liter water per etmaal verwerken. Het water loopt namelijk steeds rond en wordt na zuivering weer gebruikt, evenals de afge scheiden asbestdeeltjes. Door de storthamers valt de asbest een verdieping lager in de zogenaamde hol- lander. Achter deze „grote bah" werd door een hijhraampje een mooi overzicht van de fabricatie gekregen, o.a. van het vilt. Nog eens in de menghuipjes en dan nadert het hart van de fabriek, de rondzeef- machine, waar de verschillende rond draaiende zeven telhens een dun laagje op het vilt afzetten. Duidelijk was te zien, hoe dit afgezogen wordt en tenslotte op de wals belandde, waar het op de gewenste dikte werd afgesneden, waardoor de platen ontstonden. Gegolfde en vlakke platen, asfalteren vormerij en zagerij, modellen- makerij, laboratoriumproefhamer voor draag-, druk- en trekvermogen. Ook de grote opslagplaatsen en het bui- zenparh waarvan talrijke kilometers gereed liggendit alles werd ook door de telkens volgende groepleiders nauwkeurig toegelicht en behehen. Zo hebben ongeveer 100 handelaars een goede indruk van de werkzaamheden in de Harderwijker fabrieh hunnen krijgen. Vermelden we nog, dat het grote schaft lokaal als tentoonstellingsruimte was inge richt. Ook voor deze afdeling was grote belangstelling. Er werden vele vragen ge steld, waardoor deze reünie voor alle ge nodigden een leerzame excursie geworden is. Zo men weet heeft de N.V. Asbestona, die o.m. naar Indonesië en Suriname uit voert, met deviezen-moeilijkheden te hampen. Het binnenlands verbruik neemt daarbij echter steeds grotere vormen aan. Omtrent de reünie kunnen we tenslotte nog mededelen, dat na de bezichtiging een gezamenlijk rondrit over de Veluwe ge maakt werd, waarna in hotel Ittmann te Nunspeet een diner aangeboden werd, waarbij o.m. de directeur, de heer Dirk Salomons (Amersfoort) het woord voerde. Velen namen de gelegenheid waar om hun dankbaarheid te betuigen aan de directie van Asbestona, die op zulk een onvergetelijke wijze het aangename en het nuttige wist te verenigen. Om ongeveer 10 uur des avonds snorden de auto's weer als een waaier naar alle richtingen uiteen. Naar wij vernemen heeft de heer F. Poorter wegens gezondheidsredenen bedankt als administrateur van de Nutsspaarbanh. Nootlottige aanrijding Zaterdagmorgen werd 'de heer H. B. de Raat uit Hulshorst, die op een rijwiel met hulpmotor het kruispunt Laan l940-'45 Hoge Weg wilde passeren, door een van rechts komende vrachtauto met aardappelen, bestuurd door de heer Joh. de Bruin, die geheel buiten zijn schuld het achterwiel van de Solejc kraakte, waardoor de berijder ten val kwam en overreden werd. Dr. Koe koek verleende de eerste hulp. Het slacht offer werd deerlijk gewond aan zijn been en in het ziekenhuis „Salem" te Ermelo opgenomen. Nachtelijk binnenbrandje Zaterdagnacht om plm. 1.45 uur was het een hele consternatie ten huize van de familie M. Kappers (Luttehepoortstraat). Tengevolge van een lek in de schoorsteen was er brand ontstaan in het plafond tus sen de hinderslaaphamer en de huiskamer. Het zoontje werd wakher door de be nauwde rook en riep zijn ouders, die nog juist op tijd kwamen ons de beide andere kinderen te redden. De jongste wes op de andere slaapkamer. Beneden was reeds een ledige kinderwagen verbrand en stonden ook de overgordijnen in vlammen. Een ge deelte van het plafond was al door het vuur verteerd. De gealarmeerde brandweer was snel aanwezig, terwijl buren met emmers water verdere uitbreiding trachten te voorhomen. Met de straalpijp er op, was de vuur haard spoedig bedwongen. Naast de opperbrandmeester R van de Velde. waren ook de Burgemeester en de Korpschef der politie, Insp. H. Kraaijenbrink op de plaats des onheils aanwezig. 't Was hier geen kwestie van minuten maar van seconden 1 Een angstige nacht voor de bewoners, die dankbaar waren, dat deze binnenbrand uitsluitend tot materiale schade beperkt bleef. Een gestoorde visite. Toen de gast van de heer J. Adriaanse (Donherstraat) Zondagavond goed en wel gezeten was, werd de visite op minder prettige wijze verrast door een scherp- doordringende brandlucht, die uit de gang scheen te komen. Bij nader onderzoek bleek, dat de gehele inventaris van de kapstok verschroeid was. Voorbijgangers had intussen de brand Het adres voor de betere werkschoenen weer gealarmeerd, doch deze behoefde geen water te geven. De oorzaak is onbekend, Op Vrijdag 3 November werd door de architect E. Jansen in hotel „Monopole", alhier in het openbaar aanbesteed, de bouw van het theehuis „De Spreng" te Putten. Ingeschreven werd als volgt A. Massa, uitgezonderd hierna te noemen percelen B en C I. F. N. Andreae, Ermelo f 28445. D. C. Andreae, Putten - 29127,50 K. van Dompselen - 29221. R. van Beek - 29250. C. Kuiper - 29500. S. Schaftenaar - 29608. H. J. v. Westing - 29664. H. Kleine Deters, Ermelo - 29730. Fa, Jansen, Putten - 29808. J. H. Klaassen, Ermelo - 29999.— C. de Heer, Harderwijk - 30275. P. Klaassen, Hierden - 30325. D. P. Nieboer, Nijherh 30600. J. Simon, Putten - 30600 A. J. de Bruin, Putten - 30675. G. de Groot Zn., Harderwijk - 32099. Fa. W. Foppen - 33057. P. Schaftenaar - 33240. H. Tromp - 33257. A. de Groot - 33360. R. v. d. Top, Putten - 35636. W. Kamphorst, Ermelo - 38015. E. Kamphorst, - 39770. B. Loodgieterswerk H. de Bruin Bzn, Putten f 3192. G. Gijsbertsen, - 3688. Meiling, Ermelo - 4577. A. Klaver, Harderwijk - 4946. A. Kozijn, - 4999. C. Schilderwerk H. v. d. Hoorn, Putten f 2445. A. v. Lozenoord, - 2928. D. C. de Graaf, - 2955. Gakes Dooijeweerd, Harderwijk - 2990. Fa. H. Foppen Zn, - 3052. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 2 6 uur. Niet telefonisch. Gevonden sportbroehje,' ceintuur, dames armband, lipssleutel, br. leren rechter dames handschoen, grijze damesschoen, muntbiljet, sleutel, 3 gewichten in een zak, zilveren ringetje, kano „Zwerver", witte riem, ver gulde broche, enig geld, broche, autocrich, damespolshorloge, embleem van hanger. Verlorenzilveren armband, rubber zadeldek, doublé armbandje, glacé dames handschoen, kilometerteller van rijwiel, bankbiljet van f 100, bl. gabardine cein tuur, twee jeugd-spaarbankboehjes, school tas, gioene mil. handschoen, br. portem. met V.A.D.-abonnement en f 1, vulpen, vulpotlood, zwarte portemonnaie inh. plm. f 2.50, rechter br. leren herenhandschoen, huissleutel, kinder want, witte ceintuur, ballpointpen, bl. wollen jasriem, jongens jas, grijze gebr. dameshandschoen. WeggelopenSchotse terrier. Voor het hol van de leeuw De bestuurder van een bestelauto ver leende nabij het Politiebureau geen voor rang aan een personenauto, waardoor een aanrijding volgde, die aanzienlijke schade aanrichtte. Toezicht in de Schrassertstraat Klachten kwamen binnen over vernieling en ontvreemding van materiaal van het aannemersbedrijf Plancius, opgeslagen bij de nieuwbouw in de Schrassertstraat. De politie stelde een onderzoek in en zal voor taan een oogje in het zeil houden. Geen geld en toch geen zorgen Ja, zo dachten twee Zwollenaren, die in hun woonplaats een auto huurden voor een ritje naar Amsterdam. Zij zijn echter van een koude kermis thuis gekomen. In Doornspijk werd de benzine bijgevuld, maar toen het op betalen aanhwam, ver telden de automobilisten geen geld bij zich te hebben. De gedupeerde garagehouder, die de wagen zeker herkende, stelde zich onmiddellijk in verbinding met de Zwolse eigenaar onder mededeling, dat ook hij grote hans had niet betaald te worden. De gewaarschuwde verhuurder zocht op zijn beurt contact met de Zwolse politie, die de collega's alhier verzocht een zo en zo ge nummerde wagen aan te houden. Het bleek intussen, dat de flierefluiters ook reeds te Harderwijk getankt en olie ingenomen hadden, waarbij ze opnieuw mededeelden platzak te zijn, Zij hadden echter een rijbewijs als pand achtergelaten. Maar in de Nassaulaan kwam aan het Verdere uren uitsluitend spoedgevallen snoepreisje een onverwacht einde. De wagen en de inzittenden werden naar het politiebureau getransporteerd. Toen werd de Zwolse politie verwittigd van de vangst, die daarna aan de ont boden Zwolse eigenaar en recherche werd overgedragen. De terugreis werd door het tweetal wel in een ietwat andere stemming afgelegd. Bazar in „Obadja" De Dameskring der Herv. Evangelisatie alhier hoopt op Woensdag 29 dezer in het gebouw „Obadja" een bazar te houden ten bate der Evangelisatie doeleinden. Allen, die sympathiseren met dit streven en mede werking willen verlenen door inzending van artikelen in welke vorm ook, kunnen zich tot onderstaande leden wenden Mevr. Petersen (Donkerstraat 57), Mevr. Schone- veld (Tolstraat), Mevr. Schilder (Donker straat 9), Mevr. Hennephof-Schilder (Vijhe- straat 15). Ook handwerken en huisvlijt- artikelen zullen dankbaar aanvaard worden. Een jachtcuroslum Onze stadgenoot, de heer Joh. Drost, die al 32 jaren lang sportjager is, was Woens dagmiddag op speurtocht nabij het Kleine Slingerbos achter Klaas Epe. De Lyceïst Jan Rip welbekend als kievitseier-zoeker die als natuurliefhebber wederom in zijn gezelschap was, ontdekte op een ge geven moment een witte houtsnip, die even later door een schot hagel werd verrast. Wij hebben het fraaie zuiver witte dier (behoudens een klein flauw-lichtbruin zoompje op de hop) met geheel blanke poten bekeken en kwamen tot de conclusie, dat het geen rode ogen heeft. De heer Drost verklaarde in zijn lange jachtloopbaan nimmer een witte houtsnip gezien te hebben. De fraaie vogel met zijn lange rechte snavel wordt dan ook terecht als een zeldzame variëteit beschouwd. De jager schonk dit jachtcuriosum aan zijn ge noemde metgezel, die het ons toonde en voornemens is dit buitengewoon prachtige exemplaar te laten opzetten. We hopen het ter gelegener tijd in onze étalage te exposeren om ieder in de gele genheid te stellen deze wel zeer bijzondere vertegenwoordiger van de Harderwijker avifauna nader te bekijken. Verblind door tegenligger? De bestuurder van een Noordhollandse personenauto reed Maandagavond om half- tien pardoes tegen een bij Garage „Halfweg" geparkeerde truck met aanhangwagen, die de volledige voorgeschreven verlichting voerde. Het is dan ook wel zeker, dat de chauf feur verblind werd door een tegenligger. Zijn wagen werd rechts zwaar beschadigd. Beste meisjes en jongens. a.s. Zaterdagavond weer filmvoorstelling. Dezelfde films zullen ook worden vertoond op Zaterdagmiddag in Lunchroom Terol, Oranjelaan 9, aanvangende 2 en 3.30 uur. Contributie 10 cent, voor de aanvang der voorstelling te voldoen. Kaarten afhalen Vrijdagavond of Zaterdagmiddag bij Terol. Bij voldoende belangstelling zal a.s. Zater dagmiddag 11 Nov. de eerste filmvertoning worden gegeven. Nogmaals vestigen wij er de aandacht op dat jullie je voor deelname aan toneel stukjes en voordrachtjes schriftelijk op hun nen geven Donkerstraat 5. Dus een briefje in de bus met naam, adres en leeftijd. Ook zij die zich reeds mondeling opgaven, moe ten dit dus schriftelijk herhalen. Wacht niet te lang want dan is 't te laat om nog mee te doen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1