Schilder'} Nieuws- en Advertentieblad Fortschoenen Belastingaangiften Administraties 31 October Wereldspaardag George Vedder L Rookt of drinkt de betere merken U tot Viester dan beperken! d Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK 43 - VRIJDAG 3 NOVEMBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG schijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELOH. Schuurman, School weg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Gemeente HARDERWIJK AGENDA harderwijk hebt U kunnen sparen Zo niet, neem dan een kloek besluit en koopt voortaan voor Uw gezin dan hebt U volgend jaar zeker een flink bedrag gespaard. FORTSCHOENEN met een half jaar garantie Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT HINDERWET urgemeester en Wethouders van Har- wijk brengen ter openbare hennis, dat erzoeh van de N.V. Rubberfabrieken M. Glazener te Harderwijk, om ver- ng tot uitbreiding van haar rubber- ik, op het perceel, plaatselijk gemerkt dennenweg nr. 44, kadastraal bekend ente Harderwijk, sectie D nr. 2978, hen is ingewilligd, rderwijh, 30 October 1950. HINDERWET rgemeester en Wethouders van Har- ijk brengen ter openbare kennis dat verzoek van D, Lokhorst, bakker te len, tot uitbreiding van zijn bakkerij :t perceel, plaatselijk gemerkt Hierden, G nr, 126, kadastraal bekend gemeente erwijk, Sectie B nr. 2994, door hen is villigd. rderwijh, 30 October 1950. mens het College van Burgemeester Wethouders van Harderwijk is de :teur van Gemeentewerken voornemens 7oensdag 15 November 1950 des n.m. jr in het bureau Gemeentewerken, lemiestraat 14, in het openbaar aan te bestedeu Het slopen van de conciërgewoning, staande op de binnenplaats van het Gemeentehuis. :steh en tekening zijn verkrijgbaar op bureau Gemeentewerken voornoemd n betaling van f 0.75. N DB OPENBARE VERGADERING 7AN DE RAAD DER .GEMEENTE 1DERWIJK OP VRIJDAG 3 NOV. 1950 namiddags 3.00 uur ten gemeentehuize Notulen van de openbare vergadering I van de Raad d.d. 6 October 1950. Ingekomen stukken en mededelingen. Vaststelling ui breidingsplan in onder delen voor het gebied „Tonsel" met bijbehorende bebouwingsvoorschriften. Benoeming leden Commissie van Be heer Over-Veluwse Oudheidskamer. Teruggave van in Bruikleen gegeven voorwerpen aan A. H. Th. Kortlang. Grondverkoop ten behoeve van woning bouw en verlenen van grond- en bouw- voorschotten aan de Centrale Woning stichting. Aankoop perceel St. Annastraat van Mej. K. Klaassen, alhier. Verhuur van grond aan A. van Gilst, alhier. /erpachting van grond aan de N.V. Maatschappij tot Uitvoering van Zui- terzeewerken. Verhoging huur gemeente-woningen Weiburglaan 1 t.m, 11 en Baanw^g 3 en 4. Huur gedeelte pand Donkerstraat 29 en in bruikleengeving van dit gedeelte ten behoeve van de R.K. lagere school. Aanvrage artikel 72 L.O.-wet 1920 voor de bijzondere scholen Academistraat, braëlstraat en Vismarkt. Voorlopige vaststelling bedrag der uit- uitgaven ingevolge artikel 55ter der L.O.-wet 1920 over het jaar 1949. Goedkeuring rekening 1949 Burger weeshuis. Aanvrage subsidie Z.A.C. Wijziging bouwverordening. Aanvulling Louwverordening. Vaststelling verordeningen in verband met besluit bezettingsmaatregelen. Wijziging van de verordening op de heffing van een vermakeiijkh.belasting. Begrotingswijzigingen. Rondvraag. Gaarne vestigen wij de aandacht op het :êr actuele onderwerp, dat a.s. Woensdag- ;ond om half 8 zal worden gehouden door ït Eerste Kamerlid Mr. W. Rip, Secretaris in de Chr. Boeren- en Tuindersbond. Deze bekwame redenaar hoopt een refl- at te houden over „Het Federalisme in 1. Europa". Het bestuur de A.R. Ki esvereniging, ver acht, dat de zaal der Herv. Evangelisatie jdenherhsteeg), waar de vergadering zal orden gehouden geheel gevuld zal zij,i. Jrgt U ervoor tijdig aanwezig te zijn erman Krebbers oogstte veel applaus De Stichting Culturele Kring heeft Vrij- igavond het nieuwe seizoen op schitterende ijze geopend met een concert door de troemde violist Herman Krebbers, die larbij op uitnemende wijze aan de vleugel igeleid werd door Mr. P. Hoogenbergh. De avond werd namens net bestuur ge iend door de heer C. H. Huisman, die m mededeelde, dat ongeveer 70 nieuwe den tot de Culturele Kring waren toege- ïCen. Tot aller spijt moest spr. daar tegen er stellen, dat dit getal geen surplus is, ndat enige anderen hopelijh tijdelijk n uitgetreden, omdat ze zich niet geheel \vmG Pro9ramma'keus konden verenigen. Wil de Culturele Kring ter p'aatse wer- hjk de goede Kunst blijven dienen, dan Jet het bestuur ook financieel in de ge- jenheid worden gesteld bekende persoon- rneden en eerste klas ensembles te engageren. Ieder moet daarbij vertrouwen stellen in het bestuur, dat heus wel zorgt, dat „elk wat wils" krijgt en dat elke avond aan de hoogste gestelde normen voldoet. Bij dit alles wordt slechts f 5 voor elk halfjaar betaald 1 Spr. deelde voorts nog mede, dat op 17 Nov. a.s. het beroepstoneel hier zal brengen „Jozef in Dothan'', de meesterlijke schep ping van de grote Vondel. Ook de heer Huisman heeft vooraf een opvoering bijge woond, waaraan de grootste zorg werd be steed en die dit verheven onderwerp op indrukwekkende wijze voor het voetlicht bracht. Tenslotte leidde de spreker de grote kunstenaar van deze avond, de violist Her man Krebbers in, die zich met de hem begeleidende pianist Mr. P. Hoogenbergh, aan de goed bezette zaal voorstelde, om direct daarna te openen met Sonate IV in dur van Handel. Al direct viel de mooie sonore passage op de lage snaar in het Adagio op, gevolgd door een sprankelende overgang van het Allegro, waar de vleugel zich prachtig plaatste. Na het tere introductie van het Larghetto kon Krebbers zich geheel uitleven en zich aan zijn voordracht wijden. En juist dan evenals ip pastoroles en nocturnus treedt het persoonlijke element zo sterk op de voorgrond. Vermag een kunstenaar in zijn diepste wezen de kleuren te vinden, die een bepaald gegeven in onze ziel moeten opwehhen 't Zijn niet alleen de techniek, het positiespel, de dubbelstreek, de g snaar, de pizzicato's, de soepele pols, die de grootmeester vormen, maar het is o.i. toch bovenal de voordracht, die het waar achtig contact tussen podium en auditorium legt en de grote roem aanbrengt. Welnu, Krebbers sloot zijn ogen en streek een Larghetto van grote behoring, waarin hij niet in Harderwijk stond, maar zich „ergens in de kosmos bevond. Met één pluimstreek verstierven de schone reine klanken in de onbestemde verten. Dat was muzieh 1 Toen volgde weer een jubelend Allegro. In de Frühlingsonate van de onsterfelijke Ludwig van Beethoven kreeg ook de pianist gelegenheid zijn grote kwaliteiten te ont plooien. In deze 5de Sonate kon Hoogen bergh, die een voortreffelijk accompagnist is, zich prachtig inschakelen in het vragen- en antwoordenspel, dat zo typisch Beet- hovens is In deze compositie (voor viool en piano speelt de vleugel een gelijkwaar dige rol en eerlijk gezegd, werden we meermalen het sterkst geboeid door het klavier, waar Hoogenbergh zijn geaccen tueerde staccato s zo prachtig genuanceerd plaatste met zeer fijne aanslag. Het Adagio was van een buitengewone bekoring en werd schierademloosaangehoord In het Scherzo met z'n moeilijke maat- constructies botsten de motieven tegen elkander als de grillige sprongen van een lammetje in de lenteweide. De zwaarmoe dige Beethoven wist toch ook de Frühling- stemming raak te schilderen 1 Na de pauze werd begonnen met de technisch moeilijke „Havanaise" van Saint Saens, waarin we „de celtoon" van Krebberz meer honden bewonderen dan het timbre bij zijn manipulaties op de korte snaar. Na de Slavische dans No. 8 van Dvorak met mooie tohhelpassages, volgde de uit bundige en temperamentvolle Spaanse dans van De Falla, waar de piano o.i. wat trok, waardoor het samenspel hier lang niet vlekkeloos was. In „Lotusland" van Scott- Kreisler werden hoge eisen aan de beide musici gesteld, die echter geen moeilijk- heden vreesden. Een der zwaarste compo sities was echter het slotnummer de Car men-fantasie van De Sarasate, die nog al van ingewikkelde structuur houdt. Het ge heel werd een overweldigend succes, waar bij de aanwezigen zich spontaan van hun zetels verhieven, om de musici een lang- durig applaus te brengen. Nadat beiden een paar malen „terugge roepen" waren, werd nog als toegift „Noc turne van Chopin-Milsteyn gegeven, waarin veel te genieten viel, mede door het mooie donkere geluid van Hoogenbergh. Het applaus laaide daarna weer zo fel op, dat Krebbers als solist nog als bravournummer „Presto' uit de laatste vioolsonate van Bach liet horen, een ejctra bijdrage die uitgroeide tot een bewonderenswaardige prestatie van grote virtuositeit. Als bijzonderheid delen we nog mede, dat de violist de gehele avcfnd geen enkele noot onder zijn ogen kreeg, hetgeen wijst op een uitzonderlijk sterk ontwikkeld muzi haal geheugen. Resumé Een kunstavond van groot for maat, zowel in het klassieke als in het meer moderne genre. De 82 jarige Gooise scheper met 130 schapen op Kranenburg Maandag arriveerde de 82 jarige Gooise schaapherder Van de Bunt met zijn 130 Tesselse schapen langs binnenwegen via zijn geboorteplaats Putten op Kranenburg- Noord, om daar met toestemming van de Gam. Comm. zijn dieren te laten weiden. Wij hebben nog dezelfde dag een praatje met de oude baas gemaakt, maar hij moest niet veel van „krantenkerels" hebben, die met hun berichten dikwijls te veel belang stelling voor zijn hudde opwekten, hetgeen tot ontevredenheid van de grondbezitter kan leiden, zoals Van de Bunt al meer dan ns ondervonden had. Wij willen de scheper niet in moeilijkheden brengen en zullen dit ook niet doen, omdat de meeste Harderwijkers wel schapen hennen, al zien ze niet dikwijls een hudde van 130 stuks. Daar komt nog bij, dat het terrein Kranen burg geheel afgesloten is voor het vrije verkeer. We wisten tenslotte gewaar te worden, dat de hrasse herder tijdens zijn zwerftochten meermalen tussen zijn wollige vrienden in de open lucht overnacht. Ergens op de Gooise heide heeft hij als vast ver blijf een soort schaapskooi, waarvan een gedeelte voor hem als privé-verblijf is af gezonderd. Het merkwaardige van deze ge harde kerel is, dat hij zich over zijn eigen eten gewoonlijk niet erg druk maakt. „Een lopende hond scharrelt overal wat op" is een gevleugeld woord van hem. Op Kra nenburg waar er naar zijn schatting wel voor 10 a 14 dagen voor zijn schaapjes te grazen is, zal hij het waarschijnlijk wel zo slecht niet hebben: zeker wel een schuurtje voor de koude nachten en och, ook wel wat keukenafval van de een of andere kok Een oude scheper vindt immers altijd nog wel een plaaisje in een echt Nederlands en zeker in een Veluws hart, omdat hij van ouds bij het landschap behoort. Ook hier is het een aantrekkelijk schouwspel de 'vreedzame kudde, waarond-r een 40 tal zwarte schapen, op het militaire oefenter rein bijeen te zien onder de hoede van een verweerde scheper en zijn honden. Een dezer beide helpers is van Duitse afkomst en heeft tijdens de oorlog regelmatig dienst gedaan op de vliegvelden, die door scha pen baal en glad gehouden moesten wor den, Deze viervoeter is volgens Van de Bunt, die hem aan een touw had, inog steeds niet te vertrouwen hoe is 't mogelijk 1 omdat hij de schapen bijt. En tcch heeft hij destijds nog f 40 voor deze bewaker betaald Vermelden we nog, dat de gehele hudde het eigendom van deze rondtrekkende scheper is, die wel eens 180 dieren bezat. Wol, vlees, lammeren dat zijn zo 1de producten, die ook deze Gooise schaap herder levert. Nogmaals, 't is een vredig schouwspel, dat hier nog enkele dagen te bewonderen is. We konden niet uitvissen of de hudde van hier naar Kampen zal trekken of weer in de richting Gooiland zal verdwijnen. Emigratie naar Australië Niet minder dan drie burgemeesters, t.w. die van Harderwijk, Ermelo en Nijherk het hoofd der gemeente Putten had bericht van verhindering gezonden .wethouders, leden der Commissie van Advies, vertegen woordigers van Rijks- en Gewest. Arbeids bureaus waren Maandagavond in de over volle Stadshal aanwezig, toen onze stad genoot, de heer J. Migchelsen, Dir. van het Arbeidsbureau Harderwijk en omgeving, een inleidend woord sprak ter gelegenheid van de lezing met filmvoorstelling inzake de emigratie-mogelijkheden naar Australië Na de verwelhoming gaf de genoemde spreker een overzicht van het emigratie vraagstuk, dat ook op de Noord-Veluwe steeds meer in het centrum der belang stelling komt te staan, getuige het feit, dat het plaatselijk Arbeidsbureau reeds dit jaar 102 emigratie-aanvragen behandelde, waar van 47 voor Canada, 43 voor Australië, 11 voor Nieuw-Zeeland en 1 voor Zuid-Afriha. Het grootste aandeel leverde daarbij de omgeving Nijherh-Putten-Ermelo, terwijl Harderwijh-Nunspeet meer „hokvast1' bleven Ook hier wordt de interesse voor alles wat met emigreren te maken heeft de laatste tijd groter. En dat is te begrijpen, omdat het in alle lagen van ons volk begint door te dringen, dat er jaarlijks in Nederland 45000 arbeids krachten door bevolkingsaanwas bijkomen, zodat de regering alle middelen aanwendt om een massale werkloosheid te voorko men. Zij heeft daarbij het oog gericht op industrialisatie en emigratie. Bij de industria lisatie moeten grote kapitalen geïnvesteerd worden, hetgeen ons nationale inkomen niet jaar op jaar kan dragen, zodat er grenzen gesteld moeten worden, waarbij nog komt, dat op deze wijze de aanwas niet geheel opgevangen kan worden. Onder deze omstandigheden is het begrijpen, dat de regering de emigratie zoveel mogelijk animeert door objectieve en reële voor lichting. De regering voert daarbij geen onverantwoorde propaganda. Zij stuurt haar ambtenaren naar de immigratielanden om bestaansmogelijkheden en omstandigheden te bestuderen. Begrijpelijk wordt daarbij het oog gericht op de landen die goede sociale voorwaarden bieden. De heer Migchelsen, die zelf wekelijks voorlichting geeft, deelde in dit verband mede, dat de aangekondigde spreher van deze avond, de heer Van Luyh, afd. chef van het Ministerie van Economische Zaken, te dien einde enkele maanden in regerings opdracht naar Australe geweest is. Hoewel in de zaal aanwezig bleek de heer Van Luyk door heesheid zijn voorlichting niet te kunnen geven, waardoor zijn naaste medewerker de heer Mossel uit Den Haag, die volkomen met de werkzaamheden op het Rijksarbeidsbureau op de hoogte is, zich bereid verklaarde deze taak van zijn chef over te nemen. Nadat de heer Migchelsen nog enkele opmerkingen over vragen stellen, ejitra bussen, enz. had gemaakt, verzocht hij de heer Morssel zijn plaats in te nemen. Deze begon met enkele mededelingen over Australië, het 5de werelddeel met een oppervlakte van 230 maal Nederland en slechts 8 millioen inwoners, gelegen op 20.000 h.m. van ons land, zodat een boot reis 5 a 6 weken duurt (per vliegtuig 5 dagen). Per schip betaalt een volwassene f 1350 (hut) of f 1000 (slaapzaal), hinderen de helft of '/4 deel volgens de leeftijd en babys vrij. Per vliegtuig betaalt men per hoofd f1700 en verder ook naar verhouding. Australië heeft grondstolfen (o.m. wel meer dan 20 mineralen) en ook kapitaal, maar het heeft geen arbeidskrachten. Het tekort aan werknemers wordt op 200 a 250 duizend geschat. De akkerbouw in dit Alleenverkoop Donkerstr. 13, H'wijk, fel. 2466 Het adres voor de betere merkschoenen in het groot maar ruw. er op berekend, dat de werelddeel werkt De veeteelt koeien het gehele jaar in de weide blijven, zodat hooi uitsluitend als bijvoer in de droge periode (des zomers) gegeven wordt. Het melken geschiedt vrijwel overal machi naal. Bij dit alles is de Australische boer tengevolge van de grote afstanden gewoon lijk een Manusje van alles, die zich zelf ooh technisch maar moet zien te redden. De sociale voorzieningen zijn er heel goed, o.m. wordt ook een uitkering bij be vallingen gegeven, terwijl de gehele zieken zorg var. regeringswege geregeld is. De geschoolde arbeider verdient in een 40 urige werkweek ('s Zaterdags vrij) ongeveer f 86 in het landbouwbedrijf wordt 56 uren ge arbeid. Men moet daarbij als maatstaf aan nemen, dat men in Australië met f 110 net zoveel doet als hier met f 100. Met het woningvraagstuk is het nog niet best ge steld, gezien een tekort van 400,000 huizen. Er zijn veel Kouten gebouwen, terwijl vele immigranten eerst in goede ontvangstcentra worden ondergebracht. De heer Van Luyk heeft kunnen constateien, dat deze kampe menten een heurig verzorgde indruk maken. Levenswijze, klimaat (gunstig), voeding (veel vlees), onderwijs (openbare scholen gratis), godsdienst (19 pet. R.K., 60 pet. Prot.), sport (vooral cricket), taal (enige kennis van Engels), enz. enz. werden uit voerig besproken. De ongehuwde immigrant mag niet ouder dan 45 jaar zijn, de ongehuwde vrouw 35 jaar. Gehuwden zonder hinderen dito, ter wijl bij gehuwden met hinderen de echt genoot ouder dan 50 mag zijn, ais zijn vrouw daar beneden is. De Australische en Nederl. regering hun nen subsidies verstrekken. Voorrang heb ben gedemobiliseerden uit Indonesië en gezinsleden van een reeds geëmigreerde. Volledige inlichtingen worden voor de georganiseerde landbouwers door hun eigen instanties verstrekt, terwijl de Arbeids bureaus in alle overige gevallen iedereen ten dienste staan. Boven alles verzint, eer gij begint en denkt niet, dat men elders met lanterfanten aan de host homt Vermelden we nog, dat tijdens de pauze plm. 100 vragen waren binnengekomen, die daarna tot 60 samengevoegd honden worden en alle beantwoord werden na de filmvertoning, die eveneens met grote aan dacht gevolgd werd, ooh al, omdat de echte Australische negers dit ras sterft uit I de aanwezigen op een prikkelende krijgsdans onthaalden. Al met al een avond, die geheel aan de gestelde verwachtingen heeft voldaan en een succes voor het Gew. Arbeidsbureau Apeldoorn en het Arbeidsbureau Harderwijk. Goede opvoering van „Onder één dak" In de geheel bezette Stadshal gaf de Toneelclub van de Buurtver, „Oranje-Kwar tier" Zaterdagavond voor eigen leden boven 14 jaar een uitstekende opvoering van „Onder één dak", toneelspel in 3 bedrijven van J. Fabricius. Het samenzijn werd ge opend door de voorz van O.K., de heer E. Veldhuizen, die begon met de opmerking dat de gebruikelijke aankleding der zaal met vlaggen en bloemen ditmaal achterwege was gebleven, in verband met het overlijden van de heer E. van Polen, de sympathieke regisseur der Toneelclub. Na dit woord van herdenking richtte de spr. zich met leen speciaal woord van welkom tot de heer Van Oosterom uit Amsterdam, de 2de voorz. der N.U.S.O. (Nederl. Unie Speeltuin Or ganisaties), en verdere genodigden. Verder wees de heer Veldhuizen nog op de krach tige groei der vereniging, die weer voor een mooi toneelstuk zorgde. Spr. hoopte, dat alle aanwezigen een genotvolle avond zouden hebben. En aan die wens is volledig voldaan. Na de opening lieten de Gebr. Van Oost- stroom. die wederom op keurige wijze de muzikale omlijsting van de avond hebben verzorgd, als toepasselijke inlroductie het „Nonnenkoor uit Cassa Nova" door de zaal klinken. De geluidsinstallatie deed het goed. Voor de opvoering van de mooie levens schets „Onder één dak" hebben we niets dan lof. Naast de oude, koppige boer, prachtig gespeeld door de heer T. Smit, noemen we in één adem de gave uitbeel ding van zijn zoon Wolter door de heer N. H. Hop. Zijn echtgenote Dora (Mevr. Hop-Woltz), de aangetrouwde stadse juffer, de steen des aanstoots in de familie, heeft haar moeilijke karakterrol, ondanks de han dicap van een hese stem, eveneens zeer natuurlijk gespeeld en niet het minst in c. ontroerende scènes. Ook Jan, de smidsknecht (F. J, Brouwer), de ietwat ruwe klant en de eeuwige optimist, bleef goed in zijn rol en kon zijn zwager Jacob (J. P. de Lange) Verdere uren uitsluitend spoedgevallen de plechtige onderwijzer, die hij sarcastisch altijd „de koster" noemde zo echt on behouwen overtroeven. De notaris (H. Th. Brandsen) was nog wat te stroef, maar maakte toch wel een rustige zekere indruk. De verdere bezetting der damesrollenLena (Mevr. Brandsen- Stubenitzkv), Anlje (Mevr. Visser-Goedhart) en Liesbeth (Ata Slagt) was in goede handen, ofschoon laatstgenoemde enkele zwakkere momenten had. De toneelaankleding van de hoerenkamer was goed verzorgd en ook alle eer aan de firma H. Lubbers, die het kap- en grime- werk verzorgde. Gehrels gaf les! De Rotterdammer Gehrels, ex-kampioen hoofdklasse biljarten, gaf Zaterdagavond onder grote belangstelling in hotel „Baron"- een staaltje van zijn vaardigheid op het groene laken. De aanwezige spelers kregen daarbij een leerzame theorie-les. Verbluffend waren zijn fantasiestoten en prestaties vol gens gegeven moeilijke opdrachten door het publiek. Voorts maakte hij in een partij van 500 carambols (cadre 35/2) tegen de Ermelose speler Kooistra series van 154, 137 en 131, zodat zijn tegenstander wat met noemt „geen poot aan de grond kreeg", Een zeer geslaagde biljart-demonstratie in een gezellige omgeving, waarmede de heer Baron velen een genoeglijke avond bezorgde. „Een avontuur op Sumatra" (De jungle-prinses) Een dolzinnige olifantenkudde vaagde alle inwoners van een kleine Maleise nederzet ting van de wereld, |behoudens een oude man en een klein meisje, die vergezeld door een tijgerwelp in een grot onder een klip beschutting zoeken. Als de tijgerin verschijnt, moet de oude, die zich verdedigt, het ont gelden. Zo bleven het meisje met de tijger welp bij elkaar. Het kind blijft in de jungle en weet niets van beschaving en menselijke wezens. Het tijgermeisje groeit op tot een prachtig gebouwde jonge vrouw. Een weten schappelijke expeditie enfin, u weet de rest. Maar meent niet, dat deze Ulah een vrouwelijke Tarzan-reproduclie is. Deze jungle-prinses leerde met onuitputtelijk ge duld wat Engels spreken en al weer, u weet de rest, tenminste, dat denkt u. Maakt Beste meisjes en jongens. Zoals gewoonlijk is er a.s. Zaterdagavond weer filmvoorstelling. Denken jullie er vooral nog eens om, niet op de stoep te gaan staan, maar je in een rij op te stellen. Jullie worden er toch afgezet en dat kost allemaal ejetra moeite en tijd, Helpt dus allen mee om 't in- en uitgaan ordelijk te laten verlopen. De jongens en meisjes die weer mee willen doen aan toneelstukjes of voor- drachtjes kunnen zich schriftelijk opgeven Donkerstraat 5. Dus een briefje in de bus met naam, adres en vooral je leeftijd er op. Niet aanbellen dus En dan de volgende weeh maar in de krant kijken wanneer de repetities beginnen. De meisjes van 16 jaar en ouder kunnen zich opgeven Kerkstraat 2 om daar een avond per week samen te homen en allerlei aardige dingen te vervaardigen. Médedeling voor de leiding a.s. Woensdagavond 8 November 8 uur vergadering op het bureau van politie. Aller ophomst in verband met belangrijke agenda dringend gewenst. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1