Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties Herman Krebbers Als de thermometer daalt George Vedder „Op weg naar het hiernamaals" ■2 VRIJDAG 27 OCTOBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG hiint iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop; Harderwijkerweg 546 Hulshorst Iet allerbest gedistilleerd is, >at wat door Viester geoffreerd is [n eente HARDERWIJK EMEENTE ERMELO Plaatselijk nieuws Culturele Kring - Harderwijk PRACHT VELOURS CHIFFON DONKERBLAUW FLUWEEL GEZ. DE LANGEDONKERSTRAAT 2 Wat is Occultistme Is de dood het einde LUC. SCHMIDT Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Kantoor W. A. PRONK Burgemeester der gemeente Harder- maaht behend dat de Raad dier ge- te in openbare vergadering is bijeen- pen op Vrijdag 3 Novemoer 1950, amiddags 3 uur ten gemeentehuize, jrwijh. 27 October 1950 De Burgemeester voornoemd, 6. J. NUMAN openbare hennis wordt gebracht, ajaarsheuringen van springstieren uilen worden gehouden te Nunspeet isdag, 14 November 1950, om 16 uur Telgt en te Putten op Woensdag, vember 1950, respectievelijk om 8 lur. ren, geregistreerd bij het „Neder- Rundveestamboeh" moeten zijn :n van jen zwarte schets, afgegeven door leniging het „Nederlandse Rundvee- >eh'' identiteitsbewijs, afgegeven door het i van de Provinciale Voedselcom- is. ren, geregistreerd bij een fohvereni- moeten zijn voorzien van een iden- >ewijs, afgegeven door het Bureau Provinciale Voedselcommissaris. sn de beslissingen der Keurings- ssie hunnen belanghebbenden in beroep gaan. Het han worden inge- loor de eigenaar of houder van de urde stier en moet worden ingediend, 8 dagen na de dag van afkeuring, Secretaris der Commissie tot ver- ig van het rundvee, desbetreffende besluit van Gedepu- Staten van Gelderland, vermeldende teuringsplaatsen in Gelderland, met en uur der heuring, ligt ter Secre- ter visie. derwijh, 23 October 1950. INENTING TEGEN POKKEN gemeester en Wethouders van Ermelo i behend, dat op Dinsdag 31 Oct. te 14.00 uur, ten huize van de heer /aardenburg, arts, Stationsstraat 118 -nelo en ten huize van de heer R. ip, arts, Stationsstraat 70 ie Ermelo, tnheid zal worden gegeven tot KOS- ZE inenting en herinenting, ir enting homen ALLEEN in aar- ng de hinderen beneden 2 jaar, die immer geënt zijn, terwijl voor her- ng in aanmerking homen ALLE per van 2 jaar en ouder, die drie jaar tger geleden zijn ingeënt, met uit- ring van hen, die nog nooit zijn in- zocht wordt, zo mogelijk, trouwboekjes len medebrengen. >eet. 20 October 1950 Burgemeester en Wethouders van Ermelo. gemeester en wethouders van Ermelo a sollicitanten op voor de betrehhing GEMEENTEBODE te Ermelo rwedde ngehUfWden^oo ,iid- toesla0 ehuwden CI, 4.00—f 2508 f 51per ,aar idertoelage volgens rijksregeling, een zij, die enige administratieve ng hebben, hunnen zich aanmelden n zegel van 30 cent bij de burge er te Nunspeet binnen 10 dagen na rschijning van dit blad. soonlijh onderhoud met burgemeester wethouders alleen mogelijk na oproeping, lunspeet, 24 October 1950. lurgemeester en wethouders van Ermelo HARDERWIJK S. P. Timmers ten grave gedragen. Jnder vrij grote belangstelling werd het felijh overschot van onze oud-stadgenoot, S. P. Timmers, Zaterdagmiddag alhier aarde besteld. tan de rnet kransen en bloemstukken ekte groeve werd allereerst gesprohen r een Hoofdbestuurslid der Ornitholo- :he Vereniging, die de overledene her- ht als een bekwaam pluimveefokher, ondanks zijn drukke praktijk klinkende cessen op de grootste tentoonstellingen zijn fraaie hoenders wist te behalen, avicultura in het algemeen was trouwens grote liefhebberij. Ia deze waarderende woorden sprak Dr. G. J. W. Meijnen op zeer sympathieke wijze over hem, wiens werk aan spr. was over gedragen. Het bleek spr. na zijn komst in Harderwijk al spoedig, dat deze dokter niet alleen een bekwaam medicus was, maar daarbij sterh meeleefde met het wel en wee van zijn patiënten. Wijlen Dr. Timmers had wat men noemt een warm hart voor de lijdende mensheid. Bij dit alles domi neerde in hem immer een blij optimisme en gevoel van humor. Deze levenshouding was gebaseerd op een diep ernstig onder grond, zoals spr. heden nog weer was ge- blehen uit de woorden van een oud boertje, dat even te voren aan spr. verzocht toch vooral te willen memoreren, dat Dr. Tim mers jaren geleden aan het sterfbed van zijn vrouw onvergetelijke woorden gespro hen had, die hem nog altijd ais een liefde volle en innige troost tot steun gebleven zijn. Deze welgemeende eenvoudige woor den typeren op juiste wijze de figuur van de overledene. Voorts herdacht Dr. Meijnen in zijn kwa liteit van voorz. van hel „Groene Kruis'' zijn ontslapen collega, die jaren lang op voorbeeldige wijze het secretariaat van de plaatselijke afdeling waargenomen heeft. Namens het bestuur wilde spr. daarvoor gaarne bij dit heengaan in het openbaar zijn grote dank betuigen. Na deze treffende woorden trad onze stadgenoot, de heer J. de Paauw naar voren, die op spontane wijze getuigde van de hechte band, die zovele ingezetenen nog altijd met Dr. Timmeis verbindt. Namens zijn echtgenote en hinderen en ongetwijfeld mede namens talrijke andere oud-patiënten sprak deze stadgenoot zijn blijvende ver knochtheid uit voor de dokter, die zich zo echt thuis gevoelde ook in het eenvoudige arbeidersgezin. Vervolgens bepaalde de heer Van der Pol als zwager van de overledene aller aandacht bij de liefderijke verzorging, die Dr. Timmers van zijn collega te Baarn ge noten heeft, waarmede de overledene zelf ook mocht ervaren wat het wil zeggen een medelevend mens als huisarts te hebben Tenslotte werd een stichtelijk slotwoord gesprohen door Ds. Kuyhen, Ned. Herv. pred. te Baarn, die daarbij uitging van de voorgelezen Ps. 73 en daarvan de woorden „Gij zult mij leiden door uw raad. Toen de spreker dit Schriftgedeelte aan het ziekbed van zijn ontslapen vriend las, merkte deze op, dat thans de tijd gekomen was, dat hij de leiding volledig moest leg gen in handen van Hem, Die over dood en leven regeert van alle creaturen en die in waarheid altijd de Leider is van de wieg tot het graf. Hierna ontwikkelde de predikant op subtiele wijze het Gebed des Heren, waarbij hij zich richtte tot Mevr. Timmers, wie hij Gods onmisbare steun toebad. Met een verheven dankgebed werd deze bezielende lijkrede besloten. De genoemde zwager van de overledene dankte daarna namens de familie voor de goede woorden en bewijzen van deelneming bij deze plechtigheid betuigd. Deze laatste gang van Dr. Timmers was werkelijk een indrukwekkende begrafenis in woord en gebaar, een verheven gebeur tenis van grote devotie en hoge wijding. Wie repatriëren? Op 26 Oct. is onze stadgenoot P. van Bijsteren, serg. maj.. Academiestraat 15, met het Troepentransportschip „New Australia te Rotterdam uit Indonesië ge- repatriëerd, terwijl de soldaat T. Hamstra van 43 A,A T., wonend Baanweg 6 op 29 Oct. met de „Grote Beer" in Amster dam hoopt aan te homen. Op 17 Nov. is de beurt aan de soldaat 42 Hulpverbandplaatsafdeling C. Karssen, KL Oosterwijck 16, die met de „Amara poora" te Rotterdam hoopt binnen te lopen. Wij roepen ook dit drietal een hartelijk weihom toe ter gelegenheid van de behou den aanhomst in het vaderland. P.S. In dit verband hunnen we mede delen, dat onze gerepatrieerde stadgenoot S. uit de Bosch (Kempersstraat), die een paar weken geleden als typhuspatiënt in een Rotterdams ziekenhuis opgenomen moest worden, geluhhig vooruitgaande is, ofschoon zijn eigenlijke thuiskomst wellicht pas aan het eind van het jaar te ver wachten is. Wie schenkt of leent een aquarium Namens de Dames-bezoehcommissie, die zich ook interesseert voor onze militairen opgenomen in het nood-sanatorium der W.G.F.-kazerne (w o. verscheidene gerepa- triëerden), doen we een beroep op de goede inborst en het medegevoel van onze lezers, die in het bezit zijn van een behoorlijk aquarium om dit als geschenk of desnoods in bruikleen over te dragen aan de ge noemde patiënten, die deze attentie op hoge prijs zullen stellen. We vernemen, dat enkele jongens te Amersfoort opge nomen waren en daar als bedlegerig zieke zoveel afleiding vonden in het rusteloze beweeg van sierlijke goudvisjes. Zij voelen dit verlies als een groot gemis. Het gaat thans niet in de eerste plaats om de inhoud van zo'n aquarium, maar bovenal om het reservoir zelf. Als de bah er is, zullen de waterbewoners ook wel homen. Komaan, lezers in en buiten de gemeente, wie helpt kurende militairen aan een fat soenlijk aquarium, liefst niet van al te hleine afmetingen Mevr. Jansen-Lohhorst (Wilhelminalaan 35 te Harderwijk) is gaarne genegen als tussenpersoon op te treden en zal zorgen, dat uw gift of tijdelijke schenking in het nood-sanatorium wordt geplaatst ter ver pozing van Nederlandse militairen, die op herstel wachten van hun geschokte ge zondheid. HEDENAVOND 8 uur in de Stadshal zwartcyclamewit 90 breed f 10.98 f 6.98 per meter Viool Piano Mr. P. HOOGENBERGH Fryske Kryte. De leden van de Friese vereniging wa ren Zaterdagavond onder leiding van de heer L. Riemersma in het Middenstands huis in vergadering bijeen. Na samenzang en gebed sprak de ge noemde voorz. een openingswoord, waarin hij o.m. de 4 nieuwe leden hartelijk welkom heette in dit eigen milieu. Nadat de notulen uitgebracht waren, sprah de heer Van der Galieen over „Tsjóenen en spoehjen in Fryslan". De spreker wees op het sterke bijgeloof in vroeger tijden, dat door het steeds dieper inwerhende Christendom daarin veel verbe tering werd gebracht ofschoon de spoken en wat dies meer zij nog niet geheel uit gebannen zijn. Na deze interessante causerie volgde een algemene bespreking van dit vraag stuk. Een sterk ontzenuwd bijgeloof, het vasthouden aan bepaalde verouderde ge woonten, komen wellicht nog meer voor dan men oppervlakkig zou denhen, omdat de meeste mensen in dit opzicht met hun eigenaardigheden en zwakheden niet te koop lopen. Na dat in de pauze van een hop koffie genoten was, volgde voorlezing uit „De hillige history" over het bedrog van Jacob door de heer S. ten Hoor. Ook deze bij drage werd met aandacht gevolgd. Deze Friese avond werd natuurlijk be sloten met het zingen van Friese liederen, die zo zeer de band en het saamhorig heidsgevoel onzer Noordelingen versterken. „Maria Gorettl" (De martelares der zuiverheid) Op 5 Juli 1902 had in het dorpje Conca- delle Ferrière in de Pontijnse Moerassen (Italië) het drama plaats, waarbij de 12 jarige Maria Goretti door de belager van haar onschuld, de jeugdige Alessandro Serenelli, met een mes zodanig werd verwond, dat zij de volgende dag in het ziekenhuis van Nettuno overleed, na haar moordenaar vergiffenis te hebben geschonken. Deze onderging vol berouw en een voorbeeldig gedrag de hem opgelegde gevangenisstraf om na zijn vrijlating in een klooster waarin hij thans nog vertoeft te treden als een godvruchtig mens het heil van zijn gewonde ziel zoehend. De hleine martelares werd in 1947 zalig verklaard en wordt door vele gelovigen vereerd om haar hoge schier bovenmense lijke kwaliteiten. Haar ware levensgeschie denis is reeds in 14 talen verschenen en werd het vorig jaar verfilmd. De première, die tijdens de Biennale te Venetië vertoond werd, beleefde een overweldigend succes. Het allerliefst boerinnetjes Ines Orsini, die de Maria-rol op grandiose wijze ver tolkte, was in persoon aanwezig en barstte in verlegen snikken uit, toen haar ver schijning op het witte doek donderende ovaties deed losbarsten. Deze film werd bekroond als het beste Italiaanse meesterwerk, verwierf prijzen voor de beste regie en het beste onderwerp. Verdere aankondiging lijkt ons overbodig. Zie de adv. en de raambiljetten. Men schrijft ons Het bestuur der Ver. voor Chr. onder wijs hield j 1. Maandagavond een besloten vergadering met de voorstanders van chr. onderwijs, wonende ongeveer ten Zuiden van de spoorlijn, in het vergaderlokaal van Heerlijk warme KRAAGPANTOFFELTJES in wol en kameelhaar LUXE PANTOFFELTJES in vilt en leer, met en zonder bont, alle modekleuren HERENSLIPPERS. COSIJ PANTOFFELS. LEREN PANTOFFELS met wol gevoerd LAGE HERENSCHOENEN, bruin en zwart, zeer brede leestvorm, ruimte voor 6 tenen Grote sortering KINDER-, JONGENS- EN MEISJESSCHOENEN tegen zeer voordelige prijs ONZE FORTSCHOENEN met een half jaar schriftelijke garantie Probeert U ze ook eens worden steeds meer verkocht. Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Het adres voor de betere merkschoenen de heer Terol in de Oranjelaan, teneinde de mogelijkheden onder het oog te zien van stichting ener chr. school voor gewoon lager onderwijs en een chr. kleuterschool in het nieuw te bouwen stadsdeel. Gebleken was reeds, dat daaraan be hoefte bestaat, deze zal nog groter worden indien de plannen der gemeente tot bouw van woningen ten Zuiden van de spoorlqn worden uitgevoerd. Een commissie van ouders zal in samen werking met schoolbestuur trachten zo spoedig mogelijk tot stichting dezer scholen te homen, opdat de noodzakelijke uitbouw van het chr. onderwijs gelijke tred han houden met de groei der gemeente in deze omgeving. De plannen zullen met kracht worden aangevat. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9—12 en van 2—6 uur. Niet telefonisch. Gevonden kinderdasje, zakdoek met geld, 2 stellen breiwerk met pennen, glacé dameshandschoen, metalen duimstok, 4 huissleutels, portemonnaie met inhoud, alpinomuts, zakmesje, damesarmbandhor loge, jongensjasje, baret, autoped, want, handbeschermer, kindermutsje, ballpointpen. Aan komen lopen zwart hondje met gele pootjes. Verlorenschort, étui met ballpointpen, dasspeld, ceintuur, leren handschoen, arm bandhorloge, visnet, handbeschermer, ringetje, kam, gebr. kindermuts, ballpoint- pen. Weggelopen een hondje, een Duitse herder en een gans. Uitslag van de door Ir. E. J. de Maar (De Bildt) gehouden aanbesteding voor het bouwen van 30 dupleji-woningen voor de Centrale Woningstichting te Harderwijk. Fa. H. J. de Vroom en Zn, Harderwijk f 319500 Fa. v. d. Raadt, Deventer - 320200 Fa. A. Bruinekool fy Zn, Weesp - 321774 C. Kamphorst, Ermelo - 322500 Fa. Tervoor, Hilversum - 323900 Fa. Vlaanderen, Huizen - 324000 Fa. A. Slokker Zn. Huizen - 324600 W. D. van Maurinh, Hilversum - 325400 H. v. d. Born, Huizen - 327000 Fa. H. J- Evers Zn, Deventer - 330500 Fa. H. Roelofs, Deventer - 337450 N.V. Jama, Zwolleherspel - 341000 Fa. Stam Riezebos, Kampen - 341500 J. Bosman, Hoogeveen - 342300 W. Th. Timmer, Vaassen - 345390 A. M. de Vetten, Hierden - 355200 C. M. v. d. Berg, Breda - 360510 De gepenslonneerden In actie! Woensdagmiddag was de afd. Noord- Veluwe van de Algem. Neder). Bond van gepensionneerden in de Koffiekamer van de Stadshal onder leiding van de heer E, Looyen (Ermelo) in vrij goed bezochte vergadering bijeen. In een pittig openingswoord richtte de voorz. zich met een speciaal woord van weihom tot de bondsvoorz. G. Wolters (Den Haag) en het hoofdbestuurslid Groen, de ejrpert op het gebied van pensioenen en toeslagen. Hierna bracht de secr., de heer C. Hoo- gerheyde (Ermelo) de notulen uit, waarna de heer Wolters een en ander van „het front" vertelde. De bond met z n 50.000 leden verdeeld over 80 afdelingen zit niet bij de pakken neer, al wordt van regerings wege weinig nota van de rechtmatige be langen der gepensionneerden genomen, Spr. toonde met voorbeelden aan, dat het Elk weldenkend mens hunkert er naar le weten WAT dat is en WAAR hij blijft NA zijn dood. Leest daarom het pas verschenen boek met een inleiding van de parapsychioloog Dr. K. H. E. DE JONG, welke o.a. schrijft: „Ook anders denkenden dienen dit boek te lezen met zijn vele goed gefundeerde beschouwingen". „OP WEG NAAR HET HIERNAMAALS" vertelt U alles waar Uw geest naar hunkert te weten. Prijs ing. f 2.90, geb. f 3.90. Bestelt dit boek spoedig bij SMEEPOORTSTRAAT 33, TELEFOON 2371, HARDERWIJK Verdere uren uitsluitend spoedgevallen bondsbestuur altijd paraat is en regelmatig contact houdt met de volksvertegenwoor digers. Wij moeten met de nieuwe tijd meegaan en daarom is een statutenwijzi ging dan ook urgent. Bij dit alles dient de bond wel strijdvaardig te blijven, doch zich boven alles waardig te gedragen. De hoofdgrief blijftWaarom worden de gepensionneerden als een minderwaardige groep in onze samenleving gebrandmerkt De gehele bevolking profiteerde van de loonsverhogingen en devaluatietoeslagen, maar de gepensionneerden, waaronder velen begrijpelijk in zeer moeilijke financiële omstandigheden verkeren worden als paria's uitgestoten. Nu wil men hun tenslotte f90 in de handen stoppen, maar met een fooitje is deze categorie niet geholpen. De loontrekkers kebben reeds een tweede devaluatie-toeslag gekregen, maar de ge pensionneerden, die ook de nood der tijden gevoelen, tellen eenvoudig niet meer. Spr. is voor een percentsgewijze verhoging der pensioengrondslagen. Door voortdurende protesten en bespre kingen moet de aandacht der bevoegde instanties op deze schandvlek gevestigd worden Van de Pensioenraad is tenslotte bericht ontvangen van een voorschot op een bijzondere toeslag, 't Is werkelijk een bijzondere wijze van bejegening van hen, die medegewerht hebben aan de opbouw van de staat onder moeilijke omstandig heden De heer Groen sprah hierna over het wetsontwerp 1071, dat geen der belang hebbenden een cent rijker maahte. Ook het wetsontwerp 1689 inzake de toekenning van een bijzondere bijslag is weer een windei voor de gepensionneerden. We zul len echter de behandeling in de Eerste Kamer afwachten. Als lichtpunt in de donkere nacht noemde spreker het aannemen op 28 Sept. j.l, door de Tweede Kamer van de motie Stapelkamp, waarbij ook de gepensionneerden een 5°/o devaluatietoeslag werd toegewezen. Uitvoerig stond spr. stil bij de loon- en prijspolitiek der regering. Verder verzocht de afd.secr., de heer C. Hoogerheyde aan de leden bij de uitbe taling van het pensioen in November vooral niet te vergeten naar de tweede kwitantie te vragen. Ieder begreep wel, wat de spr. daarmede bedoelt. Bij de rondvraag kwamen diverse kwesties aan de orde inzake het recht van initiatief der Tweede Kamerleden, loonbelasting, ziekteverzekering, medezeggenschap der leden bij de voorbesprekingen, enz. Met een keurig verzorgd gevoelig slot woord werd deze vergadering door de heer E. Looyen gesloten. In Utrecht slaagde Dinsdag j.l. voor het Apothekers Assistents-ejramen Mej. D. P. L. Tavernier, alhier. De candidate werd opgeleid door de heer J. H. Denee, Apotheek Greidanus, Harderwijk. Door de Geref, Kerk (art. 31) werd be roepen Ds. J. P. Unger, van Lemele- Lemelerveld. Beste meisjes en jongens. Even goed opgelet, want hier volgt een mededeling over de werk-avond verandering. De jongens hebben voortaan weer Maandags en Donderdags les, de meisjes Vrijdagsavonds van 6.30-8.00. De andere meisjes hunnen zich opgeven Kerkstraat 2, om daar een avond in de week samen te komen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1