Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad VIESTER altijd - top kwaliteit Schoenen en Pantoffels Belastingaangiften Administraties George Vedder Donkerstr. 13, H'v/ijk, tel. 2466 Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK 41 VRIJDAG 20 OCTOBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG ■schiint iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst iemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO ZO GEZELLIG EN VLOT GEZ. DE LANGE - DONKERSTRAAT 2 Een prachtcollectie We ontvangen regelmatig nieuwe modellen Gemeentelijke Visafslag Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur W ereldspaardag JEUGDCONTACT MO urgemeester en Wethouders van Har- rwijh vestigen de aandacht van belang- bbenden op een publicatie aan het aan- hbord ten Gemeentehuize inzahe een zoek van het Gemeentebestuur van ■derwijh om vergunning tot uitbreiding de op het perceel, hadastraal bekend (neente Harderwijk, Sectie E nos. 2792 3011, plaatselijk gemerkt Scheepssingel 35, gelegen Gasfabriek met een electro- lotor van 3 P.K. voor de aandrijving van n naphtalinewasser en .een propaangas- staliatie. Harderwijk, 16 October 1950. SLACHTDAGEN HUISSLACHTINGEN Burgemeester en wethouders van Ermelo lïbben voor het komende seizoen de vol- nde regeling vastgesteld 'aandag keuring van de levende varkens in Tonsel, Horst, Telgt en Ermelo (dorp), nsdag keuring van de levende varkens in Leuvenum, Staverden, Speulde en Houtdorp. insdagmiddag keuring van de geslachte varhens in Tonsel en zover mogelijk in Horst. I Woensdag: heuring van de geslachte varhens in Horst, Telgt en Ermelo (dorp). [Donderdag keuring van de geslachte varkens in Leuvenum, Staverden, Speulde en Houtdorp. Déze regeling komt dus hierop neer, dat de veehouders in Tonsel en Horst op Maandagmiddag en Dinsdagochtend moeten slachten. In Telgt op Dinsdag, in Leuve num, Staverden, Speulde en Houtdorp op Woensdag. Om vooraf een overzicht te krijgen van het aantal slachtingen is het nodig dat de jjveehouders, die willen slachten, dit vóór Zaterdagochtend 12 uur op de hulpsecre tarie aangeven. Nunspeet, 16 October 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd HARDERWIJK De Chr. Besturenbond draaide filmen Nadat des middags in de overvolle Stads- hal een allerleukst Kinderfilmprogramma was gepresenteerd, was de zaal Vrijdag avond wederom geheel bezet, toen de voorz. van de Chr. Besturenbond, de heer B. Goossensen, het openingswoord sprak van de samenkomst der ouderen. De spr. deelde daarbij o.m. mede, dat het bestuur besloten had eens een gezellige avond aan te bie den, waarbij de propaganda voor de Christ. Vakbeweging op aantrekkelijke wijze uitge dragen zou worden. De middagvoorstelling was speciaal be doeld om ooh de hinderen uit de grotere gezinnen door een lage entree eens in de gelegenheid te stellen van enkele leuke films te genieten. Verder deelde de h~er Goossensen mede, dat het in de bedoeling ligt een dergelijke filmdag nogmaals te organiseren. Hierna gaf de voorz. het woord aan de heer P. J. Dor uit Utrecht, de filmopera teur, die tevens als explicateur fungeerde bij de korte toelichting. Er Werd begonnen met een film der Ned. Marine, waarbij een oefentocht meegemaakt werd met ons machtige vliegdehschip „Karei DoormanHet was een lust te zien, hoe juist onze piloten op het grote dek neerstreken. Vervolgens werd een Amerikaanse film over de indrukwekkende Hooverdam in de Coloradorivier in Californië vertoond, de energiebron van talrijke industrieën, heel «■at omvangrijker dan de beroemde Dnjepr- stuwdam, die „de witte steenhool1'voor een uitgestrekt Russisch gebied levert. Na de pauze kwam als hoofdschotel „Naar vernieuwing der samenleving waarin het zegenend werk van het Chr. Nat. Vakverbond was verankerd. Er werd o.m. een zitting in de juridische afdeling beluisterd, terwijl ooh de Talma-figuur op de voorgrond trad. Verder kwam in deze film tot uiting wat de doelstelling is van het behende fonds "Draagt elkanders lasten" Er werd een bezoek gebracht aan het C.N.V.-sanatorium, waar de leden liefderijk verpleegd werden. Ook de drukkerij van „De Gids" werd niet vergeten, terwijl tevens vertoefd werd in het C.N.V. vacantieoord te Putten, waar oud en jong zich naar hartelust vermaakten. In zijn slotwoord dankte de heer Goos sensen de Utrechtse vriend Dor voor de vertoning en toelichting, waarna deze interessante filmavond met bet gezamenlijk zingen van het Volkslied werd gesloten. Propaganda-avond „Gelderse Blindenvereniging" De heer R. Koups, voorz. der Gelderse Blindenvereniging nield Maandagavond in de geheel bezette Stadshal een inleiding over de ontwikkeling der blindenverzorging in Nederland. Vroeger werden blinden ver wezen naar de bedelstaf, om gehurkt in het een of ander kerkportaal een aalmoes te vragen. Ook waren er hardvochtige mede burgers, die deze rampzaligen uilbuitten om er medelijden mee op te wekken en zelf hun zakken te spekken. Na 1810 werd ons land de blindenzang systematisch georganiseerd. Gelukkig kunnen deze on- volwaardigen sinds jaren door goede voor lichting denk aan het Brailleschrift tot volwaardige handen- en hoofdarbeiders worden opgeleid en in eigen behoeften voorzien, al gaat deze opleiding met grote kosten gepaard. Spreker wekte alle aanwezigen op de plm. 5000 Nederlandse blinden niet met medelijden te bezien, maar hun medeleven te betonen gebaseerd op de Goddelijke wet der naastenliefde. Naar aard en aanleg zijn deze landgenoten immers precies eender als al hun ziende medeburgers. „Zij, die trachten licht te brengen in het leven van anderen, leren het nut van hun eigen bestaan kennen." Wie deze uitspraak diep overdenkt, zal gaarne lid worden van de Gelderse Blindenvereniging te Arnhem, die de belangen aller blinden in onze pro vincie behartigt. Hierna richtte de spreker die reeds vanaf zijn 9de jaar zijn gezichtsvermogen mist zich met een woord van dank tot onze stadgenoot, de heer G. van de Weyer (concierge), die als agent van de Geld. Blindenvereniging, zo'n belangrijk aandeel heeft gehad in de voorbereiding van deze avond, waarbij ook de heer G. Huysse zijn medewerking verleende. Verder betuigde spreker zijn oprechte danh aan de Arnhemse Toneelvereniging „G.E.T.A." (Gemeentetram), die zich bereid verklaarde het mooie toneelspel in 3 be drijven „Achter de wolken schijnt de zon" van Kees Spiering en R. Feenstra op te voeren. De heer Koops ging in dit verband wat dieper in op de donkere wolhen, die in elk menselijh bestaan kunnen weggevaagd worden door het Licht der Eeuwen, dat Gode zij dank ooh in het land der blinden schijnt. Omtrent de opvoering van dit toneelspel zullen we uit de aard der zaak kort zijn. De hoofdrol van Karei Weyls, de zorg zame altijd blijmoedige en voor het geluk en het welzijn van zijn hinderen ploeterende kruidenier, was bij de heer Veldhuizen in goede handen. Verder noemen wij in de eerste plaats de hooghartige Marie, de vrouw van zijn zoon Jan (Mevr. Van de Bosch) als een der beste krachten. Jan (de heer Van Rees) en zijn zuster Anny (Mej. Van Gisteren), die nog al stelling legen hem nam, hunnen eveneens op een goede avond terugzien. Hun moeder (Mej. Eelsing) was vooral in het laatste bedrijf wat te vlak, doch had ooh haar meer innige momenten. Jammer, dat een deel van het publiek op de meest gevoelige momenten zich niet wist te beheersen en daarmede op erger lijke wijze veel van het effect verloren deed gaan. Deze schaamteloze bezoehers(sters) gaven de Arnhemse gasten geen hoge dunk van de Harderwijker mentaliteit Vermelden we nog, dat de heer Koops nog enkele nummers op de zingende zaag ten beste gaf, waarbij hij tot meezingen uitnodigde. Tijdens de pauze werd door blinden handenarbeid gedemonstreerd, waarvoor grote belangstelling was. Na de verloting sprak de voorz. nog een propagandistisch slotwoord, waarbij hij de gelegenheid waarnam om de Harderwijker Toneelclub hartelijk te bedanken voor het laten staan van de coulissen en de hroon- verlichting, die Zaterdagavond geplaatst waren voor „Najaarsstormen", zodat alleen maar voor wat andere aankleding der huis kamer gezorgd behoefde te worden. Tenslotte deelde de spreker mede, dat tot zijn grote vreugde talrijke Harderwijkers tot leden van het grote Gelderse gezin waren toegetreden. Met het gezamenlijk zingen van het Bondslied der Blindenvereniging (achter zijde programma's) werd deze goede avond beëindigd. een mooie costuumrok met pullover of een mooi vest U kunt deze week zeker wel Uw keus maken bij Afblijven van de Amerikaanse eiken Als de bladeren beginnen te vallen, wordt de plundering van de Amerikaanse eih in geluid. De „vlammende" takken lokken in de bossen en menigeen neemt wat van deze najaarspracht mee om zijn woning op te fleuren. Men bedenke echter, dat het streng verboden is, onze bossen en aan plantingen dusdoende te beschadigen. De gemeente-opzichter, de heer W. Th. Elzinga, deelde ons dienaangaande mede, da! het snijden in vele gevallen afrukken of knikken van takken gewoonlijk nog zeer onoordeelkundig gebeurt, zodat de bomen blijvend verminkt worden. Ook enkele militairen tonen niet het minste respect voor de schoonheid van onze bossen en nemen grote „bouquetten" mee, als ze me verlof gaan, temeer daar de rode blaren in de stad gekocht moeten worden. Boswachter Kruisdijk en onze politiemannen werken samen tot behoud van het loofhout in onze aanplantingen. Ouders en opvoeders, waarschuwt de kinderen Het parool is Wel kijken, maar afb'ijven Naar het Bio-Vacanfieoord Als tijdens een Harderwijker bioscoop voorstelling al eens een enhele maal ge collecteerd wordt is dit uitsluitend voor het Ned. Rode Kruis of ten bate van het Bio- Vacantieoord „Russenduin" te Bergen aan Zee. Deze Stichting biedt tweemaal per jaar in de bioscooptheaters een aardig filmpje aan van het Bio-Vacantieoord, waarna dan gecollecteerd wordt ten behoeve van het zwakke Nederlandse kind. Ook het bioscoopbezoekend publiek in de Stadshal is steeds bereid een steentje bij te dragen voor het goede doel. De Bestuursleden van de Stichting „Bio- Vacantieoord" nemen hun functies geheel belangeloos waar, omdat het hier gaat om de zwakke, behoeftige Nederlandse kinderen van 6 14 jaar, gedurende een verblijf van 6 weken in een heerlijke omgeving gezond heid en levensvreugde te schenhen, opdat ze gesterkt en vol nieuwe energie zullen terugheren. Konden er verleden jaar drie Harderwijher kinderen naar Bergen aan Zee worden uit gezonden, gister vertrokken uit onze ge meente 2 hinderen voor 6 weken naar het genoemde ideale vacantieoord. We kunnen dienaangaande nog mededelen, dat zo nodig de geneesheer contact zoekt met de scholen om tot een beslissende aanwijzing te komen. Deze uitzendingen vinden altijd plaats via het Centr. Genootschap voor Kinder herstellingsoorden en Gezondheidskolonies, dat ter plaats vertegenwoordigd wordt door Mevr. A. G. Tol-Wijs, Nassaulaan 60. „De bruid was een man" Het filmprogramma voor de komende week brengt als hoofdfilm „De bruid was een man", één schaterlach van start tot finish We doen slechts een greep „Waar echter alleen oorlogsbruiden van dit voor recht gebruik mogen maken, laat hij zich als zodanige van de nodige papieren voor zien en moet de nacht vóór de afvaart zielig het ene gebouw na het andere ver laten, daar bruiden niet in mannenverblijven en mannen niet in voor bruiden gereser veerde zalen worden toegelaten. In een floderroh met afgezakte kousen en ket uniformjasje van gegradueerde ver pleegster wandelt hij naast Catherine met draaiende ogen en heupen langs de controle" Een rijzige Fransman en een ijzige Ameri kaanse werpen elkaar de plunjezah naar het hoofd. Cary Grant en Ann Sheridan vertolhen de hoofdrollen in deze tintelende en fon kelende, dol-vermahelijke militaire comedie, die door Howard Hawks geregisseerd werd als een bewerking van het verhaal van Henri RocharcJ, uitgebracht door „Nether lands Fox F'lm Corporation N.V. Zij kreeg opdracht hem naar Heidelberg, te rijden, maar onderweg gebeurde zo 't een en ander. „De bruid was maar een man" is een klucht van groot formaat Als steeds een goed verzorgd bijprogramma. Zie advertentie en raambiljetten. Kerstconcert Naar wij vernemen hoop het plaatselijk Gereformeerd Evangelisatie Zanghoor op Maandagavond 18 December a.s. een kerst concert te geven in de Gereformeerde Kerk. Hieraan zal tevens medewerhing ver lenen het opgerichte kinderhoor van deze vereniging. Het geheel zal onder leiding staan van haar nieuwe dirigent, de heer C. J. de Koning te Eibergen. Het is goed hierop thans reeds de aan dacht te vestigen opdat met deze datum rekening gehouden kan worden. Kamer van Koophandel Naar wij vernemen, zal alhier een zelf standige Kamer van Koophandel en Fa- briehen gevestigd worden. Thans betreft de Kamer, alhier, een kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabriehen voor Gelderland te Arnhem. De wijziging in de districten komt voort uit de wet van 21 Augustus 1950, houdende nieuwe regelen omtrent de Kamers van Koophandel en Fabriehen. Waar naai vermindering van het aantal Kamers gestreefd werd, moet het voor de handel en industrie in dit district zeer van belang geachtworden.dat in onze stad wel een Kamer gevestigd zal worden. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden sokken en ondergoed in een pakje, hinderborstrokje, shawl, paar glacé dameshandschoenen, portefeuille met enig geld, flanellen slabberlje, zak melkpoeder. hebben wij geëtaleerd ZIE ETALAGES Het adres voor de betere merkschoenen portem. inh. weekkaarten N.S., dasspeld, kindersokje. Aan komen lopen geel hondje met witte poten. Verlorenblauwgrijze shawl, portemon- naie met 2 kwartjes, ring met 3 sleutels, handschoen met goudkleurig koord, doublé hettingarmbandje, wit haarlint, streng witte kralen, bruine portemonnaie met inhoud, gebrand zilveren broche, vulpen, ballpoint, spaarbankboekje (Nutsspaarbanh). Geslaagd De agenten van politie A. Oosterman en R. van Panhuis (Hierden) slaagden Dinsdag te Amersfoort voor het politie- diploma, terwijl hun collega J. Jansen de aantekeningen op zijn diploma wist te be halen. „Je moet er maar opkomen" Nog eens attenderen we onze lezers op het optreden van de „Ghesellen van den Spele", die Maandagavond a.s. in de Stads hal onder de artistieke leiding van Jan Koopmans de cabaret-revue „Je moet er maar opkomen" voor het voetlicht zullen brengen. Speciale decors en schitterende costuums 1 Zie de advertentie. Het zal daverend worden Van 9 t.m. 14 Oct. werden aangevoerd Snoekbaars 5212 K.G. f0.98 f 0.78 f 0.87 Baars 384 - 0.52 - 0.42 - 0.49 Brasem 114 -0.24 -0.16 -0.20 Blei 3305 -0.15 -0.11 -0.12 Karper 210 -0.56 -0.44 -0.47 ,.Eva Bonheur" te Zwolle en het „A tot Z" cabaret te Harderwijk! Per advertentie in dit nummer wordt namens het N.V.V. ter plaatse bekend ge maakt, dat alle leden, die de Heyermans- avond te Zwolle willen bijwonen zich vóór 1 Nov. a.s. bij de heren J. van Bijsteren en G. Priem en de afd. besturen moeten vervoegen voor de entreebewijzen. Het Ned. Volkstoneel zal onder regie van Hans van Meerten op Woensdag 22 Nov. a.s. in de Buitensocieteit te Zwolle een opvoering geven van „Eva Bonheur" (titelrol te spelen door Marie Faassen), genoeglijk toneelspel in 3 bedrijven van Herman Heyermans. Vóór 10 Mei 1940 reeds 900 maal opgevoerd Reis en toegang komen voor de Harder wijher leden gezamenlijk op slechts f 1.50 per persoon. Tevens wordt in dit nummer reeds aan- gehondigd, dat het bekende „A tot Z" cabaret op Maandag 20 Nov. aanvangend om 7 uur (let wel in de Stadshal zal presenteren de cabaret-revue van Jan de Kleyn „Hocus pocus pats I" (muziek van Jac. Schutte). Deze knal-avond wordt aan geboden voor de leden van de A.N B. (Algem. Ned. Bouwarbeidersbond), die thans reeds kaarten kunnen hopen of bestellen bij de heren J. van Bijsteren en G. Priem. Het N.V.V. presenteert zich 1 Wie is Herman Krebbers? Op 18 Juni 1923 geboren trad deze wereld beroemde violist reeds 9 jaar later met orkest op. Als 13 jarige knaap concerteerde hij zelfs reeds met het Concertgebouw-orkest en het Residentie-orkest. Deze grote musicus genoot zijn opleiding aan het Muziek-Lyceum te Amsterdam, waar hij de hoogste onder scheiding wist te behalen. Op 14-jarige leeftijd werd Herman Krebbers door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen aangewezen om deel te nemen aan het violistenconcours in Engeland, waar hij tot de prijswinnaars behoorde. Als 17- jarige werd hij benoemd als eerste concert meester van de A.C.V. In Mei 1948 behoorde Herman Krebbers met Theo Olof tot een van de eersteprijs winnaars van het internationale violisten concours in Scheveningen. Concertreizen in België, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Italië brachten hem grote successen. In November 1949 vertrok onze landgenoot voor een derde tournee naar Italië, waar hij o.m. in Turijn en Venetië alle vioolso naten van Beethoven in drie avonden uit voerde. Deze tournee omvatte verder een twintigtal soloconcerten, o.a. op Sicilië en Sardinië. Naar we vernemen vertrekt Krebbers de volgende maand voor een vierde tournee naar Italië, waar hij een zeer gevierd violist is. Wat moeten we nog meer van deze groot meester zeggen Nog dit: Voor hij afreist, brengt hij op uitnodiging van de plaatselijke Stichting Culturele Kring een bezoek aan de Stadshal te Harderwijk, 't Is bijna niet te geloven, doch desniettemin een absoluut feit. Men raadplege verder de desbetreffende advertentie in dit nummer. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Het is naar wij mogen verwachten van algemene bekendheid dat op 31 October van ieder jaar de wereldspaardag wordt gehouden. Het grote succes dat de Nutsspaarbank te Haiderwijk telkenjare heeft op 31 Oc tober (verleden jaar ruim 1100 inlagen), heeft haar doen besluiten om deze wereld spaardag op twee dagen te houden. 31 October, dus de echte wereldspaardag, wordt uitsluitend gehouden voor de z g. grote boekjes. Om ieder gelegenheid te geven die dag te gaan sparen, vorige jaren moesten velen teleurgesteld worden, zal er een speciale middag voor de Jeugdspaarbankers ge houden worden, dat is voor de kleine boekjes en wel op Woensdagmiddag 25 October a.s. van twee tot zeven uur. Dus Jeugdspaarders (kleine boekjes) komt allen Woensdagmiddag naar de Nutsspaar bank om een inlage te doen evenals vorige jaren wacht U een kleine verrassingZie verder de advertentie. Te Utrecht slaagden voor het examen Typist(e): de dames L. Bruinink, A. Muider Sonnevauck, C. Speelman, Ermelo, A.Jan sen, Putten, G. Hendriksen, Putten, en de heer J. Treurniet, Harderwijk. Het diploma kantoorstenograaf Ned. 130 Igr. p.m. verwierf mej. E. v. d. Poll, Har derwijk. Zij ontvingen hun opleiding van Mej. W. S. Mulder, alhier. Op Woensdag 8 November hoopt voor de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje", alhier te homen spreken, Mr. W. Rip, lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, secretaris van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, over het actuele onder werp „Het federalisme in West-Europa. Men houdt dus die avond vrij Naar wij vernemen ligt het in de bedoe ling het gebouw van de voormalige sociëteit „De Club" met garage van de fa. Van Maanen in de Vijhestraat-Fraterhuissteeg na verbouwing te bestemmen als vergader centrum van het Herv. Geref. Jeugdwerk. De draai naar links Toen de heer L. uit Nijherh Dinsdag avond met een personenauto de spoor wegovergang gepasseerd was en in de richting Ermelo op de Oranjelaan verder reed, kwam hij hort daarna in aanrijding met een voor hem rijdende personenauto bestuurd door de heer D. uit Kootwijher- broeh, die volgens verklaring van eerstge noemde te laat aanduidde, dat hij links af de Prins Frederih Hendrihlaan in wilde draaien. Beide voertuigen werden niet ernstig beschadigd. De politie zal de schuldvraag nader onderzoehen. Beste meisjes en jongens. Waren dat even schitterende films, en wat een belangstelling, de zaal puilde uit. Het tehenfilmpje dat eerst gedraaid werd wehte zoats gewoonlijk veel bijval. Daarna de „hoofdfilm" bestaande uit vier delen, „Het avontuur in het bos" genaamd. Oh. oh, wat een verwikkelingen en misver standen, maar geluhhig hwam alles tot een goed einde. Er bestaat een hans dat de werhavonden veranderd worden, dus dat jullie op een andere avond moeten homen. Let dus vooral volgende week goed op het nieuws in de Jeugdcontact-rubrieh. Denhen jullie er vooral om eigen gereed schap mee te brengen en de meisjes naal den en garen en vanzelfsprekend om de 5 cent contributie. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) T

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1